23 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

23 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ (Mercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) Rumeli meselesinin içyüzü ne idi? Rusya ve Avusturya konsolosları daima çıban başı kopartmağa uğraşırlardı | Bu hadisenin tafsilatına giriş- meden evvel malâm olmalidir ki Petreaburg ve Viyana hilkümet- lerinin Rumeli vilâyetlerine gön derdiği | konsoloslar talimatı mahsusa ile geldiklerinden mes 4 ele çıkarmak ve çıban başı ko- parmaktan hali o kalmazlardı. Rumeli işlerine müdahalesini istilzam edecek meseleler ihdas etmek ve Makedonya üzerinden Rus ve Avusturya nüfuzunu tesirini temadi ettirmekti. Ma- nastırdaki bir kur- şunla telef ettiği konsolos bu nevi karıştırıcı, şamatacı insan- lardan idi, hadise şöyle olmuş- tu: Rus konsolosu bir gün te- nezztih münasebetile sokağa çı- kar, yolu bir karakol önüne te- sadüf eder, kapıda nöbet bekli- yen jandarma kavassız dolaşan bu zatın konsolos olduğunu bil- mediği için selâm durmaz, kon- solos bundan tehevvüre gelerek jandarmaya yaklaşır, niçin se- İâm durmadığını haşin bir lisan ia sorar, jandarma neleri kendi- sinin konsolos olduğunu bilme- diğini söyler, bir Rus konsolo- sunun nasıl olupta hüviyeti bi- linmediğine büsbütün hiddet e- derek konsolos elindeki kamçı ile jandarmanın suratma vurur. Haysiyeti askeriyesine bu suret le tecavüiz edilen bu jandarma bir Arnavut delikanlısı idi. Kon solosun bu ağır hakaret ve teca- vüzü karşısında itidalini kaybe- derek tüfengile nişan alır ve bir kurşunda konsolosu yere serer. Daha Metroviçe konsolosu- nun katli hâdisesi , Petresburg kabinesini tatmin edecek dere- cede bistırılmamış iken Manas tr konsolosunun bir jandarma neferi tarafından katli Rusya hükümetini büsbütün iğzap et- işti. İstanbudaki Rus sefiri pek şiddeti teşebbüsata başladı. Rus ya hükümeti konsoloslara karşı yapılacak merasimi ihtiramiye- ye müteallik talimatta yanlışlık bulunması bu hadiseye sebep olduğunu ileri sürerek o tarihte Manastır vali ve kumandanlı- ğında bulunmuş ve ahiren sada- ret makamını da işgal etmiş 0- lan Ali Riza Paşa için de hay- siyetşiken metalipte ( bulundu. Cenaze merasimine büyük oni- forma ile bütün erkânı askeriye ve mülkiyenin iştiraki, katilin idamı, maktülün ailesine büyük bir tazminat itası Rus hüküme- tinin cümlei metalibinden idi. Hakikatte jandarmanm hiç bir kabahati olmadığı gibi merasi- mi ihtiramiye talimatnamesin- de de bir yanlışlık yoktu. Vali- nin karakollara verdiği talimat- ta, maiyetlerinde kavas bulun- duğu halde karakol önünden ge çen konsoloslara resmi selâm ifası merkezinde idi. Halbuki o gün Manastır konsolosu maiye- tinde kavas olmadığı halde tek başına karakol önünden geçmiş! ve jandarma neferi kendisini ta nımadığından bittabi selâm dur mamıştı. Metroviçe konsolosunun katli Rusya hükümetini o derece hid dete getirmiş, İstanbuldaki Rus sefiri o kadar şiddetli teşebbü- stta bulunmuştu ki jandarma neferinin idamı gibi çok acı bir akibete bile rıza gösterilmiş ve cenaze merasimi en yüksek bir tarziye manasına gelecek suret- te yapılmış, konsolosun ailesine büyük bir tazminat verilmiş idi. Vali Ali Riza Paşayı Rus hükü- metinin talebine kurban vermek ve yüksek bir rütbei askeriyeyi haiz bir zatm şeref ve haysiyeti ni kırdırmak tehlikesi mevcut idi. Rusya hükümeti bu nokta-| daki talebinde ısrar ediyordu. Petresburg kabinesinin maksadı vali ve kumandan aleyhine bir mücazat tertip ettirerek o hava Wide Rus nüfuzunun kuvvet ve ehemmiyetini göstermekti. Bu- na mahâl kalmamak için Ali Rıza Paşa Trablus garha gönde rildi ve hemen hareketi için emir verildi. Bütün bunlar idarei maslahat siyasetinin netayicinden idi. An cak bu siyaset müstakil bir dev lete yakışacak şey olmadığı da aşikâr idi. ... Evvelce de yazdığım veçhi- le Hırkaisaadet ve Bayram alây ları jurnalcılarm marifetlerini göstermiye en çok yarıyan vesi leler idi. Bu alayların icrasr gü- nü yaklaşmca jurnalcılar faali- yete geçerler, hayalhanelerinde uydurdukları çeşit çeşit yalan- larla hem Sultan Hamidin veh- mini tahrik, hem de menfaatle- rini temin ederlerdi Bir sene, Hırkalsaadete bir kaç gün kala Konyadan “ Muh | biri sadık” imzasile bir telg- raf gelmişti. Bu telgrafta “pel: mühim maruzatı olduğundan İstanbula celbi ,, istirham olunu | yordu. Bu yolda maruzat ile vilâyetlerden İstanbula adam celbolunduğu kesirülvuku idi, Konyadan telgraf çeken “ muh biri sadık” ın maruzatı Hirkai- saadet alayile alâkadar olduğu ve bu adamın behemehal bu işe ait bir haber vereceği anlaşıl- makta idi. Telgraf Padişaha ar- zolundu. Valiye bir irade gön:| derilerek muhbiri sadık her kim ise harcırah; bittesviye İstanbu la izamı tebliğ olundu. İki gün sonra telgraf sahibi geldi. Ma-| ruzatı ne olduğu hakkındaki is-| tifsara cevaben: ;,Hırkai saadet dairesine gidilirken bahçenin yol üzerindeki set duvar: içinde göze görünmiyecek bir mahalle bomba yerleştirilmiş olduğunu ve zatı şahane bunun önünden geçerken infilâk ettirileceğini, kendisi kileri hümayunda müs- tahdem iken bu tertibe ıttıla ba- sıl edip huzuru şahaneye arz| için müracaat ettiği halde kiler-| ci başr tarafmdan çıkarılarak Konyaya sevkolunduğunu. söy- ledi, (Bitmedi) Brezilya ihtilâli Rio de Janeiro, 22 A, A. “Resmi” Federal © kuvvetlerin Minasgeraes cephesinde ilerle- mekte oldukları ve âsilerin elin de bulunan yerlerden bir çoğu- nu işgal ettikleri bildirilmekte- dir. Asiler, mukavemet göster- memişlerdir. Saopaulo- Parana hududu üzerindeki bir çok mev İziler âsilerden geri alınmıştır. | Asilere mensup hiç bir kuvvet İSaopaulo hükümeti dahiline gir İmeğe muvaffak © olamamıştır.! Rio-Grande dö Sul'dan gelen son haberlere göre müttehit hü kümetlere mensup muhafız kuv vetlerden bir çoğu merkezi hü- kümete sadık kalmışlardır. Romanyada casuslar BÜKREŞ, 22 A.A. — Bu ya- kınlarda ortaya çıkarılan casus- luk meselesi hakkında mülki ve askeri makamlar tarafmdan ya- pılan tahkikat © neticesinde bir |gok mühim şahsiyetler tevkif e- İdilmiştir. Bunların & arasnda, emniyeti umumiye şube müdür lerinden biri de vardır. Fransanın tağiyeti PARİS, 21 A.A, abe, felâketi münasebetile Fransız İnafra nazırı, Alman nafıa nazı- irma bir taziyet telgrafı gönder- miştir, Tebliğ. Müstakil Yahudi devleti yok! Filistin meselesi nihayet az çok vazıh bir safhaya giriyor gi- bı, Geçen Ağustos ayında Fi- listinde kani: vak'alar oldu. A- raplarla Yahudiler arasmda kan döktüldü. Araplar umumi harp- ten sonra senelerdenberi devam eden Yahudi akmından iyet çidir. Arapların erazisi Yahudi- Ingiliz müstemlekât nazırı Lord Passefield ler tarafından satın alınmış, fa- hat bu topraklar eski sahiple- rinde bugün ne erazi, ne para kalmıştır. Ağustos vekayiinden sonra Filistine gönderilen tahkikat hey'eti yerlilerden bir çok kim- senin ifadesini dinlerken söyle- nen sözler pek calibi dikkat ol- muştur. Filistin Araplarmın umumi harpte İngiliz tarafına nasıl geç tikleri sonra memleketin Yahu- di istilâsına oğramasile ne derin bir inkisarı hayale oğradıklarını uzun uzadıya anlatan Araplar Filistin'in dertlerini anlatmak için Londraya,Cemiyeti Akvam merkezi olan Cenevreye hey'et- ler yollamaktan da geri kalma- dalar. İngiliz hey'etinden © sonra Cemiyeti Akvam tarafından da Filistine bir hey'et gönderildi. Gözyaşı duvarı, denilen ve bu- gün müslüman evkafına ait era- zide bulunan yerin ziyareti be- hanesile Yahudiler yapılan nümayişler Arap ehali- yi son derece asabileştirmiş, a- ğustos vekayii bundan çıkmıştı, İki unsur arasmdaki ihti kin ve Husumeti sebepleri ken bittabi Yahudi istilâsr kar- şısında memleketlerinin kendi ellerinden gittiğine bükmeden İ Arapların hissiyatını göz ön getirmek lâzımdı. Filisti; ler Gözyası duvar: hdi zaten için için kaynayan nefret ve husumetin k. tezahüründen ibaret sayılması lâzımgeldiği kanaatindedir, Tah kikat şunu gösterdi ki böyle kan k bir vak'a çıkarmak için Arap- ların hiç bir tertip ve tasavvur- ları yoktu. Vak'anın zuhuru ani olmuştu. ir bir Cemiyeti Akvam hey'eti ver- diği raporda Filistindeki İngiliz idaresininin kabahatli olduğunu söyledi. Lâzım gelen tedbirlerin almmamış olduğunu yazmaktan kendini alamadı, Bundan sonra ne olacakti? İngiliz hükümeti yeni bir tebliğ neşrediyor. Bu tebliğ Filistinde milli bir yurt tesis edileceği vadedilen Yahu- dilerin hiç hoşuna gitmemiştir. Arapları tatmin edip etmemesi ayrı bahistir. Fakat tebliğ şunu anlatmak istiyor ki, Filistin'in Ğİ || gelsede gene onun nüfuz ve ik- tarafından | * | Şu veya bu teşkilâtm araya gir- ie Ecnebi matbuatı i Brezilyadaki ihtilâl Brezilya ihtilâli devam edi- yor. Cenubi Amerikanın son ay larda muhtelif yerlerinde ihtilâl İler çıkmış ve bunlar birer suret le nihayet bulmuştur. Halbuki Bresilya ihtilâli böyle olmadı. Uzun sürdü. Buna tahsis ettiği makalesinde “Times” ozciimle diyor kdi “Bu müessif mücadelenin sebepleri memlekette (birçok büyük zaylata sebep olanbu müesslf mücadelenin sebepleri ctimhuriyetlerde ki gibidir. Bo- Hvyada, Peruda muhalifler w- zun müddet iktidar mevkiinde kalan reisicumhurlarını yahut diktatörlerini atlattılar. Arjan- tinde ihtiyar relsicümhur İrigo yen iktidar mevkinde uzun za- man kalmış değil ise de şahsi i- daresi o kadar hoşnutsuzluk u- yandırmıştır ki halkm evvelce kendini sevmesine rağmen mer hametsizçe atılmıştır. Brezilya cümhur reisi Waşhington Luiz yeni intihabatta yeniden intihap | edilmeği istemiyecek kadar a- kıllı davranmış ise de muhalif- leri kendisinin gösterdiği Dr. Prestes reis iktidar (o mevkiine tidarı muhafaza etmiş olacağını | iddia ediyorlar. Asiler Dr, Pres- | tesin intihabını yolsuz olduğu-| nu iddia ile neşrettikleri beyan- namede “ kırk snednberi Brezil | yada hilküm süren zümreyi ilk ve son olarak atmak” maksad! da olduklarmr"ilân etmişlerdir. | “Times” bu sebebi kaydetmekle beraber diğerimihim olan bir Amili de ilâve etmek lâzım oldu ğunu söylemektedir. İngiliz ga- zetesi diyor ki? “Refah devirlerinde Waşhin | gton Luiz'in idaresinden daha diktatör olan hükümetlere kar- şı ı6yan etmek müşkil olur. Sı- kıntılı zamanlarda ise bu pek basit bir iş olur.” “Times” ihtilâlin asıl âmili olarak Br: da kendini his- gettiren iktisadi buhranı görü- yor. İngiliz gazötesi mutaleasına devamla ihtilâlcilerin maksatla- rından bahisle hükümeti elinde vi ra mak mak | ce tasrih edilmiş olmak- İla beraher bu maksat elde edil- dikten sonfa ne yapılmak iste- diğinin müphem olduğunu ilâve etmektedir. Maamafih ne olür- sa olsun bu ihtilâlin neticesi Brezilya için ayni surette fena| tevlit edeceği mutaleasını ileri sürüyor. | Rekoru kırıldı Portsmoutli, 21 A.A. — Bir| Amerika tahte|bahri bügün 101 metre derinliğe (inmiştir. Bu, Amerika için bir rekor teşkil et| mektedir; | m idaresi yalnız İngiltereye aittir, | İmesine müsaade edilmiyecektir, | İ Yahudilere Filistinde milli bir yurt tesis ettirilmesi vadi zaten İsu götürür bir bahistir. İngilte- re böyle bir yurt tesisi iddiasile Filistinde müstakil bir Yahudi devleti kurmak gibi emeller bes leyenlere hiç yüz vermek niye- önde olmadığını anlatmak işti- yor. Tebliğ hakkında dün neşre dilen ajans telgrafımdan anlaşı- lan mâna bu olsa gerek. Filistinde müslüman ve hıris- tiyan olmak üzere bir Arap ekse riyeti vardır. Bunun karşısında | dünanın ötesinden berisinden, bilhassa Yahudilerin can ve mal larmdan emin olmadıkları yer- lerden getirilmiş bir Yahudi mu hacir kütlesi bulunuyor. Yahu- dilerin miktarmı arttırmak için siyonist teşkilâtı kaç senedir ça- lışıyor. İngiliz müstemlekât na- Zırının bu tebliği üzerine bu teş kilâtın reisi meşhur Weizmann HARİCİ HABERLER.. Yahudi âlemi heyecan içinde. Filistin'de Yahudi yurdu tesisine bu gidişle veda | etmek mi lâzım gelecek ? Hindistan Londrada konfe- rans toplanıyor LONDRA, 21 A.A. — Kıral yuvarlak masa unvanı verilen Hint umumi konferansını” 12 Teşrinisanide açacaktır. İşsizlerin miktarı LONDRA, 21 A.A. —Buâ- yın 13 ünde işsizlerin. miktarı 2,188,672kişiye baliğ bulunmak ta idi. Şu hale nazaran geçen haftaya nisbeten 12,481 ve ge- çen senenin ayni devresine nis- beten 973,623 kişi fazladır. Ceografya cemiyeti LONDRA, 21 A.A. — Ceo- grafya cemiyeti kıraliyesinin yüzüncü yıldönümünü tes'iden inşa edilmiş olan yeni binaların bütün dünyanm ceografya cemi yetleri murahhaslarının huzuri- le Dük d'York tarafından küşat resmi icra edildiği sırada muh- telif ecnebi teşkilâtlarndan 42 | tebrik telgrafı gelmiştir. Bu mü nascbetle bir nutuk söylemiş 0- lan Dük d"York ahiren vefat et- miş olan Nansein'in bu mera- simde hazır bulunamamış olma sından teessüfle bahsetmiştir. Fransada tahkikat PARİS, 21 A.A. — Borsa manevraları hakkmda istiritak yapmağa memur hâkim, birçok mali şahsiyetleri (o dinlemiştir. Bunlar, işlerdeki buranın borsa manevralarından ziyade (pek müşkül olan umumi vaziyetten müetvellit olduğunu beyan et- mişlerdi: — ———— Fransız parlementosu PARİS, 22 A.A. — Nazırlar metlisi parlâmentonun 4 Teşri- nisanide açılmasına karar ver- miştir, PARİS, 22 A.A. — Gazete- ler, birçok meb'usların teşebbü- sü üzerine yeni bir siyasi fırka-' nm teşekkül etmek üzre olduğu nu yazmaktadır. Milli sosyalist cümhuriyetperver unvanı altın- da teşekkül edecek olan bu yeni fırkanın programında devlet i- daresinde asri esaslara göre 1- lâhat yapılması, vergi usulleri- nin ıslah edilmesi, milli selâme tin teminine ve sulhün muhafa-| TE İzasna matuf bir siyaset takip olunması gibi maddeler vardır. Almanyada bir facia BERLİN, 21 — Yerli dina- mit deposunun infilâkı neticesin de Alsdrof yakınındaki Vithelm ocakları yıkılmıştır. İntilâlkı müteakip ölen amele 95 kişidir. 570 amele enkaz al- tmda kalmıştır. Bundan 420 ki- şisi kurtarılmıştır. İçlerinde 76 kişi mecruhtur. Enkaz altında daha150 kişi var dır.Bunların kurtarılmasına ça- lışılıyor. Her taraftan tahlisiye hey'etleri gelmiştir. Birçok mahallerden taziye telerafalrı almıştır. istifa etmişti LONDRA, 22 A.A. — İn- gilterenin Filistin hakkındaki siyasetine dair neşredilen beyaz kitap siyonist mahafilde büyük bir teessür ve heyecan uyandır- mıştır. Yahudi Ajansı komite- sinin reisi Lort Melchett istifa smı vermiştir. KUDÜS, 22 A.A, — Gazete- ler, İngiltere hükümeti tarafm- dan neşredilen resrfii beyanna- menin Yahudileri yıldırımla vu- rulmuş gibi bir hale getirdiğini yazmaktadır. Manda idaresile Balfour beyannamesinin o hâlâ ortadan kalkmamasının Arapla rı da hayal inkisarma uğrattığı zannolunmaktadır. Her gün çıkan Yahudi gazetelerinden bi- ri İngiltere hükümetinin bu ye- ni siyasetini . Yahudi kavmine karşı bir sui kasıt olarak tavsif etmekte, bu siyasetin Yahudi ta rihin kaydedebileceği en büyük bir aldanışa vücut verdiğini yaz maktadır Ankara, İM. Venizelosun Haydarpaşa-| İdan maada bir iskeleden trene binmek için müracaatta bulun- duğu haberi doğru değildir. | Tesbit edilen - programa göre | Yunan Başvekili, Haydarpaşa- dan trene binecektir, Darülfünun inti Ankara, 22 ( Telefonla ) —| Darülfünun intihabatı hakkın- daki takrirler üzerinde Maarif vekâleti tetkikatını yarın ikmal — ——— Yeni bütçenin Ankara, 22 ( Telefonla ) — Heyeti Vekile saat 15 te top- landı, 21 re kadar müzakere de- Ankara, 22 ( Telefonla ) — Tebrizden bildirildiğine göre Misafirimiz M. Venizelo Haydarpaşadan trene binecek, C | bayramı merasiminde bulunacak ( Telefonla ) —| Cümhuriyet bayramında car Başvekili M. Betlen ile likte Başvekilmizin misafiri lan M. Venizelos, Cümbu bayramındaki merasim de isicümhur Hazretlerine mal tribünün yanında yer alacal dır. habının tecdidi ihtimali kuvvetlidir edecektir. Neticenin, dün de dirdiğim gibi, Darülfünun yeniden intihabat yapılması Tarı olacağı anlaşılıyor. Ça a tetkiki başladı vam etti, Bu içtimada 931 si bütçesinin esasları etrafi müzakerata başlanmıştır. Ağrıdan canını kurtaranların tevkifi tından canmı kurtarıp T. kaçan bir kaç şahıs tevkif Ağrıda Türk kıtaatının tediba- Ankara, 22 ( Telefonla ) — Ankarada Atköprü civarındaki evinde parasma temsan öldürü- len Bulgaryalı Ahmedin katille rinin muhakemesi bitmiştir. Ka MOSKOVA, 22 A.A. — Tas ajansı bildiriyor : Sovyetlere kar şı tahdidi tedbirler alan memle- ketler hakkında ittihaz olunan karar hususunda matbuata beya natta bulunan ticaret komiser muavini bugün cihan buhranı- nın sebeplerini Sovyet Rusyanın fazla ihracatına atfetmek istiyen kapitalistlerin bundan daha bir müddet evvel ayni Sovyet Rüs- yayı cihan piyasasma kâfi mik- tarda mal çıkârmamakla it- bam ettiklerini kaydederek Sov İyetler aleyhindeki mücadelenin ne kadar manasız olduğunu söy lemiş ve ezcümle * demiştir ki: | “Çarlık Rusyası maattees İsüf Sovyet Rusyadan üç misli İfazla ihracatta bulunuyordu. Ve hiç kimse birşey söylemiyordu. Fakat Sovyet Rusya cihan piya sasındaki eski mevkiini tekrar ! İzmir piyasası İ İZMİR, 22 A.A. Bugün 19,5| kuruştan 45 kuruşa kadar 3588 uval tizüm ve 7 kuruştan 40 İkuruşa kadar 2798 çuval incir | satılmıştır. İntihabatı biten yerler ANKARA, 22 A.A. — İspar ta, Yalovaç, Tirebolu, Aydm, Söke, Elâziz ve bütün kazaları, Kula, Arapkir, Urfa ve bütün kazaları, Günar, Anamur, Mut, Gelibolu, Germencik, belediye intihabatını C. Halk fırkası nam zetleri kazanmışlardır. Mısır kanunu esasisi KAHİRE, 22 A.A, — Libe- çaller tarafından yapılan içtima Ida kabul edilen bir karar suretin İde, kabinenin kanunuesaside ta- dilât yapmağa salâhiyeti olma- İdığı beyanedilmekte, çünkü bö- İyle bir tadil teşebbusünün par- lâmentoya ait bazı mühim vazi- felerin görülmesine mâni olaca ğı ve liberallerin hükümete mü- zaheret etmiyecekleri kaydedil- mektedir. eee — — İzmir belediye meclisi İzmir, 22 — Yeni belediye meclisi bu sabah içtima etti, Meclis reis, reis vekili, kâtip ve encümen azalarını intihap ede- cektir. Sezai beyin riyaset mev- kiinde kalacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. İzmir izcileri İzmir 22 — Muallim ve orta mektepleri ile lise izcileri Anka ra cümhuriyet bayramına işti rak edeceklerdir. Hazırlık — de vam ediyor. Aym 26 sında hare miştir. Iki idam kararı tllerden Hasan ile Satılmış ma ve şeriki cürümlerden za da yaşının küçük olm mebni 24 gene ağır hapse küm olmuşlardır. Rus ihracatı meselesi elde etmeğe doğru yürüdüğü rülünce kapitalistler yayg: başladılar. Cihan piyasasında atlerin düşmesini Sovyet daylarına atfeden kapitalistle” en mülkni cevabı her halde viklikle itham edilmeyecek lan Amerika ticaret nazırı miştir, Hakiki Tumpingi T hükümetleri yapmakta: ve bu cihet resmi istatisti sabittir. Sovyetler aleyhi: mücadeleye ön ayak olanlar yetlerle tabii iktisadi mi bata girişmeğe muvaffak olm” İyanlardır. Bunların gayesi S0“ yetlerle münasebette bul Tı ızrar etmektir. Bu mücadi nin hakiki saiki iktrsadi olduğ” kadar da siyasidir. Sovyetler # leyhinde girişilen bütün mücâ” deleler gibi bunun da akamet* uğrıyacağına kat'iyyen kani” Türk-Japon ticaret muahedesi Ankara 22 — Bir müddeti beri cereyan etmekte olan Tüf - Japon ticaret muahedesi keresi ikmal edilmiş ve muab€” de imzalanmıştır. İzmir gazeteleri aleyhin* davalar i İzmir, 22 — İzmir gazetel” aleyhine açılan dava yekünü İ gün kabarmaktadır. Beş ga? nin davaları şimdiki halde yi aşmıştır, e İzmir jandarma mektebi İzmirdeki jandarma nin Edirneye nakledilmesin rar verilmiştir. Küçük sıhhiye memurl3” Yeni hulzissıhha kama cibince müvazenei umumi dahil veya idari hususiyelef, belediyelere mensup küçük ys hiye memurlarmın vekâlet göstereceği yerlerde çalışın” rın veya seyyar bir halde bU”. nanların gezdikleri yerlerde hastalıklar hakkında tetkif” yapmağa mezun oldukları Sİ” hiye vekâletince tamim edil tir, Kaçak tütünler Tahtakalede kahvede 7. kiloya yakm kaçak tütün muştur, Bundan başka Kabs' İta bir kömürcü kayığında 26 İk İter sigara kâğıdı lam Yeni pul siparişleri e Posta ve telgraf idaresi V€. den Londraya pul sipariş tir, Yeni pullar birkaç ay ket edeceklerdir. si gelecek" - gESSRRA BEEJEEFE a

Bu sayıdan diğer sayfalar: