16 Ekim 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

16 Ekim 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Beye verdiği cevap i Yıl * Sayı : 5306 | Sinema sayıfaları Malâm A.H, Beyin Mahmut Tahrir Telefonu: 24379 — —— — PAZAR, 16 - Teşrinievvel G0ucum) - 1932 e —— mma Dilde inkılâp olamaz mı? meseleleri O konuşulurken urultayda ortaya çıkan te- ve inkılâp meselesinin müs ıma şurada, burada tesa « iyoruz. Vakıa bu bahis ü - salâhiyetli fikir adamla. nülcülere icap eden cevap nişlerdir. Fakat dil işinin 1 etrafında karşılaşılan is o kadar mühimdir ki, matbuat sütunlarında tek - mek faydasız değildir, iorlar ki, dil denilen sey ta- üzviyettir. İnsanların vü Ni nasl kendi iradeleri hari - bir kudretle teşekkül eder eri de arasında Yaşadıkları heyet içinde kendi kendi - na gelir ve bir kere te- il eden insan vücudunu sun'i rla değiştirmek nasıl in olmazsa bir milletin dili başka bir kalıba kona- Dillerdeki tebeddüller an - zamanlarda vukubulan iâmül areliyesinin netice - Lei Olsa olsa bu tekâmülü bir eye kadar süratlendirmek Xeolabilir. Bir milletin diline (8 zaruri bazı hadiselerin te takım yeni kelimeler gi £ Bazı eski kelimeler de çı- D istimalden © uzaklaşabilir. birçok kelimeyi öyle bir beş on sene (içersinde Sr miuee KADUMI Sürmek uz bir şeydir. iren bakılırsa bu söz çok <iğiki gibi görülür, Onun için 7 etin idaresi şeklinde oldu Bi dilinde inkılâptan bahset. hsana fazla bir cür'etkârlık ir. Fakat bu yolda acele 4) m yanlış olur. Nitekim | » diğek tabii uzviyetlerde bile te- AĞN denilen hadisenin yanında inkılâp hadisesi zaman za- vukubulduğu © şüphesizdir. » Üziraatte (Aşı) denilen usul WE uzviyet olan nebatat âlemin- inkılâp vasıtasından baş » İF şey değildir. Evet, nasıl bir armut aşısı yapılarak ayni “başka cins bir meyva al - nı varsa, nasıl esasında olan bir çiçeğin rengi uİlerle © değiştirilebilirse tin dili de bazı tarihi ha- tesirile büyük tahav - S “Beçirebilir. : ş n tekâmül © demek de N Yalnız Osmanlı devleti ip” ettikten sonra Türk dili- dığı değişiklikler bunun bir delilidir. Osmânl e müessesesi , tetekkül eden medre- tesirile aslında halis türk- m dilimizin üç di bir osmanlıca şekline gir“ oyna nasıl bir tekâm iyebiliriz.? Bu çi ük / dilimizde vukubulmuş tabii şiklik diye kabul edebili- ü fi ti f rinde medreselerden a pler tesis edildi. Fakat bu plere giren yeni fenler ve beraber medreseler de ir. Bütün ilmi ıstılahlar a- Mehmet Asım göonyme 2 inci syıtadz; Bu tahavvül - , imparatorluğun son de- ——— C Türkiye ile Fransa Başvekili M. Heriyo e Hükümetimizle Fransa hükü- meti arasında Suriye meseleleri hakkında bir müddet evvel tek- rar başlıyan müzakerelere dö- de devam edilmiştir. Birkaç gün evvel başvekil |, met Pş. Hz.le ve Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyle mülâkatta bulunan Fransız büyük ciçisi Kont dö Şambrön evvelki akşam ve dün akşam geç vakit harici- ye vekâleti vekili Şükrü Kaya Beyle tekrar görüşmüş, dün ak- şamki görüşmede müzakerelere iştirak etmek üzre dün sabah Ankaradan şehrimize gelen ha- riciye vekâleti müşteşarı Numan Rifat B.de hazır bulunmuştur. Şükrü Kaya B. mülâkattan son- Arasındaki meseleler hâlledil- mek üzeredir ra Numan Rifat Beyle birlikte Dolmabahçe sarayma rn ici; saat yirm va de saraydan sayrılark Fransız elçiliğine gitmiş, elçilikte bir saat kadar kaldıktan sonra tekrarDol- * İ mabahçe sarayr na giderekŞükrü Kaya Beye mü- lâki olmuştur. Alâkadar ma- hafilde bu mü- Fransız sefiri zakerelerin ri Kont dö — günlerde katibir Şambrön anlaşma ile ne- ticeleneceği ümit olunmaktadır. Hatta dün öğle üzeri, akşama yapılacak müzakerenin son Ve kat'i müzakere olacağı kuvvetle ümit ediliyordu. Dün kuvvetle söylendiğine göre, Suriye bududumuzdaki şi- mendifer meseleşile suriyelilerin (Devanu 2 inci sayıfada) başlandı lik mekteplerden ve Liselerden sonra dünden itibaren Darül fünunda da derslere başlanmıştır. Bir kaç güne kadar Yüksek mekteplerin hepsi açılmış olacaktır. Yukarıki resmimiz Darülfünun önünde genç talebeyi gösteriyor. Fransızların iddiasına göre : Gizli dosye Almanların 15O0bin kişilik polisi tam manasile silâhlı bir Alman kadınlarının polis töş- kilâtı için talimi ve bir Alman polis kumandanı Cenevre, 15 (A.A) — Tesli- batın tahdidi konferansının ordu mevcutları komitesinde M, Mas- sig. düz Almanyanın askeri ordudur kuvvetleri ve bilhassa Alman zabıtasının mabiyeti hakkında izahat vermiştir. Mumaileyh, Alman zabıtasının, ber millet zabitâsından ziyade. askeri mahiyette olduğunu ye ordu mevcutlarının tarif ve tayi- ninde bu cihetin nazarı dikkate alınması lâzım geldiğini ehem. miyetle kaydeylemiştir. Alman zabıtası, Versay mua- hedenamesi ahkâmına muhalif olarak, 1920 senesinde kargaşa- lıklar o dolayısile 80,000 den 150,000 e çıkarılmıştır. O zamandanberi, devlet zabı- tası ihdası, icabında vazife ba- şıma çağrılacak polis imdat kuv- vetlerinin kışlalara yerleştirilmesi centurie denilen kadroları mev- cut piyade bölükleri vücuda ge- tirilmesi, bunların bir ordunun silâblarına mümasil silâhlarla ve malzeme ile techiz edilmesi Ak (Devamı 2 inci sayıfada) Yarınki, sayımızda, b. yazılar sayıfası Pek yakında: Si “Işliyen yara Milli ve güzel bir român Idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş a mame —— e —2 Dün komşumuz Rusyadan in 10110 8 23 kişilik bir sporcu kafilesi geldi Rus sporcularının dün vapurda sporcu Türk gençleri tarafından karşılanması : ilk maç cumaya (Tafsilât spor sütunumuzdadır.) MAKARA DEREASEES ARARIZ Darülfünun dakka rana | Dilimiz ve Osmanlıca hastalığı ile mücadelelerimiz “ Ben Kurultaydan sonra en ön i maddesinde Filoloji, hatta çalışan avcı neferiyim. ,, Zıp Fakültesi o müderrislerinden profesör Kemal Cenap Bey, Dil ve tığımız anketler için sorduklarımza bir yazı ile cevap verdi. Mahterem doktorun cevabını aynen takdim edi yoruz; Birinci sorgunuza cevabım: Senelerden beri söyliye söy » liye, dilimde tüy bitti. A, efen dim, Darülfünun diye, bizim a - rapçadan uydurarak yaptığımız bir tabir ilga edilerek yerine garp aslından bir kelime konulacaksa bu kelime (Üniversite) mi olma- 2! Görüyorsunuz ki, meseleyi ben çıkarmıyorum, . o kendiliğinden çıkarıyor. Daha dün, Dil Kurulta- yında Türk Dili Tetkik Cemiye - tinin nizamnamesinin Müderris KemalCönap B. aynen kabul edildi. Kurultayda kıymetli hitabelerini dinlediği « miz hatiplerimiz, meselâ OHasan Etimoloji, | Âli beyefendi (araplar ve acem » . Lengüistik gibi ecnebi tabirler (Devamı 10 uncu sayıfada) SAREEEASEESARAEEE aaa nee yayan ea ça oggemaaapmeGapmarzaeBanAMEA LANA GKAKAA SERE KANADA BEER KEKE Londra, 15 (A.A) — Almanya, Cenevrede toplanacak olan öörtler konlerunama gelmek istemiyor. Bununla beraber, İngiltee, Fransa ve İtalya, ikinci 'Teşrin ortalarında tekrar bu işi görüşeceklerdir. 10 uncu Yeni Dörtler konferansı sofrası ingiliz — Buyursana Alman dostumuz, yeriniz hâzır, Alman — Ne gelelim & kuzum, bize bir şey birakmamış- sınız ki 1, Ne varsa kendi önünüze çekmişsiniz 1.

Bu sayıdan diğer sayfalar: