3 Kasım 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

3 Kasım 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i i İ KİTAPÇILARDA, SATILIR Meşhur Kartallı “Nieso,, Tıraş bıçaklarını ber yerde arayınız “ Kartal , resmine ve *Nieso, markasına dikkat ediniz. Zira “Nieso, markası bıçağın mükem- meliyetine teminattır. Taklilerinden sakınınız Türkiye için ni vekili; İs- tanbulda o Fincancılarda © Arslan Fresko ban No, 16 - 17 Telefon İstanbul 3933 Emlâk ve Eytam bankası umum müdürlüğünden: Mevkiterile evsafı mahsusası aşağıda yazılı iki parça emlâkin atışı müzayedeye konmuştur. 1— Müzayede kapalı zarf usulü iledir. İhale 10 Teşrinisani )30 pazartesi günü saat onaltıda Banka idare meclisi huzuru ile <ta edilceektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında göscerilen nikdarda teminat İrsesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektupları ile beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek Üzere taahhütlü olarak ederler, $ — İhale bedeli ilk taksit peşin alınmak şartilek siz senevle taksitle istifa olunur. 3 — Talip olanların İstanbul veya İzmir Şubelerimize veya Umum Müdürlük Emlâk İdaresine müracaatla mufassal şartname- mizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştrâk halinde bir nüsha: mını alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder postaya tevdi sas No. Mevkii Cinsi ve nevi OEmlâkNo Temina 41 Beşiktaş Abbasağa © Bostan etrahı du- (o 4,6,8 500 L mahallesi Hasan. varla muhat İki paşa deresi. kuyusu mevcut tak- diben 2880 metro murabbaı arazi. 72 Üsküdarda Altunk © Ahır ve samanlık zade valde bağ. © gibi mebaniyi eden tahminen 167 dönüm arazi, Erzak münakasası Yüksek Baytar metebi 'rektöriü- günden: Yüksek Baytar ve küçük sıhhiyel hayvaniye memur mektebinin ekmek, et, erzakı mütenevvis ve mekülanı hayvaniyesi mevkii mü- nakasada olup 19 T. sani 930 ba günü saat 14 de kapalı zarf usulile ihaleleri ayrı ayrı icra kılmacağından talip olanların şersitini anlamak üzre her in-ve yevmi ihalede Defterdarlıkta İküsat mübayaa komisyonuna müracaatları. 31,33,35 600L ve Iki kuyuyu İhtiva Tüksek Mühendis mekle mubayaa Xg- |, Gürerükler umum müdürlüğünden: nisjonudan oo 563 Mektep eş için lüzumu olan yukarıda mıktarı yazılı rli kum. hı zarf usulile mübayaa edilecektir. Müpa- 18- İ tarihine müsadif salı günü saat İdte yapı lacaktır. Taliplerin şartnamesini ve membur numunesini gör- mek Üzre müracaatları ve teminat akçelerini müpakası gü- in evvel mektep muhasebesine : tevdi etmeleri ilân Gal ve çimi mvavene veileimden: Diyaribekir numune hastanesine muktezi 60 kalem ilâç ve tebbi malzeme kapalı zarf usuli ile mubayaa edilecektir. Münaka. sa müldeti 21. (0. 930 tarihinden itibaren 20 gündür. Talip olan- ların şartnamesini görmek üzere Ankarada sihbat ve içtimai mu avenet umum müdürlüğüne ve İstanbul'da sıhhut ve Ml Mya venet müdürlüğüne müracaat etmeler” Paltoluk kumaş elbiselik mesa ALARLEDI ANALI | KATRAN HAKKI EKREM ikm Erzak ve levazımi saire münakasası: Yüksek orman mektebile or- man Ameliyat mektebi ilânı Yüksek Orman İm Rektörlüğünden: Büyükdere Bahçeköytnde kâin yüksek orman mektebile orman ame- , liyat mektebinin yedi aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf usulile i münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her , gün ve münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 12 teşrinisani 930 i tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Defterdarlık binası dahi- | linde Müessesatı iktisadiye mübayaat hoclapo gelmeleri ilân olunur. Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak ancak Tayyare Piyongo bileti la kabildir. Onun Için: TATTARE PİYANGOSU BILETINI ALINIZ, 4ÜNCÜ KEŞİDE 11 'TEŞRİNİ SANİ 1930 DADIR. Büyük ikramiye 45.000 Liradır İstanbul Gümrükleri Baş müdürlüğünden: Baş Müdürlük binasile İstanbul İthalât Dahil Gümrüklerinin işgal etikleri katın dahilinde badana, boya ve sair tamiratı aleni müuakasa #hretile yaptırılacaktır. Diplomalı mimar ve mühendis olması Miztimgelen nizi bu baptaki şartnameye ıtula hasl ederek münake cağı 8-11-930 Cumartesi günü saat 14 te vesaiki lâzi meyi &hamilen Baş Müdürlükteki komsiyona müracaatları. “© Mahle erzak; yaz, benzin ve arpa sanan münakasası Istanbul Ziraat mekiebi müdürlü- günden: 931 senesi mayıs, gayesine kadar mektebe muktazi (22) kalem erzak ve mekdlât Hayvaniye gaz, benzin ve salre 5 teşrinisani 930 tarihine müsadif çarşımba günü saat (4 te ibaleleri icra kı- lınmak üzre kapalı zari usulile münakasaya vaz edilmiştir. Talip- lerin şersiti münakasayı anlamak için her gün Defterdarlık bine- sında mücseesatı iküsadiye mübayast komisyonuna ve mürzkasa- ya iştirak etmek içinde yevmi ihalede mezkür komisyona mira caatlar», Tütün inhisar umum .. . .,. müdirliğinden; e 100 kilo: Karpit 15 adet: Pirinç saç levha Mü e ilik ie 6 , : Tesviyeci mengenes Mübayaası tekarrür eden bu Jcvazım için evvelce yapılan alent münukasada tücüarın teklif ettikleri flatlar haddi liyik görülme- miştir. Talip olanların, son fiatlarını vermek üzere (17 Teşrini- sani 980) pazartesi günü saat (1 de Galatada mübayaat komiş .yonuna mürac müracaatları. ve Ticareti ve yolcu salonu Türk ve gümrük bayrak- ları yaptırılacaktır 1 — Gümrükler ibtiyacı için 600 tane Türk ve gümrük bay- tağı yaptırılması açık kırdırmaya konulmuştur. 2 — Şörtnsmenin tasdikli suretleri Ankarada, gümrükler leva zim müdürlüğünden, İstanbulda Gümrükler umum levazım amba. rından alınacakur. 3 — Kırlırma. Istanbulda gümrük beş müdürlüğü binasında kurula, satın alma komisyunu tarafından yapılacakır. 4 — Kırdırma: 10 teşrinisani 030 tarihine rasliyan © pazartesi günü sant 14 tedir. $ — Her istekli, biçilmiş bedelin *4 7,5 olan 375 liralık mu- vakkat güvenme “teminsı, Jarile belli saatten evvel komisyona geimeleri. 6— Örnekler; Istanbulda gümrükler umum müdürlüğü levazım bumarımdadır. İstekliler orada görebilirler, Muhim ilân Türk Anonim Elektirik şarketinden: Silâbter ile Kurtuluş arasında yüksek tevettürlü bir hayat hat tesis edilmiştir. Bu batta ber ne suretle olursa olsun temas etmek ölüm tac edeceği mubte..n ahalinin dde di mavarı dikkatine arz olunur. Binsensleyh, halkın direklere tır anmak, tellere uçurtma takmak ve tellerin merbut bulunduğu fincanları (izolâtörleri ) kırmaktan » sakınması | icap eder, Hatta yere düşmüş bile olsa, ber hangi bir tele dokunmak dahi ölüm- le neticelenen bir kazayı mucip ola- bileceğinden yine tehlikelidir. Bugünlerde hatta sureti katiyede cereyan verileceği ve tecrübeler ya pılacağı cihetle şimdiden tellerde Önimi surette cereyan mevcut farz edilmelidir. Binsensleyh hattı hasara uğratacak ve cereyan itasını sektedar eyliyecek ber bareketin hnkuku umumiyeyi ihti eden bir etrüm seşkil edeceği muhterem ahaliye ân olunur. İstadbul, 2 Teşcinisani 980 ZIYKI SADIR (Tık n:fes, asm) ve her neleş darlığının kati tedavlal, Dr. ZENOP B. O. Parmak Kapı Yeni Yol 19 ib. HORHORONİ Beyoğle Mektep sokik No. 35 sabahtan akşama kadar. nevi moayene İst, 4 üncü İcra memurluğundan: Açık attırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: Bir bap ahşap hane. Gayri menkulün bulunduğu mevki mahallesi, sokağı, numarası: Edirne kapı Kariye Atikalipaşa m. atik cami cedit bostan «. atik 2i No. Takdir olunan kıymet: 869 lira, Arttırmanın y. e saatı İst: $ öneli ara daksslmde 12 —9304.. 13 ilâ 158 k 1 — İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 22—11—930 tarihinden itibaren 930 — 328 No. ile İst. 4 ün- cü icra dairesinin muayyen numara. İsında herkesin görebilmesi yin açıke- tır, İlânda yazılı olanlardan fazla ma- Iümat almak istiyenlerf, işbu şartna- İmaye ve 930 — 328 dosya numarasi le memuriyetimize müracaat etmeli- dir, 2 — Arttırmaya iştirak için yukar- da yazılı kıymetin yüzde yedi temin- nat gösterilecektir. 3 — Hakları tapu siclile sabit olmu. yan ipotekli alacaklılarla diğer alüka-| darların ve irtifak haklı sahiplerinin bu haklarını ve hususile (çiz ve mas- rafa dair olan iddialarını işbu ilân tar rihinden itibaren yirmi gün içinde ev- müsbitelerile birlikte memeriyo- in ildirilmeleri p eder aksi) halde hakları tapu sicillile sabit olmı- ii arttırma şartnamesini| okumuş ve lüzumlu melümatı almış bunları tamamen kabul etmiş ad ve| itibar olunurlar. Üstünde bırakılan gayri menkulün bedeli zamanında ve- rilmezse gayri menkul ikinci bir art- burma ei ii farlı ve mah ram yüz faiz ve emel e ayrıca hükme hacet DE tah- Beş numaralı fıkradaki #art tahakkuk etmek kaydile öç defa bağrıldıktan sonra gayri menkul en çok arttıran üstünde barakılır. Şart tahakuk etmezse arttırma geri bırakı» ip akıcı taahhütlerinden kurtulur ve teminatta kalkar, ill olunur. ci olmaşına ve eden kanuni ve tarzına) diğer şartlar. Müterakim vergi, 3 vakıf icaresi müşteriye "it. tir. Yazılan hane ŞAN Sü rl ME önc Ez) icra memurluğu odasmda işbu ğe Salar ei alacağı Mihal, Amalya, ikametgâhları| 'avli varisleri, Yorgi, ç . Mahkemede , Mektepte: ç yazıhanede ve kelimelerin bekleyemediği her yerde BİRAŞARI beman yetişir ve Yazi kolaylaştır ve eleği Her desende ve her renkte mürekkepli kalemler vardır. Umumi acenlaları: Sidney Nowil ve Şürekâsı Galata kevork Bey Han KALEMLERİ Muhterem müşterilerimize Mağazamızdan alınmış kürk mantoların ve tamiri bize ait olanların mevsimin başlaması hasebile 5 gün zarfında getirmelerini rica ve aksi takdirde tamirau gelecek seneye bırakılacağı ilân olunur. Mahmutpaşa Kürkçü Han J. Beyko «rsi »Makinist aranıyor Fethiye civarındaki Maden tesisatımızda İstihdam edilmek üzere * Dieselmotor , lannı ve diğer iştial motörlerini maharetle kullana” bilecek ve ayni zamanda traktör şolörü şebadetnsmesini haiz bir makinist aranıyor. Aldkadarlarının vesikalarısı hamilen Bahçe Kapı'da 4 Vakıf Hanında $ kana 98 ve 29 No müracsatları. Pali sula üçüncü hukuk mahkemesinden. Aşağıda isimleri ve mahal * ve tarihi vefatları yazılı ölüle $ rin terekesi mahkemerhizçe tasfiye edilmekte olduğundan ala" cak ve borçluların tarihi ilindan itibaren bir ay ve iddiayı v# raset edenlerin üç ay zarfında hizalarımda yazılı dosya numar&” larile İstanbul Adliye dairesi Eytam müdüriyetinde tastiyf © memuru Ömer Faruk Beye müracaatları ilân olunur, Dasya numerosu Möteveffanın ismi Mahalli vefatı 929-59 İsmail (oğlu İrfan Gureba hastanesi lstanbullü iv Mustafa Oo ,, Zühtü n Di 929.76 Hasan » Hüseyin Cerrahpaşa hastanesi Se Mustafa » Süleyman 3 ö » — Hakkı ” ” wi Mehmet e — m © Abdullah . ” n — Yusuf » ” 5 Osman " “ » ” ” ” ” " 929.87 Gül kız hanım binti Ahmet Haseki o ,, 927.74 Keçecilerde karabaş mahallesinde mescit sokağın” da İl tumerolu aanede mukim iken vefat edef Fatma Hanım binti Hüseyin Aksarayda kasap ilyas mahallesinne çavuş ad e ei 10 numerelu hanede mutasarrıfan muki" me iken vefat eden Düyunu umumiye bademele” rinden Mehmet ağa kerimesi Naime hanım 9-51 Anastasyaya ihbarna. sadif Pazar günü saat 12 de ihalcaat gylemeleri An İsim olmak üzere ilâm; “rma sanmmnanranasını 929.74 Fatihte İskender paşa maballesinde Ahmediyf caddesinde 91 numerolu hanede mutasarrıfan mu" kim iken vefat eden Davut oğlu Mehmet ağa Balıklı rum hastanesinde vefat edenlerin terkettikleri emvali şehri halin 6 inc perşembe günü saat 14 de mahalle” satılacağından taliplerin yevm ve saati mezkürda memurus# müracaatları ilân olunur. Yedikule Ermeni hastanesinde vefat edenlerin muhalle” fatı şelrihalin $ inci çarşamba günü saat 14 de mahalle8 satlacağısda talip plaulahm yvm ye şerli wedekirda Hİ muruna müracaatları ilân olunur. 4 Diyarıbekir vilâyeti daimi daimi encümeninden: j i icra kılmacaktır. Bu K” 15839 lira 86 kuruş keşifli ahi üçüne veya ikisine bi” a 7297 lira 52 kuruş keşifli) verilecek teklifler kabul © yin dairesi noksanlarının ik İlunacağı gibi ayrı ayı da vefi ötelenme ve 9414 lira 1i kuruş ke-İcek teklifler kabul same şifli memurin dairesinin inşaatı) Taliplerden keşifname ve gari iin) kapalı zarf usulle ve 20. gün görmek ve daha 7iş siye i dai-| müddetle münakasaya vazedilelmalâmat almak istiyenlerin Vİ İsi 9 T. Sani 930 tarihine mü-İlâyet daimi encümenine mür#” ilân olunur. 4 Mes'ul Miidür: Bürhaneliiğ Vilâyet aygır

Bu sayıdan diğer sayfalar: