16 Ekim 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

16 Ekim 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÜADKIN GÖZB HALİN Yu Ağı Sâlim DİLİ . Sene 3 5 Mer Şimdi D Kisa bir müddet evvel bütün İdtile yazmıştık: o Milyonlar inde çok kiymetli bazı ta- in #serler esrarengiz bir şekilde â “e muş veya çalınmıştır. Ger- Mei aların kaybolma veya çalın tarihleri yeni değildir. Salta- Fak, devrinin son günlerine aittir. at tamamen millete ait olan ede onların ve bunları yok lerin - “ bulunması lâzımdır, Miştik, ei bir taraftan Maarif da eti, bir yandan da Müzeler "Sİ bu mühim meseleyi tah- ik “diyor, Tahkikat ciddi şekil tafsil bu Yapıldığı için elbette ki | gün i ie perde arkasında o giz- | MİŞ bir vaziyetle olan esraren- giz ada mlar günün birinde mey- Ba çıkarılacaktır. vim bu - tahkikat devam Siderken biz yepyeni ve çok him bir hâdiseden daha haber- ! lunan çok kiymetli ve çok meş İ Yanı işleri tletener İtambl — 20 20203 : a a m e Milyonluk Ve Tarihi Bir Levha Ortüda Yok! Evkaf İdaresi Tahkikat Yaptırıyor Kaybolan levha hakkında tahkikat yaptıran Evkaf Müdürü Niyazi Bey dar olduk, Derhal yazalım: Çem gelköyünde iskele camiinde bu Son Posta o — PAZAR | derhal tahkikata başlamıştır. 16 16 Tegrinievvel 1932 “Pisti 5 kur 3 kara Liman Şirketi Müdürü Hamdi B.Cevap Veriyor: i “Yazıyı Ben Yazmadım. Bunun Kim Olduğunu Yakında Anlıyacaksınız!,, Fabrikatörler Merak Ediyorlar : Acaba Kimdir? dara 1 leri talafana: ya — . 20201. hur bir tarihi levha son zaman- larda ortadan kaybolmuş, yok olmüştur. Şuna da söyliyelim ki her halde yüz binlerce lira değe- rinde olan bu tarih yadigârı ge çen seneye kadar camide asık duruyordu. Şehrimize gelen ©c nebiler tarafından sıksık hayretle seyredilen bü kıymetli eser son bir sene zarfında kayıplara karış- mıştır. Bu tegayyüp bâdisesini Maarif Müfettişlerinden bir zat tespit etmiş, hâdiseden Evkaf İdaresi de haberdar olduğu için Tegayylip hâdisesini ilk anlıyan Maarif Müfettişi bundan bir sene | evvel Çengelköy camiine gitmiş, levhayı seyretmiştir. Müfettiş B. birkaç gün evvel bu meşhur lev- hayı bir daha seyretmek için ca- mis kadar gitmiş, fakat levha- nın yerinde yeller estiğini görün- “A. H.,, markalı makaleye göre, fabrikaları himaye etmek doğru değlimiş ! Liman Şirketinin “ Koope- ! nazariyeci bir iktisatçı ratif ,, isimli mecmuasında çıkan | mayicilerin — kendi imiş. Sa- menfaatlerini (Devamı 10 uncu sayfada) Bir Fen Adümümza (Çin - Japon Pariste Nişan Verdiler Kemal Cemil Beyden İstikbal İçin Çok Şeyler Bekliyebiliriz Meselesi İVE'Türküye Cenevre 15, (A.A) — ler Cemiyeti 13 öcncü büyük meclisi, Türkiyeyi Çin- Japon ihti- Mâfını takibe memur 19'lar komi- tesi azalığına intihap etmiştir. (Bu komite, meşbur Layton komitesi tarafından © Mançuride yapılan tahkikata ait raporu tet- kik ve müzakere edecektir.) Arnavutlukta Tiran, 15 (A.A) — Kral, sui- malüm makalenin muharriri el'an İ merak ve heyecan ile araştırılı- Millet- | fakat bulunamıyor. Fab- re. bücüm eden sa- dolu olan bu mâkalenin altında gerçi “A. H., markası vardır ve Liman Şirketi Müdürü- nün de ismi “Ahmet Hamdi, dir. Fakst Hamdi B. bu yazının ken- disi (o tarafından © yazılmadığı nm, “A H., o markasnında kendi isminin ilk harfleri olma- dığını söylemek hususunda ısrar gösteriyor. Bir (© muharririmiz bu makalede ileri sürülen fikir- ler etrafında bazı fabrikatörleri- mizin fikirlerini sormak istemiş, Hereke Fabrikası Müdürü Mehmet yor, rika memleket menfaati diye göster miş olduklarını iddia etmek ne demektir?. Hükümetin, sanayiin terakkisini (memleket menfaati addettiğine şüphe mi vardır? Sa- nayiciler menfaatlerini memleket menfaati diye göstermişler değil, wuamelât itibarile iptidai mad- delerin kontenjana tâbi tutulma sınin sanayi işlerini pek ziyade güçleştirdiğini söylemişler ve ip- tidai maddelerin serbest birâkıl- masını temenui etmişlerdir. Fazla para kazanmak mesele- sine gelince; “ A. H. , Bey ser- mayesinin (acaba kaçta birini demire bağlamıştır. İşliyen vazi- yette kilosu bazan birkaç lirayı Kemal Cemli Beyin çalıştığı Pastör enstitüsünde bir mesai sahnesi P Memleke 14 (Hususi) — Akdeniz v yy etlerinin doktorlâri tarafın | ia e faydalı bir bafzıssıhr| bi resi toplandı. Bu kongrenin! e Sea bizi alâkadar eden tarafı iki bir Türk fen adamı, bu on e Mali Söğüs kabartacak kiy- b iz ispatı vücut etti, ge diki, aristeki Pastör kuduz ağ rlüğü nit fenni ar müessesesinin tofesör J, ar araştır- müdürlerinden “gra'nün asistan Bay- sine Cemil Beydi. Profesör ayal ede izahat verirken Via axi ruam hastalığile iller son derce tesirli bir İunduğunu, bu seromun bulunmasında kendisi kadar bay- tar Kemal Cemil Beyiu de hiz- meti ve fenni çalışması geçtiğini bildirdi ve ilâve etti. “ — Şimdi, müştereken, ayni esas üzerinde yürüyerek verem için bir serom arıyoruz. Mesai- mizin şimdiden yarısına geldiğini i müjdeliyebilirim. Bugün teessür- tecrübe bir sene daha aldım ki tetebbülerini le haber ve de- fen noktasından vam “öltirmesi lizumlu bulunan bu genç vr çok | kıymetli fen adamı, Türkiyeye dönmesi için emir almıştır. Diğer arkadaşlarıma nisbetle çok ( Dera 10 uncu sayfada ) Ali Bey muharritimize o şunları söylemiştir: «— A. H. Bey, makalesin- den anlaşılıyor ki, sathi ve sırf tecavüz eden bir male tasfiye halinde kilosu altmış paralık hur- da demirden ibarettir. Sanayici- (Devamı Tİ inci sayfada) kast üzerine ölüm cazası alan 7 kişinin bu cezasını değiştirmiş- tır. Bunlar, ölünciye kadar ha- piste kalacaklardır. Sovyet Futbolcuları Şehrimizde Sovyet Rusya muhtelit futbol takımı oyuncularının; bizim mubtelitle bir maç yapmak üzere şehrimize or. leceklerini yazmıştık. Misafir sporcular dün sabah şehrimize gelmiştir. Bu resim sisafirlere yapılan Utikbal - rasimini gösteriyor. Tafsilât iç sayfamızdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: