19 Kasım 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

19 Kasım 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© 2220€p Terki ticaret sebebile Fırsattan istifade ediniz Elimizde mevcut kâğıt ve kırtasiyeye ait emtiamızı büyük tenzilâtla toptan furuht etmekte olduğumu muhterem tüccar ve esnafın nazarı ittildma &rz eylerim. İstanbul Çiçekpazarm- da 16 nameröln mağazada kırtasiyeci Hacı Abbas Zade Mehmet Abbas Kehnemuyi 1099999 Resimli Ay Matbaası T.L. Şirketinin Mühim bir izahı: Son zamanlarda Resimli Ay möcmuas neşriyitının, memleket ve kari lerin biç bir ihtiyacımı tatmin etmiyen köhne mevzuları, faldesiz yazılara hasrolunduğunu gören milessesemiz, sermubarcirlerinin vazifelerine nihayet vermiş bü mecmuayı da kapamağı kararlaştırmıştır. Buna reğmen, imdyaz kaydının emniyeren isimlerinde kalmasından istifade ederek bu mecmuayı tekrar meşre devam (edeceklerini İlân etmek: tedirler. Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketinin bu yeni çıkacak mecmua ile biç bir alâkası bulunmadığı flân olunur. Müessesemiz yeni sene tebrikleri ile beraber sevgili ve güzide karilerine RESiMLi ŞARK Mami ulunda fevkalâde nefis ve müfit bir elle mecmuası takdim edecektir. Hertürlü yanlışlığın ve isim iltibaslarının önüne geçmek Için, muhaberat ve maameldumızda dalma; ( Resimli Ay Matbaa T.L, Şirketi ) adresini gayet yazıb ve sarih bir saree yazmanızı rica ve ( Resimli Şark ) mecmuamız beklemenizi tavsiye ederiz. Het bakkal ve mezeci mağazaları için elzem olan PASTIRMA İNALARI büyük ve ulak boylarda her keseye elverişli Fintlarla ma Bazamızda satılmaktadır. İstanbul Balıkpazar Taşçılar No $ Paraskevaldis Biraderler, Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Baştabipliğinden: | Çanakkale İstimbotu 27/teş-)gün Galatada Kara Mustafa rinisani /1930 perşembe'günü sa! Paşa sokağında Sahil Sıhhiye at 14 te aleni münakasa süreti-| Merkezi Levazım Memurluğu- Ie tamir ettirileceğinden şartlna münakasaya iştirak etmek name ve tamir edilecek istim-|İstiyenlerin saat 14 te komisyo botu görmek ;istiyenlerin herina müracaatları ilâu olunur. Gümüşhane Defter- darlığından: Askeri anbarlarında mevcut kullanılmamış külliyedi otomobil Mstikleri otomobil yedek alât ve dinamo ve büyük küçük kıt ada motörleri ve hurda halinda yaylar ve otomobil 25 teşrinisani 930 tarihine müsadif cumartesi gününden itibaren taliplerin arzu- suna göre toptan veya perakende pazarlıkla satılacağından taliple- rin müracaatları. “22500 12500 10000 10000 5000 2500 kilo patates pırasa Ispanak kuru soğan lahana kereviz 2000 semiz otu 2000 , taze bakla Deniz talebe ve efradının 930-mali senesi ikinci altı aylık ih- ştiyacları olan yukarıda yazılı sekiz kalem sebze “münakasaya İkonulmuştur. 3 Kânunuewvel 930 tarihine müsadil çarşamba günü saat 14 de yapılacak açık münakasada teklif edilecek fiatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale edilcceğinden şartnamesini almak isteyen- lerin her gün ve vermek ii nlerin münakasa gün ve saatında teminatlarile birlikte Kasımpaşada deniz levazım satınalm komi” onuna müracaatları. Deniz levazım Satın alma Komisyonundan 10,000 kilo yoğurt 3 kânunuevvel 930 çarşamba günü sant 10da ihale edilecektir. 5,000 , süt 3 ” .. » Deniz hastanesinin 030 mali” senesi ikinci alu aylık ihtiyacı için yukarda mıkdarı yazılı süt ve yoğurt münakasaya konlmuştur. 3 kânunuevvel 930 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat onda yapılacak açık münakasada teklif edilecek fiatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale edileceklerinden şartnamesini almak iste- yenlerin her gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve saa tında “Kasımpaşada deniz levazım satınalma komisyonuna müra. caatlan. 3 - Kânunuevvel - 930 Çarşam günü saat 14 de ihale edilecek- tir. Kuvvet Şurubu Terkibinde | külliy: tanen ve fosfat vzviveye li miktarda iyot, mevcet olup ersicel #ür'stl temessülü | sayesinde, kansızlığı, vereme istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti umu- miyeye tesiran çifzlyesi vardır. Genç kızlarla, çocukl naflası pek seri olep hkhı, zayıf, araca veya kemik hastalık- lanma müpcelâ çocuklar az zaman zır ında diş çıkarırlar. Çabuk yürürler. Tom bul tombul olurlar. Sul itiyatla sebuvetini ve gençiiğini $ei ininal eyiiyemlere, ademi iktidara pek müessirdir. Kanı çezyit ve tasfiye, hazmı teshil, renge tazelik ve veçhe teravet Dahşeder. Bez, evram, cedir, çocuklann yüz ve başlarındaki çıban- lar, ergenlik ve eksemada pek mücs sirdir. Hasan kuvvet şurubu Avrupada bi rinciliği ihraz eylediği gibi bütün Alemi tübabette takdir teviit eylemiş, ecnebi ve memleketimizin etibbasının raporla Bini kazanmıştır. Şişesi 60, büyük 100 kuruştur. Deposu: Hasan ecza depo sudur. Eczacılara ve toptancılara büyük ten Gelibolu : Tİ numaralı jandarma efrat mektebi müdüriyetinden: Tahsilde bulunan - mektöp efradının olbaptaki şeraiti veçhile yedi aylık ihtiyacı olan 122 bin 112 kilo birinci nevi ekmek mübayaa edileceğinden takarrür edecek bedelin haddi lâyiki gö- rüldüğü takdirde 30-11-930 pazar günü saat on beşte ihalesi icra kılınmak üzre 1-11-930 tarihinden itibaren bir mah müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii münakastya konulmuş olduğundan talip Olanların şartnameyi görmek ve bir suretini almak üzre 11 numaralı jandarma mektebi karargâbında müteşekkil münakasa ve ihale komisyonuna müracaatlar! ve verilecek teklitnameler ile teminat vesâikini vakti muayyeninde komisyona tevdi eylemeleri Hân olunur. © KARON Alman Kitaphanesi Beyoğlu Tünel meydanındı 523 Deviet Demiryolları idaresi ilânatı 2 Konya-Yenice hattı üzerinde 292, 296, 806 na Km. lerdeki taş ocağından Tores tünelleri tamirau için çıkarılacak yonma ke- mer ve moloz taşı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 8 birinci kânun 980 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demir yolları Idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupların ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadir münakası komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerin beş Jira mukabilinde Ankarada, Eskişehir ve Konyadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 97716 Civata ve vidaların kapalı zarfla münakasası 20-19-0380 pazar- tesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryollari idaresinde ya- pılacakur. Münakâsaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını âynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa | şartn*melerini on lira mukabilinde Ankar? ve Haydarpaşada idare veznesinden tedarik &üebilirler. ... 2000 M3 çam tomruğu kapalı zarfla münakasası 8- 19-930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryolları idaresinde Yapılacaktır. Münakasaya vakkat teminatlarını aynı günde saat kâtipliğine vermeleri İlzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. ... 1460 M3 muhtelif kerestenin kapalı zarfla münakasası 8-19. 930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirik edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankaradâ ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. a “elcii ukim demiryollar memurin ve müş. gün gidecek iştirak edeceklerin Teklif mektuplarınını ve mu- 14,30 a kadar komisyon * Ha tahdemininin musyene ve te doktorlar için bir otomobil ralanacaktır. Bu işe talip “olacak otomobil sahiplerinin işletme müfettişliği tahrirat Kaleminden teda rik edecekleri şartnameyi okuyarak işbu ayın (20) nci perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada icra edileçek” münakasaya yüz lira teminar ekçesini hâmil oldukları halde iştirakleri ilân olunur, ... Haydarpaşa eşya tahmil ve tahliyesi Kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 8-12.930 pazartesi let demiryolları idaresinde yapıla Münakasaya işi edeceklerin teklif" mektuplarını ve muvak- kat teminatlarını aynı günde saat 16,30 a kadar münakası komis. yonu hâtipiiğin vermöleri lâzımdır. şartnamelerin beş lira mukabilinde Ankarada a idare veznelerinden tedarik edebilirler, işa Ve civarında ri zımnında her günü saat (2 de Ankarada Dev. kür, Tahipler münakası va Haydarpaşa SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata küprü Başında, Beyoğlu 2362 Şube #centesi; — Sirkeci'de Mühürdar zade ban alında Telefon İst 2740 Trabzon İkinci postası (REŞİTPAŞA ) vapuru 20 teşrinisani perşembe akşam Galata rihtimindan kalkarak İnebolu, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Hopa'ya gidecek ve dönüşte pazar iskelesile Rize, Of, Trabzon, Polathane, Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, İnebo- İu'ya uğrayarak gelecektir. Mersin postası (ANAFARTA) vapuru 21 teş rinisuni cuma 10 da Galata rıhtumından kalkarak OÇa- nakkale, İzmir, Küllük, Bod- rum, Rados, Fethiye, Finike, Antalya, Alâlye'ye uğrayarak Mersin'e gidecek ve dönüşte ayaı iskelelerle beraber Taşucu Anamor, Kuşadası'na uğraya- caktır. Andifi Kalkan yolcu ve yükü gidiş ve gelişte Fethi ye'de aktarma suretile alınıp verilir. THEO REPPEN vapor acentalığı Elyevm limanımızda bulunan Norveç bandealı BAYARD yapuru hamulesini boşaltuktan sonra Bulgaristan o ve Romania limanlarına hareket edecekti Fazla tafsilât için Galata'da eski Uloyd Hanında Theo Rep- pen vapur âcentalığına müra- TAVİL ZADE VAPURLARI Muntazam Ayv. Po: ak Selâmet vapuru her Per şembe akşamı saat 17deSirkeciden hareketle Gelibolu Çanakkale , Küçükkuyu, Altın Edremit, Burhaniye ve Ayvalığa azimet ve avdet edecektir Yolcu bileti vapurda da verilir Adres: oYemişte Tavilzade biraderler telefon İstanbul 2210 Istanbul ticaret müdürlüğünden: Ekseriyet olmadığı için tehir edilen (İst. Manifaturacı, Tuhafiyeci ve müstahdemini) cemiyetinin idare heyeti intihabı 20-11-930 per. şembe günü C.H. F. Beyoğlu Kaza merkezi binası dahilindeki ce miyet merkezinde yapılacağı ve saat on üç buçuktan on beş buçu- Ba kadar intihaba devam edileceğinden hüviyet cüzdanlarını hamilen reye işti lüzumu cemiyet azasına ilân olunur. Tütün hisarı umum mütrlüünde; Tokat, Erbaa idarci inhiseriye ambarlarında mevcut takriben (200000) yedi yüz bin kilo yaprak tütünün Samsuna kadar olan nakliyatı ile Niksar ambarlarında mevcut takriben (150,000) yüz elli bin kilo tütünün Niksar-Ünye nakliyatı olbaptaki şartnamesi mucibince 2 K.evvel 030 tarihine kadar münakasaya vazedilmiş olduğundan talip olanların yeymi mezkârden evvel Tokat başmü- dürlüğüne ve şeralti anlamak üzere Umum Müdürlük ikinci şube müdürlüğüne müracaatları. Devredilecek ihtira beranı *Sigarave buna mümasil meva- dın doldurulan vme paket yapılmas için alt, hakkındaki icatiçin Sanayi müdüriyeti umumiyesinden İstihsal edilmiş olan 18 kinunusani 1937 tarih ve 542 mumeralu ihtira beratı hakkında bu kere başkasına ferağ ve yahut icara verileceğinden mez kör ibtirn satın almak veyahut İsticar etmek arzusunda bulunan ze vana İstanbul Yen'postahane arka- sında Türkiye Han No. i8-23de mekim vekili HANRİ WALTER 1STOK efendiye mücacsat eylemeleri, 23 Kuruşa Soba borusu Sirkeci Ebüssuut caddesi 26 No. ISTANBUL VİLAYET DEFTERDARLIK iLÂNLARI RAM ME AE LLM 2. TT TR a Üsküdar Malmüdürlüğünden: Satılık arsa numarası 14 Hüsamettin bej sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy Mühürdaf İ caddesi kurbinde olup arka tarafı Murat Ali i sokağı ve tarafeyninde haneler mevcut 2) bina inşasına elverişlidir. Mesahası miktarı(252 ğ ziradır. Tahmin edilen 504 lira kıymet defaten | verilecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden yüzde yedi buçuk pey akçası alınacaktır. Sat? muamelesi 30-11-930 pazar günü saat 14 Üsküdar malmüdürlüğünde pazarlık usulile yâ” pılacaktır. R. . .. Üsküdar Malmüdürlüğünden: Satılık arsa' Numarası 16 Hüsamettin sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy arka i açık ve tarafeyninde haneler mevcut oluP. ikâmetgâh inşasına elverişli ş Mesahası miktarı (256) ziradır. Tahmin edir. len (512) bira kıymet defaten verilecektir. Mi i zayedeye iştirak edeceklerden yüzde yedi bi? çuk pey akçası alınacaktır. Satış Bonmzieii 30-11-930 pazar günü saat 14de Üsküdi malmüdürlüğünde pazarlık usulile yapıla! tır. R. Üsküdar Malmüdürlüğünden : Satılık arsa. Numarası 19 Maslak sokağ! Çengelköy mesahası 256 arşın mıktarında oluf bina inşasına müsaittir, Tahmin edilen (128) ir ra kıymet defaten verilecektir. Müzayedeye 1 tirak edeceklerden yüzde yedi bak pey ak çası alınacaktır. Satış muamelesi 30-11-930 pazar günü saat 14 de Üsküdar Malmüdürlü ğünde pazarlık usulile yapılacaktır. R. ...d Aksarayda Redif Paşa konağında mevcut “288000,, kilo tütünlerden bu defa Ekisj muamalesi ikmal edilmiş olan İzmit sıra Pastal ğ mamul 813 denk derununda 13997 kilo tütün 24-11-930 tarihinde mahalli mezkürda bilmü? zayede satılacağından talip olanların şerait müzayedeyi anlamak ve pey sürmek üzere G8” el lata maliye subesi tahsil memurluğuna ve tv tünleri görmek isteyenlerin dahi 22-11-930 t8* rihinde mahallinde bulunacak memura mür# caatları ilân olunur. İstanbul ithalat Güm rüğü müdirliğinden:; 5 S 206 Tuzlu balık 18 16 — Balık konservası 7 Fıçı 1415 Tuzlu palamut balığı Ii , o 62 Tuzlu hamsi 4 1 Çuval 75 © Kabuksuz badem s $ 751 İpekli pamuklu mensucat 201 Adet 6570 O Kereste, biçilmiş, rendelenmiş çam tahtâsi 14 ç 496 . Tehi ağaç fıçı * 8 , 194 Tehi demir fıçı şi 9 & 27 Tehi teneke 1-8 10 “ z 23 Çuval 1652 Fındık içi 37 Adet 1,440 İpek mendil ve örtü 1 Paker 2,910 Devekuşu ve bindi kanadından saplı söpü Müfredatı yukarda yazılı on dört kalem eşya 29-11-930 Ün hinde saat ikide bilmüzeyede İstanbul ithalar gümrüğü sat$ misyonunda satılacağı ilân olunur. Transit Jandarma imalâthanesi müdiriyetinden: Cinsi aşağıdeki listede yazılı 18 kalem erzak dleni münakası ile ; caktır. Münakası Muşta yedinci seyyar Jandarma | alayında B-19-000 2 hinde yapılacaktır. Şartname Gedikpaşada Jandarma İmalathanesinde : cattur, Tahmin kıymeti Miktarı Beber kilosu ra “|. 13 Cinel erzak © Nesurete nat muvak- nkassYt ey kate miktari on Ur K 586 25 “0 105 438 7 “ “ 1s g0 ım Un K Kilo G Kos 870 5 7 3200 * 1400 29 5890 # 1695 15 118 «6 625 10000 400 Arpa O Saman Ekmek Sığır edi Sade yağ Balgur Kuru fasulya Nohut Pirinç Mercimek Patates Kara soğan Saban 1590 300 * 306 * 179 3 390 1125 04.00 Sö 03 male ein Za ça neme." İ | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: