3 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

3 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Ağustos Son Posta'nın Müsabakalı Hikâyeleri : & Fatih'te Öldürülen İranlının Katili Veya Katilleri Kim Olabilir? Sorulan Üç Suale Cevap Veriniz ... FATIH CİNAYETİ İstanbul'da, Fatih'te, Kıztar | #'nda, zengin bir İrani tütün- | tünün tul cesedi bulu- huyor, B“ L"lnı etin içi - pıldiği ilk ı'ı:ı'ı’::â:ı ıçn:eı)iıit ediliyor. Zabıta, cesedin bulunduğu | yerden biraz uzakta bir vira- nede kanlı bir ceket ele Beçiriyor. Bu ceket çök eski ve as- yapranımıstır. — Dışında, | Sağ cebinin hizasında kurumuş | kan lekeleri vardır. ve bu le- keler, ceketim içine kadar nü- fuz etmiş değildir. Ceket son derece ve buruşuktur. Fakat, ceketin sağ kolu, ötekine mazaran pek az bu- Tuşuktur, Keza, ceketin dışa- | M. Müller Acı Şeyler Söylüyor ÇA inci sayıfadan mabat ) Meselâ varidatı umumiyenin | Yüzde yirmi beşini teşkil eden ı gümrüklerle sair istihlâk Tü- Sumunun hasılâtı son üç sene bütçelerindeki tahminata tama- Men tevafık ediyordu. Gene umumi varidatın yüz- de yirmi beşine baliğ olan in- hasılâtile damga rü- Sumunda ve posta telgraf va- Fidatında aynı mutabakat mü- | Şahede — ediliyordu. Bu mu- tabakat —inhisar — idarelerinin fazlaj — varidatın — inhisarların işletmelerine —tahsis — edilmiş ! Olması ; ibi bir ihtimal İle Lı man| kabili izahtır. ( Tütün inhisarı ) BU MÜBAYENET NEDEN ? Bundan başka Maliye Vekâ- İetine atfen neşredilen erkam doğrudan doğruya bana tebliğ edilen erkam arasında Mmübayenetler görülüyordu. Me- #€lâ şeker ve petrol inhisarının 28-29 genesi zarfındaki hekiki âtı bana tebliğ edilen | Jakamlara nazaran - 13.261.000 İiraya baliğ olurken diger ta- Taftan bu hasılât — 19.571.000 ak gösteriliyor. Halbuki diğer inhisarların Varidatı hakkındaki erkamm bana irilmiş olanlara tevafık edi- Yordu. BÜTÇEDEKİ NİSBETSİZLİK 25- 26 senesine kadar mu- hammin - varidatı ile masarıf arasındaki nisbetsizlik açıkça hazara çapmaktadır. Bk a Muhammen varidattan y:':e eli fazla takdirinin memle- Vüşler intaç etmesi tabü idi. Filin vaku kulan - sarfiyatın Buktarı tabidir ki filen vaki fahsilatin ve mevcudatın mık- tazı Pe mahdat olmak lâzımdır. Masarifin bu suretle tahdit ;'m'““iuil neticesi bir sene Ütçesinde tediyesi tahakkuk tden masrafların senei atiyeye ütüsüz || itibaren nihayet bir hafta zarfında | mütemevvüç borçların - milli Dikkat Ediniz Müsabakalı hikâyelerimizin se- risi bitmek üzeredir. Karilerimiz, onuncu — biküyenin — intişarından cevaplarını göndermelidirler. Gerek — İstanbul'dan, — gerekse taşradan gönderilecek cevaplar, “SON POSTA,, İdaresinde *15,, Agustos akşamına kadar kabul edilecek ve ondan #onra idareye gelen cevaplar müteber — olmi- yacaktır. 15 Agustos günü, *10,, hikâye- nin de ” cevapları — neştedilecek miüsabaka neticesi, karilerimize birkaç gün sonra bildirilecektir. rıda bulunan sağ cebinin astarı, ötekine nazaran az Ceketin iç taraftaki sol cebi de sağ iç cebe nazaran Iıiç' denecek kadar az kullanılmıştır. | Zabıta, tahkikat neticesinde bu kanlı ceketin maktule ait Yakıcı Sucularla Şerbetçilerin Yüzünü Güldürdü İ devri, tahsisatın imhası v nihayet — tesviye — edilmeyen tahsisat bakayasının teraküm ve tedahülü olmuştur. 1920 - 1925 seneleri zarfın- da bütçelerin hiç biri tevazün edememiştir. Makamı aidi her bütçesinin açığına teka- îıîıılm eduw'uıhınw%me- miştir. — Tesviye — edilememiş taahhüdat yekünu | - haziran - 926 tarihinde 45 ilâ 60 milyon türk lirasıma baliğ olmuştur. 21 - 26 senelerinin bütçe açıklarında terekküp eden btu bankalara, mütcahhitlere - ve Türk tebaasına «it borçlarin - hakiki miktarı şimdiye kadar henüz tesbit edilmemiştir. 26 - 27 - 28 seneleri büt- çelerinden bu borçların kısmen itfasına tahsis olunan miktar 46 milyon liraya baliğ olmuş- tur. YENİ BÜTÇE USULÜ Hükümet 926 senesine kâ- dar olan bütçe usulünden ©o zamandan beri şuurlu bir su- rette ve kat'i olarak uzaklaş- mıştır. 26 - 27 senesi bütçe- sinden itibaren bütçenin vari- dat ve tahsisat fasıllarının ni- hat yekünları mütevazin olmak üzere tesbit edilmeğe başlan- mıştır. Masarif netice itibarile daha yüksek rakkamlara baliğ oluyorsa da hunun muntazam tahsisat — itasından mütevellit olduğu ve karşılığının icabı hale göre temin edilmette olduğu söylenmiştir. Sıcaklar olmadığını tesbit ediyon Maktulün yarası iyice tmua- a. yene edilince, kamanın soldan sağa doğru saplandığı dâa an- laşılıyor. Bu vaziyeti iyice tetkik eden İstanbul polisi, katilin en mühim alâmeti farikasını bu- luyor ve hatta bü cinayetin kimin tarafından — yapıldığımı anlıyarak — faili derhal tevkif #iliyor. Siz, bu vaziyetten ne * keş- Fedebilirsiniz ? Lütfen şu sual- lere cevap veriniz : 1 — Ceket, maktule ait olmadığına göre kime ait ola- bilir ? 2 — Ceketteki işaretlerden ne anlarsınız? 3 — Cesetteki - işaretlerle ceketteki işaretler arasında nc münasebet bulursunuz? | Şu hocafendinin beyaz kâse ile ayran içişine | gıpta etme- |* mek, hele şu yâz günlerinde mümkün olmıyor. İnsan, değil böyle ferah verici şeylers-im- renmek, kabil olsa, banyödan çıkmak istemiyecektir. Bu sıcakların en büyükityili- ğini, bittabi, sucularlâ şerbet- çiler görmektedirler. Hatta su satışları çak iyi olacak ki, yeni, yeni sucuydük- | kânları açılıyor. Şu poz, mevsimin ha üi çok iyi ifade ettiği, için dercet- | mekten kendimize alamıyoruz. l Karşılandı? Trabzon, 31 — Mubabirimiz yazıyor: Son Posta'nın intişarı şerefine — müvezziler nümayiş yaptılar. Resimde de — görül- düğü üzere genç tevzi memur- ları hararetle vazifeye koyul- muşlardır. | Kadınlar Hamamında Korku Eskişehir, 1 — Gece saat yirl betiktülüklnlür bama- sövüş ülektrikleği — bozulamş müşteri hanimlar epey korku TeçtENRİE — Büürade blr hanım da bayılmıştır. Abdullah Sinemalarda Majik — “Yeni Mabutlar,, | Elhamra — inanmam, Operat— “ İntikam , Etuval — “Kadınım harbe * Kadınlara ,, | gidişi,, Ekler — “Beyaz kadımn,, Şik — “Stanley Afrikada,, Fransız — tiyatrosunda “Manon Lesko,, Taksim bahçesinde — Barbet Piyangomuza İştirak Ediniz Taliiniz Müsade Ederse Bin Lira Kazanırsınız Lütfen Kuponlarımızı Her Gün Kesmeği İlk — nüshamızdan — itibaren kavilerimiz arasında bir eğlence tertip eltik. Bu eğlence bir tali oyunu- dur; ikramiyesi 1000 liradır. Tali oyunnna siz de iştirak edebilirsiniz, bem —bunun için herhangi bir masrafı ve zahmeti ihtiyar edecek değiliinleiğbir kımız neden: Müsabakamızın Şartları ı -H gazetemizin ilk sahifesinde —bir kupon göreceksiniz, lütfen bu kuponu kesip saklaymız. Ş olarak saklıyacak, ikinci kıs- munı da — kâtibiadil) tarafından mühürlenmiş olan bir kutuya bizzat atacaksınız. 4 — Numbhara biletleri ih- Unutmayıniz “1000,, LİRA NASIL VERİLECEK? Bin lira, kazananlar arasın- da şu- suretle. taksim cdile- cektir: LİRA 250 150 50 25 Birinciye İkinciye oçüııı:üye Dördüncüye Beşinciye 10 Yetmiş karie — 5 şer Yetmiş karie — 2,5 ÜN Ze ll aat ülen kü olan (1000) lira Istanbul'da Türkiye Iş bankasına yatırıl- mıştır. İkramiyeler Cümhuri- yet altım olarak verilecektir. tiva eden kutu kâtibiadil tara- fından açılacak ve kâtibiadil tarafından kur'a çekilecektir. Kur'amıza dahil olmayı ikmal etmeyiniz, hiç bir zahmete girmeden mühimce bir para kazanabilirsiniz. Avukat muallim İsmail Mü- mür bey, Reisicümhur anketine Şu cevabı göndermiştir: Sorduğunuz ve tekit buyur- duğunuz ilmi bahisler hak- kındaki kanaati ilmiyemi arze- diyorum: Bazı hususat müs- tesna olmak Üüzere - o da yalnız Büyük Millet Meclisine karşı - biz de Reisicümhur gayri mesuldür. Teşkilâtı esa- siye kanununun 3l inci mad- desi çok açıktır. Meb'usluk sıfatı - asli — bulunsun, — izafi olsun - tamamile şahıslarına nazaran mevzu, — vatani bir sıfattır. Bu halde gayri mes'ul olun- ca: Memurluğun sıfatı farikasi bulunan “mes'uliyet, ,i alamaz. Mes'uliyeti memur değildir. Memur olm- yanın aldığı (ihbarnamc) değil- dir. Memur olan, aldığı her han- gi bir ihbarı mevkii muamele- ye koymağa mecburdur. Ha- disede ise - yani mesaiyi vatan- perveranelerini yadü tebcil ile iblâğı elem... — mahiyetindeli mektubu — Adliye vekiline göndeğaeiin - ihban kabul v cereyanı tabiisine sevk değil (ikaz) Mmahiyetindedir. Nete- kim, bu baptaki dava, mevkti muameleye — koyuş ta - (tebire ve tenzihi mefis) mahiyetinde- dir. HUKUKÇU HAMİT BEY Reisicöâmhur memur değildir, çünkü: 1 — Memur'un birinci vasfı mümeyyizi mesu'liyettir. Bir kimse memur olsun da mes'ul olmasın, kat'iyen yanlıştır. Reisicümhur'un hiyaneti yataniyeden başka - hiç bir mes'uliyeti yoktur. Bütün mes'- uliyet Başvekil ile alâkadar vekile aittir. Teşkilâtı esasiye kanunu, madde : 41. 2 — Mezkür 41 inci mad- denin — sarahati hilâfına ola- rak, Reisitümhurun mes'uliye- Hni, meclis huzurunda verdiği yeminden (M.: 38) istihraç | etmek kabil değildir. 3 — Memurin kanununun 1 inci maddesinde memurun i tarifinde üç kayıt vardır: | —1 — Kendisine devlet hiz- | meti tevdi olunan, | 2 — Sicili mahsusunda mu- kayyet olarak, 3 — Maaş alan. Birincisini — kabul — edelim. İkincisine gelince: Memurin kanununda “me- murin sicili , hakkındaki mad- deleri ( 10-18 ) bir defa göz- den geçirirsek, derhal bunla- rın Reisicümhura bir taallüku olmadığı tebeyyün eder. Ve biz de Reisicümhurun sicili mahsusunda mukayyet olma- dığını teslim ederiz. Maaş meselesine gelince: Teşkilâtı esasiye kanununun 43üncü maddesi (Reisicümhu- bulunmıyan — ise | 'Trabzonda Reisicümhur Memur Mudurî Son Posta Nasıl Avukatlar , Anketimîze Cevaplarını Veriyorlar Memur Olmadığı Fikri Hâkimdir " ZSmaı'I Münür B. | un tahsisatı kanunu mah.: ile tayin olunur.) değil, tahsisatından bâhistir. 4 — Teşkilâtı esasiye ka- nununun İ03 üncü maddesine göre: “Teşkilâtı esasiye kanu- nunun hiçbir. maddesi, hiç- bir sebep ve bahane ile ih-' mal — veya — tatil olunamaz, hiçbir kanun teşkilâtı esasiye kanununa muhalif olamaz.., Binaenaleyh işbu kanumun zikretliğimiz 41 inci ( ademi mes'üliyet) ve 43 üncü (tahsi- sat) maddeleri ihmal olunma- dığı gibi, bımların medlülüne hiçbir kanin mühalif olamaz. Hulâsa, Reisicümhur — asla memur değildir. Evvelâ mes'ul değildir. Saniyen sicili mahsusunda mukayyet değildir. Salisca, bütçede nmaaşdeğil, belki meb'uslar gibi tahsisab vardır. ve meb'usturlar, Reisicümhur devlet reisidir, fakat devlet işlerinde kanuzen mes'ul olmıyan bir reistir. Bu ademi mes'uliyet, devleti tem- sil eden mümtaz şahsiyetin otoritesini - vikaye için lâzım ve zaruridir. Bize Hayatınızı Yazınız Hepimizin hayatında her okndıfğımı.îı hy'ıîjye ve g:: manları gölgede bırakacak vakalar, facialar, ve komedi- ler vardır. Kaç defa kendi: kendinize: *Ben hayatımı yazmalıyım da roman nasil olsun gör- sünleri, demişsinizdir. İşte size bu imkâm veri- yoruz. Bize hayatınızm - en mühim vakasını yazınız, Yazal izden — kor- karak çeki ik gösterme- yiniz. Sizden, bir hikâyeci kadar ustalık beklemiyoruz. Hayatınızın bu mühim vak- asını boılr;lımâız nasıl anlatı- orsanız, bize ö ? HL t Haa yEM Biz hikâyeyi bozmaksızın onu düzeltip neşredilebilecek hâle kug::gım ve !ıegrıs:ıî:c;ğiı. e) iz de kes kadar yazabilirsiniz. Yar zanızı bir — tarafına yazmamızı, ve bir de göndermenizi rica ederiz. ğ ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: