16 Ekim 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

16 Ekim 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İş bankası Liberal midir? Yalnız şekle, kıyafete baka- tak hüküm vermekte daima al- vardır. Mahmut Ce- lâl Bey İş Bankası umum mü- irü idi. Onun bu sıfat ve va- Ziyetine bakarak İktisat Veki- izin iktısatta liberal oldu- u, MHberal bir siyaset takip #deceğini sanmak kadar İr bir şey olmaz. Halbuki bunun i düşünenler varmış. . Bu cihetin iyi anlaşılması İlzımdır: — Liberal olmaktan Maksat, her sınıf halkın ıstıra- Bini dindirmeğe çalışmak mr dır? Halkın ve memleketin ih- Miyaçlarını imkân & dairesinde Plemin yolumu aramak mıdır? | gözetilmek şartile. ya- | esc devletlerle ticari müne- izi iyi tanzim etmek | idi er böyle ise İktisat Aİ Vekilimizin eş olduğuna İlmetmek doğru olar. Eğer liberalden alan ma- Ba, iktisat ilminde bu namla iş olan mezhep ve usul İİK ise vaziyet büsbütün deği- Celâl Bey bu manada li olamaz. Liberal sistemin en (geniş Mtbiket sahasr © İngiltere b memlekette bile Liberalizm edilmiş . Bizde devlet a- . ırmın Miberal © olmasına Mekân yoktur. Çünkü Cümhu- Halk Fırkası, her * türlü dütleri izale edecek kadar Sık bir ifade ile Liberalizmi gramından çıkarmıştır. İİ, İktsat Vekili Mahmut Ce- NI Bey. ne kadar liberal değil- * İş Bankası da ayni dercce- “e liberal değildir. Çünkü İş Mikası memleketin her tara: İda yerleşmiştir. Memleket- Y,0n binlerce hissedarı vardır. | *şkilâtı. muamelâtı halk ara- yayılmıştır. Türk halkınm adını kazanmış İ Hâsılı kelimenin bütün ma- memlekete şamil ğ Her iki tarafın karşılıklı men- | 16 TEŞRİNİEVVEL 1932 7 inci sene No. 2401 NUSHASI 5 KURUŞTUR Türk-Fransız u sefiri Comte de ........ez. ile, bütün Şili bir müessesedir. Böyle elemeye liberal denile- mi? M0 Bankasmın şiar: halkın ve memleketin menfeatlerini seyden üstün (tutmaktır. Bankası yalnız tiesret sa Üz mahdut bazı — vatan himaye etmiyor. O, ay- MM müstahsillere yar- ediyor, onları muhtekirle- Dinden kurtarıyor. doğru ye hâsıh onlara nefes alarak çalışmak İ hazırlıyor. İŞ Bankası teknik ve bilgi | muazzam İK iktısadi müessesedir. Mem- iktısadi hayatında oldu- İz beynelmilel ticaretin- Nu nâzım vazifesini gö- bir uzuv olmuştur. Messi- vam iz şuür ve İntizam mami ve dost ec- bankalar ve mali grüplar- samimi Oo münasebetler ir. Onun o hariçte Kizi bu emniyet ve n doğruya müstahsilin Bu emniyetli vazi- Ra ihracatı üze- Şok iyi bir tesir yapar. ini yeniden saymak ve İ ak icap eder mi? gi Bankasının sanayi cephe- a Ne muvaffakıyetleri. ayı Yde değerbir şeydi yara teşekkülle- Ni de yeniliklere, tekni- "İz terakkiyatın en > z KN ki llerine. uygundur. Ge- Ni t tesisine teşebbüs et- > gerek himaye ve teşvik müesseselerde yüzbin- ER içim iş sahaları tir. | D.. halka ve mem gok faydalı © hizmetler yi a Bankasının bu sahadaki | poratif İktisatçı allâme bir hüner daha gösterdi Nizameddin Ali B. bu zat için bir “ gayyayı cehalet,, diyor Kooperatif cemiyeti umumi kâtibinin Nizamettin Ali Bey Kooperatif mecmuasında Â, H. imzasile çıkan yazının mu harriri hâlâ anlaşılmadı. Bu za“ tın neden kendisini da hayli umumi kât meddin Âli Beyin neşrettiği bir broşürdeki fikirlere hücum ede , İ rek. cevap vermektedir. Bir mu harririmiz bu hususta dün Ni- zameddin Âli Beyle görüşmüş- tür, Nizameddin Ali Bey soru- aaaasankanaaaananaasasaz. yaptığımı gösteren misalleri sa yarken. bu memlekette tasar- Türkiye ile muallakta bulunan meseleler et- rafmda bir müddetten beri Hari- | sefi ciye Vekâleti vekili ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyle Fransa da cereyan etmekte olan müzake reler son safhasına yaklaşmış gi- bidir. Dün akşam Şükrü Kaya B M. Ponsot ve Comte de Chambrun le Comte de Chambrun arasında vuku bulmustur. Dün kara'dan şehrimize Şükrü Kaya B. dün cemte de Chambrun ile vaki olan mulâkat tan sonra saat 20,30 da bahçe tarayma giderek bir müd- det meşgul olmuştur. Bundan son | parafe edilecektir, ,arip görünüyor. A. H. imzasının sahibi if mecmuasında çıkan bir makalesinde Ticaret borsası Fransa arasında İ Ahiren Iâkadarları Dolma- | rilen habere gör elde edildiği taki gazetemize bir telgrafı.. vermiştir: — Ne için? sakladığı gene koo- i müderris Niza- olan bal sureti bulunduğu şüphesizdir. Şükrü Kaya B. le Comte de Chambrun arasmda buzün de mü zakerelore devam edilecektir. Ve- aerasereseessaseseseseeaeeasemeeeseasememe lan suallere aşağıdaki cevapları — Evet, ben deböyle bir mecmua çıktığından haberdar İ oldum, Bir nüshasımdaki o yazı yı da okudum. Fakat yazı sahi- binin tanıdığımız Ahmet Ham- di Bey olacağını zannederek ce vap vermedim. Şimdi, memnu- niyetle haber alıyorum ki bu makaleleri kendisi yazmamış. Almanyada okumuş bir genç yazmış. Ben bu genci tanımıyo 'alnız şunu söyleyeyim > bu genç bir geyyayı cehalet- (Devamı 6 xncr sahifede) Alâeddin Cemil Bey çin ebedi bir iftihar sebebidir. Bankanın bütün işlerini, teşeb- Gazi Hiz. Gazi Hz. dün motör- le Boğaziçinde bir ge- zinti yapmış ve akşam üzeri saraya dönmülş- lerdir. 19 lara Dahil ol olduk Rİ kii lek | mız tebrik edildi CENEVRE 15 A.A.— Anadolu Ajanımın muhabiri bildiriyor: Bugün umumi toplanışta *— Çin « Japon iktilâfim: tetkike “memur EF ble'de (büyük K memnuniyetle kar. 7. Rüştü Bey lanmıştır. Heyeti © murahhasa- mız, birçok heyetler (o tarafından tebrik edilmiştir . İsmet Pş. Hz. Başvekil İsmet Pş. Hz. dün! 'daki © biraderlerinin ie istirahat etmişlerdir. Reisi Küzmm Pp. Hz. dün dağılmış, reyler, bönlardan altısı ni Yugoslavya ka zanmıştır. Türkiye'nin 19 lar komitesine in- Şükrü Kaya Bey İ nın Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. in Cenevre'den avdetine tehir edilmesi muhtemeldir. thabı, O Assam- M. Ponsot şelirimize geliyor Fransanın Suriye ve Lübnan fevkalâde komiseri OM, Ponsot yarmki ekspresle Paris'ten şehri- mize gelecek, şehrimizde kısa bir tevekkuften sonra Suriye”, ve gide cektir. Verilen habere iy göre M. Ponsot'nun şehrimizi | nezaket eseri olup bı Reisi» | cumhur Hz. tarafından kabul © dilmesi de'muhtemeldir. ni ziyaret eylemişlerdir. xe) “Başvekilimizin oğlu Ömer B. in sıhhatlerinde dün bir az daha sa- lâh görüldüğü memnuniyete öğre İ nilmöştür. Müflis banker Gelecek mi? |Gazi mükâfatı- nı kazanan eser 1500 liralık mükâ- fat Tarih cemiyeti zi erin ği Takibattan kurtul- Mükâfat kazanan eserde mak için tür- neler var? kiyeye gelecek imiş Amerikada milyonlarca dolar açık vererek iflâs etmiş olan ban- ger Samuel İnsull'un Atina'ya git- tiğini ve Amerika © hükümetinin Yunanistan ile Amerika arasında aktedilip henüz meriyete girmi- İnkılâp ve demokrasi hakkın- da yazılan en güzel eseri Dari ini yanytik. Dün gebelmize ge len bir habere göre, İnsull Ame- rika âdliyesinin takibinden kur- tulmak için şehrimize gelecekti Bu haber henüz teeyyüt etmemek le beraber, İnsul Türkiye ile Ame rika Müttehit hükümetleri arasın. aya e da müerimlerin iadesine dair bir ima ederek jüri ape heyetinin karan Reji Gelip Bey | muahede mean Zona nı tasdik edecektir. şünerek İstanbul'a gelmesi muhte Mükâfatı kazanan eser 1931 | mel görülmektedir . yılında Devlet matbazsında basık. Martin İnsull maşter, Öğrendiğimize göre, bu kita. | O BARRI (Ontario) 18 A.A. — bın mühim bir kısmını tarih cemi | Martin İnsull, mahkeme huzuru- yetinde aza bulunan maarif veki- | na çıkmıştır. Dava, iade talebi Hi Reşit Galip B. yazmıştır. Kitap 374 sayfadır. Ayrıca 132 sayfa resim vardır. Bir de ehronologie ilâve edilmiştir. Bu (Devamı 6 ıncı sahifede) Darülfünun di- Geceki zelzele Dün gece saat yirmidördü yirmi geçe şehrimizde yekdiğe rini müteakıp iki zelzele olmuş tur, Bunlardan biri dört. diğeri iki saniye kadar devam etmiş ve hafif geçmiştir. tan milli bir müessese olduğuna hükmetmek gayet tabii olur. Onun için İş Bankasma ve onu ruf fikrinin © uyanmasında bi- | büslerini, onu idare edenlerin | “ ni rinci o derecede bir | âmil | karakter ve zihniyetleri gözö- | idare edenlere liberallık vasfı: | hakkındaki hukuki müzakerele- olduğunu © unutmamak © İâ- | nüne alınınca bunun mahdut | 9! izafe etmek büyük bir hak- | rin başlıyacağı tarihe kadar yani zımdır. o Halk © arasında | insanların menfeatlerini değil, | sızlık olur. Sim mmmikiner; nee tasarruf fikrinin. yayılmasına | memleketin ve halkın yüksek Sirt meh'usu “| duke söledi kafeler ea en olması , ban - İmenafiini hc Heybeli'ye giderek İsmet Ps. Hz. | - Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET yuşmasına doğru.. EE 7 EZMEK SES 2 Dy Aç A GE ŞEŞEN Fransa ile aramızdaki muallâk | m7 ' meseleler İstanbulda hallediliyor Emlâk ve demiryolu meseleieri etrafında ' şimdiden itilâf hâsıl olmuştur Müzakerelere bugün de devam edilecektir. Fransanın Suriye fevkalâde komseri M. Ponsot yarın şehrimize geliyor ra Numan Rifat B. saat 21,30 da Fransız snfaretanesine (o giderek Comte de m ile w- zun süren bir mülâkatta bulun- muş ve 22,50 da tekrar | saraya İönmüştür. Müzakerat benüz bitmemiş ol- makla beraber son safhasma yak laşmıştır. Verilen habere göre şimdiye kadar cereyan eden mü- kâlemeler neticesinde Suriye De- miryolu ile emlâk meselesi etraf fında itilâf hâsıl olmuştur. Suriye hadudunda bir Franarz şirketine ait olup ta kısmen Türk topraklarından geçmekte Demiryolunun toprağımızdan ge- çen kısmının hükümet tarafından satın alınması tekarrur etmiştir. Emlâk meselesi etrafında bü- İunan tesviye sureti henüz malâm değildir. Türk tebaasınm de ve Suriye'lilerin de Türkiye de bulunan emlâkinin, serbestee ida- re ve tasarruf edilmesine her iki bal öteden beri müsaade idi. Hattâ Suriye'de. Rus sporcuları rıhlımda kendilerini harşılayanlar arasında Dost Rus sporcuları dün geldiler.. İ İlk maçımız Kadıköyünde bu cuma günü oynanacaktır.. Rus sporcuları dün sabah İstan 21 larla daha bir çok zevat ve kulüp bula geldiler ve muazzam tezahü | mümessilleri, gazeteciler bulunu- | ratla karşılandılar. Sabahleyin sa | yordu. Motör Boğaza doğru iler- at 7,30 da Köprüde bir motör mi- dı, Çengelköy önleri- safirleri karşılamak üzere hare- vakit misafirleri ges ket etti. Motörde Halkevleri na | tiren Çiçerin uzaktan göründü. mma Taip Servet, Zeki Rıza, Fır- | Ve vapur yakmlaştı. Uzaktan ber ka namma © Mekki Beylerle Rus | iki taraf yekdiğerini candan selâm konsolosu ve konsoloshnne erkânı | yordu, Vapura çıkıldı. Güzide Sait, Behire Taip ei (Devamı 6 iner Daha mer. sahifede) Yeni ve çok mühim bir yolsuz. luk daha meydana çıkarıldı. Gümrük sekiz gün mühletle rıh tım şirketinden 6 küsur milyon liralık tazminat istedi Ambarlardaki eşya nasıl sırrolmuş? Gümrük idaresinin bir müddet | zasına memur olduğu (eşyanın ten beri Rıhtım ambar ve antrepo agri seri ve çalınmasına #e- larmda cereyen eden sui istimal- | bep (o olmakla ittiham etmekte, ler hakkında yapmakta — olduğu | 4000 küsur parça olan bu çalım: tahkikat yonicelenmiştir. Bu tah- | mus oşyanın bedeli olarak, 6,672, şirketi | 000 lirayı tezmine davet etmekte- ambar ve ipe seneler- | dir. den beri milyonlarca biralık ee nm — Bilinemez nasıl? — orta dan yok olduğu anlaşılmıştır. Gümrük idaresi bu eşyanın mik- tarmı tetbit etmiş ve evvelki gü Rıhtım şirketine bir ihbarname göndermiştir. Gümrükler idaresi bu ihbarname ile Rıhtım şirketini | den karaya çıkanlarak satıldığı | kendine teslim edilen ve muhafa- e re vena - LAMA Ar Yeni Tarihi Tefrikamız 93 Felâketi Ve İgnatief Hem bir tarih, hem bir roman... Tuna boyunun, Balkan geçitlerinin elimiz- den gitmesini bir adam Boğaziçinden nasıl hazırladı? Körler arasında kir açıkgözün neler yapabildiğini bu yazılarda okuyacaksınız.. “Milliyet” yakında «93 felike- | Ayastefanos ve Berlin muahede. ti ve İşmatief» diye bir tefrika |leri bu yazının içinde herkesin koyacaktır. Bu yazı, ham bir ta. | anlayacağı dille yazılmış bulu. rih, hem bir romandır. seğakiığ, Tarihtir; Çünki Abdülaziz vak- tinden Berlin kongresine kadar olup biten şeyleri olduğu gibi 'orlaya koyacaktır. Ali ve Fuat Paşalar'ın 3 üncü Napoloon'a da- yanan politikaları, Mahmut Ne- dimin Rus büyük elçisine güve- nişi, Abdülaziz'in indirilişi, 5 inci Marad'ım çılüırışı, Abdülhamid'in yapmacıkları, Bosna ve Bulgaris- tan isyanları, Sırp ve Karadağ | me ilerisi için yeni bir merak w © muharebeleri, Rusya ile 83 harbı, | yandıracaktır. Pek yakında.. ni mükellef tutmaktadır. Yapılan tahkikat neticesinde, muhtelif tüccara ve müessesnta ait olan bu eşyanın bir takım ler tarafndan ve resmi verilme- Roman'dır: Çünki bütün bu anlatılan şeyleri sıkıcı, karışık, birbirine bağlanmamış yolda söy- lemiyecek, belki hepsinin iç yüzle rini, adları geçenlerin yürek duy- gularını, olan bitenleri birbirine bağlıyarak anlatacaktır. Okuyan lar bu tefrikada tarihin en merak ie bir olmuşunu her parçada ar. tan bir duyğu ile, bir roman gibi okuyacaklardır. Her parçanın 80- emmi

Bu sayıdan diğer sayfalar: