16 Ekim 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

16 Ekim 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; Memlekette Hapishane . Kaçkını RA RR RNA m SETRA e © Yapılacak başka ğe iy snba Kemalpaşada nasıl yakayı ele verdi? KEMALPAŞA, 12. — İki kadını en ve müteaddit cürümler ika #den Rizeli Mehmet isminde bir şe Yir, verilen bir karar üzerin e ba Pishanesinden Denizli hapini #ökledilmişti. Mehmet bir müddet © Denizli kapishanesinden firara Muvaffak olmuş ve o gündenberi ya takibata rağmen yakalanıma- İşt. Mahalli müddeiumumiliğinin ber tarafa yaptığı tamim Kemalpaşa Ya da gelmiş ve bu tamim Armutlu Jandarma karakol o kumandanlığına «a bildirilmişti. Armutlu jandarma Kümandanı Kemal Efendi, Rizeli Mehmedin, Armutluda marangozluk ME kardeşinin dülkânmen olduğu Ni öğrenince dordesti için bizzat dükkâna gitmi #nbaşının ken kasr talep etme bıçağını çekmiş ve Kemal onbaşıya etmek istemişse de göğsüne tabanca namlusu karşısında hir adım gerilemeğe o mecbur kal © Sişter. Çünkü Kemal onbaşı da Ri- Esi bıçağını çeke Na tevcih — Kardeşini ö i al Efendinin üz tılınca Rize- İH Mehmet te dükkânden fırlamış ve ğa başlamıştır. Kemal onbaşı edine sarılan Ziyayi bir iki teke ile yere yuvarladıktan sonra, Mehmedin arkasından koşmuş we tam köşeyi döneceği sırada kendisi- ME yetişmiştir. Kemal onbaşı, i Ye teslim olmasını o emret iş kalmadığından Bçağını atarak teslim olmuştur. Koyunları parçala- yan kuduz köpek , BURSA, — Evvelki gün Dağakça köyünde kuduz bir köpek tarafından isirilün bir kadınla ufak bir çoc: iler. Derhal İstan buraya getirdi Bönderilen bu zavallılar 109 zaman- da köylerinde kuduz vakasının çoğal bu yüzden köylünün kıra | ya korktuklarını söyledi. Ka- tarafından kurtlar zannedilen bir köpeğin ka İm tahtalarla yapılmış bir evim ka- kemirmek suretile | delip eve liğini ve evde bulunan koyunlar- bir kaçını parçaladı git Tü EE ; | larla murakkam ve üstünde odaları UN tahvil edilmiştir. Şerif B. ri vazifesine başlamak üzere bir Feci bir ölüm zirent mektebinde Ali xe İsminde biri mektebe sit odun- * elektrikle müteharrik büyük bı Kilardan bile keserken ani surette Mike eşkıya İeaptırimeşter. AH wet Bn başına inen bıçak zavallıyı ikiye Mlmüştür. Aki usta derhal ölmuliştür. i Kuru otlara kandak Ercişten bildiriliyor: Meçhul bir Phi Kasap Ahmet Efendinin ot yı- #rmlarma kundak koymuştur. ğ Bu yüzden cıkan muazzam yangın Üvey ana katili İ Diyarbekirden bildiriliyor: Ibrahim sinde üvey anası Nilüfer mahal m tabanca ile öldürmekten suç ll yaşmda Arif oğlu Azizin mü- Yül, inde hareketinde kasit gö. memiş ve dört ay hapse konulma Da, 15 lira para cazası alınmasına arar. verilir. hu Setiboludan / yazılıyor: Umumi pek fazla harap olan Gelibo- knanbaı ği ba dalar iptidai bir tarzda imal e- İç, Este idi. imdi bu san'at makine- salaş anime konser. > mıştır. Bu m de tr: E -İDr ESAT PAŞA - | ira kıymet takdir edilen Beşiktaşta MEKKİ SAİT BF. ye (Nor Lur) gazetesinin, (Cümhuri yet) ten naklen aldığı (Öz dilimize dair) şiirim, (Fikret) in, (Ziya Gök Alp) in — bazı manzumelerindeki (mısralar) kabilinden Cankıs take 4'li) bir ilhamımdı. Ben İstesem, (a taktiliy ve (onbinlerce beyit- lij: — Firdevsi'nin şehnamesi) gi- bi, — büyük bir şiir kitabı — da ya- . İşte bunun — (pek küçük Bir örneği)e KELEBEK — Gül dalında — kelebek, Sanli — inci bir bebek — ! Ona, ister yaklaşmak! Göz diken bir — köstebek — | (Açılmağı) sınadı, Kımıldadı (kanad) « Bir — dikene — çarpınca, Bir kaç yerden — kanadı — * — Tavus gibi — kuruldu, Yükseklere, doğruldu! Tatalmadan — sislere —, — Uçuş yolu — duruldu! . Uça, uça, — hız — aldı, sonra, hızı — azaldı —Yıldızlara — konunca, — ışıktan bir sez aldı! Türk Siir kralı: FİLORİNALI NÂZIM | Efzayiş Suat hanım TÜRK KADINI hakkın a teni yazmış olduğu eseri çıkımıştır tevzi Mahalli İkbal Kitaphancı | Göz mekimi , PROFESÖR BABIALİ l ANKARA CADDESİ N*60 İstanbul asliye üçüncü hukuk malıkemcsinden: Bulgurlu köyünde İmam Sait efendi hanesinde müld- me Kadriye hanım aleyhine Fehmi meçhule gitmiş olması hasebile bilâ tebliğ inde edildiğinden bir ay zar- fında Kadriye hanımın cevap verme si ilân olunur, İstanbul ikinci icra memurluğun- dan: Tamamına (üç bin dört yüz) Sina paşayi atik mahallesinin Has farun sokağında küin eski 39,38 mü kerrer 41 yeni 39, 39-141 numara» müştemil mukaddema üç halen iki dükkânm yarısının icra kılman bi- rinci açık arttırması neticesinde (üç yüz) lira bedelle talibi uhdesinde kalmış isede bedeli mezkür kıymeti muhammineye nazaran dün görül müş olmasına mebni 12-11-932 tari- bine müsadif Cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar ikinci açık art- trması keza dairede icra | kılınmak üzere bittekrar arttırmaya vazedil- miştir, Arttırmaya iştirak etmek is- | teyenlerin mezkür mahallin kıymeti muhamminesi olan (üç bin dört yüz) liranın yüzde yedi buçuğu nis betinde teminat akçesi vermeleri lâ- zımdır. Hakları tapo sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılarla, diğer alâkadarların, irtifak hakkı sahiple- rinin bu baklarmı ve hususile faiz İ ve masrafa dair olan iddialarını tari İ hi ilândan itibaren yirmi gün zarfın | da evrâkı müsbitelerile birlikte dai- de hakları tapo sicillerile sabit olma yanlar satış bedelinin paylaşmasın- dan hariç kalırlar. Müterakim vergi ile belediye resümları ve vakif ica- Yimat almak isteyenlerin 15-10-932 tarihinden itibaren daire divanhane- sinde asılı bulundurulacak olan art- havi bulunan vaziyet ve takdiri kıy- met raporunu görüp anlayabilecek- leri ilân olamar. Göz Hekimi DE Süleyman Şükrü Birinci sını! mütehassıs (Babıali ) Ankara caddesi No,60 İstanbul 3 üncü icrasından: Bir borcun temini için mahcuz ve pa- raya çevrilmesi mukarrer bir adet torna tezgühi ve bir adet pilanya tez memuruna müracatları ilân olunur. | Hasan Fayda 1/4 K. ZAYI — 13-6208 No. hu liman cüz | İ Avrupada birinciliği diplomalar musaddak | şayani itimat marka, HASAN MÜSTAHZARATI Perankende Adedi kuruş Perankende Adedi kuruş Hasan kuvvet şurubu küçük © 60 | Hasan Fayda 6 litre tenekesile 500 büyük 100 78 IK 150 v 1/24 litre 20) ,, ”i/2K. s0 1/16 , & 30) Hasan gülsuyu İ/2 kilo s0 1/8 50| ©, Mai mukattar (Odüstile) 20 14 0, 100İ Hasan Garanto (prezervatif) | 40 2 , 180 ipekli 8 30 | Hasan diş fırçaları muhtelif fiata 4 50 | Hasan balikyağı ” W4K 4 2 , 8) /2K. ları küçük | 20) - IK böyük 30| Hasan diyabetik çikolatası ml " * ” © limon,gül 25 | Hasan gluten ekmeği Hasan çocuk podrası 20! ö gevreği 55 Hasan sürmesi (sürmedanlığı ile)20 Bademli gluten ekmeği 55 a Lüks büyük (| 50 Gluten makarnası 1/2 k65 Hasan (Dantos) diş macunu | 20» Şebriyeleri 1/2 k.55 (Dantos) diş suyu 30 | Hasan pirinç özü unu 250 gr. 25 Hasan Biriyatini 40İ , buğday özünişastanı — , 25 Hasan Zeytinyağı 1/4 K. 25 | Hasan irmilr özü 25 2 K 40) patates özü unu IK. 7 arpa Özü Unu 1 Ok. s0! yulaf özü unu 2. W2 Okşişesile 225 mercimek özü unu » 5 Oktenekesile 450! bezelyo özü unu ” » y13 Ok. tenekesile 1100) Munasti nezle panzehiri 50 Hasan Bademyağı Şişe 30! Teihofil Saç Suyu 125 Hasan Kınakıma Hulâsası ie Sr 70 | Süheyl Romatizma ilâcı 110 | Süheyi iştah ilce ii Pompa Hasan çiçek suyu 1/4 K Hasan kolonyası Nesrin kolonyası Hasan tuvalet sabunl; 20 K. 369 35 Hasan gliserin sabumu 25 25 Hasan Fayda 1/2 K. cis » : 100 Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabösi hakkındaki 25 Haziran 927 ta- rikli kanun hükümlerine göreyangın sigorta munmelâtile - iştigal eylemek üzre tescil edilmiş olan ecnebi sigorta Şirketlerinden <Kompani Dassüran Jeserel — Corapanie D'Assuruntss Genereles» sizorta şirketi ba kere mdi racastla şirketin Türkiye umum vekili bulunan» Greguar Şoban ve Mar- ko Frangakis» kolektif şirketi azaları bulunan Şoban vo Frangakis Efen- dilerin vazifelerine | nihayet verilerek (yerlerine şirket namma (yapacağı işlerden doğucak davalarda bütün mahkemelerde dava (eden, edilen ve * | üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre Abdi Vehbi Beyi vekili umu- mi tayin eylediğini bildirmiş ve lâzımgelen vesikayi vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. : m ya : . a Tekirdağ Vilâyeti Daimi .. . Encümeninden: 14,693 lira 22 kuruş bedeli keşifli Tekirdağ * Malkara yolun -- 000 kilometrolari sında 5320 metroluk mahallin tamiri 3/10/932 tarihinden 23-10-932 tarihine kadar 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1 — Şartname, keşifname ve proje suretleri Tekirdağ vilâye- ti yollar başmühendisliğinden istihsal olunacaktır. 2 — İhalei kat'iye 23; 107932 pazar günü saat on altıda Dai- mi Encümence icra kılmacaktır. 3 — Müteahhitlerin gösterecekleri mühendis ve fen memur- larının ehliyeti fenniye vesikalarının ihale gününden evvel Tekir değ Başmühendisliğine göstererek tasdik ettirmeleri. 4 — Talipler (661) numaralı müzayede. münekaşa ve ihele kanununun onuncu msddesindeki izahat dairesinde tanzim ede- cekleri teklif mektuplarına yüzde yedi buçuk nisbetinde temi Gmesvakküte veküikile birlikte fen memürunurin sit vesikayı lef- federek 23 (107932 pazar günü saat on altıya kadar vilâyet ma kamına tevdi eylemeleri lâzımdır. (5469) Beyoğlu Malmüdürlüğünden: Merkez ve şuabatı maliyenin ihtiyacı için (220) çeki kuru ve kesilmiş meşe odunu pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk depozitolarını hâmilen 16 T. 1 932 tarihi- ne müsadif pazar günü saat üçte Beyoğlu malmi ğünde mü- teşekkil mübayaa komisyonuna müracaatları. (S475) Çeltik Fabrikası Mehmet Karabekir ve Şürekâsı Fener, Balat ca idesi 46 No. Türkiye'nin son sistem ve en bü. yük fabrikasıdır. Ücret gayet eh- vendir. Zürraa azami kolaylık gös- terilir. EDİRNE PİRİNCİ Memleketimizin ber tarafında bü- tün ecnebi ve yerli pirinçlerine ter- <ih edilen bu nefis pirinçler fabrika mızda bulunmaktadır. Harice mü- muneler gönderilir. Telefon: 20732, Telgraf: İstanbul: Kabar, Fatih sulh 3 üncü hukuk hâkimli- aşağı nakletti. ni muhterem müşterileri- ne arzeyler: Cafer Ağa, Muvakkitha i, B3 numara tele fon 60066. Havagazı ve Elektrik muameleleri ve malümat almak ve faturalarını öde- mek için her kes mezkür ad | edebilir, NA FABRİKA ZİLETA ! ZİLET-APARATA NA BAL- KANU Beogrsd, Kralja Fer. 60 © etmeleri lâzımdır. Ehli hayvan sergisi Dolmabahçede eski has ahırlarda 30 TEŞRİNİEVVEL PAZAR GÜNÜ AÇILACAK Kaydü kabul: 22 Teşrinievvel cumartesi gününden 26 çar- | şamba günü akşamına kadar serği mahallinde İnhisarlar Umum | Müdürlüğünden: | (15/10/932) cumartesi günü icra olunacağı evvelce ilân o- İ lunan kâğıt ve karton münakasası - bir ve iki tarafi çilâlı kahve | rengi ambalâj kâğıdı yeni o bümünelerinin vürudu hasebile - (19/10/932) çarşamba günü saat (15) e talik olunmuştur. Ta- | lipleria yeni nümuneleri almak üzere komisyonumuza müracaat (5432) | l Beşiktaş Malınüdürlüğünden: | Beşiktaş Çırağan ezddesi 82 No. a iki kısım arsa. İ © Balâda adresi yazılı iki kısım arsa 24 Ağustos 932 tarihinde | icra kılınan müzüyede ve pazarlık neticesinde verilen bedel had- | di lâyık görülmiyerek komisyonca yeniden 20 gün müddetle mü- | zayedeye vazedilmiştir. Taliplerin yevmi ihale olan 5 T. sani 932 tarihine müsadif cumartesi günü zevali saat 14 te Beşiktaş mal- ai İ müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları, | (5468) Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 15,000 kilo sade yağ kapalı zarfla münakasası: 7 Teşrinisani 932 Pazartesi günü saat 13 de 2.500 kilo beyaz peynir: açık münaka: 7 Teşrinisani 932 Pazartesi günü saat 15 de Marmars Üssü Bahri ve Kocaeli müstahkem mevki kuman- danlığı ihtivacı olan yukarda cins ve mikdarı yazılı erzakın hiza sındaki tarihte raünakasası icra kılınacağından şartnamesini gör mek isteyenlerin hu in ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. (5459) İstanbul Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: | 1400 metre yatak yüzü yerli bezden pazarlıkla ihalesi 19 1. Teş. 932 Çarşamba günü saat 14 de | 6065 adet mühtelif mumluk süngülü ve kılavuzlu ampul pa- zarlıkla ihalesi 19 1. Teş. 932 Çarşamba günü saat 15 de Deniz Levazım ambarı için yukarda cins ve mikdarı yazık | ülkeme heh GİR BKM i ğından talip olanların Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. (545) İst, Mir. Kumandanlığı Satma'mı kom. 18“ a m aşmak Kilo 5000 Piyade Atış mektebine) 3528 As. Tıbbiye Mektebine) 7000 Kuleli Lisesine ş 15528 © 7300 Gülhane hastahanesine) 3072 Askeri Müze ) 8000 Ölçme taburu ) 18572 6472 Eczacı mektebi 15000 Maltepe Lisesi Bir şartnamede Bir sartnamede 21472 4500 Gedikli Kç.Za.mektebi) 7600 Levazım Dikim Evi ) 5650 Asker Konağı a 17750 Merkez Kumandanlığına merbut yukarıda yazılı müessesa- ta hizalarındaki mikdarlarda manga! kömürü ayrı ayrı dört şart- Bir sartnamede namede pazarlıkla satın alımacaktır. Pazarlıkları 17/10/932 pa- zartesi günü saat 10 da Tophanede Merkez Kumandanlığı satın alma komisyonunda icra kılacaktır. Taliplerin şartnamelerini görmek için her gün ve pazarlığa iştirak için de muayyen vak- tinde komisyonda hazır bulunmaları. (5399) (150) ... Harbiye mektebi talebeleri | şartnamesini görmek için her ihtiyacı için alınması ilân edi- | gün ve münakasaya iştirak için len altlı üstlü 200 karyolaya i- | de şartnamesi veçhile hazırlıya- lâveten aleni şartname ile daha | cakları teklif mektuplarını iha- 47 altlı üstlü karyola pazarlıkla | le gününün muayyen vak evvel komisyon riyaetine ver- meleri. 3 (160) (s481) İstanbul Yollama Müdürlüğü ihtiyacı için 450 ton lavamarin kömürü kapalı zarf suretile sa- . — Münakasası Kumandanlığı satmalma komis yonunda icra kılınacaktır. Ta- İiplerin şartname ve nümunesi- ni görmek için komisyona mü- | tın alınacaktır. racaatları ve pazarlığa iştirak | 24/10/932 pezartesi günü sa- içi vaktinde ko- | at 14530 da Tophanede Merkez Kumandanlığı satınalma komis yonunda icra . Ta ZAYİ — Onbir sene evvel İran kon soloshanesinden almış olduğum pa- snportumu üç gün evvel kaybettim. Bulan zatın Galatada Boşmakyan Hanında 3 No da Kanber Efendiye getirdiği takdirde memnun edile. sabiti dinanda 17 | Ordu İhtiyacı için 600 adet Jugoslavie like karyola kapalı zarf sureti- İle satım almacaktır. Münakasa ZAYI — 1927 de Yüksek Orman| sı 8/11/932 salı günü saat 11 mektebinden aldığım şahadetname-| de Tophânede Merkez Kuman mi zayi ettim, hükmü yoktur. Bor-| danlığı satınalma komisyonun- İlplerin şartnamesini görmek için her gün ve münakaşaya tirak için de şartnamesi veçi le hazırlıyacakları teklif mek- tuplarını ihale gününün muay- yen vaktinden evvel komisyon ei Seri, KARADENİZ POSTASI ERZURUM Vapuru 16 Teşrinievvel PAZAR sümü akşamı Sirireciden hareket. le Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Gireson, Trabzon, Sürmene ve Rize'ye azimet ve av let edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yel keci hanmdaki acentalığına mü: 2onat. Tel: 21515 Alemdar 7. Mehr Vapurü BÜLENT VAPURU 18 Teşrinieyvel salı günü Zonguldak, İnebolu,Sam. sun, Ordu, Giresun, Gi Trabzon, ve Rize'ye azimet ve avdetle ayni iskelelerie Sürmene, Vak- fikkebir Görele ve Ünye'ye uğra yarak avdet edecektir. Acentesi: Aliye Han No. 1 Telefon 21037 Galats Köprü sayı B. 2362, Şobe A. Şirkec Mühürdarzade han 2. 3740 İZMİR - RİRE - İSKENDE- Riye POSTASI (İZMİR 18 Birinci teşrin salı İM de. TRABZON POSTASI (GülGEMAL) 19 Birinci teşrin çarşamba ©. İZMİR - MEKSİN POSTASI (Cümhuriyet 19 Birinci teşrin çarşamba 10 da. Galata rıhtımından kalkarlar. Bu sefer gidişte Gelibolu ve Marmarise de uğranılacaktır. ZAYİ — Bir ay iililer make Göztepede ikamet O etmekte iken maaş almakta olduğum cüzdanımıla 3681 numerolu senedi resmi ve mü- hürüm kaybolmuştu. Yenileri çıka. rlacağından bükümleri kalmamış | tar. 3 üncü kolordu ilânları Yeşilköyde hava müfrezesi- neait tayyare hangarının ta- mir ve ilâvesi aleni münakasa ya konmuştur. 30/10/932 pa- | zir günü saat 11.30 da ihalesi yı . Keşifnameyi gör- mek isteyenlerin her gün ve i boleye iştirak edeceklerin vakti mvwayyenden evvel komisyona müivacaatları, o (873) (5369) va. 1 K. O. Merkez kıt'atınm 4 aylık 412 ton arpasma verilen fiat gali görüldüğünden pazar lığa konmuştur. 20-10-932 per şembe günü saat 16.50 da ihale si , — Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün i- baleye iştirâk edeceklerin vak ti muayyenden evvel Ko. mura Besim caatları (878) (5446) “5 ; Çatalca Mst. Mv. kıtalarnım ihtiyacı için 8400 kilo nohut a- leni münakasaya konulmuştur. İhalesi 9/11 va çarşamba gür nu saat 1030'da yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenle| rin her gün ve ihaleye iştirak etmek arzu muayyen vakit ve saatinden evvel komis. yona müracaatları. ni (885) (5478) 1 . Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı i- çin 5800 kilo kırmızı mercimek. aleni münakasaya konmuştur. -|9//11/932 çarşamba günü sa” at 10.30 da ihalesi yapılacaktır. Şertnamesini görmek istiyen İlerher gün ve ihaleye iştirak etmek arzu edenler vakti muay yeninden evvel komisyona mü-

Bu sayıdan diğer sayfalar: