July 15, 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

July 15, 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a Yol Silindirlerini Sır&mda aşı*y Bir Kamyon Malatyada Dört Silindirdi Bir DOÇ | Kamyonu Fennen Harika Muçize Addedilecek Nakliye işleri Yapmıştır Doç kamyonları Anadolunun bir çok köy- lerinde efsanevi bir mevcudiyet geçiriyorlar, Fennin, aklın kabul etmiyeceği şeyler yapı- yorlar. Mucize devrinde miyiz, Doçlar muci- ze mi yapıyorlar? Elbette hayır.. Fakat bir Doç kamyonunda mevcut sağlamlık, motö- rünün temin ettiği fazla kuvyet, en bozuk yollarda o kadar müşkül nakliye vazifelerinin Yasını mümkün kılıyor ki insan adeta bir ,Mucize hissi duyuyor. Malatyaya geliyor. Bu muvatlakiyeti teren şoför Naci efendiye idarei hususiy # yüz lira ikramiye 'veriliyor. Neşredilen d resim, ıı'ıklulılm. sılındırlerle nakledilen B kamyonunu, Malatya Döç acentası Güzel tade Abdullah beyi, Doç sahibi Abdüssel ve şoför Naci efendileri, ve muavaffakıy€ ehemmiyetini takdir eden Malatyalı otomü meslek erbabım gösteriyor. i Memleketimizde bu sene iktisadi bir bi Malatyaya parça parça iki yol silindiri ran var. Doçun fiatında sağlamlık ve kuv! aakledilecek. Resimlerimizden birinde görüldüğü veç- mukabili olarak az çok bir İark vardır. Böyle old hile bir yol silindiri bir kamyondan çok cüsseli ve e E halde memleketteki umumi kamyon satışında kat kat ağır bir şeydir. ların nisbeti günden güne artıyor. Sebebi basittir. | Bunu kim nakledecek, dasil nakledilecek; yollar bozuk, dik rampalar var, iki tonluk kamyonlar bile silindirin parçalarını nakil vazifesini göze alamıyorlar, - Herkes görüyor. Ve anlıyor ki Doç almak, d çok miktarda eşyayı, daha uzun müddet nakledeli mek demektir. Dört silindirli bir buçuk tonluk bir Doçun sahibi bulunan Abdüsselâm efendi “ Ben bu işi yaparım,, diyor. Abdüsselâm efendiye gelen bu itimat boş de- gildir, kuvvetli bir membar ve istinatgâhı vardır. Doçun böyle ağır işlerin altından kalktığı daima gö- rülmüş ve işidilmiştir. Abdüsselâm efendinin Naci efendi isminde mahir ve cüretkâr bir şoförü var ki o da kamyonun sahibinin 'fikrine tamamile iştirak ediyor. Ş Doç almak; kamyonunu şerait dairesinde müs (şler göreceğine emin olmak demektir. Doç almak asgari miktarda yedek masrafi et işletme masrafını asgari dereceye indirmek demek u Doç kamyonlarının dört ve altı silindirli varı Doç kamyonu iki buçuk tonluk bir tek silindir dört tonluk nevileri vardır. şasısının akletmek - suretile işe başlıyor. Bu havadis B Malatyada duyulunca herkes - Abdüsselâm efendiye acıyor. Kamyonun parça parça olacağına k'm enim süphesi yok. 1 Halbuki Doç kamyonu kuvvetli ve sağlamlığı sa- yesinde iki buçuk ton yü- kü en bozuk vyollardan, en dik rampalardan zahmet- sizce çıkarıyor. Kocaman silindir, küçük — kamyo- nup sırtında dort parcnda Türkiye için umumi vekili: Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Surekâsı Türkiye Otomobil, Lâstik ve Traktör Komandit Şırketl ; Beyoğlu Istiklâl caddesi 768 Telefon: Beyoğlu 742 Telgraf: Istanbul Tatko Taşra acentelikleri: x Ankara — 4 Zabıtçı Zade ve şeriki i Bursa t Nasuhi' Esat bey Te Va M Tak ğ Söke ÜG a L İ 1 Muharrem Hilmi bey Szfmsun 1 Fıat_efendi zsde.Seit Bilâl bey Gııııaymtıp: Güzel bey Zade Hasan bey Giresân - . :'lamail dade Vahit ve şürekâsı Trabzon — : Kalaycı zade Hacı Abbas ve mahtumları beyler parta — : Intibah ticaret şirketi Dıvaı-hclur ıPınqcı zade Sıtkı Nıdım ve Edıp beyler : - Malatya — : Güzel bey zade Abbtullah d l SUO N B P YARRZE TI ee l in Si bi ':i

Bu sayıdan diğer sayfalar: