16 Ekim 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

16 Ekim 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 gaziçinde bir gezinti yapmış Üzeri saraya dön:...
 Cemiyeti akvam komisyonunda Âç ve sefil çocukları himaye meselesi Necmeddin Sadık beyin teklifi encümen tarafından ittifakla
 Rus futbolcuları geldiler Klüplerimizin gönderdiği buketlerle Rus futbolcuları âdeta çıçeklerle donanmıştı Yukarıda, Rus...
 Balkan olimpiyadı İBu sene de müsabakalarda gene sonuncu kaldık — Atina 15 ( Hususi ) — Bugün stadyumda, — Balkan —...
 Serbestçilik Mahmut! Esat bey, muhaliflere şiddetle hücum ediyor İzmir 15 (Hususi) — Mahmut Esat B. Anadolu gazetesinde...
 Başvekil İsmet paşa Başvekil Ismet Pş. dün Heybeliada'da köşklerinde istirahat mişlerdir. Meclia Reisi Heybeli giderek İsmet
 Fransa ile ilil_âfr Şimendifer ve emlâk meselelerinde itilâf oldu İBugün de müzakereye devam edilecek, Suriye komiseri...
 - A.H. beye cevap “Hükümet zıraatı da himaye etmektedir,, « Bugünkü gümrük tarifeleri bunu ispata kâfidir » Hükümetin sanayi
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fransa ile itilâf müza- kereleri nihai safhaya girdi. AM Aç çocuklara yardım teklifimiz ittifakla kabul edildi. Sene 15 — No: 5036 — Fiatr her yerde: 5 kuruş PAZAR — 16 Teşri evvel 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 © Cemiyeti akvam komis komisyonunda Aç ve sefil İ çocukları himaye meselesi Necmeddin Sadık beyin teklifi encümeni tarafından ittifakla kabul edildi Beynelmilel çocuklara yardım ce: cemiyeti heyeti murahhasamıza resmen teşekkür etti Tevfik Rüştü bey ile Necmeddin Sadık bey Milletler 'cemiyetinden çıkarlarken Cenevre, 10 — Milletler cemi- | olarak hazır bulunan Necmeddin yelinin çocukların hi kadın | Sadık bey, Milletler cemiyetinin Ücareti, afyon ve saire gibi içtimai | bu seneki mesai raporuna nazaran, meselelerle meşgul olan komis- | şimdiye kadar, cemiyetin birçok younnda, murahhas (Dovamı ikinci sahifede) Rus futbolcuları geldiler Klüplerimizin gönderdiği buketlerle Rus|' futbolcuları âdeta m donanmıştı ZN A Yukarıda, Rus futbolcuları, sporcuları Rus çocukları futbolcula, arasında aşağıda alıkışlarken Önümüzdeki cuma günü Fener stadında ilk maçlarını oyniyacak olan Rus futbolcuları dün sabah limanımıza geldiler. Rus sporcu kafilesinin istikbal programı büyük bir muvaffakıyetle tatbik edildi. Çiço vapurunu kavaklardan karşılayan heyeti tertibiye vapuru düdüklerle selâmladıktan © sönra römorkörden o vapura | girerek ( Devamı ikinci sahifede ) Giri Hz. İÜ Gazi He dn motörle Bo fl gaziçinde bir gezinti yapmış ve akşam üzeri saraya dön- müşlerdi Başvekil Ismet Pç. liada'da köşklerinde ii mişlerdir. Meclis Reisi Heybeliye giderek Ismet Pş. yı ziyaret eyle- mişlerdir. Başvekilimizin oğlu Ömer beyin sıhhatlerinde bir az. daha salâh görüldüğü memnuniyetle haber | alınmıştır. Serbestçilik Mahmut Esat bey, muha- liflere şiddetle hücum ediyor Izmir 15 (Hususi) — Mahmut Esat B. Anadolu gazetesinde Serbestçiliğin o kanlı tarihi ve devletçilerin hesapları başlıklı ma- kalelerile © muhalefete | yaptığı hücumları çok şiddetlendirdi. Birinci makalesinde tanzimattan milli harekete kadar süren bütün -in sebebi iktisadi, siya- serbestçilik oldu dedikten. sene evvel tekrar doğ” bestçilik harketine m. larını tekrar yaşatmak için meydan boş bırakılmad ve liberallik te tıpkı farmasonluk gibi prensipleri iti- bariyle vatan ve milliyet tanımaz mâkalesinde serbest- çiliğin elile yok edilmiş vatanı başta şefleri Gazi bulunan bu çün deeri ilen im ile ve beraberlikle nasıl kur- tardıklarını bütün inkıltipları nasıl yaptıklarını kaydettikden son Lozan muahedesinin Avrupanın serbest elinde teneşir tahtası üzerine bir ceset gibi sermeğe çalıştığı Türkiyeyi bugün filen ve bukukan İngiltere, Italya ayarında bir memleket ve millet yaptığını ve bugün teda- visi lâzım bir çok büyük ıztırap- larımız olabilir: fakat yalnız bun- ları ileri sürerken biç bir şey yapılmamış gibi maziyi ve bali inkâr etmek için vicdanı koparıp yerlere vurmak lâzımdır yer ekli Balkan o a olimpiyadı İBu sene de müsabakalarda gene sonuncu kaldık Atina 15 ( Hususi ) — Bugün stadyumda, Balkan olimpiyadı müsabakalarına devam edilmişti 200 metro — Birinci Franko: (Yunanistan) 22,9/10, Ikinci Lo- venheld. (Romanya ) 28, 4/0, Üçüncü Semih 23,6/10. metro manialı koşuda birinci Hacı yorgi (Yunanistan) 1,5/58, ikinci | kaçis (Yunanistan) 59, üçüncü Verjil (Romanya) 2,00/60 Yunan disk atma: Birinci Gançef (Bulgaristan) 38,29 metro, ikinci Sillas (Yunanistan) 36,53 metro, üçüncü Klem (Yugoslavya) 35,90 Balkan bayrak yarışı birinci Yunanistan, ikinci Roman- ya, üçüncü Yugoslavya, dördüncü Türkiye takimları, Umumi “dereceler: Yunanistan 90 puan birinci, Sırbistan 47 pu- van (ikinci, Romanya 44 “puan üçüncü, Bulyaristan 15 puan dör. düncü, Türkiye 14 puan beşinci. Yarın Balkan olimpiyadının son müsabakaları yapılacaktır. Fransa, | Fransa ile itilâf Şimendifer ve emlâk meselelerinde itilâf oldu Bugün de m müzakereye devam edilecek, Suriye komiseri İstanbula geliyor Suriye hududu ile meselesini halletmek de Şambrön ile hariciye arasında cereyan eden müzakerelerin nihai bir safhaya girdiğini geçen gün yazmıştık. Müzakeratı hükümetimiz namına, hariciye vekili Tevfik Rüştü beye vekâlet eden Şükrü Kaya bey idare etmektedir. Dün bu mesele hakkında, Şükrü Kaya bey ile fransız sefiri arasında uzun bir müzakere vuku bulmuş, bu müzakerata Ankara- dan gelen hariciye müsteşarı Numan Rıfat bey de iştirak eylemiştir. Şükrü Kaya bey, bu mülâkattan. sonra Dolmabahçe sarayına gelerek bir müddet meş- gul olmuştur. (Devamı 2 inci sahifede ) Fransız sefiri kont de Şambrön A. H. beye cevap “Hükümet zıraatı da himaye etmektedir, « Bugünkü gümrük tarifeleri bunu ispata il » Hükümetin sanayi erbabını fazla himaye ettiğinden babısla A. FL beyin kooperatif o mecmuasındı yazdığı makale etrafındaki müna- hususta ini öğrenmek * istedik ve bazı fabrikatörlerle gö üştük. Bunlardan Besler fabrikası sahibi Sami bey bu makalede- kifikirlere, şu cevabı vermektedir: Hükümet zıraat erbabını da himaye etmektedir. Bunu etmek güç bir iş değildir. Zi maddelerden alnan gümr #elerini tetkik etmek kâfidir Bu günkü himayekâr. tarifeler karşısında, hariçten memleketi- mize Amerikan buğdayı, Marsilya patatesinin gelmesine imkân var ( Devamı 2 inci sahifede ) Fabrikatör Sami bey — Istanbulda senin oğlanı gördüm, ortalığa duman atırıyordul., — Sahi mi be? — Vallahal, Tanzifat amelesi olmuş, sokakları süpürüyordul..

Bu sayıdan diğer sayfalar: