3 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

3 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son Posta'yı Nasıl Buluyorsunuz? Hiç bir şey, hiç bir zaman tam ve mükemmel addedilemez. Hele bir gezete gibi çok az zamanda pek çok etmiye mecbur olan bir eserin birçek noksanı olur. Bu biraz da tabildir. Bamun çaresini bulmak bir vaziledir. Bu noksanlar, daha siya- de uzaktan ve karşıdan iyi — görüle- bilir. Bunun içindir. K dün bir mu- harririmiz - karilerimize sordu * * Som Posta'yı masil buluyorsumuz? ,, Aldığımız çevaplar şunlardır : * Kâmil Bey (ziraatçi) — Her akşam âlıyorum. Hadiseleri, —vak'aları doğru yazdığım — görüyorum. Böyle iyi ve doğru şeyler yazan bir “gazeteyi, benün gibi, herkes te sever. ) * Kemal Bey (muallim) —Hakiki havadisleri veriyor. İstihbaratınızda — sürat — var. Velhasıl akşam — gazeteleri içinde en iyisidir. Üee Mehmet Faik Bey (bakkal) — Bendeniz gazete müta- lea etmem! * ğ İsmail Bey (Tıp talebesin- len —)- Ben iki — haftadanberi hasta idim. Henüz Son Posta'- yı okumadım. Yalnız, bitara- fane, duyduğumu söyliyeyim: İyi bir gazete; havadis cihetile zengin, ileride daha iyi olması beklenir. * Ahmet Bey (Çelektrikçi) — Sair gazetelere nisbeten daha iyi buldum. — Sebebi? — Herkesin derdile fikrile alâkadar - oluyor. * Ömer Bey (p%mko bayii ) — İt tabil " Tam bir halk gazetesi, Diğer gazeteler- den daha cesur. Memleket menfaati noktasından daha iyi düşünüyor. * Hüseyin Feyzi Bey (baston taciri ) — Gazeteniz iyi; halk ve hürriyet namına daha cidalcu olması beklenirdi. Anketinize <cevap — vermi- yenler dünyada, galiba, iğreti oturuyorlar. Milletle, vatanla alâkadar olmalıdırlar. * İhsan B. ( Darülfünunlu ) — Gazeteniz bir ışık; serin, sulu, faydalı bir yaylâdır. Bu ışığa koşuyoruz. Bu yaylânın Baba Katili Süleyman Acaba Deli Midir? Bir menfaat meselesinden dolayı Şile'de bir facia oldu. Süleymaa ismiade bir delikanlı babasına pusu kurdu. Öldürüp gömdü. İbrahim ağayı arıyanlar ihtiyar adamı bulamamışlardı. Fakat, Süleyman altmış gün sonra babesını gömdüğü yerden çıkararak çürümüş kemik ve elbiselerini mezat eşyası gibi eline almış: — İşte ' bunlar benim * ba- bamın kemikleridir! diye ba- girmıştır. Süleyman idama mahküm edilmiştir. Fakat karar Tem- yize gitmiştir. . .. Resim Sergisi Bugün Galatasaray lisesinde Güzel San'atlar birliği tara- fından 1930 senesi resim ser- gisi açılarak 200 kadar tablo ve portre teşhir edilecektir. Susuzluk Bir müddettenberi sur semtlerinde su kesilmiştir. Burada oturanlar bir çok müracaatlarda bulunmuşlarsa da hiçbir netice alamamışlardır. Son günlerde bu susuzluk şehrin diğer bazı maballelerine | de sirayet etmiştir. Kırkçeşme suları birçok semtlerde kesil- mektedir. Hamamda Para Çaldı Tütün amelesinden Enver, dün Tahtakaledeki — minare hamamına gilmiş. Müşteriler- den Balatlı Alber efendirin cebinden “450,, kuruş çalmış, fakat — yakalanmıştır. Her Tanıştığınıza Kapılmayın Sami Bey Samsunludur. Te- |* davi için İstanbul'a gelirken vapurda, Nuri isimli bir yolcu ile tanışmıştır. Şehre gelince — hastaneye yatmış, “65,, Hirasıni da Balı- kesir oteli sahibi Bedri Beye Ada Vapurunda Bir Sahne Bir Tacirin Haremi Ko- casını Metresile Tuttu Nihayet (5000) Liraya Sulholdular Perşembe akşarmı, şehrimi- zin Maruf tüccarlarından H. L. isminde bir. zatın zevcesi Adaya hareket eden vapurun lüks salonunda kocasını met- resile yakalamış ve büyük bir hadiseye sebebiyet vermiştir. Hanımefendi - salona girip te kocasını ötedenberi bera- ber yaşadığını bildiği metre- sile birlikte görünce daya- namamış, bağırarak yanlarına gitmiş, kocasının, yüzüne tü- kürdükten sonra kadına sal- dırmıştır. - Salonda oturanlar evvelâ meseleyi hayretle sey- Dün Yarışlarda Bulunanlardan retmişler, sonra şu sahneye şahit olmuşlardır: Kadın, kocasının metresini salondan — çıkardıktan — sonra kocasının yanına oturmuş ve yüksek sesle kavgaya devam etmiş.. H.L. bey, bu ani reza- let. karşısında şaşırmış, karı- sını susturmak için her çareye baş vurmuş ve nihayet cezaen karısına “5000,, lira vermeyi vadetmek — suretile kadını sus- | turmıya muvaffak olmuştur. Hanımefendi, tekerrürü ha- linde bu cezayı 10000 liraya çıkaracağını söyliyerek süküta umvafakat etmiştir. teslim etmiştir. Fen Evvelki gün (hastaneden izin | alarak otele uğrıyan Sami Be- ye: | kü kendisi hiç para isteme- | | miştir. : Nihayet bu işi Nurinin — Daha para lâzım mı? F:—'v ü Diye sorulunca şaşırıyor. Çün- $ imza taklit ederek mektup | yazıp aldığı anlaşılmış, polise temiz havasini beğeniyoruz. Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: verilmiştir. : Yarışlardan Heyecanlı Bir Görünuş 1 Muhittin Taksim yaptırdım. Hukuk Mezaunları Şikâ- yet Ediyorlar Adliyede münhal memuriyet olmadığı için İstanbul Hukuk Fakültesinin bu seneki mezım- larına vazife bulumamamakta- dır. Gençler, iki sene hâkim- liklerde staj görmek mecburi- yetindedirler. Stajını yapmıyan- Tar avukatlık hakkından mahram- durlar. Huükuk — mezunlarının mağduriyetlerine meydan veril- memek için ya tayinleri yapıl malı, yahut ta staj mecburiyeti kaldırılmalıdır. İki şıktan birisi, İki Otomobil Çarpıştı Dün sabah “10,, a doğru şoför Salâhattin efendinin ida- re ettiği “1695,, numaralı oto- mobil, içinde —müşteri — ile Samatya tarafından gelirken Davutpaşa — iskelesi — denilen yerde Aksaray tarafından ge- len “1391,, mumaralı, şoför Akif efendinin idaresindeki otomobil ile çarpışmıştır. Kabahat ( 1391 ) numaralı eotomobildedir, çünkü — yolun sağını takip etmemiştir. Her iki otomobilin ön kı- sımları hasara uğramıştır. Yol- culara bir şey olmamıştır. Radyoda Kadın San'atkârlar Radyo şirketi, şarkı oku- yacak — hanendelerin büyük bir. kısmını kadın san'atkâr- lardan intihaba karar ver- $ | miştir. Tehlikeli—Duvnrlar mutfak bacaları, yüksek du- varlar var, Bunlar kâmilen çat- lak. Nerede ise yıktırılacaklar. Acaba bunların yıkılması için bir kaza olması mı bekleniyor. Bu Akşamki Konferans Fransız kadın tayyareci Mm. Mari Marven bu akşam Türk- z ocağında Tayyareciliğe ait bir konferans verecektir. Bey— Hasan Bey! neyâınını da ben Reisiüumhur Hz Yalovaya Gittilel akşam yemeğini Fethi beyisi köşkünde yemişler ve saat iki buçuğa kadar kaldıktan so Ertuğrul yatı ile Yalovaya dö müşlerdir. * M. Meclisi Reisi— Düt Veliefendi — yarışında — bulu! müştur. İ 4 Başvekil — İsmet Pâ Hazretleri dün Yalovada - i: rahat etmişlerdir. İsmet P: J Yalova'ya giderken — Yayuzu gezdiği zaman zabitlere: Mill bu zırhliyi bu hale getirdi ve size hediye etti. Muhafazasl. sizindir, demiştir. * Parls Sefirimiz. — Ankaraya gitmiyecek, bir müd-. det sonra Parise dönecektir. — XW Tahran Sefirimiz — Dün —Ankaradan gelmiştir. Bugün Yalovaya Gaziye ve İsmet Paşaya tazimatta bulun” mıya gidecektir. Husrev Bey vedanamesini vermek için ev“ velâ Sofyaya uğrıyacak, sonra İstanbul yolu ile Tahrana ha reket edecektir. Esasen o vak- te kadar İranın vaziyeti de anlaşilmış olacaktır. * İbrahim Tali bey — Bugün şehrimizde bulunacaktır. X4 Türk, Alman — Ha- kem muahedesinin musaddak sureti Berlinde teati edilmiştir" X4 Büyük Bir Tersane — Bahriye fabrikaları umum mü- dürlüğü ismi altında bir müdü-. riyet — teşkil edilmiştir. Bu müdüriyet Yavuzu tamir eden Fransızlardan kalma tesisat ile Gölcükte bir tersane vücuda getirecektir. Müdüriyete Remzi Bey tayin edilmiştir. 4 Liman Şirketi — Bir rivayete göre hükümet tara- fından feshedilecektir. Şirket müdürü Hamdi Bey bugün Ankaraya gidecektir. * Taksim Halâsı — Baş- ka yere kaldırılacaktır. * Gaz Fiatları — Bir şir- ket İstanbula dökme gaz ge- tirmeyi, okkasını 25 kuruşa satmayı teklif etmiştir. X4 Yalova — Hükümet ko- nağının inşasına başlanmıştır. *Tokat —Nakşibendi şeyh- leri — gizli ayin yaparlarken tutulmuşlardır. X4 Sanayi birliği banka- sına — Alman ve Fransız. grupları da iştirak arzusunda- dırlar. ; | Devamı 3üncü sayıfada ) Hasan Beyin Sualine Cevap Veriniz. Hasan Bey — Peki., Ya bu şehri harabeye çeviren kim?

Bu sayıdan diğer sayfalar: