14 Eylül 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

14 Eylül 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 MİLLİYET EYLÜL 1930 Tethi B. dün sabah geldi âder rıhtımı bomboş buldu, kendisini fırka erkânı ve muhabirler karşıladı rAZAR 1 Boş kasayı kırmışlar i Istanbul, belediyesi i MİLLİ YET e e ağedan — ş0 i MATBAASI deposuna evvelki gece | hırsız girerek depodaki kasayı balyoz) Avrupadan y etirdiği Tahta Hurufatia Büyük duvar Afişleri yapar. Her müesseseye elverişlidir. İs kırmışla” ise de içinde bir şey bulamamışlardır. Yapılan tah- Yeni senenin Kazanç Defterleri nefis surette basılmıştır. Telefon İst 3811 - 2-3 Kitap kısı kikat neticesinde depoda Mus- tafa ve Yusuf isminde iki bekçi tümrükler Ulum Müdürlüğünden - | Elbise yaptırılacak Poliste Ne cesaret Balta ile uyurken dostunu yaralamış Şehremininde oturan döşeme- ci Ali Rıza EF, gece uyumakta iken metresi Münevver, balta az eğim ei Benzin ve gaz münakasası İsanbul Belediyesinden: 27-9- 930 tarihinde yapılacak müne- kasa ile İstanbul Belediyesi için satın alımacak benzini mıktarı 232445 kilo ve ? teşrinlevvel 930 tarihinde yapılacak müna kasa İle satın alınacak gezlerin İsli Bey akşam saraya giderek Gazi Hazretleri | tarafından kabul edilmiş ve seyahati hakkında izahat vermiştir nin yattığı anlaşılmış ve balyoz İile Rıza Efendiyi kaşından vela kırılan bir kasanın bunlar ta- kolundan yaralamıştır. İrafından işidilmemiş olması na- : zarı dikkati celbeylediği gibi r 3 Vak'a mahalline gelen zabi-| ari çten bir başkasın. girik - ie AN m a e dair emare de görülemediğin astaneye kaldırmışlardır. Mü-| den bekçilerden şiiphe hâsıl ol- e im vahikikata baS| muştur, Tahkikat yapılmakta. mıktarıda 86585 kilo olarak ç dır. Ali Rıza BH. nin hayatından z Milliyet ve İnkılâp gazetelerinde| 1. Gümrük muhafaza memur| 5 — Teklif mektupları ka ümit yoktur. Otomobil kazası ilân edilmiş ise de benzin mık- |ları için bir pantalon ve bir ca-İdaki hükümler dairesinde tarı da yirmi bin kilodan ibaret olduğu tashihan ilân olunur. ket olmak üzre 2000-2300 takım |ve saatinden evvel İstanbuld elbise yaptırılması kapal zarf komisyona verilecektir. usulile münakasaya konulmuş | 6 — Münakasaya girece 2287 numaralı otomobil Tah İki intihar teşebbüsü takaleden geçrken Mustafa is- | i — Penerde Halil Paşa kona| minde birine çarparak yarala- ni gi ; ! ğımda oturan Seyrisefain amele | mış ve kaçmıştır. tur. Ticaret Odasında kayıtlı bulu sinden İsmail, ötedenberi müb- ; ii ol Pazarlıkla ecza | 2 - Şarınamenin musaddak |duğunu gösterir vesika göst telâ olduğu sar'a illetinin tesiri-| Kadri B. nasıl intihar etti? suretleri Ankarada Gümrükler |recekti ! le kendi kendini bıçakla yara- ELLE m Umum Müdürlüğü Levazım mü | 7 — Her istekli, muhamı | lamak sufetile intihara teşeb-) | Adliye dairesi levazım kale alınacak Gürlüğünden, İstanbulda Güm-|bedelin 267,5 u olan 4736 liral mi memurlarından Kadri Süle- vr: büs etmiştir. Mecruh hastaneye İstanbul Belediyesinden: Cer rükler levazim ambarmdan alı -|teminatlarile belli saat yman B. in müptelâ olduğu asa- kaldırılmıştır. “ nacaktır. komisyona gelmeleri | bi hastalıktan dolayı müteessir | rahpaşa, Haseki, Beyoğlu hasta a ” n a 7 iy iş akasa: İst ig a bise örn 2 — Büyükadada oturan Hay) olarak intihar ettiğini yazmış.) nelenie Zührevi hasdıklar mi. |ç > MÜ A Gümrük Başmüdürlüğü © bina-| İstanbulda smda gümrükler satm alma ko-İmüdürlüğü levazim air misyonu tarafından yapılacak-İdır. İstekliler orada gö: tır. 9 —bBeliolan saatte tuti - ması mutat olan zabıt varak tari sonra hiç riye H. sinir hastalığının tesiri- İle kendini denize atmışsa da kur İtarılmıştır. > Dünkü kazalar , Fethi Bey kâtibi umumi Nuri Beyle birlikte İ Büyükderedeki ikamelgâhına gidiyor 8. Ç. Fırkası lideri Fethi B.| kadar kalarak son İzmir hi ün sabah Bandırma tarikile ve|leri hakkında Gazi Hz.ne iza- tık düriyeti ve feshanesine Jüzum olün ceza pazarlıkla satın alına- caktır. Umum hastaneler ecaa- sına talip olanlar 3500 lira y Öğrendiğimize göre Çarşam ba günü merhum birdenbire va- zifesi başında bulunduğu sırada Münakasa 25/Eylül/930 Tarmara vapurile şehrimize elmiştir. Fethi B. sabah saat 5 ta limanımıza vâsıl olmuş-| ır. Lideri istikbal edenler fır-| ocağı dün Taksimdeki a kâtibi umumisi Nuri, fırka hat vermiştir Fırka merkezinde 5. C. fırkası umumi merkez yeni merkezi olan Kalmiş apartıma- imada tkânı, ve gazetecilerdi. Bütün nında içtima etmiştir. alabalık yüz kişiyi tecavüz et-| mülhakattan gelen teşkilâta ait niyordu. raporlar tetkik edilmiştir. Fethi B. vapurdan inmiş ve! (o Öğrendiğimize göre İzmir, endisini istikbale (o gelenlerin) Denizli, Balıkesir, Aydın, Alâ irer birer ellerini sıkmıştır. | şehi Bursa ve kırklareli vilâ- iderin sesinin kısıldığı söyleni | yetlerinde teşkilât yapılmıştır. ordu. Fırkanm gazetesi Fethi B. kendisini istikbal el Ankarada bulunan Ağaoğlu en gazetecilere şu beyanatta| Ahmet B. yarın şehrimize gele- ulunmuştur : | ceketi. Ahmet B. derhal lâzım Fethi B.in gazetecilere (| gelen ihtiyaçları tesbit ederek beyanatı İfırka gazetesinin bu ay sonun- “— Seyahatımdan pek mem |da çıkmasını temin edecektir. unum, halkın tezahüratına çok | Fırka umumi merkezinin İz- Yüteşekkirim. Ziyaret ettiğim! mirde açılacağı hava fır.) €r yerde fırkamıza karşı bü- ka mahafilinde tekzip etmişler! ük bir teveccüh gördüm. Muh dir. Ğ lif mahallerde teşkilât yapıl) Fethi B. 10 gün kadar şehri- 1. Şubeler faaliyete başlamak | mizde istirahat edecek ve gene zeredir. seyahata çıkacaktır. Seyahat” Bütün seyahatımdan o hâsıl| istikameti henüz mukarrer de- itiğim intiba çok iftihara şa-| gilse de vasati Anadolu tarikile andır. Milletimde iftihar edi. | Adanaya gideceği söylenmekte! *cek çok şeyler gördüm. Halk, dir. urla hareket etmiştir. Bilhas-| o Tahsin Bey de yukında bir A büyük bir uyanıklık ve ener-| seyahata çıkacaktır. Fakat ne- lerken sandala bir motör çarp- mış ve denize o düşmüşlersede kurtarılmışlardrı. amme mmm mmm mein bel menfaatleri işlere teşebbüs için maye bulunmasına dikkat etmek, ser- mayeyi tükendirmekten memleketin iktısadi kabiliyet ve inlei- şafını durdurmamak lâzımdır. I — Şoför Akifin idaresinde- ki otomobil Eminönünde Şazi- ye H. a çarparak yaralamıştır. 2 — Taksimde oturan Bahri-| ye ve Feridun Hanımlar Hey- beliada önünde sandalla gezer- in de muzi: / Halkın elinde ticaret için iktısadi! Fi derece ser- çekinmek, Bu maksadı temin için farkamız| devlet bütçesinde de tasarruf yapa- bileceğine kanidir. Liman inhinarları devlet hazinesi- ne hiç bir faydası olmıyan birer mü- €ssese ve liman işlerinden geçinen İşçilere, memleketin umum ticaretine mühim zararlar veren birer mücsse- sedir. Bu inbisarların ilgasın İsteriz. Müskirat İnhisarı devlet & varidetına halel vermemek şartile bağcılarımı zın da menfaatını temin edecek | bir şekle ifrağ olunmalıdır. Şeker ve petrol üzerine konulan ağır resimler de tahfif olunmak ve hayat bahalılığı azaltılmalıdır. Ziraat Bankasının çifçiye daha ko- | Türk milleti istifade edecektir. Aziz İ smda cereyan edecek bu mücadelede cinnet alâimi göstermiş, ve dai- re tabibi tarafından yapılan mu ayene neticesinde evine gönde- rilmiştir. Kadri B, hanesinde bulundu- ğu müddet zarimda asabi buh- Tanlar geçirmiş ve Cuma sabahı tabancasmı ağzına sıkmak sure tile intihar etmiştir. ikirlerile, reylerile muzaharet €de- ceklerdir. Bu suretle kanatlar kar şı karşıya gelecek ve bundan cürhü- riyet milemsesesi kuvvet bulacak ve milletimiz de medeniyet ve fikir saha yüksek bir rüşte malik olduğunu is- pat edecektir. . Yaşasın cümhuriyet, yaşasın cüm buriyetin Büyük banisi Gazi Musta- fa Kemal, yaşasın hür Türk milleti yaşasın aziz Bahkesirliler! Balıkesirde yeni bir gazete BALIKESİR, 13 (Milliyet) S. C. F. azasından İbrahim Sü- ruri Ef. dünden itibaren İstik- bal nammda bit gazete çıkarmış tr. Halk bu gazeteyi hiç oku mamaktadır. nız Haseki hastanesi eczanesine talib olanlar 1300, Cerrahpaşa için 1150, Beyoğlu için 300, zührevi hastaneler için 750 Hra teminat akçesi getiretek 18 ey nü İstanbul 4 üncü İcra mamurluğun dan: ine rastlıyan Perşembe gü |nin tanziminden saat 14 tedir. teklif kabul edilmez. Şart tahakkuk etmezse artırma gö birakılp alıcı taahhütlerinden kul Açık artırma ile paraya çevrilecek) lur ve teminatta kalkar lül perşembe günü saat ondör- de kadar levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Kürkçükapısı caddesinde 29,19 arşın murabbai 7 numaralı ku- Ici zemin mahallinin beher ar- ... Beyoğlu Ayazpaşada Saray arkası 40-| göre diğer şartis:. . yazpaşa y İstanbul Belediyesinden: Ga. | kağında atık 25/27 cedit 33, 31-1 No) © Müterakim vergi, icere, tan i im kay. | ve tenviriye resimleri müşteriye latada Arapcamli mahallinde | Takdir olunan kiymet: mıalının kıy- | ve tenviriye vesimleri müşteriyi $ — Artırmanın birinci veya iki &i olmasına ve gayri metkule tesi &den kanuni hakka ve satışın tarzi gayri menkulün ne olduğu: arsanın) yarı gayri o menkulün bulunduğu mevki mahallesi, sokağı, numarası: meti muhammenesi altı yüz altmış beş ilradır Artırmamın yapılacağı, yer, gün Yazılan arsanın sashı gösterilen 16/10/9030 tarihinde 4 uncu icta memurluğu odasında yuki şın murabbama 40 Jira İaymet wkdir olunarak satılmak işin saat: İstanbul 4 üncü icra dairesinde 16/10/9030 perşembe günü saat 14- bu ilân ve gösterilen arttırma şef mesi dairesinde satılacağı ilân olu muştur. Taliplerin mak için her gün 5 teşrinlevvel 930 pazar çi saat on beşe kadar mezkör dürlüğe vermeleri, Oğlu Tephirhanesi yanındaki kapal zarfin müzayedeye kon- dürlüğüne müracaatları, Teklit mektuplarını da ihale günü olan İstanbul Belediyesinden: Bey” 16 ya kadar, 1 — İşbu gayri menkulün artırma sartnamesi 4/10/930 tarihinden itiba ren 929-210 No. ile İst. 4 üncü icra dairesinin muayyen numarasında her kesin göre bilmesi için açıktır. İlân- da yazık olanlardan fazla malömat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 929-210 dosya numarasile memuriye- timize müracaat etmelidir. 7 — Artırmaya iştirak için yukar da yazılı kıymetin yüzde yedi temi Dat gösterilecektir. 3 — Hakları tapu sicillile sabit ok mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a- Ticaret Müdüriyet Umumiyesinden: Yangın. hayat, nakliyat EĞİ kaza sigorta muame eylemek üzere ahkâmı k dairesinde tescil edilerek iye hali faaliyette bulunan yerli # gorta şirketlerinden İstanbul UÜ j mum Sigorta Şirkeri bu Kerâii mürecaatla Türkiye ziraat ba kası şirketini ünü mü 2 onim geri k sada bulunan seyyer hamam 16 eylül 30 «la günü saat on lay usullerle ve daha ucuz fnizle para verecek hale konulması ziraatimizi Selçuktan ve Kuşada- müdüriyeti umumiyes manzarası gösteren (o gençlikreye gideceği henüz söylenme- rekse halen mevcut ve bilahaföğğ 'ümhuriyet aşk ve (imanile|mektedir. Jâkadarların ve irtifak hakkı sahip- v k tezahür- R 3 . iri çekle A nutkunun metni İcra ve İflâs kanununun |İzmirin tahlisinin arifesinde) “tlâcağından taliplerin mezkr | ia, tarihinden itibaren yirmi | gün) larını şirket namına yangın, İNİ Pirkamızın derinden hissedi| © BALIKESİR, 12 — Feti Bey tenki. muhalefet fırkasının taşkınlık- | mahalde bulunacak olan me. İicinde evrakı müsbitelerile | birlikte) yar ve nakliyat sigorta mus 2 i nu bugün (dün) futbol saha- ları esnasında vatanı kurtarma) mura müracaatları. memuriyetimize bildirilmeleri İcap| atıyla iştiçal etmek d j rk cümhuriyetçilerini mem-|Fethi Beyin Balıkesirdeki ihtiyaca tekabul ettiğini | mutkunu | ek yel “Muhterem Balıkesirliler! Söze İ başlamazdan evvel dün samimi süret ite yüreklerimizden çıkan ve-Serbest itimadınızı irmüş olmakla itimadım kuv-| et bulmuştur. İntibamın hulâsası budu: imdi İzmirden 9 €ylül tari-| Cümhuriyet Fırkasma Bu telgrafta: “Meclis Rei; â etle iyasi rüştünü gösteren, ti lan aktedilen bir içtimada vali| nin medeni terbiye ve ahlâkını isbat, izm paşayı protesto için Fet-| eden bu tezahürler cümleniz için bir BG il ya bilmem ne gibi şahsi mülâhazalari erdiği telgrafın haksız olduğu) e pr tesehüdin Kyectni Va hükmedilmiştir. Meclis Rei-| meğe çalışanların hallerine acımak lâ W paşa Hazretleri (tarafından! sımdı. $ethi Beye bazı (tavsiyelerde) Efendiler güneş balçıkla sıvanmaz Yulunulmuştur” diye bir fıkra | halis temayülünü anlamakta geç kal tardır. maktari ve taannüt göst kten ise ni bü temayül ne sebeplerin eseri- Emsali çok tekerrür eden ve| ir ve milletin teveccüh veye nefre halkça mahiyeti anlaşılmış O- | tini celp eden amiller nelerdir, bun- an bu kabil tahrifatı tekzip et- /lar: tetkik etmek, tahlil etmek ve bu EİN rica ederim. Ne vali Kâ-| eyrete miletin umumi menfasalarına ş met yollarını ar, e İş z Hi ei Arkadaşlar muarızlara bu mesleği şisyeter haksız OUlUMUş, | sutmalarını saynimi su-ette tavsiye e- ae de bu kabil tavsiye yapılmış| derim. Yoksa İzmirden beri şahit ol. bır. Zaten böyle tavsiyelere lü- !duğum vechile binlerce vatan: sum olmadığı meydanda ve bür| günü Mg sa eden enleri tiyeti matbuat devrinde yalan) tabrife kalkışmak, yarın tekzip oluna m z )cağını düşünmeden bugünden yalan; kimini? kalma | haberler neşrine cür'et etmek içte m şerefli bir hareket değildir . Fethi Bey yakında Adanayı| © Muarızlarım da olsa bu gibi bir ziyaret edeceği hakkındaki şa-| mesleği tutanlara yanlış yolda yürü- yianın doğru olup olmadığını | düklerini ihtar etmek bir borcunuz. Soran gazetecilere: “Henüz ka-| dv” Tarlaşmış bir şey yoktur” cev, Vergiler ve inhisarlar İbi vermiştir.” Efendiler fırkamız cümhüriyetçi e ,« © İve lâyiktir. Cümhuriyetçilikte ve 1â- Vapurdan Büyükderey Yiklikte hiç kimsenin kendisine tekad Fethi B. vapurdan indikten |düm etmesine razı olmaz. Sonra kâtibi umumi Nuri Beyi Efendiler fırkamız hürriyet âşıkt- Yelakatına alarak motörle do; ie em ie manevi bütünik uca Büyükderedeki evine git-| vsadi tesebbüslerde millet efradının imiştir. Fethi B. çok yorgün ol. |b*” türlü müdahalelerden, engeller. ©“İden kurtulmasına ve serbest çalışma- Muğundan akşam beşe kadar is- | ema taraftardır. Devlet bu teşebbüs tirahat etmiştir. lerin serbestçe inkişaf: Gazi Hz. ni ziyaret mak için umumi tedbirl, İranın en mühim âmillerinden biridir. gayemizdir. vi Beyin dahiliye vekiline gön-| nigehbandır. Kıskançlık ssikasile ve-| g İ yor terakki ettirmek için fenni tesisatta bulunmağa sevkedilmesi lizımdır. Ticarette kredinin kesilmesine s€- bep olan ve memleketimizde / tatbik kabiliyetini haiz olmadığı icra ve iflâs kanununun dır, Bu kanun bugünkü iktisadi buh- tihap hakkından istifade © ederek bu Programı tatbikat sahasına çıkarmak Fakat her fırsattan istifade ederek bu gayelerin tahrik edildiğini & ördüm. Bazı yerlerde elin © bi güya fes geydireceğimiz ileri sürülü- $. Güya arap harfleri iâde edeceğimizi söyliyorlarmış. Bize bütün vergileri kaldırmak isnat olu- muyorınuş, Benden kimse bunları bek Tiyemez. Kustan bana bu isnadı &rgeç mahcup alacaklardır. yapanlar ma seve seve verir bütün zergilerin kalkacağını esasen kimse düşünme- miştir ve düşünemez bu gibi şayiaları Uyduranlar böyle vamtalarla takip et- tiğimiz mefküreyi irüç Cümhuriyet mefrükesi Taşıdıkları bu dar zibniyetlere aer- mak lâzımdır. Mefküremiz cümhuri- yet mefküresidir hükümet kuvvetle- Tini milletin serbestçe intihap edeceği vekiller tarafından murakabe etmek, kontrol etmek, yolsuzluklar hakkında hükümetten harp istemek mefkâre- sidir. Bunlar cümhuriyetin en tabii olan yernitindendir. Bu gayeleri elde etmek için kullanacağımız vasıtalar fikirlerimiz ve kanaatlerimizdir. Bun ları serbestçe söylemek hakkımızdır. O halde şurada burada gördüğüm telâşa ve hakikati saklamak için sa: Neden telâş ediliyor gene tek fırkalı murakabasız bir idare mi İsteniyor? Millet işlerinin açıkça millet kür, nde konuşulacağından mu korkulu. yor Eğer bundan rahatsz olacaklar varsa onlara acımamak elimizden mer Saat 17de Fethi B. Nuri Bey- ban; ş - İk beraber Saraya gelerek Gazi| yi pm tek çi çene Mz. tarafından kabul edilmiştir. | vergiler geyri iktmadidi ime ie Fethi B, sarayda geç vakite | kukdür. Devlet hazinesinin mörtek, Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Bu yolun milleti hakka, re- Pikrimsi. zc, kanaatimize -İkamızın gördüğü hakaret sıra- m i-İka mutemedi Mehmet, Selçuk- - İçuk Kuburoğlu Süleyman, Sel- fedilen gayretlere ne lüzum vardır? sından bir protesto KUŞADASI, 12— siyasetinin mes'uliyetini üzeri- ne alan ve inkılâb: yapan fır. sinde büyük kurtarıcılarımız'n da isimlerinin geçmiş olduğu yet muharebelerinin şunlarındar birinin atıldığı Ku- dası Selçuk ve dağlıları şe- nlarile bunu as- ceğiz. — Bitmez #ükenmez sevgilerimizin, bür- İ metlerimizin kabulünü istirham İederiz. Siz sağ olun, çok yaşa- İyin. İ © Kuşadası Halk fırkası mu- temedi Mehmet, Selçuk H. F. mutemedi Faruk, Davutlar fır- tan İnce oğlu Mehmet, Selçuk- tan eski yüzbaşı Şemsettin, Sel- guk koperatif reisi Kenan, Sel Bir davet Adliye meslek mektebi mı lar cemiyeti umumi kâtipli İİ ile çekilen bir telgrafı havi) gösteren hlalerinize, tezahürünüze| ““Fefendiler, programımız meydan den : 16 eylül 930 salı günü sa-| okumuş ye lüzumlu malümatı almış . ; yi e z : e bulunmak © üzere ta İÇİN Sümhuriyet gazetesi elime geç | Pubabbetinize tekrar teşekkür etmek! dadır münakaşa hürriyetinden ve in. nu öğrendik. İstiklâl ve hürri- | se on yedide Türkocağında fev- | bunları temamen kabul etmiş ad ve |. O'ne çeyin eylediğini ibb çi isterim ilk kur- #tibar olunurlar. Üstünde birakılan | P4sIp Ve (ayin eylediğini kalâde olarak aktolunacak ri? rica olunur. Zavi veslikamı kay tim, yenisini çı ceğimden eskisinin hükmü yokt Mustafa oğl vi çük muhtarı Ahmet çovuş, Sel- çuktan (o İbrahim, Selçuktan Mercanoğlu Ömer, Kuşadası Tayyare Cemiyeti reisi Ri Kuşadası avukat Azmi, Tayyı re Cemiyeti reisi Mehmet, Ku- şadası Cevraki Hüseyin, Kuşa- dası Seddat, Çanlıdan Mürat, Çanlıdan Türkoğlu — İbrahim, Kuşa'ası kooperatif reisi Kâzm Selçuk sabık belediye reisi Ka- sım, Kuşadası tüccar Rıza, Na- İ slieli mübadil Nadir Hacı İbra- him oğlu Mehmet, Bozdoğanlı Ahmet çavuş, Ahmet çavuş oğ- Iu Hüseyin, Ahmet çavuş kar- deşi Hasan Ali, Kuşadası Câ- feroğlu Hüseyin, Kuşadası Ka- bak Ahmet oğlu Durmuş, Kuşa dası Hamdi zade Sıtkı, Kuşa- - dası Arif Ef, zale Ekrem Şah- bar oğlu İdris, Kuşadası Kut lu zade Kemal, Kuşadası t- li Ramazan, Kuşadası Ahmet faha İsal edeceğine maniiz. iytirak oğlu 232, cins radiatör bulunur. KIRKOR dörtte mahallinde müzayede ile maaa azanm behemehal teşrifle 1148 numaralı balıkpazar bekçi miktarda ve muhtelif kuvvette kazanlar ve Proje ve keşif için: Borsa han ittisalinde, Türbe lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddalarını işbu açılacak olan şube ve sand eder aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmsyanlanlar satış o bedelinin paylaşmasına hariç kalırlar. ez 4 — Gösterilen günde artırmaya “iştirak edenler artırma şartnamesini amelâittan © mütevellit deavide derccatı mahak fesinde mülddei, ve üçüncü şahıs sıfatlarıyla müu ei ve sigorta. şirketlerinin telif mürakabesi hakkı ran 997 tarihli zinci rüddesi tazı evrak ve vesatkı / lemiş ve keyfiyet bittetkiK vahık: görülmüş olunur. menkulün bedeli zamanında ve- nkul ikinel bir ar- ve bedel farkı ve mah hrun kalman yüzde beş faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmak. imizce alıcıdan tah- sil olunur. Beş numarah fıkradaki şart tahhakuk etmek kaydile üç dela bağırıldıktan sonra gayri menkul en çok arttırmanın üstünde — birakılır, kanu mucübin: ibi kara: Ur, olmakla G AN M Pb 5-K-9 İktısatlı, Asri ve sağlam i(SİMPLEX) KALORİFER KAZANLARINI Tercih ediniz ve İstimali son derece suhu- letlidir. Fabrika şubesi olarak depomuzda her zaman kâfi envayi JAMGOÇYAN müessisesinde Kalorifer mühendisi ANTRANIKYAN a müracaat. Satış ; Fabrika fiyatınadir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: