6 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

6 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mizah, Edebiyat Sar” at. şe aman) GRE | Kabinenin açık ve Melek ubmianüi | canlı programı Se | ne mam alel mn EBEDİ SERS Feysiye mektebi talebesinden 378 nam şaheseri | Ahmet Beyin yazısı şudur: | mevsimin ilk gala wüsameresini ves İ “Bu haftanm en mühim İşeri! rivor. * PARİSLİ KONTES , vessir kabinenin Böyük Millet de, müstesna filmlerin rejisörü JOE Mecli ın Du Yirik ve dramatik eseri GUS Eski kıyafette yeni insanlar okunan programı ve Başvekil İsmet| FROELICH ve LANE HAID —Fransızemdan— | Paşa Hazretlerinin hakikata müste -| Vaka geçen kış oldu. riavaların) kıyafetlerle salona toplanmak pek eğ! nit beyanatıdır.. Geçen senelerdenbe| günlerce fona gitmesi mütemadiyen lenceli olmuştu. Kışın karanlık günle|ri yapılmakta olan emi fından emaalkiz bir sürette karanlık ve yağmurlu havaların de- riyde bayalan eshi mazmaları . yayak | üzerine bazı vergi kant edilmektedir. vam etmesi genç kadını © kadar si-|mak fakat kıyafetleri gülünç yapa-|lât icrası, paramızın Gayrikabili Kıyas mizansenleri ile, ni ki her sabah uyundı.| rak. bu oyuna iştirak edenlerin zevk) Viyana operasının bir gala müsame arasından vedne iştirek ile 100 kişilik harikulâ x raknivaz ve mehrik sesli Bilmecemiz 123456f891011 Çarşamba akşamı #rın umdesi “Milliyet” tir. | “5 TEŞRİNİEVVEL 1930 İDAREHANE — Ankara caddesi | do: V00 Telgraf adresi: Milliyet, İs. Telefon numaraları: İstanbul 3911, 3B1Z, 3913 ABONE ÜCRETLERİ G Türkiye için Hariç için ği 400 kuruş 800 kuruş “e 1400 2700 İı saman perdenin bakı-| ve intihap kabiliyetini yün ve ietihsalâtm inkişafı, çiftçilere! yor, havayı bulutlu görünce büsbü:| itibarile ari edilecek bir eğlence arami muavenette bulunulması, mem | tün neşesini kaybediyordu. İleketin müdafaası ve iktıradi ve içü, Zengin bir kadındı. Paristen uzak! mmm İmal inkişafı için şimendiler yapmak bir yerde bulunan büyük köşkünde) Beyoğlu sulh mahkemesi dördün- faaliyetine devam olunması, usule bilmecemizin halledilmiş şekli de orkesirasının. terennüimatımı ve gi mugannilcrin şarkılarım dinlerecektir. Bugünkü hava Dün en çok hararer 16, enaz 9 derece idi. Bugün ruzgir iodos a açık olacaktır tanbulun kurtuluşu Yunan o ordusu Dumlupınarda edilmiş, artakalan da Akdeni £ e dökmüştük.. Fakat daha İstan. Boğazlar ve Trakya benüz düş imtilâm altında idi. « Türk âleminde çalkanan zaler lerine o iştirak bürri; n a kılmıştı. İşte bunun! sindi ona, stanbulu ve Boğazları vermişti. . © Ordularımız Boğazlara doğru ak- sağa başlayınca, o zamana kadar bir vaziyette ve endişe ile in irda bulunan itilği devletle © Sen fanliyete geçtiler. Cen — # soluğu İzmirde aldı. Gazi Hz. i Pelle ik ordularının bitaraf!, 1 mınta- * geçmemelerinin teminini rica > Gazi Hiz. nden aldığı cevap “İs anbul, Boğazlar ve Trakyada düş- kaldıkça Türk ordularını dur- imkân , mealinde ği. Sonra Franklen Buyyon da gel vs O da ayni cevabı aldı: derken 4 devletlerinin © mütarekeye ve| salehaya ait notaları da sökün .Binnetice Mudanyada cereyan ordularına ilk hedef olarak! i ağ “anya mukavelesi aktedildi. o Fakat * Stanbulu kurtarmak için Lozan mey| anı sivasetini de kazanmak lâzrmiğ Gazi Hz. nin nuru dehaeti al İnönü, Sakarya, Dumlupınar | zaferlerine Mudanya siyasi za| de katan İsmet Paşa, Gazinin | w irşadı altında Lozan siyaset #ydanını da, çetin ve uzun müca rle, bütün bir husumet dünya- ortasında, kazandı. . İsianbsii e i bu süretle tahammülsuz bir —* iretten kurtuldu. İl iğ — . tı dığı bayram bu kurtuluş hayra. Bugün İstanbulun kurtuluşunu. | İ vinçli ve minnetli kalp çarpıtılari- | (anarken. bizleri bu snadete eriş. | minnetlerimizi snarken, 1| Sukarya Dumplupmar zaferi | ilesi Türk İstiklâl ve Cümhu temelini kanlarile yuğuran de minnetle, takdis et ek en büyük vicdan borcumuzdur.. mıyalım. , Yeşilköy: A. RIZA Fırıncı Esnafına stanbul Ticaret Müdürü günden: İstanbul firmcilar © cemiyetinin heyeti intihabı 6-10.000 çare samba günü Karaköv'de Havyar ha- ünde 22 No da kin cemiyer'mer de yapılacağı ve sant 10 dan ya kadar inühaba devam cile Es v noktadan taziz, takdis eder- n, Son senelerde, dimağınm- |medin. inluğu, gözlerinin hastalı” sen i perişan etmişti. Sen,a- adam olmuştun, Eline ka m almıyordum. Yazı odasını pısını açmıyordun. Ben, yıl- ca dolaştım, sen, hep ayni ayni atalet içinde — Uyuş- uyuşuyordun. Belma, se- n dimağını tenbih etti, gevşi bir haftalık musaraa ile Mu- -) man yakın. ,. rum, Benim asıl takdis ettiğim. | Belma sana bir eser ilham et- Senin uyanman, harekete ze men... Bu, kâfi! Belmayı, anla dın. Sözünde ikinci bir mâna, kiş mevai inin bir kısmını geçirmek cü hukuk bâkimliğinden: İstanbulda) ait adli kanunların tadili ihetinin için gelir, burada muhtelif kış eğlen Şehzadebaşmda kırık Tulumba soka| tetkiki programın ana hatlarını teş- | celari tertip odllirdi, “Feke bütün! bunları yapmak için bir çok ta davet! ğında kâin -Arif bir katı Celâlettin Beye ait kârgir iki katı ah- kil etmektedir. İsmet Paşa yaptığı ve yapacağı iş li ve misafirlerin bulunması lâzım) şap bahçeyi ve müştemelâti saireyi)leri açık ve doğru olarak imeclis kür geliyordu. Bu sefer de böyleydi. ir hanenin mısfı #000, süsünden millete ve millet vekillerine şok kadn ve erkek misafir gelmiş, |lira kıymeti muhammine İle açık arti bildirmiş ve muhaliflerine lâzımı veç benler kaç gi genç kadının nuyorlardı. Bütüi ndenberi zengin vel ünde misafir bulu bu misafirlerin ii tırma suretile satılığa (çıkarılmıştır. Tellâliye ve ihale pulu müşterisine ait olmak Üzere satış günü olan teş İhile cevap vermiştir. Müşarüniley. » millet ve memleketin saadeti için şi kadar yaptıkları fedakârlık- tirahatlerini temin etmek, onları eğ-| rinisaninin birinci cumartesi saat on) lar ve temin ettikleri muvaffakiyet - lendirmek kolay değildi. Bilhassa havaların pek fena gel mesi misafirleri ve evsahibini köşke) ten dışarı çılkmamağa mecbur ediyor — du. Fakat can sıkıntısının önüne geç mek köşkün içinde, sıcak pe Hiyordu. Bunun için her vasıtaya mü racaat ediliyord. ledi gramofon ve hattâ sinema bile vardı. Fakat ki, Başkumandan İzmirden | doğrusunu söylemek lâzım gelirse | İ oğulları Yaşa: bu, eğlencelere devam edilirken misa| firlerin vakit vakit: — Ah bir kere kere kendimizi altımda görsek! . . hava açılsa kışın tatlı güneşi diyenler eksik de he- | ğildi. Demek ki herkesin canı sikile! yordu. Poker ve diğer eğlenceler İkimse-| ye meçhul olmıyan eğlencelerdi. İn- san her vakitki eğlence vasıtaların dan da bıkar. Misafirlerini iyice meşgul etmek ve can sıkıntısını büsbütün ortadan kaldırmak için genç kadınm aklına yeni bir çare geldi. — Bakınız, dedi, söze bir teklifim Şimdi kura çekeceğiz. Herkes! Bazımız talihine razı olacak: pek es- ki kıyafetlere, bazımız serseri ve di- lenci bazımız ve ai tir, — Bu İayafetlere sürmek için bir takım esvap ve saire lâzım! .. Diye itiraz edenler oldu. Esas itibarile her kes bundan haşlanmıştı. Fakat evsn hibi misafirlerine * ra çekildikten sonra kendi gireceği uyut işin izm olan geyleri bul Bunun için ef kendi intihap İşte İstanbul halkının bugün kut-| İncaktr. Mi — Sade gibi görünen bu fikir tat. bikat itiharile çok meraklı olacak! ... 'demeğe başladılar. Kura çekildi. Meselâ bir erkek eş- İki bir muharip kıyafetine girecekti. . Bunun için kalkan, kılıç gibi şeyler #lzemdi. Kalkan bulmak için mut (ik bir kocaman teneke, kılıç yerine j ona benzer bir tahta parçası tedarik ediyordu. Bu kıyafetle salona girince berkes alkışlıyor, herkes gülüyordu. Meselâ büyücü bir çingene karısı kıyafetine girebilmek için genç ve) güzel bir Parisli kadını aşçı kadının | bir ihtiyar hizmetçinin eski csvapları nı giymekten başka çare bulamamış t. — Herkes gülüyor, alkışlıyor, tenkit! Eğlencenin çaresi bulunmuştu. Bu hakikaten neşeli oluyordu. Bilhassa | ortaya eski zamana ait bir piyes ko- narak bu oyunu eşhasını türlü törlü “Jmuşa dönerek yanmak, mahvol Mahmut Yesari — Daha dur... Neticeyi gör- yi gör. | — Fakat yakın... Hem çok Bundan şüphe etmiyo hareketinde bir kast, sonraya bırakılmış, tevehihime müsait bir şey yok. Hep olduğu gibi, &r sinirlerini gerdi. Eski Nev- | göründüğü kadar. is Vacit, uyanıyordu. Kara bu itlar Arasından ansızın siyri- ir güneş gibi parladın! Vacit, parmaklarını nm kenarında iskala ya- gibi gezdiriyordu: 'N Nevres Vacit, gözlüğünü ta- karak ayağa kalkmıştı: — Ben, bunu iyi bulmuyo- rum. İnsanım alışa alışa bir su- kutu hayale gidişi, sürüklenişi vardır, bir — yaldırımla, yurul. vuru). oynatan eski za-| altıda pey akçelerini hâmül olarak | mahkemede isbatı vücut etmeleri lü zumu ilân olunur. Sultanahmet beşinci sulh bulak mahkemesinden: Mahmut paşada mi avlusunda 15 numarada mukim İstanbul | muhtelif eğlenceler bulmak lüzm ge! ve târakılar da Kaşıkcı canafından ken 11-7-930 tarihinde Gülhane has | eşnesinde vefat eden Bayram Elendi | nin mirası zevcesi Hatice Hanımla ve İhsan Ef, ler ta müddeti kanuniyesi zarfm- da bilâ kaydü şart reddedilmiş ve İmüteveffayı mumailey terekeai mahkememizce derdesti e bulun | muş olduğundan müteveffayı mara. | İleyhin alacak ve borçluların alacak! ya borçlarını kayt ve beyan zmn -| hi ilândan itibaren bir ay ve | başka Jarı bulunduğu taktir de sıfatlarını beyan etmek üzere öz) ay zarfında mahkememize müracaat eyiemeleri ilân olunur. sf Sultanahmet Sinci sulh hukuk hâ- | kimliğinden: Terekesinin tasfiyesine | mahkemece karar verilen — Timoncü| İmüteveiia Mihalin uhdei tasarrufun- | an Fethiye civarında kâtip) Müslâhettin mahallesinde Kelpakcı çeşmesi sokağında üç oda ve bir mek tar bahçe ve bodrum ve mutfak ve be A ve müştemilâti saireyi havi 5 maral kârgir hane açık arttırma usu- Mile satılacağından ve birinci anem) kıymeti muhammeneyi bulm na binsen ikinci arttırmaya kars ve| rilmiştir. Talip olanların kıymeti mu bammenesi olan 1250 liranın yüzde) onu nisbetinde pey skçesile beraber 26-10-930 tarihine müsadif pazar gü| nü saat 14 te Sultanahmet beşinci sulh hukuk mahkemesine müracaat. ları ilân olunur. İstanbul ikinci Hesret mahke- mesinden; Türkiye İş Bankasına merhum olup mahkemece satılmasına Karar verilen #i balye pamuk ipliğinin iştirasna talip olanların 14-10-930 sak seat en buçukta. Türkiye İş Bankasının dördüncü Vakıf Hanın- daki emtea deposunda hazir bulan- maları ilân olunur. İstanbul ikinci sicarsi mabke mesinden: Türkiye İş Bankasına İrafınd Türk Anonim şirketi hisse senedinin ştirasına talip olanların 13-10-930 püzârtesi saat 10,30 borsada hazır yulunmaları ilân olunur. Kâtibe aranıyor Büyük bir Türk şirke az İngi lizee bilir bir Türk Hanımı arıyor. Tabriren Beyoğlu 254 posta kutu suna müracaat. Hürrem Hakkı, omuzlarını kaldırdı: — Yaşımız müsait değil... Netice ne kadar çabuk, ne ka- dar ani olursa, hakkımızda o ka dar hayırlıdır. Sonunda ölüm bile olsa sürünmekten kurtulu- | ruz. Nevres Vacit, dolaşmak iste- di, dizleri titredi, adımını ata- madı, masanm kenarma tutun- du: — Acılığı nisbetinde doğru! — Bir fikrinide tashih et! li ti; lâkin bir başka Belma da, ay ni tesiri yapabilirdi. Şu var ki Her erkek senin yaptığımı Bel- maya yapamaz! Bu işte senden ziyade Belma şansli. , . e — Size sih ies çok dargınım, Ra: — Neden Belma Hanım? Belma, boynunu çarpıttı, göz lerini süzdü: — Dargınım! Rasih Nevres, başını yana çe ler sayı! ce müş günkü ıyacak kadar çoktur. Binler! a karşı memleketin bu - tim vaziyeti büyük Gazimi sin ilhamatı ve İsmet Paşanın himene| | Ül ti eseridir. Müdanya ve Losznda milletin hak larını müdafaa ve temin eden gene) İsmet Paşa değil miydi? Bugün İs -| met Paşa kadar memleketin dahili ve harici siyasetini kavramış azimkâr) bir Başvekil bulmak imkânr var me | dr? l Yeni kabinede bulunan zevatın ta- nınmış erbabı İhtisas ve iktıdardan ol iması ve İsmet Paşanın başlarında bu lunması muvafiakıyetleri için delili) kâiidir İ Sinema ve tiyatrolar: İs. B. Darülbedayi temsilleri Sah akşam ve 130 ATAM ii nl z wi ve musllimlere Kadıköy Surayya Sineması Sözde Kızlar li Şarkılı Filmi birinci ticaret malike 4 perde Tercüme eden İ ler: 4 Galip, 1. Rasim mesine Beyoğlunda istikiel caddesinde 419 numaralı mağuzada kürkçilük Me iştiğel eden b, Goli efendinin alacaklıları e akterriği konkurdaro mahkemece binetkik $ eylul 090 tarihinde “wtikine karar serilmiş olduğundan keyfiyet ilân olunur. nbol İkincil Ticaret, Mahke- mesindene Türkiye İş Bankasının İstanbul'da Köprülü karında mukim K. A. Ma an efendi zimmetindeki matlg- wukabil merhum bulunan iki | balya pamuk ipliğinin satılması hak kındaki 930/952 No.lu talepli, rahi- min ika inin mecbuliyetine bi. | naen ilinen tebliğet yapıldığı halde itiraz. edilmemiş ulduğundan emvali mezkörcnin alelüsul İruhtu ve key- üyeti İrahtun TA teşrinlevvel 1930 sahi sax (Oda İscarbul İş Banka sında ila edileceki ve rahini muma ileyh mürtebin bankayı mahkemeye celbetmek suretile üç gün zarfında £ eylediği takdirde musmelei ka- yesinin ifa olunacağı ilân olunur. virdi. Ferhundeye sordu iz bu dargmlığa vâkıf maz |e snız? Ferhunde sükünetle gülürsü yordu: — Bilmiyorum... Belmanın tabiati mart havası gibidir. Bel olmaz ki, Belma, serzinişle baktı: — Aşkolsun, Feriş! Arkadaşı- nı ne de güzel müdafaa eer-| s Yalan mı? Senin neye da- rıldığını, ben, ne bileyim? Rasih Nevres, bunun bir da- nışıklı döğüş, evvelden hazır- lanmış bir oyun olduğunu anla mıştı, fakat onların neşelerini kaçırmamak için alıklığa vuru: | yı a. Belma, neye dargındı? Neye | darrlırdı? Ferhündenin de bildi ğine nazaran, bu, Belmanm ma lâm şımarıklıklarından biridi. Lâkin hangisi? Belma, Ferinindenin koluna | 182 Bugünkü bilmecemiz SOLDAN SAĞA ve YUKARDAN | AŞAĞI 1 — Zengin değil (5). Saç düzekli ten (5) - Rabıt edatı (2). Beyaz (2). İ Yel (2). 4 — Bal amelesi (3), Bir ismi (3) $ — Bir nevi içki (4). Kolay (4) 6 — Cet (3) 7 — Keder (4). Hançer (4). 8 — Yükseltmek (3). Eksik (3)| 9 — Nota (2). Duman lekesi (2) Beygir (2). Yet (2). 11 — Tencerenin babast (5) Şi ir (5). 3 erkek” © eranbul imei iceret mahe mesinden: Istanbul Meyva halinde 34 No. da kabzrmal olup mahkemcoe 23-1 930 tarihinde iflâsma karar verilen Bostana oğlu Mehmet Şakir Beyin ifiâsmn kaldırılmasına 5- 10-930 tarihinde mahkemece karar verildiği ilân olunur Istanbul ticaret lö-lüğünden: Istanbul kahveci, kırastaneci ve mevadı kövlüye satmayan gazinocular cemivetinin idare heyeti intibabı 9-10-030 perşembe çünü Nuruos maniye'de İkbal kırsavnesi üstün deki temiyet merkezinde yapılacağı ve sast 10'dan 16 ya kadar intihaba devam ödileceği alâkadarara ilân olunur. Devredilecek ihtira berau “Süratle mütebareik vesaiti, nak- yede alelhusus tayyarelerde mesnet yerleri ve silâhları İnşası hakkında,ki icat için Sinai Müdüriyeti umumiye- sinden istihsal edilmiş olan 19 tem muz 1928 varih ve GÂ7 numerolu ibtlen berat hakkında bu kere baş- kasına ferağ veyahut teara verilece- Binden mezkör iburayı satın almak veya isticar etmek arzusunda bulu- Ustanbul'da Veni posa- numerolarında kâin HANRI WALT ISTOK efendiye mürâcant etmeleri ilân olunür. — Meraktan kurtarmanızı ri- siz, bizi üzüyorsu | is, jhuz. Rasili Nevres, sahte bir iüy- bir kabahatim de var, demek, Belma, kıs kıs gülüyordu: — Bile bile yapıyorsunuz! — Ne ağir itham!,. — Ah, Rasih Bey, siz, ne kur nazsınız! — Teveccühünüz, Belma Ha nım! — Şimdi de alay... Rasih Nevres, kollarını ka- vuşturdu, dua eder bir tavurda gözlerini havaya dikti: —Ne tali! Nefes alsam, ka- bahat oluyor. Belma, arkadaşının kolunda! gıdıklanıyormuş, ötesinden be- risinden çimdikleniyormuş gibi yerinde duramıyor, kıpır kıpır kıpırdanıyordu girmişti, başını onun başına da yadı: — keşfed:mediniz mi Rasih Bey? — Tabii, kabahat sizde. Her zaman siz kabahatlisiniz. — Niçin Belma Hanım?. » Cünkü. sizin her hareketi e Hamiş şimdiden bilet verilmektedir. işelerde gala müsameresi için & ÇARŞAMBA Sinemasında Gala müssmeresi olarak HAROLD MUR- RAY, NORMA TERRİS ve WALTER K T'in temsili muhteşemleri SANEM HOLLYWOOD'da BİR İZDİVAÇ mam en güzel öperet (Walizertraum Jin meşbür miellii (OSCAR STRAUSS)dır Musikisiz gömerilecektir FOX KXXZIZ>M A Her akşam saat 17, DANSLI K Her CUMA ve ANADOL SIGORTA KIŞLIK BAHÇESİNDE X İM GZZIXIZN a 1İ2 dan 90 ye kadar ONSERLER İKİ ORKESTSA — UCUZ FİATLAR PAZAR günleri Tekmil Varyete programile Büyük Matine Ga Ra aaa ŞIRKETI Türkiye Iş Banka tarafından teşkil edilmiştir Yangın - Hayat - Nakliye - L Kaza - Otomobili - mesuliyet maliye Sigortaları kabul eder, Adres: 4 #ncü Vakıf han istanbul Emlâk ve Eytam Bankası Istanbul şubesinden: Pazarlıkla satılık emlâk Esas No. Mevkii ve Nevi 20 Nişantaşı Teşvikiye mahallesi Kâtane caddesi 100 No. konak 28 Zincirli koyud. 26 Beşiktaş Fatmahatun mal İ numarası hane ve ahır Baldda yazık emlâk pazarlıkla terihine müsadif çarşımba günü müracaat eylemeleri. a İniz kasti... Rasih Nevres, Belmanın ma- nevrasmnı yavaş yavaş keşledi - yordu. Rasihin zıddına gide.- cek, onu zorla hiddetlendire- - cekti, Bunda ne menfeati var— dı?. Ne yaptrımak, ne söylet-- mek istiyordu?. Rasih Nevres, gözlerile Fer- hundeden soruyc du. o Fakat Ferhundenin aldığı tavırda öy-| le zoraki bir bigânelik, alâkasız! hk vardı ki Rasih Nevres şa: ladı. Belma, Rasihin şaşkın! na kikır kıkır gülüyordu: — Bakınız, cevap veremiyor- sunuz!. —Ne cevap vereyim? Ferhunde, Belmanın kolun- dan çekti; kâfi! Üzme! der gibi baktı, Belma da yorulmuştu: — Vündinizi unuttunuz. Rasih Nevres, tereddüt için- de idi: — Affedersiniz, hangi vaadi mi. — Sanki bilmiyorsunuz. Ferhünde, dayanamadı, mâ- halı münalı gülümsedi: sizi aran da 79 dönüm arı i ve muhtelif mebanj llesi Beyoğlu caddesi 5 ve Sİ! satılacaktır. Taliplerin 5-11-930 saset onaltıya kadar şebemize İNİK: KATRAN HAKKI EKREM bir çok vaitlerde bulunmuş zan neder, Belma, Ferhundenin ağzın- dan sözü kaptı: — Halbuki Rasih Bey, dün- yada hiç kimseye (hiç bir şey vâdetmez. Yalnız bizim gibi sır naşıklar, yapışkanlar (olursa vâdalırlar. — Estağfurullah. — İşin nezaket tarafını br- rakm.. öyle öyle.. — Vâdim ne idi? | — Bir tek vâdiniz vardı, o- İnu da unuttunuz, yahut. . İ Belma, durdu, kaşlarını kal- dırdı: — Yahut unutmak daha işi- inize geliyor. — Lütfen hatırlatmaz mısi- n1z?, Belma Ferhündeye baktı: — Söyliyelim mi? . — Söyliyelim. İki genç kız, omuz omuza ver mişler, dudaklarında tatlı, bay gın bir tebessümle Rasih Nev- resin gözlerinin içine bakarak gilyo nde. Belma: Bitmedi

Bu sayıdan diğer sayfalar: