15 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

15 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a bet) ö -| Ve halta ahzı, inşsat müteahhitliği, şimendifer y Hasan Dss macunların n'” UÇURUM. ÇOCUKLUKTA VE TEKLİKESİ GENÇLİKTE TASARRUF ETMEDİKLERİ İÇİN İNSANLARIN 75 İHTİYARLIKTA SEFALETE DÜŞER. STİKBALINİ DÜŞÜNMEYENLER İHTİYARLIKTA SEFALETE MAHKUMDURLAR. #NE ARTTIRMALI?? | | Hayatta muvaffakiyetin en bü- — yük sırrı tasarruftur. Fakat hayat yolunda muvaffakiyetle yürüyebil- mek için tasarrufu nasıl ve ne su- retle yapmak lâzim geldiğini bil- mek icap eder. Kaç yaşındasınız? ihtiyarlıkta başkasına mühtaç ol- S mamak için ne arttırmağa mecbur- S sunuz. Her fert yaşına göre kazan- Ş cından muayyen bir miktar arttir- malıdır. Bankamız uzun tetkikler- S den sonra herkesin işine yarıyan S bir tasarruf rehberi hazırlamıştır. S Bankamızdan kumbara alanlara bu rehberlerden bir tane hediye £ olunur. S TÜRKİYE İŞ BANKASI TUT Yüksek Maadlin ve Ganayi Muhendisi mek- Jebi muduriyetinden Atideki mualllmllkler münhaldir: 1 — Yüksek mühendislik şubesi içir Hesap, hendese mün'e- Tiyat, orta maden meslek mektebi için: Riyaziyat muallimliği. Şehri 200 lira, 2 — Mühendislik şubesi için: Sinai Kimya Profösörü muavin- | liği ile orta maden meslek şubesi fizik ve kimya — muallimliği | Şehri ücreti 150 lira Yüksek mektep mezunu olmak ve Eransızca bilmek şartıır. İ- ;ld. Totografi ile vesaikin Zonguldak'ıa mektep — müdüriyetine itsalı. Bekâr olanların mektepte ibate ve iaşeleri temin edilir. Yüksek sanayi muhendisi mekleri Zonguldak'ta Yüksek maden —mühendisi mektebinde açılan bu Şube İeyli, meccani olup tahsil müddeti 4 senedir. Münhasırca Lise mezunları kabül olunur. Mezunlar staj için Avrupaya gönderilir. Atideki mesleklere mütchassıs yetiştirilir. Muhtelif sanayiin tesis ve işletimesi, elektirik makine ve kaio- Tifer mühendis ve mütehassıslığı, kimya mühendisliği, topografya mübendisi ve mü- teahhitliği. Tedrisata 1 teşrinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kayit mua: Melesi yapılır.. İstideya merbut, 6 foto ile vessikin müdüriyete Kalen meslek meklebi —— Zonguldak'ta kdin Yüksek maadin ve Sanayi mühendisi mekte- binde orta maden meslek mektebi açılmıştır. Leyli, meçcani, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaşında Olan ilk ve orta mektep mezunları kabul olunur. Madenlere jeometir ve başçavuş yetiştirilir. Tedrisca- 1 Teşrinleyelde başlanacaktır. Şimdiden kayt rmia- Üüelesi Daşlamıştır. ktldaya merbut vessik ile 6 İoto ve sıhhat ve Tuz inhisar baş &: raporunun mektep”müdi müdüriyetine gönderilmesi. İslanbul Taz İnbisarı Başmitürlüğünden ; '30 tarihinden i- tibaren yirmi gün müddetle ve Müdüriyet 1930 senci mâliyesinde Konya | inşa şartname ve mukave - vakene ea " ıılrr ve ka anim *üiikeııımeiâilil'? Muhasip aranıyor Mühim bir şirket, İstanbuldak! dalteleri için tahslil görmüş ve hiç olmazsa iki sene ameli hizmette bulunmuş ve eyi Fransızca bilir, tercihen Türk ve İslâm bir mub.ınip istiyor. Tcap eden tekmil talsilâtile E: Ş. 66 No. altında tuhrsen gaze- temiz idare müdiriyetine müracat edilmesi. Müracaat gazete tarafından şirkete verilecektir. Iktısat vekâleti levazım müdür- lüğünden: - İktisat vekâleti mekte olduğu Yü ikmali inşaat ve nev miştir. 40 küsur kale n Ankara'da Ziraat mektebi cıvarında inşa ettir- Ziraat ve Baytar mekte kapalı zarl usülile ibaref İnşaatı SÜYCT İ — on Jira teslimile ku mukabilinde üre mahallinde bulunan İktısat Vekâleti heyeti Tenniyesinden taliplere verilmekte olduğu ve münukssa müddecinin bir: Temm 930 tarihini idar devam ve yevmi Ürda saat. iki buçukta olunacağı ilân olunur a ve Eylam Bankası lsianlııı!ş hssım! &l Satılık Depo ve Antrepo Esis No hasebesine me: Mevkü ve nevi Senetik kir teminat mikdarı 2650 lira lira Galatada Arapcamli Kalafat yeri 8160 92-94-16-18-20 numaralı Antre- po ve depo Balâda muharrer depo ve antrepo p& müzayedeye konulmuştur. İhale mu sadif perşembe — gün 3 ve kapalı zarila tarihine müteşekkil hey'et melesi (0- ubemizde KOLONYA SUYU - COLOGNE f idaresi ilânatı Eskişehir atelyesine muktazi beş tezgâhın kapalı zarfla münakasası 21 Temmuz 930 pazartesi saat (5 de Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 4 kadar münakasa komisyanuna vermeleri dâzımdır. Talipler münakasa şartaamelerini beşer lira mukabilinde An- karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik cdebilirler. Görülen ihtiyaç üzerine Dey-|ki lâzımelerile Askarada mez- let Demiryolları Cer ve Atelye ler dairesi emrine beş mühen- dis alınacaktır. Taliplerin vesai|ları ilân olunur. .*.. 12500 kilo delikli bakır anter tuvaz çubu.klırmm kapalı zarf- la münakasası 7/ Temmuz 930 Pazartesi günü saat 15 te Anka- rada Devlet demiryolları binasında yapılacaktır. * kür daire reisliğine müracaat- müdüriyetine Gbi Yavşan ve Tosun memlâ- larından Konyanın Saraönü “Mmbarmma nakl olunacak bir mil fön kilo tuzun ücreti nakliyesi onya baş müdüriyetinde 26/ 930 pervcmbe bünü ihale olun kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur, Talip olanlar te- minatı muvakkatelerini tesviye etmek ve şartnameyi anlamak üizre İstanbul ve Konya tuz in- hisarı baş müdüriyetlerine mü- racaat eylemeleri ilân olunur. KARON Alman Kitapbanesi Beyoğlu Tünel meydanında 523 İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi- natlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde An- karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler * Haydarpaşa - Pendik abone- man karneleri hâmillerinden a- lmacak köprü resmine dair Ha- ydarpaşa - Pendik Banliyö tren lerinde kullanlılmak üzre 1 Ha- ziran 930 tarihinden evvel satıl- mış olup da 1596 numaralı ka- nun mucibince istifası — lâzım gelen köprüler resmi tediye e- dilmemiş olan aboneman karne- lerinin 1 Temmuz 930 - tarihin- den itibaren kullanılmasına ni- hayet verilecek ve mezkür tari- he kadar bu karnelerin hâmille- rinden her bilet için her defa- sında katarlartla muayene esna- sında utuzar para istifa oluna- rek mukabilinde köprüler resmi * ne mahsus birer bilet verilecek- Rus Sefaret- hanesinden: Sövyet Sosiyalisi Cümhuriyetleri ittihadı Maliye kotnserliği tarafından ittihaz Olunan karara tevfikan Sovyet Sefareti konsoloslük şubesi atideki hususatı alâkadarlara tebliğ eyler. Cümhuri- yeti ittihadi Devlet Bankası tasdik- 1 — Söyyet Sosyalisı mamelerini hsiz olmıyan yüzde 6 faizli 1929 ikcamiyeli istikramı devlet Bahvillerin falz ve ikramiyelerini ha- riçte ve ecnebi. pırasile almak arzu takdirde 1930 tarihinden itibaren — bir ay zarfında Ankara'dı ettikleri 1 baziran yet Sefareti konsolos- ik şubesine ve Türckiye'de konsolasluklarına salilüzxik nameleri almak üzere tevdie davet olunürlar. verilecektir. de Bila Talep olunan — tahviller tasdiknamelecle - beraber ikuyt, muvakkar hamillere tade olu 3 — Sövyet Sosyalist Cümhurl- di Devlet Bankası teğdik &i Balz olmuyan — tahviller için istiktaz şereitile tesbit oluman yapıl vyet tediyat hariçte ecnebi parasi mı yacaktır. Bu tediyat yalnız Sosyalist Cümhuriyetleri Yeihadında ve Sövyet parasile yapılacaktır. Sovyet Sosyalist Cümhuri- yetleri itihadı Ahali Komiser- leri Meclisi Merkez İcra Komi- tesi tarafından 246-VİNI-27 — R. L. No, 5) Madde 506 — tarihile ZE-İN-28 — R. L. No. 18 madde 152 — tarihinde Httihaz olunan karara tevlikan tasdiknameleri 'haiz olan tahviller için 1922 istikrazına alt tediyat bu ilân da tasrih olunan tasdikname- leri almaksızın ecnebi parasile yapılacaktır. Darülbedayi | müdi- riyeti"den: Önümüzdeki kış temsillerinin programı yapılmak üzre oldu- gundan müessesemize telif ve ya terceme eser verecek zevatın Cumadan mada her gün öğleden sonra — eserlerini Darülbedayi müdiriyetine göndermeleri rica olunur. Piyango müdürlüğünden: Nümunesi mevcut çift 57x82 ebadında 24 kiloluk 1056 top i- kinci hamur kâğıt mübayaa e- dileceğinden itaya talip olacak ların pey akçaları ile — birlikte 16/6/930 Pazartesi — saat 15 te Piyango müdürlüğünde müte- şekkil mübayaat komisyonuna müracaatları. BAKTI'.RWMK Dr. İHSAN SAMİ kteriyoloji laboratuvaı Umum kan tahlilkt, Frengi nok- tai nezarından (Vaserman teamülü) kun küreyvatı sayılması, tifo ve ısıt» ma bastalıkları teşhisi, idraz, bal- güm, çerahat, kazurat ve su tah- Mlan, Ükra mikroskobi ile frengi nması, hususl aşılar istihzarı mot tir. Ellerinde bu kabil aboneman karneleri kalan yolcuların niha- yet 30 Haziran 930 akşamma kadar köprü ve Hâydarpaşa gi- şelerimize müracaatla — abone- man defterlerinin iade ve karne- deki mevcut biletlerin bedelleri- ni istirdat etmeleri — rica ve 1 enesi. Divanyolunda SultaniMahnı türbesi No. 189 Tlefon İs. 081 Dr.Horhoruni Beyoğlu — Mektep sokak — No 35 müaysene sbahtan kşama aakdar Bunbal ikinci Üceret mahkeme- Temmuz 930 tarihinden itiba- ren kapları üzerinde Hareket ve Hasılât dairesinin resmi mühü- rü ile musaddak — olmak Üüzre (köprüler resmi alınmıştır.) iba resini havi olmayan ve kaplari- le beraber gösterilmeyen karne biletlerinin hükümsüz addedile- ceği jlân olunur. d Beyoğlun'du - İstiklâi caddesinde 182 numerolu mağazada lerayi ticaret etmekte iken mahkemece Hlâsına ka- rar verilmiş olan Yorgi Elefteryadis etendinin 31-5-930 tarihinde akder- miş olduğu kankordatonun 18-6-930 türihine müsadif çarşamba günü sast 14 te tasdiki mükarrer oldüğu alâ- kadarlarca malâm olmak üzere ilta olunurz tahvilleri hamilleri sahip aldakları | TAYYARE PİTANGOSU 6 acı keşide fi Temmuz 1930 dadır £ Büyük ikramiye 200.000 Liradır Ayrıca: “100.000,, liralık bir mükâfat ile“50.000.,.“40000,, *25.000., “10.000,, liralık bü- yük ikramiyeler vardır. Hiç kazanmamış numaralara “30 , ar Jlira teselli mükâfatı D verilecektir. Biletler : Bayilerden Temmuzun yedinci günü akşamına kadar talep edilmelidir. İSYANBUL — VİLAYET | DEFTERDARLIK ILÂNATI | SATILIK BAHÇELi KONAK: Cagal oğ- lunda cezri kasımpaşa mahallesinin eski mah- mudiye caddesinde 48-38 ve yeni çifte sarayla caddesinde 1 numaralı sağ tarafı yere batan' caddesi arkası Mehmet Ali Beyin konağı sol tarafi mahmudiye caddesi ve cephesi çifte saraylar caddesile mahdut ye bodurum zem katlariyle beraber fevkani iki satıh üzerine yi cem'an 15 Oda 3 salon 4 halâ 3 sofa 2 kiler & koridor ve haremlik. ve selâmlık olmak üzere iki kısımdan ibaret müştemilatı saireli ve 19 f f murabba arşın arsalı konak kapalı zarf usu-:! liyle müzayedeye çıkarılmıştır. Bedeli Zi sene ve 8 müsavi taksitte verilmek şartiy! j tahmin edilen kıymeti 78538 liradır. Talipler. 5883 liralık teminat para veya mektuplarıyle teklifnamelerini 23 haziran 930 pazartesi saat 14,30da İstanbul defterdarlığındaki satı 1 komisyonuna vermeleri. (M-1116) ... SATILIK TARLA No. 1 Fenerli Hiristo so- , kağı Arnavut köy Bogaz içi, 1 tarafı Kosti * başalo tarlası, 1 tarafı Nikplamatos tarlı 1 tarafı Hacı Dimitrinin bağı ve 4üncü taral yol ile çevrilmiş 15 dönüm tarla satılıktır. 'deli defaten verilmek şartile tahmin edil kıymetı 750 liradır. Satış muamekesi a müzayede usulile 23 haziran 930pazartesi gü; saat 14,30da defterdarlıkla yapılacaktır. (H- , KiRALIK ODA 'No: 47 Mehmet Ali hanının üst katı, Karaköy, senelik kirâsı lira. Kiralamak pazarlıkla 22 haziran 930 pazar'a 14,30 defterdarlıkta, (H-169) Sıvas Cümhuriyet müddei umumi" Sivas hapisane ve tevkifha- nesinin 1/6/930 tarihinden 31/ 5/931 mayısine kadar bir sene- lik ihtiyacı olan (136000) kilo azami ve (127000) kilo asgari yekdüziye ekmeğin bedeli mu- hammini olan kilosu (8) kuruş (58) santimden müzayede ve münakasa kanununa — tevfikan kapalı zarf usulü ile — 1/6/930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konmuş- tur, Fiat haddi lâyik görüldüğü surette ihalesi 21/6/930 tari! ne müsâdif cumanza gîhw iat on dörtte icra kılmacağınd talip olanlar cumadan maa günlerde şerait ve mukavele kâmını anlamak ve görmek d ha fazla malümat almak ü pisane müdüriyetine ve ihalede müddei umumilik n mında müteşekkil komi mahsusuna yüzde yedi teminat akçasının mek! birlikte müracaatları ilân di den almacaktır, 3 — Teklif mutedil gö ğü uıkd.ırde 4 Ttm'nıız 1 — Gümrükler muhafazası- nın (1) numaralı vapurunun ta- miratı 20 gün müddetle ve ka- palı zarfla münakasaya konul- mustur. 2 — Şartname sureti musad- dakaları Muhafaza müdüriyetin 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: