3 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

3 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİN SÖZ BİR RESİM Güzel San'atlar Birtiği resim şubesi Önlarmenray mokisbinde dün mutat sergisini açmıştır. Ronssimizd> Resim Sergisisiea bir köşe görülmektedir. i ileremin son semeierde yaptırdığı ( R. 100 )| loüu Bahrimehiti geçerek Kanaday& vasıl | ldu. Ali balonunun seyahatinden sonra ingilizler için bu bir izzeti nefis meselesi pimuştu. (R. 160 ) nihayet Kanadaya giderek bu izzeti nefsi tatmin etmiş oldı. GÜNÜ Milliye Bu 1606 yap meyve çok mebznidür. Bilhassa son günlerde şehrimize fazıa mikdarda gelmişiir. Resim bı ile M FABRİCA İTALİANA LAMINE - MILANO »weFerrania Röntgen filimlerini KULLANINIZ e »berto Reforze Beyoğlu 4340. Beyoğlu posta kutusu No 205 ine ve filmlerinizle uhafaza ediniz. VELOX kâadı m Kopya üzerine YUKSEK Sıcaklarda kalevi bir mablül İle sıhhata nafi leziz bir şey yok MAZON Meyva Tozu yarım bardak ederek harareti teskin ve vücuda İstdf bit ferahlık verir. Mazon Meyva SICAKLARDA ferahlanmak kadar suya Müve içmekle ve bağırsakları temizler ve kuvvetlen- Mazon Meyva Tozu Mizon dikekar! Tozu mideyi dirir. Ve kani tastiye eder me eczanelerde bulu küçük şişesi 60 büyük şişesi 120 kuraştur. İzmir'de" Moreno ecza deposunda, Adana Mustafa Rifat, Antalya Ahmet selim, Trabzon Hacı Zührü Beylerin cczenelerinde, Deposu: İş Bankası laron Boton ecza deposu bur mine 0 4 di LİSESİ 18 inci Perşembe günü açılacaktır. Kayit Ağustos 19 dan Eylül 1? ye kadar Salı ve edilmelidir OOO: Mektep Eylülün ve kabul için günleri müdireyete mt iye Sandığı Müdürlüğünden: Nevser ve Mecbüre Hanımların 869 ikrar numaralı deyü senedi muck bince Emniyet Sandığından istikraz eyledikleri meblâğ mukabilinde Sandık Çengelköyünde Havuzbaşıçakaldağı sokağında eski maabahçe bir köşkün tamamı ile muhaddes üç hisse itibarile iki hissesi vadesi hasebile müzayedeye çıkarılarak beş bin beş nde milşterisi namına kari karan çekilmiş ve borç m istikraz esyasında tayin eyledikleri ligat Hası için iç günlük son ihbarname «i hulyariye- since yazılan meşruhattan borçlülardan Nevser Hanımın hali hazır ikamete gAhınn meçhul bulunduğu anlaşılmiş ve diğer borçid Mecbure Hanıma tebligatı lâzime İcra edilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren üç gün zarfında borç tamamen ödenmediği takdirde mezkür emlâkin müşterisi İ namına katl ferağ müamelesinin fcra kılınacağı ilân olunur. namınâ inerhun bulunan 148 mükerrer 9: omazalı bahçe hitamında borcun öde yüz | tul mahallinin zemin ve e neme: a badel mus kametgâhlarına derilen zahnna mahalleri hey Emvali metruke müdürlüğünden; Gablık dükkân ve msi hane Beykozda Yalıköyünde Çayır caddesinde eski 33 yeni 20 nu- maralı ahşap hanenin - nısıf hissesile işbu” hanenin “slundaki bilâ 24 numaralı dükkânın | bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzre 450 lira bedel n men ile 17/8/9380 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de zayede satılacaktır. Taliplerin *6 7,50 te bul milli emlâk müdüriyeti sauş komisyonuna hava maa mutfak eski 35 yeni tamamı, bilmü ninat makbuzlarile İstan- müractst eyleme- eri | Bursa Amel Velik paşa hastanesi Başla babetinden iza eden tahmisien (3,000) Jira 16da 930 senesinde “müestesemize kiymetinde müalece 2018/930 'ç edilmek üzere açık münak Bursa Vi mba ihale günü saht saya konulmuştur. Talip olanların mu. ayyen “günde yet encümeninde hâzır bulunmaları lâzımdır | Pam lazm malarda; i — Müstahdimin için imal | şartnamenin jiçüncü maddesi ettirilecek olan 2,500-2,700 çift | mucibince hazırlanacak teklif-« potin kapalı zarf usulile müna- | nameleri tevdi'için de mezkâr kasaya kümuliyine tarihe müsadif Çarşamba günü 2 — Mezkür potinlerin 13/A İğustos/1930 tarihinde ihalesi | sâat 14 te İstanbulda Yeni pos- icra edileceğinden taliplerin şar | tanede mübayaat komisyonuna tame almak üzere şimdiden, İmüracaatları. NSiNER İnet müdiriyetinde mevcuttur, Taliplerin mezkür rdam bir sergi göstermektedir. Bu resim, İngiltere ( 82,000 İngiliz lirası ) kıymetinde olan ve eski bir asilzade kadının reşmidir. Bu resim ahiren bulunduğu yerden çalınmıştır. Bu Sirkat İngilterede günün meselesi olmuştur. Osmanlı Bankası 30 Nisan 1930 tarihindeki mali vaziyeti MEVCUDAT VE MATLÜBAT e 2.047,113 1.161,10 1,490,407 2.199,702 881,094 2413238 1678800 77,478 Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilmemiş olan kısmı Kasada ve Bankalarda mevcut nukut Kısa vadeli avanslar ve zöporlar Tahsil olunacak senetler Cürdanda mevcot kıymetler Borçlu hesabı cariler Rehin mukabilinde avanslar Kabul tartkile borçlular Gayri menkul mallar ve mobilya Müreterrik 97.263,187 'DÜYUNAT İsterlin o Sb Sermaye 10,000,000 Nizamnamei dahilt mucibince ifraz <dilen ihtiyat akçesi Mevkli tedavülde bulunan banknotlar Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler Alacaklı hesabı carifer Vadeli bonolar ve hesabı cariler Kabuller Müteterrik. 10853707 2,280,685 1678899 528117 Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur Umumi Müdür Muavini Muhasebe Şefi ve İkinci Müdür A. H. Red £. Hodler Umum! Müdür De Sorbıer De Pougnadoresse “Çanlar iye Bü Faeimeninden Memleket hastanesine muktezi 60 kalem Eczayi tıbbiye ile 30 kalem edevatı tıbbiye ayrı ayrı bir'ay müddetle aleni müna- kasaya konulmuştur. Alınacak malzemenin listesi ile şeraiti münakasayı havi kaimeler İstanbul Sihhat ve içtimai muave- müdiriyete müracaatla alacakları izahat üzerine doğrudan Çankırı vilâye- aat eylemeleri ilân olunur, PAZAR 3AĞI TOS 930 Güzellik kıralış gitiler. Kısmı mahsusunde (8 silâttan kıralıçaların nerede duklarına dair telgraflar yaf! Bu resim İngilterenin (930) zellik kıral resmidi mallrhane müdüriyerinği takımı kapalı zari HÜ 13 ağestos 14de İstanbı darma İmalâthan Şartname fmalatb, lifnamenin tarz imlâsı şartnameiğ münderiçtir eyi Siirtte sevyar Jandarma alay #Ü mandanlığından. 114000 ilâ 228000 kilo Arp Alayımızdaki hayvanaun Map 931 gayesine kadar İsthkakı ole) üzere yukarda mikdan yazık ASİ kapalı zart münakasa ile satın #8 caktır. Münekasa 17 Ağustos 7 pazar günü sanı lâ te Slirte merkezinde yapılacaktır. Şarta görmek ve salmak isteyen tal Istanbulda — Jandarma müdüriyetine müracaat etsinler. Dr. hsan Sami Gonokok Aşısi Belsoğukluğu ve Ihrilâddarıni karşı pek tesirli ve taze a5 Diyanyolu Sultan o Mabmö” türbesi No 189 “ ZAYİ anbul Lisesi Profössörü Me Pulnar namına alınmış ve Te çe Ağustos ve EEylil 030 için müffi Frank üzerine ecnebi da çahnnamcl za olmuş htlkmü olmayacağı ilân Ol ge Derunünda Kang" sinden, para için ZAYI kerlik ul elizdanımı zsyi erim. Yenil ılacağından hükmü yoktur. — ogi Üsküdar alan Zade mabel Küçük çamlıca eâğdesi: Am “Aile reislerinin tercihen aradık- ları en idareli haşarat öldürücü mayidir. HER YERDE SATILIR. Loptan muamele için Istanbulda Reji Ha- nında 2-3 numeroya müracaat olunması. a STANDARD OIL Mamulâtından çok kuvveti. ve mülekâsil

Bu sayıdan diğer sayfalar: