6 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

6 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZAR TEMMUZ 1930 6 TUZLAİÇMELERİ İÇLAO s senesi kad- 1n talebeleri tercih SD KAZAZ Emniyet Sandığı müstakrizlerinin nazarı dikkatine Emniyet sandığı müdürlüğünden: Vadeleri bulülünde tediyci deyn edilmemesinden dolay: bilmüzayede menkule borçlularına bir haftalık son bir ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamname- kanununda bir sarahat olmadığı gibi müşteriler tarafından — yüzde on zam için vuku bulacak müracaatlar da kabul edileceğine mütedalr bir kayit olmadığı halde eski icra kanu- noundan mültebes bir itiyat salkasil© vukua gelen müracaatların is'afına n olmadığından alâ- kadaranin kat'i kı çekilmezden evel borçlarını ödemiş veya yenilemiş bulunmaları lâzım gel diği ilân olunur. A lebesinden ihti- talebe kaydü kabul e-| 16-12 yaşları içinde olanlar 17-138 18B-14 19-15 20-16 y LN B — Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadet- “hame veya tasdiknameyi haiz bulunmak. C — Vücudün teşkilâtı ve srhhati müsait ve sağlam ve her itürlü marazlardan beri olmak (emrü kumandaya mâni rek İmisillü arizaları olanlar ve boyları pek kısa olanlar alınmaz.) | D — Kusursuz bir seciye ve ahlâk sahibi olmak E — Ailesi hiç bir sui hal ve şöhret sahibi olmamak. | 2—6ncı sınrfa yani birinci devre birinci sınıfa gireceklerin fam devreli (5 muallimli ve 5 dersaneli) resii ilk mektep şa- Hhadetnamesini haiz bulunmaları ve hususi ilk mekteplerdi il edenlerin ilk mektebin son iki smıfında “ok #İmtihan verfheleri lâzımdır. Orta mekteplerin 2 nci ve ayığmuflarile lise sınıflarının her hangi birine girmek üzere müra- < Faat eden hususi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan Tesmi ve hus eslek mektepleri müdavim ve mezunl. mek istiyenleri — sınıftan evvelki sınıfların bütün dersleri imtihan edilirler. Bu meyanda askeri tedrisat hakkında 8 nıfa girecekler 1 inci kitaptan 9 uncu sınıfa girecekler | 2 nci kitaptan 10 uncu sınıfa girecekler 1, 2, 3 üncü kitaj önci sınıfa girecekler 1, 4 kitaptan imtihan edilirler |Ü 3 — Resmi Orta mekteplerden ve Lise sınıl Belenleri askeri tedrisat kitaplarından hangilerini takip et llerine d ibraz ettikleri ye takı TOğlır » » ” sinde ne de İcra n mi bul Dördüncü İcra Me- ümniyet sandığı | .. . & müdürlüğünden | Emine Huriye Hanının 3760 İikraz numaralı deyin senedi mu İcibince v Üel:ur_'wrSelmanAgai |mahallesinde Atlamataş cadde- dükkânı ter- | Kartalın Dolay Obe kariye- ensinden Mustaf çavuş bin Musta üçüncü 'fa ağanın İstanbul kasından borç aldı karşı birinci derecede iği Dol dere ve çardak lerinde üç kıt'a yapılmak ddeti konulmuştur. evkünde | 2, ödenmemesi esnasında t ahri Beyin erleri ame zahrma ihtiyarilesince n mumaile a ve sair şa de- pka bulunmadıkları n d Huriye 1t muamelesi Temmuz iptidasınd yacaktır. 1 in |i maddedeki şartları haiz bulunan talebelerdem ikinci devr falip olanlar İstanbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar Halıcıoğlu As. LS. lerine ve İstanbul haricindek dahil ye — veya Ortame ve ya Orta Mp. ol ihten itibaren bulundı lânr br t oğru- ( a ker 9 Çiftçi Kütüphanes l ' Na 4 okuduk! süyük üracaat ederle eniden k son sınıfları için 25 Temmuzda diğerlerinir 30 hitam bulur. müracaatlar kabu t ve kıymeti | | kerci İsmail ve Haci veya resmen g sile mahduttur. v ünu saat (6t aundan müteşekkil mu: anun delresindi melerin ise | mediği veya yenilenr icra edilmiş olduğ rihinden itibaren 91 gi miktarı tah-| mu Vektlerini ayan kormisy vir. ; AĞ B — Bir seneyi tecar ahadetnamesi (A l]' e ? * “hadetnamesi olrı na> Fi tarafından m ı VE C — Mezun £ yüz el da verese t aıyanlar se ve en aşı yapılır). bulundukları veya tahsil eyledikleri n d€ Totoğraflı şahadetname veya keza fotoğraflı ve teferrüatlı tas-| nispetinde af Miknamesi, hiben ve 928./9711 dot bul | D— Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma- | Sile İstanbul dördüncü İcra r aat Üıkları hakkında mahalli hükümetinin fotoğraflı ve musaddak | Murluğuna müracaat eylemeleri Bir ilmühaberi , ve isteyenlere dosyasından da- .» E— Askeri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu tak-| ha ziyade malümat - verilebile- irde mektebin tâbi' olduğu ve olacağı kanun talimat emrü| Ceği ve 7-8:430 tarihinde saat fesasları bilâ kaydü gart temamen ve aynon kabul edeceğine| 14 den 16 ya kadar müzayedeye| * |dair velisinin ve kendisinin birer taahhüt senedi, |devam olunarak birinci ihalele-| *dar |.. F — Sar'alı, uyku halinde gezer sidikli, bayılmak ve mara-| rinin yapılacağı ilân olunur Zi çırpınmağa müptelâ olmadığı (Bu gibi hastalıklardan bi ile mektebe — vermezden evvel malül olduğu bilâhara anlaşı- lan talebe mektepten çıkarılır. Ve o zamana kadar o talebe için hükümetçe ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin etti. Filir), ve evli bulunmadığı ve her hangi bir zamanda tahsili terketmek isterse ve zabit olmadan evvel — evlenirse mektep inı tamamen tediye edeceği hakkında notrelikçe musad-| c velisinin taahhütnamesi, G — Peder ve validesi hayatta değil ise v ve tatil zamanında mezun dair muteber bir vesika i sıhhiyesi mü n kıym p ol muhammineleri: 0/0 10 nu| ini müstas yast — Komlsyonundan Gzarn lmes ll “otunur İstanbul Dördüncü İcra Me- murluğundan: Kartalda Dalyan Ali ağa ve kerimeleri Emine ve! © E ktisat Vekâletinden: Denizli Vilâyeti'dahilinde Boldan yesinde hududa Buldan şosası kazasının Sazak O malüm arazide şimale: ve içme su Armudu — gediği — noktasına çarben Armutlu ndan Kaplan Kaya at münkesir, Kaplan Kaya tepesinden yakan k tepesine kadar battı müsta- rkan mezkür yukarık! Hırclak tepesinden Boldan Şosası ve İçme su üki noktasına kadar hatti ile mahdot 1200 ceripten ibaret srazide Boldanlı zade Muscafa Lütfu Bey tarafından meydana çıka- nlan liğnit madeni 99 sene mülddı * mumai'ey hale olunaca sından borç aldıkları 300 liraya karşı ci derecede ipotek göster- dikleri Kartalın çayır mevkiin- de bir kıt'a bostan ve Maltepe dağı meykiünde iki kıt'a arazi| birinci ihalesi yapılmak üzere otuz gün müddetle mevkiü mü- deye konulmuştur. Mez- kür çayır mevkiindeki bostanın hududu Şarkan Yunus ağa ve arben Haci Besim Paşa tarla- len Dalyan Ali ağa MİRATON - PASTİLLERİ EĞUYON Ay GN aa ni BAKİLE | Zayı elisinin kim ola- - decek ise kimin nezdine üncü İcra Me ne ve ğ arin M b in Dolay oba & € kün mertebe h DY ' obü & n oli onlarınım n — muadı ihhi akn Kir- Fuat bey Cenubı b arben tarlası Şi tarik “de. | Kirkor bostanı ile mahtattur. n ile bit | Borçlulardan , Ali ağa tarafın- 7930 t- |danzeriyat yapılmıştır. Miktarı 99 |tahminen altı dönüm iki evlek tir, Kıymeti muhamminesi ta- yü: tepe dağı mev |lanm hudud apılır. | alarınca kayıt kayıtları ile emi etle mevk üserine konulmuştur.Mezkür tirin |go dere mevkiindeki tarlanın| |bududu şarkan Mustafa tarlası-| rben Salih efendi tarlası malen yirmi hatve mesafe . |de cebel cenuben tarik âmile se ikinci | Pahduttur. ve tahminen al n İstanbul. | TTnüm miktarında üç rubu his-| sesinin sesidir. ve zeriyat ya: üham 7 — Mekteplerde abul kor ğayanı kabul görülen talebelerin kabulü urnal edilmeleri müfettişlikten ayrıca verilecek Şapılır. 8 — Orta mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarına alınac lanlar tamamen Konya ve Erzincan askerf orta m İve üçüncü sınrfa almacak olanlar İstanbulda ve Bursada bulunan el Öaskeri liselerle Erzincan ve Konya Ort mekteplerine ve işlikten verilecek tertibat veçhile alımacaklardır. L levre sınıflarına kabul edilecek olan talebe tamamı Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre almacakt: aimtihanı yapıldığı takdirde on birinci sınıfın| YS'SİU - tarafından nına Temmuzun 25 ve diğerlerinin Ağustosun / Pilmıştır. - Kıymeti 1 inde |minesi — tamamı iki — yük 10 — Taliplerin kabulü ka mrine kadar yapacakları radır. lanfarın - kıymeti| oa li f Şatlar kendilerine ait olup BerEk Te lataık Vö gerek hiç kabul <| Muhamminesinin yüzde onu nis| $e odunu ”îî_”k“? AREUEİĞA| GSN YE L Fi DASDRAN| filmiyenlerin bu yoldaki masrafları hakkında askeri liseler |Petinde pey akçesini müstashi-| günü ihale edilmek ürere müza|zeriyat — yapı ymeti Ü Y el Fo jben ve 928/9702/dosya nummara-| yedeye çıkarılmıştır. Taliplerin L G 'uılnaım))uu-ıı j !! — Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve Orta mek-| Sİle'İstanbul Dördüncü İcrame| yevmü mezkürda Msât Üç bu.|liradır. Talip olanların k A n eeeti |murluğuna müracaat eylemele-| çukta defterdarlık binasındaki |/ muh; 1 — Küleli lisesinden (Yalnız ikinci devre talebeler! için)|'İ Ve iSteyenlere dosyasından |i 2 — Halıcıoğlu lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) | daha ziyade malümat verilebile|rı. J — Burs nde (yalnız birinci ve ikinci devre talebe-| SEĞİ Ve 7-8-930 tahrihte saat 14 der için), R en 16 ya kadar müzayedeye| ı 4 | mü ylan — yamurta, günü k Üzrü ka: f pazar gaa | aimda ihalesi icra kıl İ zarf usuülile mühaka: 'dlip ar tadisl lisesii altı| ri l Galatasaray kitabe tine müracastları. gy v A N Yenikapı namına mazbut 735 adet mah-|ri tahminen dört döni lüt domates sırığt ile 5 çeki me| borçlulardan Ali ağı komisyon Şarkan tarik Gar- len Hacı Ekber t Cenuben | mdür, Ve zlunı ymeti| |sibet ve 928/9744 dosya numa- rasile İstanbul Dördüncü İcra | memurluğuna müracaat eyleme lerive istiyenlere dosyasından daha ziyade malümat verilebile İceği ve7-8-930 tarihte saat 14 İden 16ya kadar müzayedeye de sabun |vam olunarak birinci ihaleleri. 1880 İnin yapılccağı ilân olunur, Dr. Horhoruni ; Beyoğlu Mektep sokak No 35 V o maavene sabahtan aksama akadar. hai a ih 4 — Konya İdevam olunarak birinci ihalele-| â devre tal iç iev ü $ , İrinin yapılacağı ilân olunu: levre talebeler i inde (yalnız birin — Erzincan lisesinde (yal: Hastantler için l0 — pılavlık pirinç 6300 0050 nrz birinci ) olan 4000 çörba a 1 al —ı hömürcüyan B. asarından Ameli hesabi ticart 120 Ameli usulü defteri 4 kısım 150 Ameli ve tatbiki kambiyo — 50 | p Amerikan usulü:Vevm.D.Kebir75 | € â alınacaktır. Ta: Yeni muhasebe usulü 175 | üpterin ı günü Ticari malümat ve bankacılık 150 Bast on beşe kadar levazım müdür- Yeni hesabı ticari 200 İ lüğüne celmeleri. pirinç, K | | 3680 R z70 e İ Şazarlıi 1500 şeke, İn Nevrol WCem Emss! ginl gekenlere teessürle 8 tutmasına 20 damlası kili tane bulundururlar. icıdır. Senelerdenberi yürek ça temmuz 930 İbirdenbire bayılanlara, idir. Hayatımı sevenlür © pmasına, deniz ü detinde bi NN Y M lâzime sek zira ilân ta resi bid fından borç öden-| lebe alınacaktır. bilmüza | dilerin : 'tumla | Yi mi ve Mehmet efendilerin Şiftl resinin teliki mokta Ü L D a kasından| birisinde yaptırılacak ve stajiyer|dak kefalet vermeleri şartlarını liradır. Ve yine Mal| kad indeki diğer tar| ve şifahi beraber tam numara ondur iskelesinde hazine| lebi derya ile mahtuttur. Miktal en fazlı a ve Hilmi| çebebi rüçhandır. yapılmıştı. -Kıymeti | ye hüsnühal ve -sıhhat | ya suretlerini amminelerinin yüzde onu| tunmal. ale komisyanuna müzacaatla- nispetinde pey akçesini müstah| —— | a S ÇK nual kilâtı ve | Mualli kep yüksel p î 0»5&»%#& İlm mekteb kabul ş: i IZI Gi Teş rtları nektebi bir ihzari Ki kısımdan mi dereceli ve leyli bir muallim n senede talebe bin Ibzartt kısmını sene olüp - ikinci irine ayrılır. M Meslekt kısımı ari kısının tedris müddeti iki fen ve ed lerinden bitirenler meslekt kısına geçerler Riyaziye, Tabilye, Tarih ve Coğrafya, Edebiyar, Pedagoji, havidir. Meslekf şubelerin tahsil müddeci üç sömestirdir. Bu şubelerden birini bitirenler Orta mekteplerle muallim n mosllim olurlar. Mesleki kısım mezunları Darülfünua Fen, Edebiyat şubelerine gir*, rek Üç sömestir daha devamdan sonra lisan İmtihanına iştirak etmek hakkımı kazanırlar. Maallim - mektebinin talebe kabul olunur. Gazi Ahzart kısmına aşağıdaki — şartları haiz sursuz olmak. a olmamak 3 — İlk muallim mektebi mezunu * — Mektebe - kabul muvaffak olmak. 3 mak, müsabaka — imtihanında kısınının — müsabakı 1930 nihayetine kadar VMektebin ih: yenler 1 müdürlük- a mektep imüdür- aliim mektebi bulunm! lüklerine müracsat etmelidirler. Yapılacak — müsabaka Ağ tarihi iki İmtihanlar mualli octa mektepler Ağastos cumartesi mekteplerinde Sazi tahriri dacaktır. İmtiba Maalltn binin mesleki kısınına bitirenler- den başka aşağıdaki $i Vücud yirmi beşten fazla olmamak. n mezu e 2*/ çenek Ç için Yhzari — kısmına uş bulunmak 930 “ bi üü S Sirye AÇ KA a l nİn Jolmak isteyen İse mezunlarına n yuka p l5 tesis edi t mektebi 931 senei dev |rı yaşta olmamaları yetinde tedrisata ba * S aa ğ ğ 3.- Ziraat mesleğinii k yacak ve şimdiden staj için ta- Baan meslüğinla Gekki ettiği kabiliyeti bedeniyeye ma lik ilel ve emrazdan salim olır Kayt ve kabul edilecek efen. teir L—I mezunu olmaları| — 4.- Staj veya tahsil devresinin 2 — Vekâletin tensip edeceği |ortasında meşru — mazeretsiz çiftliklerde bir sene staj görme | staj veya mektebi terk edenlerin leri lâzımdır. Staj Vekâletin ta- | Hükümet tarafından kendilerine in edeceği resmi veya hususi| yapılan masrafı tazmin edecek- k ve müessesatı yeden | lerine dair Noterlikten musad - rai leri staj müddetince mahiye|da haiz bulunacaklardır. Bu şe- $0.— Lira ücretle ayrıca harcı- |raitte dahil olmak istiyen efen- rah tahsisatı verilecektir. dilerin eylül 930 gayesine ka - Talipler bundan başka : dar İktısat vekâleti ziraat umum 1. Türkiye Cümhuriyeti tab-| müdürlüğüne müracaat etmele- asından olmaları ri ilân olunur. Ilân Elyevm Hariciye Vekâletinde on dördüncü d cut münhal memuriyetlere - talimatıı memur almacaktır. 11 16 temmuz 1930 çarşamba günü saat 15 eceden mev- mesine tevfikan bilmü- F teplerden ksek mek birinden mezun olmak B — Bu kabil mektepler şahadetnamesini haiz talipler bu- lunmadığı takdirde namzetler evvelâ bu mekteplerden - birinde okunan derslerden imtihan verdikten sonra müsabakaya iştirak hakkını ihraz ederler. e Müsabaka imtihanı berveçhi 1 — Hukuk, İktisat ve tarihi siy ), hakkında tahriri ve şifahi su için tahriri 2 — Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme her biri ; — |ben Seniye Kerim tarlası Şima-| için tam numara 15 tir 3 — Müsabakada 40 numara la numara alanlar ş Müsavat halinde Fransızcadan ma: üssümizanı doldurmak şartile ada ecnebi lisanına vukuf Taliplerin mektep şahadetnameleri, askerlik — vesikaları at şahadetnameleri ile hüviyet cüzdanı ve baistida Vekâlet Zat işleri Müdürlüğüne tevdi yevmi mezkürda Ankarada Vekâlette hazır bu- ilân olunur. eylemeleri ve , İKTISAT VEKÂLETİNDEN: — iktısat Vekâleti Ankara Ziraat ve baytari enistitüleri inşaatı Herhangi bir yanlışlığa imahal kalmamak üzere Ankara Ziraat ve baytarl ensiitü bin İnşaatı münakasası kaj 18 te salı günü sant 9,5 ta İktesat Vekâleti Zirsai nda sonta muz 030 planacak zarfların sekiz ikmali ihale komisyoruna teslim en — samttan kabul — olunmayacağı aya iblâğ olunduğu «lâkadarana flün olunur. —— Kh Alman Kitaphanesi Bevoğlu Tiünel mevdanında 523 ve mükaveledeki — yedi ay müddeti — inşaatı

Bu sayıdan diğer sayfalar: