3 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

3 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEREN: |— MÜDÜRLÜR3Ş İsĞOM! NUSHASİ HER. YERDEN K, 3 Ağustos 3930 PAZAR NeZB— İDARE : İSTANBÜL NÜRUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI, TA Halkın gözüdür. Halk bi ü TA Halkın kulağıdır Halk bunuda bldir. TA Halkın dilidir. Halk bununla söyler. RAPORU NEŞRE DEVAM EDİYORUZ Alman Mütehassısı Acı Şeyler Söylüyor Şark Vilâyetlerînüazî&et Değişmedi Bir Defa, Verilen Rakamlarda Son 24 Saat Zarfında Harekât Mühim Yanlışlar Olduğu Görüldü Sahasında Yeni Bir Vak'a Yoktur Sonra, Bütçe İlmi Esaslarla Alâkadar Değilmiş.. |- .M%__AM Vçrd"' Mali vaziyetimizi tetkik e- den Alman mütehassısı “Mül- er,, « tediye müvazehemizde- şösığın sebeplerini mldkW 'f"kten sonra - bütçemizin tet- ikine girişiyor ve birçok acı h_dfik.ıüırle karşılaşıyor; ken- .lıuıc yanlış rakam verildiği- Di ve bütçenin " alaturka ya- Pildiğimi © yörüyor. Devletimizin — mali vaziyeti ve bütçemiz hakkında Müller ri 1 4 | APorunda şu malümatı veriyor: Rakamlar Yanlış “Devlet bütçesi ve devletin | hakiki varidatı ile masarifi hak- Rapordaki Fikirler Müller bu meşhur raporun- da şu neticelere - varmıştır: I — Türkiyede Devlet Ban- kası yapılamaz. l — Türkiyede — fabrika yapılamaz ve sanayi inkişaf edemez. W — Şimendilerleri inşa için başka bir usul takip etmek İâzımdır. IV — Türkiye — kürtulmak için ziraate azami ehemmiyet vermelidir. V — Uzun vadeli bir is- tikraz yapmalıdır. Müller bütün bu mese- leleri — rakamlarla ve ga- yet vazıh misallerle ispat et- mektedir. kında sâahih rakamlar tedariki müşküldür. Vakıa bu baptaki talebe makamı aidi tarafından derhal tahriren cevap verilmiş- tir. Fakat bu tahriri malümat | hakiki varidat ve masarifi gös- termekten ziyade Millet Mecli- | since kabul edilen muhammi- nattan ibaret olduğu zannını | veriyordu. Zira bilhassa büyük masarif | fasıllâarında ve aymı zamanda hakiki varidata müteallık er- kamla muhamminat yekünları arasında tam bir mutabakat görülüyordu. (Devamı 3 üncü sayıfada) — y vT ' Emir Zabiti Yüzbaşı Nuri B., Salih Pş., Ekrem, Kaymakam Nazmi, Beyazıt Valisi Etem, Liva K. Miralay İhsan, Binbaşı Saim Beyler Çeşmeye Gitmek Serbest Oldu | Kendi Kendini Yunanlı Ve Ecnebilere Müşkülât Yoktur —— Bıçakla Vurdu. TTT TTT Aksaray'da köfteci Mehmet Ef, Millet caddesinde Mitat Zaro Ağanın Yaşıd.ı.l Var. Bu Adam, Bitlis'in İran Nazırı Dostluktan Kerp Köyündendir.| Bahsediyor #Li M * Tab”i ıalı—p Varsa Evlenmiye De Hazırdır. öPitlis 28 |Hususil> Resimde Börülen ihtiyar adam, Bitlis'in (:;P köyünden Temo Ağadır. | rağ 2 yaşındadır. Bu yaşına k:"'el'l üç saatlik köyünden ı di Te yaya gelir, ayni günde de | 'Öner, h Zaro Ağa ile uzun zaman ayat — arkadaşlığı — etmiştir. “üro Ağanın bu defa Ame- ?*“'Yı gittiğini duyunca, ken- “isinin de beraber bulunmadı- İngiliz - Rus Mü- zakeresi kalıyor Ondra, | (Hususi) — Rus- açır? borçlarına dair yapı- cığîk- Mmüzakere tekrar tehir mı Miştir. -Londraya — gelmiş ıön Rıu“ heyeti Moskova'ya mmek üzeredir. H_Sehcbi. bu konferansın me- W programı hakkında her iki Sraf azasının fikirlerinin bir- © Uyamamazı imiş. İagil ğına müteessir - olmuştur. Resimde görülen kadınlar | Temo Ağanm aileleridir. Bu!

yaşta, daha iki defa evlene- bileceği iddiasındadır. Ortada, iskemlede — oturan üniformalı zat, bir müddet evel - Bitlis valiliğini yapan bugünkü İzmir valisi Kâzım | Paşadır. Nusret Reisicümhur Memur Mudur? Bu mühim meseleye ait avukatlarımızın — cevaplarını yedinci sayfamızda okuyunuz. Ankara, 2 (Hususi) — Ayın | otuzunda - Sivas şimendiferinin küşat resmi parlak surette yapılacaktır. Bu münasebetle madalyalar tevzi edilecektir. randan ilk — malümat bu ga- bah gelmiştir. Bu malümata göre sefirimiz perşembe güğü öğleden sonra vezaret daire- sine giderek notayı Füruği Ha- na tevdi etmiştir. Füruği Han notayı okuduk- tan sonra evelce olduğu gibi bu defa da şifahi dostluk temi- natı vermiş, tahriri cevabını da vezirlerle müzakereyi müteakıp vereceğini söylemiştir. Dün de bildirdiğim gibi bu tahriri cevabın pazartesinden evel alınmasına ihtimal veril- memektedir. Ayda Bin Lira - Zaro Ağanın Yaşıdı Temo Ağa, Kâzım Paşa İle Birlikte | Kazanabiıîrsinil Lütfen gazetemizin ilk gü- nünden itibaren dağıtmağa başladığı kuponları ehemmi- yetle saklayınız ! Bu Sizin İçin Bir ali Tecrübesidi Bu müsabakaya İstanbul || ve taşrada bulunan bütün karilerimiz iştirak edebilirler. İç sayıfada tafsilat vardır. ; Alman Talebesi Zafer Abidesinde Şehrimizde bulunan Alman profesör ve talebelerinden mü- rekkep seyyah kafilesi, bu sa- bahZ afer abidesine bir çelenk | koymuşlardır. Havaya Silâh Atmış Üsküdar'da Nuhkuyusunda oturan berber Ali oğlu İbrahim Ef. sarhoşlukla havaya beş el silâh atmıştır. | | | Çeşmenin umumi görünüşü İzmir, 1 (Hususi) — Şim- diye kadar Çeşme plâjlannai ve alıcalarına gidecek olan | Yunanlılar ve ecnebiler evve- | lâ İzmire gelmek ve İzmirden Çeşmeye hareket etmek mec- büriyetinde idiler. Bu şart, gö- rülen lüzum üzerine dünden | itibaren kaldırılmıştır. — Sakız, Midilli ve sair adalardan ge- lecek olan Yunanlılarla Çeş- meye uğrıyacak ecnebi vapur- lardaki — yolcular — doğrudan doğruya Çeşme iskelesine çı- kabileceklerdir. Bu * serbesti, plâj müddetinin hitamına ka- dar devam edecektir. Denizde Boğulma Beyoğlun'da ,İstiklâl cadde- sinde Varakçı hanının ikinci katında elmasçı Yani Efendi- nin dükkânında çırak Nobar Ef. Caddebostanın'daki hama - ma gelerek denize girmiş, bir daha çıkmamıştır. Cesedi aran- ruşsa da bulunamamıştır. —RUPON:A — * SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI — Ön param kalmadı, | bu zamanda öyle fena bir — Ne ile meşgulsünüz? efendinin gazinosunda rakı i- çiyormuş. Gazinocuya epeyce borcu -azmış. Mhat Ef. fir- sattan — uolade alacağını almak liçin Mehmet efendiyi sıkıştır- mıya - başlamış. , — Mehmet Efendi bundan mü- teessir olmuş, bıçağını çekr-ş, göğsünün sağ tarafına sapıa- mıştır. Mehmet ağır yaralıdır. Cerrahpaşa hastanesine kaldı- rılmıştı: 'ena Meslek İntihap Etmiş borçlar kıyamet, haciz haciz üstüz meslek intihap etmişim ki...

Aynı gün çıkan diğer gazeteler