15 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

15 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Canakkalede bir buçuk milyon liraya iki abide yaptırılacaık.. | Tuhaf şey! Şehitlikler | D Ali iktısat | Tıyatro Radyo işi (îm;lkhîl]tdt iki bü-| Nıelxtehıu d(lîmd*' Meclis bu içtimaında| I'ılıpx şirketile müza- Kocasının paralarını| k.| VYük abide yapılac 15 Ağustosta da şehitlikler ziyaret edilecek. erin bi daki ec kleri imar cem muazzam bir tip etmektedir niyetin daresi dür ola et gramını: sbit etm 14 perşembe Baat | dJan kalkacak bir vapi an şehit- liklere ket edecekti r Ge lecel iştir rla İstanl idecek o bolu ve Çanakka merasime iş k |Naatimc a 1 mily esinde birir yüzbin | ' ümiyet - kararı henüz kendisine tebliğ edilmedi h ediler müddeti in 5 gün geç ydar tesi mektebi müdürü larını mekte ti de |lekette teessüsü, larının tecasüsü teşebbüsünde şüphesiz ki büyük bir isabet vardır heyet hare| za Ankara'"ı vücude lunamıyacaktır. | kurs mahi bir teşebbüs çok hay ırlı olacakt M..“ ista! |nos e|bir g luınrı nin sebebi henüz takarrür etti Fakat mektep kurs muh yetinde olacak | lması ne işler gördü ? i ke Nurullah Esat Beyin | izahatı | ktisat tro mektebinin aç meclisi urul | rimize | der ye etmiş| — Ankarada Ali Mekte | ictima! D ' li l Mi Nurullah y dün Di muharririmi- yatro | en mek |disile görüşen bir Amerik ermiş- |ze Al elisinin müza- | gelen bir |kerat ve kambiyo- |rahha hakkın- ğ esaisi lar — Tiyatro mel İ vaziyeti miştir — Ali iktisa tiyatro eleman | da i tihdaf | da ilf- Tâzımdır. & kurs ma te bir meclisi bu içti-| '7 tediye | « ve in| sonra | yetiştirilmesini esinde relerini mü: is bundar zirai kredi kooperatifleri için yapılan tetkikatı gözden geçir di bu mevzu üzerinde esas- | lr bir rapor hazırladı. Âli mec-| lis içtimamı yarın bitirecek ve tetkikatile karalarını hükümete | arzedecektir. - Meclisin cek hdiden veril ma dev Çünkü ilk i sis etmek fazla paraya ıf bir iştir bir tiyatro mektebi Tiyatro mektebi, memleket- gele z olan eleman Şimdi, fara iyatrosu tist bu ğu halde,'dir. Vaziyet yeni rmnağa hacet göstermemekte- li senesi mişti. Dü gelmiştir Kadro murları il kukiyeye çtima için ok vaziyeti her bir i bir tedbir a e zaten mikt: 1 yetiştirecekti miş karar ambiyo bi en iy Her inde de olsa böyle 'atı için ... kadrosu Bıtı k ç ocuk.. izmirde ameliyatla birbirinden ayrıldı SAA Tiosecann mastür f mal Be mişti n ka yide tansa, efise mbeleri re, Da tro mektel ar ve sa: Bir set lan Dünt aşları Vilâ re tiyatro talebe etiştir- a Çocuklardan biri sağdır.. sur bin IZAnçvergisi î enl sene vergi tah- silâlına bml.—'ıııdı |Gayri gresi dü da naca MÜDÜRÜ İşte € inciliği | & Çocuklar doğduktan son memlek İzr ğum kis kaldırıl lâğvı k Polisin id Ü — Bir Amı miz | Ameliyat Süleymarı İktısat vekâlet mız cinsi dir. Süt | kokulu kısı koyu a öimü; esinde ve i bir kusur ştül ikile İ önderdiği koy as ısat vekâ bir n ve 1 bil laşılamar ilâyetlere £ anın er Kalifi ar: | dia ettik! " levvel Diy (en büyü Helya ihracatımız. azalıyor| n merinos Son sencler zarfında memle- ketimizde ölen bir san'at Helvacılık harpten evvel yalnız >,000,000 - kil ,000,000 - kilo Hevet Diğer vilâyet | getirti Umumi 'den harice dilirdi anlaşılacaktır Talebe kampları hanlar — biter lekley lebesi Ta ç klardır, ne Pen: de Diğer ir başlamı: sı İstanbı a v almıştır Amerikan radyosu mümessili geliyor Radyo $ |İstanbula m Dahiliye — | ösise ve mavin mstir| kadrosu i I)İiıı'lilııyı'le PU ÇĞ tebliğ edildi. K Muhtelif da bir tebeddül ve bilhassa til | ğini haber alır re kesildi.. âşıkına yediriyormuş! Şimdiye kadar bir misline daha tesadüf edilmiyen vak'anın hikâye Hel an e Gulatasaray Dresten sahasında.. Galatasaray Drestende nasıl mağlüp oldu ? Takımın nın gayretine DE DEN, (1 Beuten maçı lebilecek bir tren Almanyanın Dresden şehrinde Bir gecelik kısa bi at.. Galatasarayı gene hada görüyoruz. S min bü a ederek hâkim oynamasına ve müdalaa-, rağmen 3-1 yenildik. İkinci haftaym topa biz baş soliçimize bi el bir Merkezd ilerliyorlar rforun sıkı bir şütü.. Top - |direğe çarptı ve geri döndü. Bi ıh-|zim müdafilerin bati bir harej de.. Yanında bü Sağiç — yetişti.. Güzi yüzme havuzu var, Etrafta r kafa vuruşu, Toıwğ17 bin kadar tahmin olunan içeri girdi.Daha başli ı-kırmızı t ya fırladı tır kop- e ka Bu esnada görülür ki hariç illiyet) sıkıntılı deni- e delâlet ede Ev n eve ati. ati ek hiç bir işa l lar hibine sorarlar 930 kadroları kısmen gel n de Dahiliye kadrosu | de bir dairelerin ma- 'de kimler v karın ve bir de VMesele büsbütün yavini © ta başlarlar. | v minın sık sık | bir keti plâse köşede, yal Bizim çocuklar yen çin şimdi daha fazla çalışmağlıılş başladılar.. — Muhacimlerimill mütemadiyen hasım müdafaall 1 oltüst ediyorlar. O kadar Vilâyet dahiliye me Komiser e nüfus ve Umuru hu- | vin içinde taharriy ait nelik maaş hav lyon ekilece t ususi i büt Boten Inlııl;ıoııuııılı' teğif mübadiller kon- kurçkele ün ıııplıuınm.ıdı di santı çhul bir hırsız b n0t yaralandı a müdafi kadar be B şehi: adedi (200) e v rosuna ortaya aha müşkül vaziyetlere sok” ğdan & muğir İ sol hafı & ör. Güzel bir şandeb p onl lesi önünde, bir k bir adam erikalınm çilekleri-| .ıkkıvwd- tetkik t nezaret 'Or sirsbild umları, İstanbulur | — b F aladı.. Top le.. Müdafaamızın eder Gene r hat gene'm Biz sıkı bir şüt on e lez k im çocukl e İstanbula' gel iya meyvacıları dü ael mey mükem vaları forniyada y leri rıbekir karpu: ışlar D Akbıyıkta köprülü zade ve derhi ğ Tekaüt kanunu henüz tebliğ edilmedi vacılığı hak t prnak üzere 'a gönderil & meyva 1 bir çok çilek aşı tekaüt ka ti tebliğ e 1â geli dir. Dün akşama kadar, lerine tebliğat yapılmad dan tevziata ne İcağı malüm değildir. rine | lar. kte- |ve at iş-| larımız gın-| pu birakıv aman başlana-| sıfır sığr ile bit ser ak: eriyol mütehassı- Ha bizim hâkimiy

Bu sayıdan diğer sayfalar: