14 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

14 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ Mektep Eylülün 16 inci Perşembe günü açılacaktır. Kayit ve kabul için Ağüstos 18 dan Eylül 12 ye kadar Salı ve OOO Cuma günleri müdireyete müracaat edilmelidir eyziati Liseleri,r. İ Arnavutköyünde rae caddesinde ârgir Çifte Saraylarda İ Ana sınıfı ile ilk kısmi ve ayrı teşkilât dahilinde kız ve: erkek umum tali sınıfları muhtevidir Kayıt muamelesine başlanmıştır. Talep vukuunda mektep > tarif tarifnamesi gönderilir. Telef İstanbul: 2867 ,9 » Tarsus American college ** ) Amerikan erkek lisesi ? ık mektep mezunları kubul olunur. Orla weklep mezknla rına mahsus dört senelik iisan ve ticaret kursu vardır. Türkçe, Ingilizee ve Fransızca okunur. Kayıt munmelesi yapılmaktadır. Tedrisat 20 eyitlde başlar. Mektep leyli ve neharidir. Fazla maldmat için müdüriyete müracaat edilir © Feyziye Lisesi Istanbul - NİŞANTAŞI o Ley Erkek < (Telefon: Beyoğlu 4039) Nehar am devreli Lisedir - İlk kısmı ve eöcek yuyan vardır. Talebe kaydına başlanmıştır Hergün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantaşı'nda, Karakol. karşinnde bulunan mektebimizde siyaret kabul olunur. POSTA İLE ÜRACAAT edenlere tahriren izahat verilir Stenografi derslerim Şehrimizde ilk İstenografi kursu Mutahassıs Benaroya Beyin idaresi altında açılacaktır. Derslere Ağustosun 16 ıncı cumartesi günü başla Kaydolmak ve kabul şersirini anlamak istiyenler Galatada Kaldırımda sabik Asin: Bankası ittiselinde Osman Nusrer daktilo dersanesine müracaat evmeleri. nacaktır. Yüksek an az ilor aş mler. Tuz inhisari umuff müdürlüğünden tuz nakliydu “İçin mübaya- sına lüzüm görülen (50,000) adet elli bin adet yerli mâlı ken dirden yapılmış 110 yüz on santim boyunda 68 altmış tm eninde kenarları dışarıdan kiyrılmış siç örgüsü şeklinde dikili ve bir santimetre mürebba dahilinde 6 alt arğaç Ve 6'altı erişli bir kilo ağırlığında ve yüz kilo tuz —wlabilecek çuvalların İzmir gümrüğünde teslimi şartile Okapalı zarfla münakasası 28 Ağustos 930 tarihine omüsadif (Operşembe günü saat on beşte umum müdürlük mübayaa komisyonunda: yapılacaktır. Ühdesinde kalacak talibe ihale bedelinin sülüsü nisbetinde avans verilecektir. Taliplerin teklif edecekleri fiyatın yüzde yedi “buçuğu mıktarında teminatlarile müracaatları İlân olunur. Şarinameyi gör- mek ve fazla tefsilât almak İsteyenler Ankara'da umum müdür yük musmelât müdürlüğüne ve İzmir, İstanbul Mersin tuz Inbisarı aş müdürlüklerine kastamoni, Urla ve Sinop Delterdarlıklarına müracaat edebilirler. P.T.T. mudur levazım ve melani mu- durluğunden Ankara telsiz istasyonları'ih- iyacı için 200 ton gazofi kapalı -arf usulile münakasaya vazo- unduştur. Münakasa 19 ağus- sekiz san- tirak etmek için de şartnamenin üçüncü maddesindeki sarahat dairesinde ihzar edecekleri mem mur zarfları tevdi için © yevmi 0s 930 tarihine müsadif (o salr| mezkürda muayyen olan saate çünü saat 14 te icra olunacağın | kadar yeni postanede müteşek- lan taliplerin şartname almak | kil mübayaat komisyonuna mü şin şimdiden ve münakasaya iş| racaatları, Devlet Demiryolları i 4 şehirlerinden birinde buluna |de saat 15e kadar miünakasa ak olan poz bölüğünün altı ay komisyonu kâtipliğine vermele ket ve ekmeğinin kapalı zari-|ri lâzımdır. 1 münakasasıl Eylül 1930 pa-| © Talipler münakasa şartname ar günü saat 15,30 da Ankara |lerini üçer lira mukabilinde An a Devlet Demiryolları idaresin | karada Taği veznesinden, Kay © yapılacaktır. seri, Sivas ve Ulukışlada istas- Münakasaya iştirak #derelr | yonlardan tedarik edebilirler, £ srin teklif mektuplarını ve mu , idaresi ilânatı Kayseri, Sivas veya Ulukış. Ivakkat teminatlarını aynı gün-| *w 20 nğustos 930 tarihinde icrası muk, makata vabldi cetvellerinin perşembe gününe talik edilmiştir. Taliplerin almış oldukları vahidi kıyasi fiat cetvellerini Ankarada Mu ve muhasebe işleri riyasetine müracaatla tebdil etmeleri ilân olun. Karacaley harası mleuriyetindens keşfi K 10307 ) hi tarihine Filyos. beşinci tebdilinden dolayı kısmının 4 koyasl flar Her birinin be, mın İnşası 25-8 adilmek üzrin pal zert u Şeraiti #MİTak k müdüriyetine * müracaat ehliyet günü yaktı mwayyendi ibaret olan iki koyon ağılı m1 file ve ey ayn olarak eti ve pilânları “ görmek is ri. ve talip yüzde yedi bi müsadif Pazarte saat On beşte İhale kasaya vazedilmiştir. her gri hara mektüpların/ erlerin olanların da teklif ve akçalarıni hamilen #hale hazır bulunmaları lüzumu ilân vesikalrını baçuk teminat merkezinde $inetinden alacağı tahakkuk etmiş ola Ankara şehremanetind enalacaklı olanların nazarı dikkatine Ankara Sehremanetinden: müstenit ve ge- rekse başka suretleAnkaraşehrema- nların 31 Ağustos 930tarihine kadar bu husustaki evrakı müsbitelerinin asıl veya suretlerini bil istidaya rap- itederek Emanet hesapişlerimüdür- üğüne müracaate eylemerri ilân olunur: Pendik öerom daralişilzarı mndurluğunden : Adet Fiyatı Eb'adı 900 60 13X28 X400 500 s2 19X22 X400 450 600 7: 27X27 X400 1250 2100 ndik Serom darülistibzarına lüzumu olup aleni münakasa ve ebadı ile miktarı yuk Nevi tü Göknar tahtası 260 » » Yekün 3-9-930 tarihin: müsadif çaramba günü ihalesi icra kılınacak olan cinsi ıda gösteri | görmek gün Delterdarlık binasında Mücssesa iktisadiye münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yevmi 3-9-930 çarğı caat eylemeleri, tahtanın şartnamesini mühase saat 14 te beciliğine ve ezkör istiyenlerin her ale Olari amba günü muhasebede müteşekkil mübayaat mü Küçük Sıhhiyei hayvaniye memuru| olmak istiyen orta mektep | | mezuhlarına 1 — Bâytar tabipleri malyetinde istihdam eğiâcek küçük Sıhhiyet hayvaniye “memurları mek- | tebi leyli ve meecanidir. — Ve — Derslere komsiyo: iris müddeti bir senedir, 1$. Eylül 930 tarihinde başlanacaktır, Mektebe kabul şartları 4 — Orun mektep mezunu olmak, yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşten askerlikle alâkası bulunmamak, ahlâkı mazbut ve ahvdt sıhhiyesi tam olmek, 5 — Talipler istidalanna aşağıda yazılı vesaiki reptederek İstanbul Selimiyede Yüksek Baytar mektebi Rektörlüğüne, Vilâyetlerde Baytar müdüriyetlerine 15 EYLÜL 980 tarihine kadar müracaat 3 yukarı olmamak Türkiye Cümhuriyeri tebaasından olduğunu natık hüviyet cüzdanı, B) Mat ve müzmin her türlü hastalıktan salim olduğunu natık musaddak tabip raporu ve aşı gehadetmamesi C) Ora mektep şehadernamesi, D) Dört adet vesika fotoğrafı, E) Polisten musaddak hüsnühal vesikası; F ) Terki tahsil ettiği veya mektepten ihraç edildiği, yahut mektebi ikmalden sonrâ hükümetin göstereceği yerde beş sene hizmetten istinkâf “eylediği takdirde hükümetçe (yapılan masarifi maa faizi nizami iadeye mecbur olduğu hakkında velileri ve velileri olmıyanların kendileri taralından tanzim ve Noterc tasdik ettirilmiş taahhüt senedi. 6 — Kabul şeraitini baz olanlardan taşradan wlip olanların yol mâsrahı hükümet tarafından alay. kumandarılığından: lede Mmüktazi Diyanbekird Jandârın 901 tarihi kadar Jandarma alayı miri hayvanatın 20 kilo kilo ot ve 10090 kilo saman almak k üzere 25 güm müddetle münakasıya G.ncn seyyar | rtevniyal vakfından: bulunan ; Şişli'de on Diyaribi iaşelerine Meşrutiyet mahallesinde İzzet Pışa sokağında Valide #pâttr manında 1, &; 8,6. memetolu dör dsire kiraya verilmek üzere müzaye. deye konulmuştur. Talip olanların yevmlihale ve müzayede olan şehri halin 28 üncü cumartesi günü saat on beşa kadar İstanbu! Evkaf müdü- riyetinde Pertevniyal vakfı idaresine veya encilmene m 1 eylül 930'den T eşli dokuzuncu #'yyar nan iki aylık azami 960700 kilo arpa ot ve İğ0: & mehiye azam! 10105 kilo arpa ve bedeli mahbemah tesviye edil vazedileiştir. 30 ağustos 930 cumartesi günlü saat 16 da ma alay kumandanlığı dairesinde. Ihalesi icra Diyaribekirde - seyyar Jan kılınacağından / taliplerin müdüriyetine Diyari müracsatlırı ve müna- 4 şeraiti anlamak üzre İstanbulda Jandarma bekirde alay kumandanlığı dairesindeki tmalârhane at eyirmelise, komisyona veni Dr. Horhoruni Beyoğiu Mektep sokak No 35 | meyuzme sabahtan akşama ak, Dr. A. KUTIEL Muayenehane ve tedavil kasa günü yüzde yedi buçuk kuruş teminat mektubile arpa saman ve ot numunelerini getirmek üzre münakasaya iştirakleri ân olunur. 31 Mayıs 920 tarihine kadar gerek | Ticaretibahriye mek bi âlisi müdürlüğüne 1 — Mektebin derecesi zayesi tüccar ge , ibate net edilir srafları temin olunur. kabi Z — Mektep Leyki olduğuna sı mektebe aittir. Bikes talebeye gördüğü alelüsul 5 — Mektep mezunları için mecbu! niz mektep tahsilini ikmal eylemek şart sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemelel ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermele buridir 6 — Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviy? danriir, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya $i namelerini, poliste musaddak hüsnühal ilmübabörlerini adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievv rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalind mektep müdürlüğüne müracaatları. Yüksek mühendis m tebi mübayaat komi yonundanı. Yüksek mühendis mektebinin | kapalı sarf usulile icra ed mevcut projelerine ve şartname! tir. Taliplerin bu baptaki lerine tevfikan yaptırılacak o-İme ve keşifname ve sair Jan kısmının inşasına ait müna-| beş lira mukabilinde mek kasa 18/Ağustos /930 tarihinde! tabetinden almaları ilân r hizmet yokti NO'S “Frait Salt" meyve tozunun mun- tazamen İstimali çıhazı bazıminin tabii vazifesini temin ve dolayısıle mükemmel bır sihhat edame eyler. Tuzlu kaynar menbamdan istibzar olunan Ene, mafiasım cami ve tes mon sıkıldıkta gayet lâtif bir limonata şeklini alır. Sabah ve akşam bir si kadeh derunande bir kahve kaşığı ahır. NEBATİ GE kokos yağı Başlıcâ bakkaliye mağazalarında satılı! Toptan satiş mahalli İstanbul'da Eminönün'de Valde Hanında No, İ# S. ma ve e HERM ISTANBUL VİL DEFTERDARLIK ILÂNAT Ordu defterdarlığından: Esas No İskân No Mahellesi sokak Arşın ge Kıymeti muba Lira 760 280-340-547 Düz Sivan 350 6000 Sahibi Cinsi Kut Salon M Kakulıdı Yürki zevcesi Elisa Kâgir bina türk ocağı ? , Balâda muharrer emvali gayrı menkul€ mülkiyeti sekiz sene sekiz taksitte istifa © mak üzere 20-7-930 tarihinden itibaren bir müddetle mevkii müzayedeye ve müzâ kaimesinde muharrer şerait dairesinde kaP zarf usulile müzayedeye konulmuştur. Yev ihalesi olan 20-8-930 tarihine müsadif çarşâ günü saat 4de olacaktır. Talip olacak!? vaktı ihaleden evvel defterdarlıkta mütes€ satış komisyonuna ve şeraiti müzayedeYi lamak isteyenlerin de varidat müdürlü Oda 2 k rikiye | labratuvarı, Topçular caddesi 34 > ALLEGRO Pak Apel ve vee on eş Mkiranan yleyek be yan ap va üç marta veyada daime yani BE içkin San #224 GM ve ve inal Liseler mubayasr kömlayonundan: ii Yeni açılıcak mektep için numuneleri veçhile (928 ) sıra ile (8) adet muallim kürsüsü 49-990 tarihine müsadif pazar günü saat © #halesi icra kılınmak üzre kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Taliplerin | mümuneleri görmek ve safsıldı alcak üzre komisyon kitabetine würacaatları Uma kenataları müracaat eylemeleri ilân olunur. KR İİ Bestekâr Kaptan Zade Ali Riza Beyin 7 NAZMİYE SEDAT Hanım tarafından ÇOLUMBIA PLAKLARIND nn (RAL Lİ elle Nb Pldkları çıkmiştır. attan !

Bu sayıdan diğer sayfalar: