7 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

7 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dün (Başı birinci sahifede) tedir. Fakat kaymakam ve inti- hap encümenlerinin bütün hüs- | vü niyetlerine rağmen S. fırka tin tuttuğu paralı çocukları ak la sığmıyacak fena sözlerle 8. € fırkasına sözde propaganda Yapıyorlar. Sandık yerlerinde çığırtkanlar il Nazarı dikkati celp eden şu ki bu çığırtkanlar evvelki gün bağıranlardır. İntihap için tutulmuş memürlar (gibi her gün sandıkların bulunduğu yer İ| Seri bırakmıyorlar. Halbuki bun n o mahallelerle ne alâkası “he de rey hakkı yoktur: Ortalı- velveleye vermek için, bu Sözde fırkacılar: © — Hâksızlık var. o Serbest İğ firkanm kâğitları yırtılıyor, di İl Ye bağırıyorlar. Halbuki bütün | İtirazlar kaymakam Beyler tara i m ayrı ayrı dinlenilmekte- Şikâyetlerin hepsi uydurma, Yanlış ve iyi intihap edilmemiş) 'opaganda yollardıdır. Fakat şeye rağmen reylerin yüz- de 90 1 C, H. fırkasına veriliyor Vali B. in teftişati li Dün Vali B, bizzat bir çok) tey sandıklarının başını dolaş- “miş, vaziyeti tetkik etmiştir. Muhiddin B. bir muharriri- İğ Mize demiştir ki: | — Halkın arasında © gezdim, İİ dolaştım. Bütün şikâyetleri ay- “KR ayrı dinledim. Fakat gördüm © ki bütün itirazlar gayri makul | Ve haksızdır. Kabul edilmiyen| | Feyler, hangi fırkadan ( olursal “olsun, şeraiti kanuniyeyi haiz olmıyanlardır. İdare memurları) muz gayet bitarafane haraket! €tmektedirler.” Beyoğlunda Dün Beyoğlunda intihabat Bayet hararetli ve canlı olmuş- | tar, Rey sandığı kaymakamlık > dairesinin bahçesine konmuş- tu. Daha sabahleyin saat 7 de Mİ dış kapı hınca hmç Odolmağa başlamıştı. Beyoğlunda en çok ekalli- yetler göze çarpıyordu. Saat 8 de ilk rey atıldı ve diğerleri o- hu takip ettiler Ekalliyetler | i İİ daha ziyade 8. fırkaya mütema! || yil idiler. Bir musevi: — Vergiyi indirecek Fethi B. ben ona rey vereceğim.. gibi sözlerle etrafındakileri de teşvik ediyordu. C. H. fırkası taraftarlarının bütün nezahat, itidal ve sükü- metine rağmen karşı fırkanın gayretkeş çığırtyanları okendi akıllarınca propaganda yapıyor —S.C, fırkasnın mazisi Vardır... milleti Fethi B. kurtar! diyorlardı. Yaşasın Halk fırkası Fakat bütün halk hep bir a- Bızdan tek bir haykırışla, bütün kuvvetleri ile? — Yaşasın bizi düşman Çiz- melerinden kurtaran Halk fır- kası diye bağırıyorlardı. Bazı gayretkeşler de C. H. fırkasına Tey vermeğe gelen saf ovatan- daşları dirsekle geri çevirmek tap geri çekmek istiyorlardı. İhtiyar bir rmeni kadını di- yordu ki: — Reyimi bir an evvel vere- “yim de, gideyim... işim var... hangi fırka olursa olsun... Serbestçiler bunu ganimet biliyorlar, kadını zorla sürüllü yerek S, FP, masasının (o başma götürüyorlardı. Fakat bu kadın: — Hayır... ben Halk fırkasın dan onun hükümetinden ne gör | düm ki size vereyim, dedi. Serbest fırkacılar Halk fırka Sına gösterilen alâka ve rağbet karşısında şaşısıyor, meyus o- luyorlar, otomobillerle şehrin muhtelif semtlerine Ooadamlar © göndererek rey atacak kimse a- Tiyorlardı. Nezih Muhiddin H. çırpınıyor Nezihe Muhiddin Yerinde duramıyor: — Aman bizimkilerini bulun getirin, diye çırpınıyordu... Bir aralık kendisi ile görü- $en muharririmize dedi ki: — Anlaşılıyor ki kaybediyo- tuz. Fakat manen kazanıyoruz. ee e in İL em Lİ a mam 8228 Hanım e İstan istiyorlar, zorla kollarmdan tu-| Ne yapalım, Biz de bununla te- selli bulalım, Mürettep gürültüler 8. C. fitKasma rey verilmedi ğini gören yaygaracılar bir ara caddeye fırladılar.. Beş, on kişi ellerinde 5. C. fırkasının rey puslalarr olduğu halde tramvay yolunu kestiler: — Hayda... Burası $. fırka... diye bağırıyorlardı. Biraz son- ra, kalabalığın içinde bir iki ki- şiyi önlerine katarak getirdik- leri görüldü. Fakat gelenler hiç bir şeyin farkında (değillerdi. Derhal ellerine tutuşturulan $. fırka puslasını sandığa götürü- yorlardı, Fakat bunlar üzerinde nüfus kâğıtları tesçil ( edilme- mişti bile... Bir gürültü koptu, bağırıyorlardı:. — Bizi kabul etmiyorlar... Vali Muhiddin Beye şikâyete lerini tetkik etti, Fakat birden Muhiddin B, kızmıştı, bağırdı: — Et. sen daha etabli vesika nı almamışsın.. Nüfus kâğıdını tâsdik ettirmemişsin. Nasıl ge- lip rey vermeğe kâlkıyorsun..” Şikâyetin haksızlığı kanun- suzluğu açık bir hakikattı. Da- ha etabli vesikasını almıyan Rum iki taraflı haksız ve suçlu vaziyette olduğunu anlayınca, orada (azla durmadı. Ve.. haksızlık oluyor diye te- lâş eden $. fırka erkânı, hepsi bir köşeye çekildiler. İşte itirazların, şikâyetlerin hepsi hep böyle idi. Reyini C, H, fırkasına atmak istiyen bir vatandaş nüfus kâ- ğıdmı tesçil ettirmedi için reyini istimal edemedi. Kayma kam Sedat B. bu vatandaşa de- di ki: — Biz fırka tefrik etmiyoruz Kanun böyle emrediyor. Reyi- nizi atamazsınız.. Bu bitarafane haraket S$. çiler tarafmdan da alkışlandı. Aralarmda ihtilâf çıktı Bir aralık S. Ç, fırkası erkâ- ni arasında ihtilâf çıktı. Yaptık kısmı tarafından kabul — edili- yor, diğerleri tarafından redde- diliyordu. Kaymakam Beye va- ki şikâyetleri bir kismi doğru, diğerleri yolsuz buluyordu. A- ralarında münakaşalar oldu. Herkes onlara bakıyordu. Et- raflarında toplanan halka hoş bir komedi oymar vaziyette idi-; ler, Büyük Gazinin ismini siper yapıyorlar Diğer bir köşede birisi bir is kemlenin üstüne çıkmış, heye- canlı jestler yaparak nutuk ve- riyordu. Sonunda: — Gazi S, C. fırkasının baba sıdır. diye bağırdı. Buna herkes itiraz etti. Halk fırkasıni men- sup ateşli bir darülfünun tale- besi: — Gazi Halk fırkasının rei- |si ve babasıdır diye bağırdı. Bü tün bir Halk kütlesi haykırıyor du: — Yaşasın H. Firkası.. Yaşa- sın Gazi... S. C. frrkâsma mensup genç, İH. fırkası taraftarı gencin üze- İrine atilmak istedi... i — Bu esnada polisler yetişe- rek vatandaşı kurtardılar, Öte- İki hâlâ bağırıyordu. Fakat kim se cevap vermiyor, sesi gürül- tü içinde sönüp gidiyordu. ntihap altıya kadar sürdü Beyoğlunda intihap akşam 6 ya kadar daima H, fırkasının lehine olarak hararetli bir su- rette devam etmiştir. İntihabatta bulunan münev- ver gençlik $. C, fırkası hesabi na yapılan bu müfrit haraketler den, yabancı ağızlarda dolaşan yanlış propağandadan çok mü- teessir olmuştur. inönünde Dün sabah Eminönü kazası sandığı öğleye kadar üç mih-| raplı caminin avlusuna konmuı tu, ' Serbestçiler burada o büyük afişlerle propaganda yapmış- lar, “Reyinizi S. C. Fırkasına veriniz” diye yazmışlar, Gazi Hz. nin yeni fırkanın reisi oldu-| ğunu ima eden fırkanın masa- smmm önü bomboştu. Bütün ge- lenler Ç, Halk fırkasına o rey-İ| lerini veriyorlardı. Karşı fırka-| ya rey verenler meyanında bir|intihabat devam edecektir. Bu -|tal, Ereyli, Arapaemini, Fatma | K25r tarafından halkı akın esnada halim arasmda dolaşan| geldiler. Vali B. nüfus tezkere! ları yolsuz, hileli oyunlar o bir| iki amele ve küçük esnaf görü- lüyordü. Eminönü sandığı öğleden İsonra büyük tezahürat ve “ya- şasın H, Fırkası” sesleri arasın) da Rüstem Pş. camisine kald rıldı, ve reylerin atılmasına 0- rada devam edildi. Burada rey lerini atmağa gelen ihtiyar ka- dınlar görülüyordu. . Serbestçi- ler mâhallelerden bir çok çoluk çocuk toplamışlar, bağırtıyor” lardı. Fakat buna rağmen Emi- nönü kazasında da kahir bir ek| seriyet reylerini seve seve fırkasma veriyordu. Sarıyer Sarıyer kazası intihap sandı- ğı dün gece gene Sarıyer cami methalinde durmuş ve evvelki hallelerin halkı akşam 6 ya ka- dar reylerini atmışlardır. Sarıyerde $. C. fırkası gene gün isimlerini yazdığımız ma - mutat taşknlıklarını yapmış fa kat bu halkın kanaatna tesir edememiş, herkes reyini H. fır asına vermiştir. Burada dün a İtrlan reyler tahmimen 400 kadar dır. Bunlarm yüzde 95i H.fır kasına verilmiştir. Yeni köyde dahil olmak ü bu civar hal - kında Ç., H. fırkasma büy bir İtemayül vardır. Adalar da Adalar intihap sandığı beledi ye dairesinde durmuştur. Bura- da intihap sükünetle cereyan et İmiştir. Aadalarda bir aza inti - hap edileceği için bundan reyler az atılmaktadır. Adalarda reylerin hemen kâf fesi C. H. fırkasmadır. Adalar da $. C. fırkasının taşkın hara- ketleri görülmemektedir. Kadıköyde Kadıköyünde dün de kayma- 'kamlık dairesinde intihabata de vam edilmiştir. Reylerin kısmı lazamı H. Fırkasına verilmekte- dir. Kadıköyünde de $. C, Fır- kasınm para ile tuttuğu propa - gandacılar görülüyordu. Dün sa bah Hakkı Şinasi Paşa gelerek intihap yerini gezmiştir. Kadıköyde dün ufak bir patır dı çıkmış ise de Serbesçiler hak siz olduklarını anlıyarak dağıl- mışlardır. Bir hâdise İntihap mahalline gelen Şa - ban Efendi isminde birisi izdi - hamdan d üşmüş ve başından ze delenmiştir. Bu hâdiseyi ganimet bilen kar şı fırkanın bazı tutulmuş adam ları, bu sukutu kürültülerle kar şılamak istemişlerdir. Bu pa - tırdılar arasında bu zatı Halk Fırkasma mensup birisi tarafın dan yuvarlamış olduğunu söyle mek isnadında bulunanlar da ol muştur, Fakat resmi tetkikat ta bu patırdıcıların imdadmı cerh- etmektedir, Müddei umumilik ve vilâyet tahkikat yaptırmaktadır. Esasen intihabat için vilâye- te hiç bir esaslı şikâyet vâki de değildir. Üsküdarda Üsküdarda intihabat kayma- kamlık dairesinde devam edil - mişti idarda da para ile tutul - muş bir çok adamlar saf kadını ve erkekleri iğfal ede rek S. fır kacı rey pusulalarını zorla elle- rine tutuşturmaktadırlar. Fakat halk ekseriyetle aldan mamakta, reyini C. H. fırkasma vermektedir. Beykozda Beykozda intihap sandığı sa- bahliyin Sden itibaren birer bi- rer köylerde dolaştırılmakta - dır. Bu civarda halk sandığı da Vul ve zurnalarla istikbal etmek te, köyler bir bayram yeri halini almaktadır. Köylüler büyük bir tehalükle gelip reylerini seve seve C: H, fırkasına vermektedirler, Bakırköyde Keza Bakırköyünde de rey sandığı köy köy d olaştırılmak ta, herkes reyini o atmaktadır. Bakırköyünde $. C. fırkası fa aliyetine kermi ve rmekte, akal liyetler arasmda propaganda yapmaktadırlar. Fakat her şeye rağmen halk reyini kendi öz fırkası olan C. H. fırkasma isti yerek vermektedir. Bugün nereler de olacak Bugün gene bütün kazalarda aker Gabi Pirkü sına rey verdi H.İ Beykoz kazasında Dereseki, Ak İdildiğine dair bazi” gazetelerde| gün reylerini istimal &decek o - p mahalle ve köyler şunlar - Fatih kazasında, Davutpaşa, Çakırağa, Kürkçü başı, Kasap İyas, Cerrahpaşa, Keçi Hatun mahalleleri, Beyoğlu kazasmda Feriköy, Duatepe, Cumhuriyet, Şişli, Bozkurt, İnönü, Pangaltı, Eskişehir, Mecidiye Meşrutiyet, Halâskâr Gazi, Teşvikiye, Har biye, Kâtane mahalleleri, Sarı- yer kazasında Büyükdere, Kire: burnu Bahçel-öy mahalleleri , baba, Poyraz, Fener, Riva Ana d olu Kavağr, Mihrişah mahalle leri, Üsküdar kazasında Kara - davutpaşa, Kepdede, Bulgurlu mescit, Evliya hoca tembelhacı Mehmet, Güfen hatun, Dürbalı, za, Solak Sinan mahalleleri, A- dalar kazasmda Heybeliada, Ba Hayrettin çavuş, Tozgar Ham kırköy kazasmda yeni bostan Vi dos, Mahmut Bey, Halkalı, Saf raköy ve mahallesi rey verecek- lerdir. Diğer mahalleler ahalisi de müteakip günlerde reylerini istimal edeceklerdir. Vali Beyin beyanatı Vali Muhiddin B. intihap hak kmda dün şu beyanatta bulun- muştur: “ —İntihabata müdahale e- şikâyet yollu neşriyat yapıldığı nı gördüm. Halkın en başlı hu- kukur eiyasiyesine taallük eden intihap işimininher türlütesirler fevkinde kalmasına ve yalnız ka nun hükümlerinin. hâkim ve itinayı sarfeden vilâyet, bunları mer'i olmasma azami İkkat ve daima tetkik etmektedir. Bu tet kikatımızm vasıl olduğu netice, iddia edilen tesir ve müdahaleyi asla ispat etmemektedir. Esa - sen kanunsuz ve y olsuz hareket lerin mertii şikâyeti evvelemir- de kanunun tayin ve tesbit et tiği resmi mercilerdir. Ancak bu suretledir ki, makamatı res- miye sür'atle vazifeye tahrik ve davet edilmiş olur, Filhakika matbyatın hak ve vazifei neşriyesi mühimdir. An- cak bir an evvel ihkakı hak için mağduriyet iddiasında bulunan- larm bizzat ve derhal resmi ma EVVEL — 1980 sultan, İbrahim çavuş, Uzun yu suf, Seyitömer, Beyazıtağa ma- halleleri reylerini vermişler - dir, Rey sandığınm evvelce “Ereğ li camiinde durması tekarrör et imiş ise de bilâhare Denizaptal İcamisinin iki kapılr bulunması ve bir'kapıdan rey verenin di- ğer kapıdan çıkabileceği düşü - inülerek Denizaptal camisi'muva fik görülmüştür. Şehremirii nahiyesinde yapı - lan dünkü intihap çok temiz ve şayani takdir bir itidalle de - vam etmiştir. S.C.R.nm Şehremini te- şekkülüniün başında bulunanlar- dan bir çoklarmın ciddi gayret ve propagandalarına rağmen in tihap C. Hi. F. lehine inkişaf et- mekte devam etmiştir. Şehremi ni nahiyesi muhitinde her iki fır ka elemanları da intihabın fırka ları lehine tecellisi için çok çalış İmış bulunmaktadırlar. Yalnız şu kadar var ki, 5, C, F. taraf - tarları propagandalarmı pek ace mice yapmışlar ve bu tarzları i- le Halk Firkasının lehine çalış- mış olduklarının farkında olma- mışlardı. Serbes fırkanın propagan - dacıları kim? S.C, F, namına şimendifer ve tramvay — grevlerinde ön ayak olup ta bir kaç Türk ame- lesinin aç ve açık kalmasına se- bep olan Üzeyir Efendi ile Ru- sumat muhafaza memurluğun - dan çıkarılan Fadil Efendinin nutuk söylemeleri (intihabatta 8. C, F. lehine rey vermeğe ge len bir kısım müntehipler üzerin de de çok fena bir tesir yapmış ve halk bu vaziyeti görünce C, H. Fırkası lehine rey vermekte tereddüt etmemiştir, Serbesçiler halk arasında baş ka şekillerde de propaganda yap mışlar, kendi rey pusulaları dağıtarak: —Sen H. Fırkasınn pusula sını gösterip içeri gir. Sonra bi zim pusulamızr at, Eğer H. fır kasının kâğıdını göstermezsen seni içeri bırakmazlar, rey attır mazlar demişlerdir. Halk içeri girerken işin denil- diği gibi olmadığını, herkesin istediği reyi atmakta serbest bu kamata müracaatları ve bu mü racaatlarr. vak'a tasrih ve müte cavizi tayin etmek suretile yap maları Üzrm ve en tabii bir yol dur. Bügün hâdiselerde bizzat alâkadar olmıyanlar tarafın - dan telefonla ve intihap yerleri ni teftişatım esnasmda hazırun tarafından şifahen vaki olan şi kâyetleri ve hâdiseleri kendi le beraberce tetkik ettim, Gör düğüm ve anladığım şudur ki, vaki olan şikâyetler mahza şi-| kâyet kastile ve hiç bir sahih ve lâzım esasa müstenit olmıya - rak yapılmaktadır. Şikâyetçile - rin de çok yerde neticede bu - na kanaat getirdiklerini gör - düm. Küçükpazar intihap sandığı başında akşam saat beşten son ra muhtelif zümrelere mensup kimseler tarafından vaki olan te hacüm neticesinde bir takım sui tefchhümlere müstenit münaka- şalar ve bağrışmalar husule gel miştir. Bu fırsattan istifade ile vatandaşlar arasında manasız bir nifak sokmağa çalışanlara vesayada bulundum. Ve halk derhal sükünetle ve alkışlarla sükünet buldu, İstanbu lun muhterem halkıni reylerini her türlü müdahaleden azade © larak kullandıklarını ve kulla - nacaklarmdan emin olanlarını gazetenizle de neşir ve ilân e- diniz. Şunu ilâve etmek lâzım - dır ki, sandık başları mili ve propaganda yeri değildir .İkül Propagandalar alâkadarlar ta - rafından hariçte yapılır. Ve ta raftarları hazırlanır,-Bunu san- dık başında yapmak intihabr işkâlden ve bir çok vatandaşları fuzuli işğal ve hattâ reyini isti- male vakit ve imkân birakma - maktan başka bir netice tevlit etmez. Bu ciheti bilhassa ehem- miyetle kaydediniz... Fatih kaymakamlığında Fatih kaymakamlığı mmtaka sında dün Şehremininde Deniz aptal camiinde Nevbahar, Me - lekhatun, Ördekkasap, Velet ka rabas, Merkezefendi, Denizap - lunduğunu görünce Halk fırka sını lehine rey atmayı tercih et mişlerdir. Boş gürültüler Serbesçiler bütün faaliyetleri ni gürültü yapmağa hasretmiş ler, kâh nutuk söylemek, kâh “yaşasın Gazi: Gazi bizimle be raberdir. Fethi Beye fırka yap- masını o emretti,, diye haykıra- rak kâh defterde ismi olmadığı için reyini kullanamıyan bir a - damı gösterip: . — Rey attırmıyorlar bize, di ye bağırarak mütemadiyen hal kı galeyane getirmek istemişler, fakat halkm yüksek dirayet ve idraki karşısmda hiç birinde mu vaffak olamamıs!lardır. iğ Şurasını kaydetmek lâzımdır ki, kaymakam bitaraflığını gös termek için Serbesçilerin bu pek yersiz olan nümayişlerine mü - samaha etmiştir. Sandık başm- da duran intihap encümeni aza ları çok bitarafane hareket et - mekte, atacak olanlardan maa- da kimsenin sandık başında dur malarma müsaade etmemekte - dirler. Muharririmizin bile reyini kul landıktan sonra sandık civarın- da durmasma müsaade etmi - yen bir aza bilhassa intizam devamında çok büyük muvafla- kıyet göstermiştir. erme Ee kazan - viçin her şekilde çal ışlar, hâttâ - pek yakından Çi le iyetli parada sarfetmişfer, Gazinin şahsiyetinden istifade etmek yoluna sapmışlar, fakat bütün bunlara rağmen halkın yanık kısmını kendilerine ima le edememişlerdir. Fatih kayma kamlığı mıntakasmdaki dünkü intihap yüzde 85 C. H. F. lehine neticelenmiştir. Mehmet Bahri B. Kunduracıların mümessili Ayakkabıcılar cemiyeti riya- setinden: Dünkü gazetelerde şehir meclisi namzetleri meya- nında Serbest Ci emma iğ iktisadi hafta Haftalık mali icmal İktisat meselelerinde dünya, min Şimendifer hali hazırda, şayanı hayret bir teşekkül manzarası arzetmekte dir, Milletler kendi iktısadiya- tını tanzim ve idare edecekleri yerde, sanki iktısadiyat, hudut-; ları aşarak, müttahit bir cephe ile öyle bir tarzda milletleri sü rükliyor ki felâketin büyüklü- ğü karşısında bu milletler ne yapacaklarını şaşırmış, kaderin hükmünü beklemekten başka bir çareleri kalmamıştır, Şikago piyasasındaki suku- tun inikâsatı olarak bizde buğ- day ancak dört beş kuruş “edi- yorsa, köylü ne yapsın, Hükü- met ne yapsın? Sırası düştükçe burada bü- yük profesörlerin ve iktısat â-! lemindeki meşhur simaların u-| mümi buhran hakkındaki fikir! ve mütalealarını bildirdik. A-| hiren Musolini cenapları da ü- mitbahş beyanatta bulunmuş- lar, Fransız gazeteleri bu beya-| natı büyük bir o memnuniyetle karşıladıkları için aynen naklet| meği münasip gördük: “Şüphe yok ki dünyanın en zengin memleketinin en kudret li adamı olan Mr Hoover bir şey yapamadıktan sonra, başka yerden harikalar beklemek be- yhudedir. Fakat, mutlak ve ka- ti surette iddia olunamamakla beraber, denilebilir ki buhranın eh hat devresi geçmiş ve ahva- li âlem iyiliğe yüz tutmuştur, şu şartla ki, harp gibi gayri muntazır ve nakabili telâfi ve- kayi zuhur etmesin, o Harpten | sakınmak için ise İtalyanın e- linden gelen her şeyi yaptığı! gibi bundan böyle de yapacağı- nı âlenen temin ederim.” Alman düyununun sureti tes viyesi hakkında ilk yaptığı plânı ile müştehir jeneral Da-| wes de ahiren Belfast da irat | eylediği bir nutukta Kehanette| bulunarak buhranın önümüzde- ki yaz, nihayet gelecek sene- | nin sonlarına doğru biteceğini| söylemiştir. Buhranın netaicinden olarak mubayaatın- | i dan mütevellit borçlarma gelin ce, bütçenin bunları tesviyeye mütahammil olması şart oldü- © ğu; diğer taraftan omuvazene | hisabiye açığından dolayı ku ponlar için yapılacak kambiyo muhayaatının milli parayı dü- şürebilmesi ihtimaline mebni Düyunu umumiye hakkın da yeniden yapılacak sureti tes viye de bu cihetin nazarı itiba- rı alınması, ve fakat bu suret tesviyenin hem eski hem de yeni borçlara şamil olması lâ * zım geleceği mütalea olunmuş | | tur. Hafta zarfında ihracat mer | kezlerinden takriben © 300,000 isterlin gelmiştir. Bunun 165, ,| 000 i ithalât tacirleri, 30000 4 petrol şirketleri, 110,000 i de Konsorsyom tarafından muba- yaa edilmiştir, Eshâm ve Tahvilât Mr. Rist raporunun Avrupa: İda bıraktığı namüsait tesir ak tında Düyunu muvahhide tah- vilâti geçen haftadan beri gev- şektir, Dün akşam son (muamele 107 1/4 kuruş üzerine vukubul- du. Anadolu Şimendifer kâğıt- ları da bundan müteessir gibi görünmekte ise de bunun as sebebi Almanyadaki son intiha bat neticesinde Berlin Borsa- sında fiatlerin umumi tenezzü lüdür, Mr. Rist bu kâğıtlaria * vi Düyunu Muvahhade tahvilât arasmda bir fark gözetilmeme sini mütalea etmiş ise de Hükü metin noktai nazarı bu merkez de olmadığı kanaatindeyiz. Resmi lisanla da söylendiği izere Şimendifer borcu sirf ti- cari mahiyette yapılan bir akit ten mütevellit yeni bir borçtur. i | Binaenaleyh tenzil veya tadile mütehammil değildir. Bu bepten dolayı aksıyonların hali hazır fiati olan 18 lirayı pek dun buluyor, ve yükseleceğini kuvvetle zannediyoruz, İstikrazı Dahilinin altay | li tl Ni İ l evvel başlanan “rachat” mua “id dünyanm her tarafında ( para melesi henüz itmam ol bollaşmış ve faiz hadleri düş- |dan ikinci altı aylık amortise- müştür, Amerikada “Call Mo- ney” dedikleri ilk talepte iade olunan paralar için müşkülâtla yüzde bir faize müşteri buluma- biliyor. 30 gün vadeli naktin ki- rası (£aiz) yüzde 2, altı aymki yüzde 2,75 e düşmüştür. 20 se- nedenberi faiz hatleri bu kadar sukut etmemişti, İstanbulda da şu sırada para nisbeten mebzuldur, fakat kre- di hususunda Bankalar büyük bir teenni ile hareket etmekte dirler, Mr. Ristin Hükümete tevdi ettiği raporun hututu esasiyesi ni “gazette de Francfort” neş- retmiştir, Buna nazaran, Tür- kiyenin vaziyeti & iktısadiyesi taayyün ve tebel için eslahatı mali- ikat'i projeler verilemez. Salta- nat devri borçları ile yeni reji- Kiralık dükkân No. tih namzetlerinden kunduracı- lar mümessili Mehmet (Bahri Beyin ne cemiyetimiz ve ne de hey'eti umumiye kunduracılar namına mümessil göstermiş de ğildir. Arkadaşımızın o kanaatına hörmet ve harekâtında serbest olmasına binaen her iki fırka- dan da namzetliğini vaz edebi- lir yalnız kunduracılar mümes sili hakkını haiz deyildir, kun- 'duracılar şehir meclisinde hak- ümhuriyet frr- |larının müdafaasını deruhte ©- |hatı li kati den arkadaşını alkış ye ve naktiye hakkında henüz| man müddeti hülül etmiş bulu- nüyor. Bu tahvilâta 99 kuruşa talip çoktur, fakat kâfi miktar. da arz vaki olmadığı içinbu. sefer keşide suretile itfa mua- melesine tevessül olunaca; i min ediliyor. Diğer esham ve tahvilâtti muamele yok gibidir. Entere san kâğıtların nominal fiatleri şunlârdıri İş Bankası, nama muharrer 9s hamiline 10,60 ss 39 Tramvay aksyonu Bomonti İttihat Değirmencilik 26 Şark Değirmencilik 2,30 Kota harici oOMısır Kredi atidir: 1886 tertibi 1903 191 175 lira # 116 3 ISTANBUL VİLÂYETİ DEFTERDARLIK iLÂNLARI y ; 1; İstila öaddesi; Ga-İ latasaray altında, Beyoğlu, senelik kirası 312 lira, kiralamak açık arttırma 9 teşrinevvel 930 perşembe 15 Defterdarlıkta (N-1033) fırkalar namzeti değil m olmak — şartile.. Binaen Serbest Cümhuriyet fırkası di Mehmet Bahri B cemiyetimiz ve heyeti umumi; namına kunduracılar mümessi İli olmadığını tevzihan tek zip ederiz efendim. Küstahlık Dün gece Mehmet Ali ismi de biri fazla sarhoş bir 3 makamatı âliyeye karşı tefevvii | Fonsiyelerin fiati de berveçhi Daria İN VAN i iki 4 3 k Rİ e

Bu sayıdan diğer sayfalar: