4 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

4 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İktısadi Buhrana Ne Dersiniz? Ticari ve iktısadi hayatta buhran — olduğunu — biliyoruz. Bu vaziyet etrafında çare ara- mıyor. Dün bir muharririmiz, mev- cut vaziyet hakkında, bir de alâkadarlardan fikir sormuştur. Aldığı cevaplar şunlardır: Hacı Bekir zade Refet B. (müteahhit ) — Ticari buhranın sebebi şudur: İthalâtımız fazla, ihracatımız azdır. Bir takım yerli tüccar ve komisyoncular tütün, üzüm, incir ihracatında pazarlık şera- itine riayet etmemişler, ecnebi firmalara'fahiş fiat vermişlerdir. Bu menfi hareket ihracatı- mizin - tenakusuna- sebep — ol- muştür. Ticari buhran vatan- ımzâı:ı her yeşruı.nkde mevcuttur. İhassa isyanının ma- nifatura piyasasına “3,, milyon Hralık zararı dokıuııı.tı' Mustafa Bq ( Kredilyone TBdı—yılı: 'de daima işledi. Sonra istihlâk azaldı. Bankalar — paralarını — tahsil edemiyeceklerini anlayınca kre- diyi kıstılar. Faizleri arttırdılar. Bu meyanda Türkiyede dünya piyasasına ihracat yapamadı. | Meselâ : Türkiye halen G*fk, afyon, pamuk, yapağı, deri üzüm, incir satamıyor. Avni Bey ( Nakliyatçı): Eski - işler. : kalmadı memlekette para — olmadığı için alıcı azdır. Bu hal bizim işlerimize de fena tesir edi- sul noksanlığı ve bu —sene ihracatımız — için talep az- lığı,. hayli zamandır. devam etmekte olan işsizliğin hassa- tan nakliyat — komisyoncuları anlatır ki: doğurduğu rekabet anlaşılır: Buhran elyevm vardır. * İcatçıyan Ef. (tüccar): — Buhran vardır. Müşteri- lere ve işe bakarsak yalnız, İslanbul'da değil Türkiyenin her tarafında mevcuttur. Bazı müşterilerimiz. peşin alış veriş ederdi. Luatün, | Bir Garibe Kâhya Az! Tophanede ufak bir iskele yvar. Bu iskelede “7,, hamal çalışıyor. Son zamanda, naml olmuş, orası belli değil, bu yedi hamala üç kâhya tayin edilmiş. Bir de kâtip. Bu kâhyalar kendi -işlerile meşguldürler. Bunun için yan- kâhyası — yarmüş li * dyevm Erzincan'dadır. ve bir cürüm- | den dolayı hapisanede buluyor. İşte 'bu yedi hamal çalşıyör ve bu “4, kâhya ile üç kâtip te geçinip gidiyor. 7 bamala 7 kâhya, az değil mi? Evlenmeler Çoğalıyor Mu? Beyazıt evlenme memurlu- ğunda Temmuz ayı içinde *ST,, çift mikâhlarını kıydır- mışlardır. Geçen senenin ayni ayında evlenenler “46,, çifttir. Demek ki bu sene “1i,, kişi daha fazlalaşmıştır. Verem Hastanesi “200,, yataklı olan verem hastanesinin lâzım olan en ufak teferraat ikmal edilme- den açılmıyacağı muhakkak | gibidir . | Hangi Şeker Fabrikası Son zamanldrda yeni bazı şeker fabrikaları açılacağından bahsedi, iyor. Halbuki şimdilik buna im- Belki şeker tröstünden sonra böyle birşey düşünüle bilecekti. Hamdi Bey Ankarada Liman şirketi müdürü Hamdi Bey evvelki gün Ankaraya git- miştir. Hamdi B. vekâletlerle Kman — meseleleri — hakkında temas edecektir. Limanm yeni bir şekilde idaresi hakkındaki şayialar kuvvetlenmektedir. dıkları için bizden peşin para ile mal alamıyorlar. Halkta para az olduğu için masraf edemiyoroz. * İsak Ef. ( Kitapçı ) — Kriz, dünyanın her tara- Kendileri ! fında vardır. Biz debu buhran- sattıkları malın parasını alma- | dan meteessir oluyoruz. Daha evvel bu iskeletin * bir | SON Tütün İnhisarı POSTA nnıılı.l HABERLER Dedikodusu Niçin B ozuldu? Şikâyetler Ve Venlen Cevaplar B 'Tütün idaresinden bazı Şi | işi ger şi- kâyetler aldık. Bir kısmıni da- ba evvel, bir kısmını da bugün kari sütununda yazdık. Ayni zamanda bu şikâyet- ler etrâhüda inhisar umum müdürü ile görüştük. Behçet Beyin, bir arkadaşı- | miz y sorduğumuz su- | allere verdiği cevaplar şımlar- dir: Tasarrüf Sandığı İdare meclisi sandığı lâğvet- *medi. Esâsen buliş umum mü- dürlük salâhiyeti haricindedir. Vekâletten sorduk. Ben, şahsen sermayesi 1,200,000 lirayı bulan sandığın (âğvına taraftar de- Çünkü, her memura bir iki yüz lira düşecektir. Maamafih vekâletin kararı tatbik oluna- caktır. Memurlar için alınan ve ıun verilen ası Böbel li edileı:elaır Alâkadarlar borç- oldukları için vade almış- Tütün Alımı Alım işini vasıta ile yapmı- yoruz. Ü; seneye yakın zaman- danberi kendi izle yapıyoruz. Halbuki bu işe başlamadan evd ıo lenilen şekilde (700) omisyon verilmiş. Sergı İşi ? ği' Serseri “Miralay,, * Miralay ,, ismi verilen bir | serseri Tophanede karanlık sokaklarda — şüpheli, şüpheli gezerken yakalanmıştır. Asarı Atika Aranıyor” Yıkılmakta — olan Balaban ıgı camii arsası Müze oğlunu dün Şişli'de Asım Bey hastanesinde , Sünnet ettirmiştir. | Pembe Kagıtlı Cıgaralar Kadın ve asker cıgaralarında | kullanılan pembe- kâğıtlar kal- Ğnlıuhur Tütün Murak Murakıpları — | Tütün idaresinin yeni mura- | kıpları hakkında henüz milli irade çıkmamıştır. Çıkar çık- maz işe başlıyacaklardır. Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Liyej ıergiu'ndeki pavyon işi geri kalmamıştır. Meselenin mahiyeti şudur: Ömer Lütfü, İsmail Müştak, Ahf Beyler bu işi taahhüt ehnış[eı. oraya giderek pav- yaptırınışlardı. -Biz de hurıdıı(lıöl)) milyon muhtelif cinş sigara göndermiştik. Müteahhitlerimizin, bankadan istedikleri sandıkların açılarak istedikleri sigaraların verilme- sini istediler. Banka kabul etmedi. Bundan maada diğer bazı meseleler çıktı, müteahhit- | ler döndüler, mukaveleyi feshet- :ılıâ Yaptıklari pansiyonu satın | Yarın Cibali dürü gidiyor. satışa — başlıya: teşhir işi başlamıştır. Varidat Artıyor Varidat hesabını Millet mec- lisi bütçe encümenine verdik. Her sene artmaktadır. İki sene evvel hükümete (17) milyon vermekte idik. Ge- çen sene “ bu sene “24, milyon verdik. Gelecek sene (25) vereceğiz. Bundan maada | " 2 milyon Hiralık borç öde- dik' Gümrük fazlası da bu raf'amin haricindedir. Masraf ciketine gelince, eğer böyle binddare bundan az masrafla idare edilirse ben de indir miye humm fabrikası mü- İdare namma Hirsızlık .. — Şehremininde, Seyit Ömer mahallesinde — oturan Şaban ağa ile Küçükpiyalede Yeni mahallede oturan Ferit Efen- dinin cvlerine hırsız. girerek bakırlarını Çalmıştır, Ege Vapuru Süvariliği Seyrisefain idaresinin yeni aldığı “Ege, vapuru - süvarili- ğgine Gülcemal süvarisi Cemal kaptan tayin edilmiştir. Camları Kırdı Balat'ta kahveci madam ra'nın kahvesine girip cam- larını kiran Ali tutulmuştur. Sandıkla Başını Yarmış Ay vansaray'da — sandıkçı | Sabri efendi ile Niyazi efendi | kavga etmişlerdir. Niyazi efen- di bir sandığı fırlatarak mu- arızının başımı yarmıştır, a//ıw 3- Kııl:ırdı ormanlar tuluşuyor. İki Hanım 7 Hamala 7 Lıye] Sergı Mukavelesi Pendik Belediye Azası... Cuma günü Pendik bele- azasının — intihabı yapıl- Azalığa ön iki kişi in- tihap edilmiştir. Aza arasında iki de kadın vardır; Zehra ve Enveri Hanımlar, Ticaret Börsasında İntihap Ticaret borsasi “idare beyeti intihabı " dun yıpılmış riyasete Habip zade Ziya beyler inti- hap edilmişlerdir. |Amerikaka Türk Cıgarası... 1'&;' Cenubi Ameri- sı satmak için Sikd an- mur ilmiştir. Mısır. satışı ııingm. İstanbul Gibi Yerde Suzuzluk Dün yazdık; bugün de. Sular müdürlüğünden öğre- niyoruz —ki, bentlerin suyu azaldığı için, bazı semtlere su nöbetle verilmektedir. Bu nöbetten bir gün Haliç | tarafı, bir gün de sahilleri tarafı istifade —ede- cektir. Kadriye Hanımın İddiası Çıkıyor İzmir - sabık hapisane mü- dürü Sırrı Beyle gardiyan Şükrü —Efendi — haklarındaki tahkikat bitmiştir. Mahkeme- ye verileceklerdir. Bunlar mahpusları keyfileri- | ne göre hapisten çıkarmak ve hususi — işlerinde kullanmak cürümlerile zan altındadırlar. Ayni zamanda Kadriye Hanı- mm, kendine fenalık yıptıklı rı iddiası da bu kararda âmil olmuştur. Vatandaş! Paramızın yükselmesini, Hayatın ucuzlamasını, Memleketin zengin olmasım istersen: YERLİ MALI KULLAN! MN İktısat ve Tasarraf Cemiyeti Hmn Bey — Alacaklıları görünce benim ı:le umumiye müdürü Rifat, Manisa valiliğimi tekirdağı valisi Fuat, Mardine Gari valisi Talâı, Gatlantebe Malatya sabık umum fandarma kumandanı mi, Erzlacana Ordu velisi ÂH Kı Ordu'ya Erzincan valisi Tahsin, Zo dağ'a Rize valiki Arif, Rize'ye vabisi Ekrem, laparla'ya Kurklareli Durmuş, “Kırklareli'nö” Dahiliye heyetl teftişiye reisi Mustafa Arif, İçil' Tokad'a Mersin valisi! Ali Rıza, Mersin'd Amhaya valişi Falk, Amüsya'ya Tokal valisi Kadri Beyler tayim edilmişlerdir. Dahiliye teftiş heyeti riyasetine mül kiye başmlüfettişlerinden İbrahim Beyltt | tavint O tasdiki âliye iktiran / etmiştln ğgüne ikinel şube müdürü Salâhattlı yerine Gülşün kaymakamı Şevket Bey” Sekiz saatlik mesai usulü ka- bul edilmiştir. * Ağustos Mdaşı — Dün G Geilmleti | lanmışlardır, lan kabul resminde T&rk—“' gar dnıtluğııııdın bahis veGar zi Hz. nin isimleri Iuiııl' yadedilmiştir. * Trikotaj — Mamulâtın- dan oktruva resmi indirilecek- tir, * Lisan Kursu — Anka- rada açılmıştır. Kursta 216 muallim vardır. İ * İpek Fabrikası — Elâ- zizde bir ipek fabrikası ıçıl- mıştır. 3f Tahran Sefirliğine ta- gin edilen — Husrev Bey dün Yalova'ya gitmiştir 4 Tali B. — Bugün Yas lova'ya gidecektir. 4 Marat Paşa Camii -41 Yık!.mlmıyı:ıkhı Aksi ha- berler * Evknfla — Tahkikat yı' | pılmaktadır. Mümeyyiz Recal X4 Mübadele İtilâfı — leri burada bulunmadığı içis _udııo&—l_-iü geri verilecektir. Şfnlık Kâmil Bey — Yarın Ankaradan şehrimize gelecektir. * Komünist — Pnpqır

Bu sayıdan diğer sayfalar: