17 Ekim 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

17 Ekim 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a 7 17 TEŞRİNİEVVEL 1932 7 inci sene No. 2402 NUSHASI 5 © Almanyanın teslihatı tah- dit konferansından çekilmesi üzerine husule gelen vaziyeti tetkik etmek üzere Londrada İngiliz Başvekili ile Fransız vekili arasındaki müzakere- müsbet bir netice vermedi. Mac Donald - Herriot mülâka- &, İtalya ve Almanyanın da iş Wirakile aktedilecek olan dört taraflı bir konferansın zemini- Di hazırlayacaktı. Verilen ha- berlere göre, mülâkat netice- sinde Cenevre şehri konferan- #m içtima yeri olmak üzere tçabit edilmiştir. İtalyan Cenevreyi kabul “tiği bildiriliyor. Ancak Ak İ Manya, Cenevrede teslihat me- #elesinin görüşülmesini, mü Sâvatı tanmmadığı cihetle çekil diği konferansın devamı telâk- i inden bu şehre murah- as gödermemekte ısrar et mektedir. Almanların konferansa işti- Tak etmemek için ileri sürdük- ri sebep bu olmakla beraber. hakikatte Lodrada iki başvekil arasındaki müzakerelerin aldı” $ cereyanı beğenmedikleri an- İaşılmaktadır. Fransız Başvekili Herriot'- un Londraya bir proje ile git- tiği bildirilmişti. Bu projenin Mahiyeti anlaşılmıştır: Fransa, *ilâhların tahdidini emniyet me #elesine raptetmektedir. Filha- bir devletin emniyet ve #elâmetini araması kadar tabii bir hak olamaz. Fakat Fran- tızlara göre emniyet, yalnız Tansanm tecavüzden masun 1 demek değildir. Ver- Mailles muahedesinin Avrupada Sizdiği hudutların muhafazası Ve kurduğu sistemin devamı ir. Emniyet tabirinden Fransa bunu murat ediyor. Ve Fransız Başvekili Herriot Lon- ya bunu temin edecek karrr tik bir proje ile gitmiştir. Mac Donald'ın bir takım yeni si le bağlamak gayesini istih- # eden bu Fransız projesini he dereceye kadar kabul ettiği Malüm değildir. Fakat İngiliz- rin, Lokarno muahedelerin- den daha geniş siyasi taahhüt- kr altına girmek istemedikleri en beri malüm bir keyfi- Yetti Malümdur ki Lokaro mu eleri yalnız Fransanın ve Belcikanın hudutlarını beynel- Rilel kefalet altına alıyor. Şark İudutları değişmiyeceğine dair hgilizler bir taahhüt altına İirmedikleri gibi. Almarlar da İN adutları kat'i Ve nihai ola- kabul etmiş değillerdir. Ve 1925 senesinde Lokarno edeleri imzalanırken, Al- ların garp hudutlarını mü- şa etmeği kabul etmeleri- ke,eşbep te şark hudutlarında dilerine Oo müsaadekirlıkta anlasın telin ölmekten ' peretti, Binaenaleyh İngilizler, Tansızların şark hudutlarına moktai nazarlarını kabul et- ver dahi, Almanların bi re imzalamı R eceklerine ihtimal ve- Nlemez. Meşhur sözdür: Bütün yol- 'omaya gider, derler. Av- devletlerinin münasebet- mevzuu bahsolunca; daima elir, Versailles muahedesi- urduğu sistemin devümi 'a bozulmasma dayan» Üü- » beynelmilel ihtilâfların meb Ve menşei budur. Yalnız si- ihtilâflarm değil, iktisadi inn da sebebi budur. Bu vaziyetin devam etme- alâkadar devletlerin esas mesele ile mak © istememeleridir. İmilel müzakerelerde sa- aranmasa da realizm bir şey vardır. Son se- zarfında toplanan konfe- bu unsuru göremiyo- 14 senelik tarih şu hakika- rüz ettirmiştir ki mese- list bir zihniyetle mu- edilip te ihtlâflar halledilerek devlet- a, zasebetleri yeni bir ni- ) bağlanmazsa, beynelmi- Münasebetlerdeki bu anarşi €decektir. Ahmet ŞÜKRÜ ip İY? pere 4. ; Ha TM il KURUŞTUR Fransa ile muallâk Suriye me- | seleleri etrafında Hariciye Ve- kâleti Vekili Şükrü Kaya, Harici ye Müsteşarı Numan Rifat Bey- lerle Fransir sefiri | Comte de Chambron arasında cereyan et. - mekte olan müzakerelere dün de devam edilmiştir Evvelki akşam Numan Rifat B. Dolmabahçe sa- raymda Şükrü Kaya Beyle uzun müddet görüştükten sonra saat 21.30 da Fransiz & sefaretine gi- derek Sefirle bir saat süren uzun bir mülâkatta bulunmuş ve bilâ- hare saraya giderek Şükrü Kaya Beye mülâki olmuştur. Numan Rifat B. bundan sonra mükabil bazı projeler ihzarı ve bazı dosyalarm mütaleası için sa- Fransızlarla dünkü temasları idare eden hariciye müsteşan Numan B. baha kadar meşgul olmuştur. Nu- man Rifat B. dün saat 14.30 da Hususi resimlerimiz:Başveni rulan belediye takı, elektrik şirketinin yaptığı tezyinat Başvekil İsmet Paşa Hz. dün bir yere çıkmamışlar ve Heybeli adada | Fransızlarla cereyan eden müza- kerat bitti ve prensip itibarile itilâfla neticelendi.. Şimdi yapılmakta olan temaslar mukavele. lerin yazılış tarzına ait bazı noktai nazarlar teatisinden ibarettir. M. Ponsot bu sabah geliyor. Yarın Reisicümhur Hz. tarafın- dan kabul edilecektir. İtilâflar ne zaman imza ediliyor? Bu sabahı şehrimize gelecek olan M. Ponsot Fransız scfarethanesinde Compte de Chambron ile görüştükten son YA”TokatlıyâN”ötetine gelerek Şük rü Kaya Feyle görüşmüş ve bilâ- hare her ikisi birden Dolmabah- Şe sarayma giderek evrak ve dos yalar üzerinde akşam saat altıya kadar mesgul olmuşlardır. Dahiliye Vekili $. Kaya B. bir a- ralık Reiscümhur Hz. tarafından kabul edilerek müzakeratın son safhası hakkımda kendilerine ma- lümat arzetmiştir. Numan Rifat B. de saraydan çıktıktan . sonra geceyi geçirmek üzre Kadıköyü- ne gitmiştir. Müzakerenin mevzuunu teşkil etmekte olan Suriye demiryolu i- maasasasasea ses Malatyalılar Başvekil- den ne istediler? Malatya az emekle bir İzmir olabilir. H Malatyada, Malatyada ku- istirahat etmişlerdir. (Devamı 6 ıncı sahifede) le Süriye tebanamın © Türkiyede ve Türkiye tebaasının * Suriyede bulunan emlâki meselesi otrafın- da prensip itibarile itilâf hâ muştur. İki günden beri cereyan mekte olen müzakereler, pren- sip meselelerin etrafında olmayıp mukavelelerin yazılış tarzma da- ir olun bazı i sinden ibarettir. diği gibi, mukavelelerin buğün- - lerde imza edilmesi kuvvetle ü- mit edilmektedir. Müzâkerenin hitamnda biri Suriye demiryoluna, diğeri de em lük meselesine ait olmak üzre iki mukavelename imza edilecektir. Müzakerelerde son günlerde istical edilmesine sebep (| bugün Paristen şehrimize gelecek olan Fransanın Suriye fevkalâde komi seri M. Ponsot'nun yapacağı ne- zaket ziyareti esnasında muallâk lerin kâmilen halledi olduğunu görmek arzusundan ile- ri gelmiştir. Bugün Numan Rifat B. le Fr- ansız sefiri arasında müzukerele- re devam edilecektir. Fakat M. Ponsot'nun şehrimize gelmesi ve yapacağı ziyaretlerde kendisine refakat etmek mecburi | yetinde bulunmasi © hasebile te- maaların biraz gecikmesi muhte. meldir. Mukavelenamelerin imza gü: | nü henüz tayin edilmemiştir. Bu. nunla beraber bugünlerde imza pe edilmesine muhakkak © pazarile bakılmaktadır. mukaveleleri Er- ansa namma Comte de Chambron imza edecektir. Türkiye namma müzakere bugünlerde bittiği tak dirde Şükrü Kaya B. tarafından (Devamı 6 nes sahifede) aaa Maske Düşmedi! |, A. H. için Ahmet , Hamdi B. ne diyor? Meçhul muharrir niçin meydana çikmıyormuş? Liman şirketinin yardım ve hima yesile çıkan Kooperatif da bir çok teşekkül ve hü cumlar yapan A.H Beyin şahsiyeti et rafndaki carar de vam etmektedir. A.H. Beyin ya: gilarile muhtelif şa unsm- | müdürü Alli Hamdi Bey bir mu- harririmize A. H. Beyin gizli kalma- sin sebebini izah ederken demiştir hi: 4— Bu zat münakaşalarda şahstnın mevzuu (o bahsolmasım istemiyor. Çünkü bu genç iktısatçı o kendisine «Sen daha dün mektepten çıktın ne bilirsin, veya filân memuriyeti iste- din de muvaffak olamadın ondan böyle yapıyorsun denilmesinden çe- kiniyor.» Alâkndarlar A. H. Bey meydana çıkarsa o vakit bugünkü müphemi- yetin ortadan kalkacağı kanantinde- | dirler. Bu suretle Liman şirketi mü- dürü Ahmet Hamdi Bey de şahsına yapılan bazı hücumlardan kurtul. muş olacaktır. Gazi Hz. Reisicümhur Hz. dün Dolmabahçe sarayında- hi dairelerinde meşgul olmuşlardır. | Dün de zelzele oldu!.. Gecedenberi şeh- rimizi 3 zelzele sarstı Tabiatın cebri ve yağmur- suzluk devam ediyor Fatin B, Son zamanlarda tabiatta gayri ta- bü hâdiseler sık, sık £ tekerrüre ve kendisini devamlı surette hissettir. meğe başlamıştır. Yunanistan ve civarmda görülen son şiddetli hareketi aralar, Fransa ın cenubunda Nice havalirinde ge- | çen hafta vuku bulan büyük fırtma, şiddetli yağmurlar, emsali sz görül müş feyezanlar, arazi kaymaları ve diğer taraftan bir çok memleketlerde kendini şiddetle hissettiren yağmur suzlule bunun en büyük misallerin. dendir. Evvelki gece yarısından sonra şeh rimizde vuku bulduğunu yazdığımız (Devamı 6 ıner sahifede) Tapu İşleri Cemal Bey İzmir- deki teşkilâtı izah ediyor Kars, Artvin, Trabzon, Sam- | sun İzmir vilâyeti tapu idareleri- ni teftiş eden tapu ve kadastro u- mum müdü mal Bey, bir muharririmize şu i- zahatı vermiştir.: — Bir Temmuz tarihinden be- ri İzmirli tapu sicil muhafızlığı teşkilât tatbik edilmektedir. Ta- sarruf muameleleri ikmal edildi. ya şimdi süratle tapu alabilmektedir. Merkezi Ankarada olmak üz- Tapu müdürü umumisi Cemal B. Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET 6,672,000 lira perşem- be akşamına kadar ödenecek... Rıhtım şirketi bir değil bir kaç noktadan suçlu görülüyor Rihtam şirketi ambar ve antrepo- larında dönen yolsuzluğun tahmin- den daha büyük ve şümullü olduğu anlaşılmaktadır. Yaptığımız tahkikata | nazaran Gümrükler teftiş heyeti bu izlerle alâkadar olarak bazı eller tesbit et- miştir, Rıhtım ambar ve antrepoları kapalı bulunduğu zamanlar kapıla rında iki kilit vardır. Bunlardan biri Rıhtım kumpanyası memuru diğeri gümrük memuru tarafından kilitle. nir. Ayni şekilde bir mühür de vuru- ur. Bu itibarla, aınbar ve antrep>- lardan eşyanın çı. arılmesina hayret edilmektedir. Ortada bir hâdise oldu Rıhtam şisketi şu noktalardan me (Devamı 6 ıncı sahifede) istanbul Seyfi Bey gümrükleri baş müdürü Balkan konferansına hazırlık yapılıyor Konferansa Türkiye namına kimler gidiyor ve ne yapılacak Balkan Birliği Türk © grupu son günlerde hemen her gün top- lanmakta ve Bükreş konferansı üm de Ga- ünde bir içtima yapılmıştır. grapu Umumi Kâtibi Ruşen Eşref B., dün akşam bir maharririmize şu beyanatta bulunmuştur: “.- Üçüncü Balkan konferan- «1 22 1. inci teşrinde Bükreşte Ro- manya Mebusan Meclisinde içti- malarna başlıyacaktır. Bizim mu rahhas heyetimiz ayın 20 sinde sabahleyin saat 10 da hususi su- rette gönderilen Prensipeyza Mar- ya vapurile buradan hareket ede cektir. Murahhas heyetimiz Murahhaslarımız şu zatlardır Trabzon mebusu Ha- ıncı sahifede) Türk Heyeti relsi Hasa Bey | Trabzon) LL AA Tarihi Tefrikamız Yakında başlıyor.. 3 felâketini çarlık Rusyasının İstanbul sefiri gi İgnatlef'in hatıralarile mezcederek (yakında tefrika halinde neşredeceğiz. Pek ziyade şayanı dihkat hakihatları ve meraklı safhaları ihtiva eden bu tefrikamızın 1— O zamanlarda yaşamış ve bu işlere çök karışmış adam- ların basılmış ve basılmamış hatıraları; 2. — İgnatie”'in Ayastala- nes adı altında yazdığı kitap. Bu kitap yalnız rusça olarak basılmış, başka dillere çevril- re Çankırı, Yozgat, Karşehri, Ço- rumda da tapu sicil muhafızlıkla | rı teşkilâtı vücude getirilecektir. teşkilâtmı gelecek (Devamı 6 incr sahifede) kaynakları şunlardır: bilmiş bir politika adamıdır. Bu adam, parmağının ucunda çevirdiği dolaplarla koca Os manlı imparatorluğunu ölüm kak ve aptal koridorları önün- dö göz göre göre memleketi uçuruma sürükleyen bu ince n

Bu sayıdan diğer sayfalar: