8 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

8 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

zem TL Tİ ve ma "Mühendisi Mektebi havidir; ELDER > v Leyli ve meccant olan bu mek krep arideki şubeleri 1- Yüksek Maden Mühendisliği: Madenlerle Sansyli mühendis Yy: Madeniyenin işl yetiştirir. 2. Yüksek Sanayi Mühendisliği: Muhtelif Sanayiin tesis ve İşictmesi, eli mühendisi ve müteahhitliği, kimya mühendi ahzı, inşaat mğröahbitliği, gimendifer saslarım havi Dir tahsil Şahadetnamesi verilir. Bu şubelerin tahsil paya gönderilir. Munhasıran fi 3- Maden Bu şubeye talip orta geçtiğinden bu mezunlar da Müsabaka imtihanları: Hesap, zibe ve hararet) kimya (ibib mektep hendisliğinde), İzmir (Maden dın, Diyarbekir, ElâziZ, (Ziraat müdüriyetinde), 21 ağustosta icara edilecektir. Kabul edilenler bilâ mazeret mazlarsa yerlerine başkaları alin: BUY Keşıdeler, tekrar Ticaretibah » . . -. d .. bi âlisi müdür 1— Mektebin me yi alin YE lduğundan kaptan ve mi 2 — Mektep Le) si mektebe aittir. Bikes * dan müracaat edeceklerin es talebeye Bunlar için müddeti tahsil iki cu ve on birinci sınıfla! gördüğü alelüsul b mezunları için me $ — Mektep eyleme bas masraflarını maa nız mektep tahsilini ikm sil edenlerin iaşe ve il ve taliplerin mektebe buridir. girerken bi 6 — Mektebe girmek M7 Vie veya şahadet- danmı, aşı şahadetnamesini, üsnühal ilmühaberlerini ve dört namelerini, polisce musaddak hü: adet vesikalık fotoğrafını istidal rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan mektep müdürlüğüne müracaatları. neticesinde OMaadin müdüriyetinde) Istanbul memurluğunda), Gazlayıntap, Samsun, Sivas, Trabzon Adana (İkusat müdüriyetinde) 20 ve yol masra i .zunları imtihansız âli dar için m sel atlara da Haclerin O ei " tâli sı a da liselerin m- 4 — İki seneden ibaret GA ten ve yahut o derece tahsil ekerik makine mühendis Yüksek Sanayi maadin) 30 eylide mektepte bulun- ir. Müdürivet ÜK tasdik edilmiş talebe alınır. 5 : cburi bir hizmet yoktur. Yal- k şart olduğundan terki tah-! faiz ödemeleri lâzım! 'r teahhütname vermeleri mec- Sıhbatini Sevenler hakiki ıs OLIMPOS Gazozu içebilmek için gişeleri uçormaan evvel kapsol üzerindeki ÖSO Firmalarımıza dikk m At yarışları Veli Efendide i Bakırköyünde 8 Ağustos cuma gü Bahsi müşterel ast Trenler vardır. Bakı e altında yapsi tarikile tenzildel fis ini saat 230 da incaktır. i 19 ia nelmilel sergisini sim merkezidir. Avuşturya'sın vn en mühlen devletleri çok faydalı etmesinde mütehassıs TAYYARE PİYANGOSU 9 uncu tertip diNCİ KEŞİDE nu Ağustos 1930'da Vilâyet, Şehre- maneti, Defterdarlık, Iş, Zi- raat ve Osmanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır Büyük ikramiye 30.000 Liradır idede çıkan numaralar Her beri dolaba konmaz at etmelidirler W için re verakaları fahri mömessilleri ve Galatasarayda ve pori Mr : ve kalorifer eliği, Topoğrafya ve harita ve müteahhitliği ibi mühendisliği müddeti 4 senedir. Mezanlar staj için Avru ise mezunları kabul olunur. Meslek şubesi mezunlarının adedi kadruyu hi müsabaka imtihanına tabidirler. müstevi hendese, fizik ( cs” ilimlerinden: Ankara ve Eskişehir ( Maden Mü- Antalya, Ay- riyemekte- lüğünden afları temin olunur. li birinci sınıfa kabul edilir. lunanlarm höviyyet cüz larına repten Teşrinievvelin bi- Sarayı ittisalinde kâin k İş bankası kontrolu erdir. İşl ve ucun mal tedarik için etçilere tesbil lizme "gösterilecektir. alinabilir. İstanbul oya - Viya la bilet verilmektedir za$ ündrisi dzmi kir iledir! samed li MILLIYET appelli Film ve plâklarıdır k i ANLİK ve EY BANKASI yesi 20,000,000 Türk lirası tiyat akçeleri 754000 m » EMLÂK ve İNŞAAT üzerine müsnit şerait ve mutedil faizle Para ikraz eder Bilumum Banka muamelâti Isanbal şubesi Bahçekapı Telefon İstanbuk 3972 Piyango müdüriyetinden: Numuneleri veçhile 300,000 adet evlenme evrakı tab ettiri- leceğinden taba talip olacakla- rın pey akçalarile birlikte $-8- 930 cumartesi günü saat on beşte piyango müdürlüğünde müteşekkil mubayaat komsiyo- nunâ müracaatları, sziszsz0 0000 004 & 0944000990 $ GirTLK GALA zat Marşal fabrikasının en son Jest etiği Dizel Traktörü manyeto, Iâmba ve b soğuktan mazot ile yol verilir Fazla tafsilr için Gal İn Küçük Miller Harında (6G noda 449 TAKAR Efendiye müracaat edilir $$ MÜHİM İLÂN Türkiyede çalışan biltnum sigorta şirketlerini temsil eden Türkiye sigor tacılar Daire merkeziyesi her türlü mahzurlerı izele etmek maksadile, muh terem sigortacıların, sigorta primlerini, — sigortanın akdi sırasında berveçhi peşin ödemeleri lâzım geldiğini urzeylemeği vazifeden addeder Bu mecburiyete ademi riayet, bir kaza vukuunda sigortalılar için ciddi mahzürlar cevlit edebilir. Esnsen, aldıklan bütün işlerin yarısını Milk Türk Anonim şirketine terkeden sigorm (şirketleri de primlerini peşinen tediye mecburi yetindediler. e Maden Kömürü Fabrika, matbah. soba, kalorifer vesaireye malısus yıkan- mış zero diz, fındık, kriple, biok,tuvenan halis kandilli, ingiliz Antransiti, ve kalburdan geçmiş yerli kok. Rekabet kabul etmez derecede chven bir fintle toptan ve perakende satılmaktadır. Töptan alınacak kömüre busust şersit yapılır. A. SARİDİS ve M. CELÂL MEMDUH Galata, çinili Rihem Han Mo. 8-21, Tel, 491,Depo: Kuru Çeşme Kriple Maden kömürü münakasası Istanbul Adliye levazım dairesinden: İstanbul Adliye dairesi kaloriferleri için bilmünakasa mübayan edilecek 250 ton kriple maden kömürü münakasaya vazedilmiş | tir, Talipler şartnameyi görmek üzre her gün Adliye levazım S hibi . . anıbının sesi urluğuna ve münak iştirak edeceklerin de 28 Aj | a a kuma ve nak ei die mütşekki koni» | Gramofon ve plâklarını arayınız Reasürans >< Gramofonların şahıdır En meşhur san'atkârların on son ve hassas plâkları: Bestenigâr şarkı : Eyle tahammül Bestenigâr şarkı :Kaçma mecburundan Hüzzam beste : Aldım hayali Hüzzam şarkı : Meftun olalı Karcığar şarkı (o: Vah meyusü visalin Ferahnak şarkı (o: Ruhumda bahar açtı Bestenigâr beste : Gamzen ki Kürdili bicazkâr şarkı : Aşkın bana Hüzzam şarkı : Durmadan aksın Her yerde Muayenehane ve tedavli elekt rikiye (olabratuvarı, (OKaraköy Topçular enddesi 34 i Dr. Horhoruni Beyoğlu Mektep sokak No35 meyuane sabahtan akşama akadac. Beşiktaş DİKİŞ YURDU Talebe kaydına başladı. Gayri müslimler de alınır. Hususi ders te verilir. Akaretler 62 Gaip aranıyor Harbi umumide sinninin tas bihile. askere sevk edilen nüfusça Antakyada mukayyet bulunan o yahdumum Nail bendelerinin şimdiye kadar hayat ve mematına dair bir ta- taltan malâmat alamadığuridan gazetel alilerile Mlânını rica ede rim efendim. ve Ahmet Mersin ihracat gümrüğü mu: ayene memuru Trabzonlu Salim Jandarma im; ne müdüriye. önden: 300 eğer takımı kapalı zar usulile münakağaya konuldu müns- kası 13 ağostos 930 çarşamba günü snat 14 de İstanbulda Gedik paşada Jandarma inlâthanesinde yapılacaktır. Şarıname imallıbaneden verilir. Tekliinamenin tarzı imlâs şar ? Dr. A. KUMTEL Nazik Çamaşırlarınız için bu nazik temizle- - yici maddeyi onu mahsus müracastları ilân olunur. İ ç Kütahyada 6. No. /. 0. ME. Müdürlüğünden : Azami mikdarı Erzakın cinsi Mikdari © © Erzakın cinsi 145000 Ekmek 150 Tuz 14000 Sığır eti 1000 Semiz otu s0 Şehriye 00 Taze bamya 3000 Koyun eti 1500 Barlıcan 1000 Pirinç 3000 Kabak s0 Bulgur 2000 T. 1000 Sade 1000 Dön v 7 500 Zeytin yağı 3000 hu 5 5000 Kuru fasulya 2000 Tspanak 5000 Nuhut 3000) Purasa 2000 Mercimek 000 Soğan e Kırmızı biber 5000 Patatiş ç ; 125 Kuru bamya > eyi 1000 Toz şeker w Sanmesk 1000 Kuru üzüm ye Sakein 1000 Kesme şeker 200 Sirke 0 Çay 2000 Kömür A b 160000 Odun 15000 Arpa 1000 Gız 6000 Satan biaman düsmamı! | © “van s0 — > la Kütahya 6 Numaralı Erzak Vem mabrul münakasası 900 4 Jandarma mektebinin bir senelik kırk bir kalan le kmek kapalı zarfla diğerlerinin aleni un 2I inci perşembe günü sant 15 te Körahiyğ Belediye dairesinde müteşekkil Komisyonda icra edileceğinden liglerin yevmi mezkörde *,7.5 teminsti muvakkate makbuzlariyle komisyona gereki nameyi almak ve öğrenmek tizere Mektep müdürlüğüne müraenatlar Beş yaşına varmadan 6len çocukların dört. te biri çocuklara mahsus ishalin kurbanıdır. İshalin vesalr bir çok hastalıkların vasıta! #irayeti adi sineklerdir. Yavrunuzun ha- yatını korumak icin ainekleri Elit istima- Alla imha ediniz. Fİt sinek, sivri sinek, pire, güva, karınca, hamam böceği ve tah- ta kurularını öldürür ve yumurtalarını ka- tiyen imha edi Tehlikesizdir. Leke yap maz. Fiti haşarat öldürücü diğer mayi» lerle karıştırmayınız. Sarı tonakeyo - si- yah kuşağa dikkat ediniz. ELİT Daha çabuk öldürür Umumi Deposu :J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul - Galata Voyvoda Han akar nere» ÇO0000000> 000 batLarnli ği san'atkârlarından Hazım beyin Asri Monologlarını COLUMBİA Pilâklarında dinleyiniz. 0000000000000 0 izmir Haha İşinin 9226 lira 35 kurış bedeli keşifli bulunan Aziziye - Reşadiye yolu tamican esasiyesi olbaptaki keşlinamesine tevfikan 20 gün Mila yonundan. Yüksek mühendis mektebinin) kapalı zarf usulle icra sdilese mevcut projelerine ve şartname! tir. Taliplerin bu buptaki şart lerine tevfikan yaptırılacak o-İme ve keşifname ve sair evral lan kısmının inşasına ait müna-| beş lira mukabilinde mektep İ kasa 18/Ağustos /930 tarihindel tabetinden alinaları ilân olun Evvelâ SAYFİYENİZ sonra EVİNİZ Için uzun ve kısa mevcel berikülide İ FiLiPS?11) G&E57 Radyo Makinesi Elektirik cereyanı veya pli ile işler. 10 (lâ 2400 metre mevceli İstasyonları alır, Müstesna ve gayri kabili kıyas kuvvei tefrikıye ve safiyet. Gramofon Plaklarınızın Sesini yükseltmek için bir tecrübe yapılmasın isteyiniz. zaran Han kapak zart ne i€ nnkasıya konma. No. 14 an ihulesi 178-930 Pazar günü san 12'de vili; La ligleri : im ağa) Me posta kutusu abkâmına tevfikan ihzar edecekleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: