4 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

4 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'TA Halkın gözüdür. Halk TA Halkın kulağıdır! Halk TA Halkın dilidin Halk vuyn bununla görür: bununla işidir. bununla söyler, ECNEBİLER İŞİ:NASIL GÖRÜYORLAR? Müller Raporı; Devam Ediyor İhracat Azaldığı Halde Varidat Artırılmış Mı En Ağır * Ym Yüklenmiş? Müller'in raporunu devam ediyoruz. bi Son Posta'nın bu neşriyatı Üyük ,bir alâka uyandırmış Ve Anadolu Ajansı dün bu Tapor hakkında gazetelere ya- Tm sötunlük bir hülâsa ver- Meğe mecbur olmuştur. (Anadolu Ajansı) bu ” hulâ sada Müller raporunda zikre- dilen fikirlerin şahst mütâlâa- har - olduğunu, ve bu itibarla d_ıcmmîy:ti kaiz — olmadığını ildirmektedir. Müller elbette ki raporunda Şahsi görüşlerini — yazacaktı, ütün dünyanın fikrini yaza- tak değildi. Yalnız bizçe, ha- Zi ehemmiyet olan nokta, bu ı_“_"l hükümet tarafından ge- ilmiş olması ve bu rapuru Yazması için kendisine devlet inesinden para varilmesi- neşre ı M. Müller dir.Hükümetin millet namına para verdiği bu işi halkın bil- | mesi zaruridir. Biz halkın te- | nevvürü için bu raporu neş- | | Devamı 7 inci sayıfada | Eminler Kongresinin Kararı Beden Terbiyesine Çok Ehemmiyet Veriliyor .. Mekteplere Mütehassıslar Gelecek.. ;leplcrina bunun için yeni sı- nıflar ilâve edilecektir. Maarif müdürleri, ilk tedrisat müfettişleri arasında bu sene kat'i tasfiye yapılacaktır. Bunun için Eminler, vekâ- lete bir liste vermişlerdir. Orta Tedrisat Muhtelit mektepler artırıla- caktır. Buna hususi bir ehemmiyet verilecektir. Meslek mekteple- ri için de mütehassıs getirile- cektir. Beden Terbiyesi İzciliğe salim bir cereyan vermek için Danimarkadan bir mütehassıs getirilecektir. Bütün beden terbiyesi muallimleri altı hafta devam edecek bir izci kursu geçireceklerdir. Çapa kursu devam edecek- tir, Erkek ve kız muallim mek- tepleri mezunları burada, kı- sım, kısım staj göreceklerdir. Anasır mekteplerindeki be- den terbiyesi muallimleri bu kurs — mezunlarından — intihap edilecektir. Bu, hareket bir- liği temin için düşünülmüştür. M Selim Sırrı B. « Maarif inleri — kol bitti. Eminler de dağıldı. Kou- İ:!ııiıı kararları hakkında, bu e yakın alâkası bulunan bir Zatın - bize verdiği malümat Yudur ; Köy muallimi yetiştiren mek- 'ı':pl" bir miîlîhşımnlıcık, ll Çölne Bo tatbik edi- gcektir. Çünkü (30) bi E lime ihtiyaç vu(dır). I ETkek ve kazmuallim mek- A Bu karar verilirken bu, mek- Relslcumhur teplerde okuyan Türk çocuk- Memur Mudur? larının — hizmeti — askeriyeleri Bu mühim meseleye ait || için elzem olan bedeni tekâ- avukatlarımızın — cevaplarını || müllerinin eksik olmaması göz

Ledinci sayfamızda okuyunuz. || önünde bulundurulmuştur . İranlılar Memnun» İranlılardan Söz.| Fransızlar, Başvekilimizin Nutkundan, İrana Harp Değil Filiyat | İlâan Edebileceğimiz Neticesini Çıkarmaktadırlar Bekliyoruz x eeT s...mîı.w Herşey, Tahran Hükümetinin Vereceği Teminata Bağlıdır mektebinde irat ettiği nutuk Avrupada büyük tesirler yap- İranlıların Yaptıkları Şey Sadece Lâf İle Dostluk Teminatı Vermekten İbarettir. tan çıkardıkları mana şudur: *İtan hukümeti milli Kürt bareketlerinin kendi toprağın- da hazırlanmasıni menetmezse Türkiye, Tahran hükâmetine harp ilân edecektir.., İlâve edelim ki Avrupa ga- zetelerinin hemen hepsi nok- tai nazarımızı haklı bulmak- tadır. Maamafih hükümetimize atfettikleri düşünce kendi ku- surlarıdır. İrana harp açmak hususunda en küçük bir mah- susat bile yoktur. Muhakkak olan nokta, hak. kımızı mutlaka ve — kudretle müdafaa — edeceğimizdir. mıştır. Avrupalıların bu nutuk- Değillerdir Tahrandan gelen haberlere göre Türk gazetelerinin neşri- yatı İranlıları hiç te mempun etmemiştir. Ş İzanlıların — noktai - nazarına göre Rusya, Acem hududunu tecavüz etmekte ve bu hare- keti ört bas etmek için de ya- lan uydurarak Türkleri Acâm- ler aleyhine kışkırtmaktadır. Hakikati halde İranlıların Türkiye aleyhinde hiç bir şey yaptıkları yoktur. Biz öyle zannediyoruz, İran- hlar bu küuru teminatı verecek yerde biraz - filiyat ile möşgul olsalar daha iyi olur. « ... e e Kazanabilirsiniz Lütfen gazetemizin ilk gü- nünden itibaren dağıtmağa başladığı kuponları ehemmi- yetle saklayınız ! Bu sizin için bir tali tecrübesidir Bu -müsabakaya - İstanbul ve taşrada bulunan bütün karilerimiz iştirak edebilirler. İç ysayıfada tafsilat vardır. T UARİ Bi İlk müsademede yaralananjandarma birinci mülâzimi Zeki B. Hadisede Yaralanan Zabitlerimiz Bitlis, 30 (Hususi) — Hastane” odasında alınmış reşmini gönderdiğim zat beşinci seyyar jandarma alayından birinci mülâzim Zeki beydir. Yanındaki, hastane hemşiresi Fatma hanımdır, Ercişte, eş- kiya ile ilk müsademede vurulmuş, cesur bir zabittir. Yarasını Zeylânın Çakırbeyli civarında Seyyit Resul ve avenesi ile çar- pışirken almış, yüz kişilik eşkiya grüpunu ateş baskınına tuta- rak kaçırmıştır. Yarası sağ memesinin altındadır. Lisan Kongresi | Bir Eve Taarruz Ankara, 3 ( Telefon) — Samatyada Ağahamamında Lisan muallimleri içtimaz dün | oturan Üsküdarlı Pembe Hanı- maarif vekilinin bir nutku ile | mın evine — cebren girmek açılmıştir. istiyen — Tahsin ve Beya- İçtimalar 16 ağustosa kadar | zıt'ta — Cümhuriyet — cadde- sabah, akşam devam edecek, | sinde rakı depocusu Kadri, mesleğe ait konferanslar veri- | komisyoncu —Osman — Efen- lecektir. diler — kendilerini — karakola — , davet eden zabıta memurları- İstanbul Lisesinde —| ma hakaret ettiklerinden tutul- İstanbul — lisesinin — kapıcısı muşlardır. mzklep'u: yatıp kalkan Maarif ——— | Emaneti evrak memuru Os- « man efendinin başma iki so- ““Pun g " pa indirmiş; Osman efendinin başı yarılmıştır. Sebebi, bek- || “ SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI çinin — vakitsiz — uyandırılması | imiş. J — Ne ol Bu şehirde umumi matem mi var? — Hayır, umumi buhran!

Aynı gün çıkan diğer gazeteler