16 Ekim 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

16 Ekim 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MARA ETAVEMEMEIEES AK ve Onun Seyirleri Tesbit (Ediliyor Ön senelik tespit ticaretim edildi Oda vk ile muntazam dos. yalar meydana getirdi.. Ticaret odası devamlı on senedenberi üry ile olan ticari münasebatımızı İNE etmeğe muvaffak olmuştur. bu kıymetli mesai | neticesinde tiği malümatı her devlet için Seki dosyalar vücude getirerek NE etmiştir. Her dosyada © mem. İde son on senelik ticari münase- mz, ithalât ve ihracatımızın ki Ye kıymeti sabit para İle tutarsa Wunez ve ithal edebileceğimiz eş dakkada malümat bulunmakta- Odanın topladığı bu malümattan * devlete hususi kontenjan tatbiki Weüsunda çok istifa edilebilecektir. Yunanistanla İcaretimiz Mesöisinin ikmal etmiş olan Türk Ma“ ticari münasebatım tetkik ko Miyonunun ittihaz ettiği kararlara mesai raporu hazırlanmıştır. Di- E Üraftan gelen elümmte” Baze İS Yunanistanda ayni işle uğraşan Mİ en ön meeosieini üzmek e tir. Yunan Balkan birliği komite N Türk heyeti murahbasası riyaseti pg hürüste müracaatin. bulunarak İvelee mukarrer olduğu veçhile bu K komisyonun bir an evvel müşte. İK içtimmlarma başlamasını temen- Ni etmiştir. Mısırda pamuk stoku Ticsret odasına gelen mülümata tan Mısırda son günlerin pa- #toku 3,5 milyon kantardır. Pa piyasası vaziyeti pek ümitbahş ülmemektedir. Kuru fasulya ucuz Gelen malümata nazaran bu sene 49'u fasulye fiatleri memleketin her i*fmda çok ucuzdur. Şark vilâyet- aş bir okka fasulyanın Gini bey ştur, Yunanistana kaç baş hayvan girecek? va mn hükümeti 1933 senesi ni- kadar Yunanistann ithal © üc küçük baş hayvanatın mik Miri tespit etmiştir. Bu müddet ğinde Yunanintana hariçten Bin bay hayvan ithal edilebilecektir. Bunun 500 bin başı Selânik 180 bi den ithal edilecektir. 15 Şu- 15 Mayısa kadar Yunanista. 9a kiz ithali memmudur. nan ana hayvan ithal edecek İÇ Yunan milli bankasından müsaa almağa ve bedelini Yunan mah- a (İs Bankasından alman cetveldir ) 15 Teşrinievvel 1932 Aleşam Fintları İstikerazler Tahvilât hr derin S6, ha 2 14,80 Uzrem'aigerta 16,80 Bomcati 10,0 bir mesai | sulü olarak almağa meebür tutulmak bütün | tadırlar, Yunanistana kasaplık hayvan ih- racatı hemen münhasıran memleketi miz tarafından yapıldığı için ticaret odası Yunan hükümetinin bu yeni kararlarını alâkadar ihracatçılara bil di Eylülde idhalât ve ihracatımız Gümrükler istatistik ve tetkik mü düriyeti eylül 932 ithalât ve ihraca- tını tesbit etmiştir. Hazırlanan iste- Gstiğe göre , bu senenin eylül aym- da ihalâtımızın 6915397 liralık | bir kiymet göstermesine mukabil, ihra- Gatımız bunun 4245350 lira fazlasile 11163747 liraya baliğ olmuştur. Se- kiz aylık rakkamlar bu son rakkam- lara ilâve edilince bu senenin ilk do- kuz aylık ithalitmm 64720406 ve ihracatımız da 63565992 liraya ba- Bu süretle itha- ndaki fark itha- lit leyhine olarak 1154504 liradan ibaret bulunmatadır. 931 senesinin ilk dokuz ayında ise ithalatımız 101165079 lira ve ibra- caltımız da 82630116 ra olduğuna göre geçen senenin o ayni müddeti zarfında ithalât 18534963 irn nishe- tinde ihracattan faza omuştur. Sovyetler yapağı alıyorlar Türkiyede yapağı ve tiftik satış mevsimi umumiyetle Mi da başlar. Haziran ayından Sovyetler piyasamızdan yapağı tiftik müba, aasına başlamışlar. ve Rumeli yün mahsulünün henen hep sini vapur teslimi 56-58 kuruştan sa tn almışlardır. Bundan sonra tem- muz, ağustos ve eylül aylarında 40. 41 kuruştan kat'i tiftik mübayanları akdetmişlerdir. Mevsim iptidasından itibaren 15 Teşrinievvele kadar Sovyet Rusya, piyasalarımızdan — 1.800.000 i tiftik olmak üzere 4.000.000 kilo yapağı va tiftik satm almıştır. Alman parası BERLİN, 15. A. A. — Havas a- jansı ınuhabirinden: Rayişbank müdiri | M. Luther'in İ hükümet kontenjantman siyasetine devam eylediği takdirde bankanın Alma parasını garanti edemiyeceği- ni hükümete bildirmiş olduğu söylen mektedir. Neticeleri pek mühim olacak olan bu teşebbüs henüz resmen teeyyüt İ etmemiştir. Şayet | doğru ise hukü metle imperatorluk bankası arasım- da vahim bir gerginlik hâsil olacak deemketir. Bu havadis ile Dr. Şahtın M. Lut here karşı çi lâhiyetlerle bankalar komiseri tay edilmesinden hükürmetçe | vazgeçil miş olduğu haberi arasında bir mü- nasebet ve irtibat mevcut olduğu zannedilmektedir. Üsküdar tapu ida- resini teftiş İstanbul Tapu idaresinde tet kikatta bulunan Tapu müdürü umumisi Cemal Bey dün sabah Üsküdar tarafına geçerek Üskü dar Tapu idaresi için ayrılan nı gezmiştir. İstanbul T pu idaresinde bulunan Üsk dar, Beyoğlu Tapu daireleri mensup oldukları kazalara nak lediyeceklerdir. 41 okka esrar BURSA — Evvelki gün Orhanga- x'li Murat oğlu Recep enindeki | şö förün idare ettiği 10 numaralı oto- mobilde beş gaz tenekesi içinde 41 okka esrar zabıtaca o yakalanmıştır. Şoför bu esrarların Emirsul. tan mahallesinde elyevm kilim ve balı ticaretile meşgul olan meşhur kaçakçılardan Kara İbrahime ait ol. duğunu iddin etmektedir. Şoförün mü; yoksa İbrahimin mi haklı oldukları mahkemede halledi- lecektir. Türk tarihi cemiyeti azasına "Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinden: 17 birinci teşrin 1832'pazartesi gü nü sat 14 te Dolmabahçe Sarayın IZ| Belediyede İtfaiye için Yeni makine 100,000 liralık 26 parça getirtilecek Belediye İstanbul itfaiyesi için yeniden 26 parça makina sipariş ineler bu ay s0- caktır. Makineler 100 tır. Yeni vesait geldik yeni itfaiye grupları tesis Telefonlarda Tasarruf Belediye, şubelere bir tamim göndererek telefon muhaberatın- da azami tasarrufa riayet edilme sini bildirmiştir. Telefon muhabe- rakı için bütçede 15 bin lira tahsi- sat konduğu iça bu faslm mü- bim bir kısmı şimdiden sarfedil. miştir, M. Yansen Belediyede Şehircilik mütehassıs M. Yan- sen belediyeye gelerek vali ve be- lediye reiri Muhittin Beyle bir sa- sttan fazla uzun bir mulâkat yap- tanbul plânmın yaptırıl- me havale edilece- ğine dair verilmiş bir karar yok- tur. Belediye beynelmilel şehirci- lik mütehasınları © arasnda bir müsabaka açmağı muvafık bul-| maktadır. Gelen itfaiye müte- hassısı değil İstanbul itfa tehassısın şehi Zendiğimize göre, bir mütehassis gelmiş (değildi Gelen zat, yangın söndürmek için kullanılan bir nevi gaz yapan bir fabrikanın mümessi ir, Belediye trmeğe karer vermiş bu hususta tahsisat Fakat benüz hiç bir mütehas. mukavele yapılmış değildir. En son olarak tevsiye edilen Dresten şehri itfaiye kumandanı olan zat- la muhabere yapılmaktadır. Diştabipleri Kongresi Gelecek ayın birinci günü açılıyor Türk Diş tabipleri Cemiyetinin ha- zırladığı kongre 1-11-932 salı günü saat 14 te merasimle Darülfünun Konferans salonunda açılacaktır. İlk kün merasime hasredilmiştir. İkinci içtima ertesi günü saat 10 da Diş tababeti mektebinde olacak, sabah celsesine iki rapor okunup münaka. şası yapılacaktır. o Öğleden sonraki celse serbest mevzulara hasredilmiş tir. Gerek Doktorlar, gerek Diş tabipleri tarafından kongre umumi dâitipliğie birçok tebliğat gönderil. miştir. Bu şerait altında Kongrenin dört gün sürmesi ihtimal dahilinde- tababeti Kongresi olması Diştabipleri arasında büyük bir alâ- ka uyandırmıştır. e Anadoludan da birçok Diştabipleri Kongreye | işti- rak edeceklerdir Cemiyet Kongre münasebetile bir Seri Diştababeti Mektebinde a- gıncakıtır. Sergide Diş kadar eden yenilikler | teşi cek, bir kısmında oda lddüncet rm mallarını teşhir edecekler. dir. Sergiye er arrusunu göste ren ticaret evlerinin Cemiyet vezne- darı Mehmet Rifat Beye müracaat stmeleri lâzımdır, Sergi esnasında cemiyet konyre- sistlerin şerefine bir tenezzüh tertip edecek hitammda da bir danslı ye mek verecektir, Feribot müzakeratı Şirkeci ile Haydarpaşa arasın da feribot tesisatı o yapmak için Nafia Veköletinı tekliflerde bu Tunmuş olan İn sermayedar grabu mümessili kolonel Barry dün akşam Ankara'ya gitmiştir. Yeni Bpünğa sefiri Ankaraya gitti müsteşayı M. ve kilip PA. İZ 1... titün azzeenın teşrifleri ei- | Horunnder ii halde An Şehrin süt meselesi, gene gü- nün belli başlı bir mevzuu halini almaktadır. Senelerden o beri bu lerce mevzuu bahsolur; sonra unu tulup gider. Bu de süt satıcıları miktarının, cemi yete yazılı olmıyanların da bu iş- İe meşgul olmaları yüzünden art- tığını görmüş kendi mensuplarına rma ruhsatname © numaralarını koydurmağa karar verdi. süt satanları cemiyet birincisinde ihtarla, tekerrüründe ruhsatname lerini almakla cezalandıracaktır. Ticaret Müdürlüğü de bu ted- biri tasvip etmiştir. Diğer taraftan Belediye, bu si öteden beri tetkik ederek ilk safhada inek ahırlarını islah et- tirmiştir. Bundan sonra inek âde dini, hergün istihsal © edilebilen sütle şehirde istihlâk olunan mikdarlarını tetkik © ettirmi Neticede, istihsal edilen alkdar süt Vilâyelte İskân Suiistimali | İdare heyetinin ya- il rın tetkikata başla- ması muhtemeldir Vilâyet idare heyeti yarın top- Isnacaktır. Bu içtimada iskân sai istimalinden maznun © olanlarm evrakını tetkika başlıyacaktır. ve Sıhhiye vekili: kuduz müessesesini gezdi Sıhhiye Vekili Dr. Refik P: dün Çapadaki kuduz bastan gezmiştir. Kefik Boye ; müessese müdürü Dr. Zekâi Bey izahat ver miştir. Refik Bey müemesede gör- düğü tekâmül ve intizamdan dola yı memnuniyetini izhar etmiştir. Konsreden avdet Viyanada sıhhi kongreye işti- rak etmiş olan üröleğ Dr. Şemset- Vehbi Bey şehrimize dönmüş tür. Müzede Yeni eserler Erdehten dört kabartma heykel gönderildi Geçenlerde Erdek civarında ©s- ki Kizikos harabelerindeki kıy- ki be ve heykellerden dört | emize gelmiştir. Bun- lardan ikisi milâttan üç asır evve- le sit (Karyatit) denilen ve iki sıplak genç erkeği tasvir o eden yüksek kabartma heykeldir. Bun ihi itibarile çok kıymetli adde- dilmektedi Halkevi temsil şubesinde Halkevi temsil şubesi 29 teşri- nievvel Cümhuriyet bayramında büyük bir müsamere vermek üze- re hazırlanmaktadır. Kaçak sigara ve içkiler Son günlerde muhtelif yerler de yapılan aramalar neticesinde gene bir çok kaçakcılar yakalan- mış, ihtisas mahkemesine verilmiş, Edirmekapıda Hüseyin efendi. nin ruhsatsız tütün sattığı anla- şılmış, dükkânda, o 279 paket köylü sigarası müsadere edilmiş- tir, Beyoğlunda (o Nikola ef. nin dükkünmda 240 kilo kaçak şaraj bulunmuştur. Haydarpaşada K. mal Ef. den 117 paket tezkeresiz halk sigarası bulunmuştur. Beyoğ unda Yordan Ef, den bir kilo ka çak rakı, Cibalide Ahmet ef. den 850 defter kaçak sigara kâğıdı, Kimi eler Mekmât ete 800 paket ruhsatiyesiz sigara, Kalyoncnda Madam Marke bir | le a a ale al pe İSE köylü siğarnsı, Anadolu fene- rinde Ali Osman ef. den 100 pa» ket halk, sizaranı Te Seyyar sü kıyafette olacak — —-os— — Belediyenin de bir ta'kim fab. rikası açmak tasavvuru var | mesele arada bir tazelenir, güm- | haki çeket giydirmeğe ve yakala: | li | üler bir dan 16 bin kusur kilo fazla süt| istihsal edildiği neticesine varıl- mıştır. Krema ve kaymakaltı ver solu süt satışların bu farkı teş- kil ettiği anlaşılmaktadır. Beledi- ye, bunun önüne geçmek için nek sahiplerne ne suretle | sıbbi süt sağılabileceği, hayvanların ne te sıhhi olarak beslenebilece- öğretilmek üzere kurslı İ mak ve böylece, i isti ni temine çalışmak gayesin kip etmekle beraber, perakende lerin de tahdidi AR gö- rülmektedir. Bu sayede, hem Saba A5 WEN Şeklseceli çin süt Fistleri de düşecektir. Belediyenin, bundan başka bir de tâkim fabrikası vöcude getiril mesi gayesi vardır. Bu fabrika i- çin bir kaç ecnebi şirketin müra- caatı bulunduğu gibi, bazı yerli müstahsillerinde aralarında bir- leşerek ayni gayeyi istihdaf eden teşebbüsleri mevcuttur. Belediye mehafilinde, bu noktada ketümi- yet izhar edilmektedir. Tütünler Satılacak Fakat ortada henüz müsbet bir şey yoktur Dünkü akşam refiklerimizden birinde bazı grupların bu seneki | ve geçen senelerden mevcut stok tütünlerimizin hepsine iyi talip olduklarmı yazmakta idi.| Bu hususta tahkikat yaptık. Piyasada bu böyle müsbet bir şey yoktur. Val nebi tütün kem- panyaları müdür ve rinden bir çoğu bugünlerde şehri: | mizde bulunmaktadırlar. Fakat henüz kat'i bir netice veya mü- zakere yoktur. mümessille- Esasen bu sene tütün mahsulü z çok az olduğundan hepsinin lerle satılacağından şüphe imemektedi Man rifte Galatasaray ticaret birliği Galatasaray ticaret ve bankacı İ hk kısmı mezunları birliği cemi- | İ yet merkezlerini Glorya sineması üstündeki Lüksemburg apartıma- nına nakletmiştir. Galatasaraylılar cemiyeti de merkezlerini yakmda ayni bina- ya nakledeceklerdir. Orta tedrisat müdürü geldi tedrisat Maarif vekâleti orta karaya avdet etmiştir. Fakültelerde dersler İ yüksek mekteplerde dünden, iti- baren derslere başlanmıştır. Yal nız Mülkiye mektebinde derslere yarın başlıyacaktır. Talât Faşa Harp Mısıra döndü Bir kaç günden beri İstanbul- da bulunmakta olan Mısır Banka- sı idare meclisi (o reisi Talât Ps. Harp, dün Toros ekspresile ve Filistin yolu ile Mısır'a dönmüş- tür. Tıp fakültesinde bir ihtifal Tıp fakültesi talebesinden Mehmet B. bir kaç ay evvel k İ talanmış ve Muğ- Maya ailesi nezdi ne gönderilmişti Mehmet B. orade $. iki ay kadar ya- İ bu isnadı yapan Bekir oğlu Ali İ ye veril umumi müdürü Fuat B. dün An- | İ — Darülfünun fakültelerinde ve Mahkemelerde Hırsız Dediği i için.. Eşref oğlu Nazmi isminde bir | genç mahallede vuku bulan bir hırsızlık meselesinin kendisine at- | fedilmesinden müteessir olmuş ve «iendinin üzerine tabancasını bo- şaltmıştar. Bekir oğlu Ali efendinin. ağır surette yaralanması üzerine Na; mi efendi yakalanmış ve tev edilmiştir. Dün mevkufen ağırce- za mahkemesinde cereyan eden muhakemesi neticesinde Nazmi- nin Ali elendiye öldürmek kas tıyla tabanca attığı anlaşılamamış ve sadece adiyen yaralamaktatan y hapsine karar verili mahkümiyet müddet tördiği için tahliye edilmiştir. Süleyman Tevfik B. yin geri kalan cezası Neşriyat suçlarından mahküm un Yarın gazetesi mes'ul müdürü Süleyman Tevfik Beyin rahatsızlıklarının mahpaslağu - nun devamına mâni olduğuna da- ir bb adlice bir rapor verilmiş” ti. Bu rapor vilâyete gönderilmiş vilâyette Süleyman Tevfik Beyin geri kalan cezalarının — affı için bir mazbata tanzim etmiştir Bu mazbata ile Süleyman Tev fik Beyin mahkümiyetine ait olan evrak adliye vekâletine gönderil- miştir. Neşriyat davaları Haber gazetesinde çıkan Çarp ma üsulleri isimli hikâye hırsızlık ve yankesiciliği teşvik mahiyetin- de görülmüş ve hikâye muhar Hikinet Münir Beyle neşriyat imi dürü Hasan Rasim Bey mahkeme- işlerdi. Dün ikinci cezada başlanan mu hakeme neticesinde mahkeme bu hiküyeyi teşvik mahiyetinde gör- memij ve Hikmet Münir, Hasan Rasim Beylerin beraetine karar vermiştir. Limon kıralının muhakemesi Limon kralı Diyamandi efen- in muhakemesine ayın yirmi | üçüncü pazar günü saat 10,30 da | dokuzuncu ihtisas mahkemesinde başlanacaktır. Ölüyü diri mi göstermişler? Dün Ağırcezada şayanı dikkat bir davaya başlanılmıştır. Dava- mın suçluları Belediye temizlik iş- leri xınbar o memuru Muzaffer Beyle Fatma hanım isminde bir kadındır. Fatma hanim mahkeme | ye gelmemişti. Okunan İstintak kararnamesine nazaran, suçlular İ Rabi'n Mesture isminde ölmüs bir kadmı diri göstererek sahte mü- | hür kazdırmak ve sâhte fotoğraf yapıstırmak suretile sahte vekâ | leaname tanzim etmişlerdir. Mu- | zafer Bey kendisine atfedilen bu suçu ısrarla inkâr etmiştir. Muha- keme şabit celbi için başın bir sü ne kalmıştır. Korna köyü Cinayeti Korna köyünde çoban fayı öldü-mekten suçlu muhakemesine dün devam edile- cekti. Fakat aranılan şahitlerden bir tanesi bulunamamıştı, muha- keme bunun için başka güne bı- rakıldı. Musta Salihin Çalışmak isteyen mahkümlar Mahkümiyet O müddetlerinin muayyen bir kısmını bitirip çalış. mak için müracaat eden mahküm ların istidalarnı ki edecek o- lan komisyon, iresi şefi Muhittin Beyin relliği altında bu gün bapisanede toplanacaktır... Mühim bir kaçak- çılık davası şadıktan Dün yeni sene tedri. satma başlaması Poliste Alİ bu | Çocuklar! ez kullanan | İkisi giden tramva- adamın davası bitti ya atlamak isterken Şehzadebaşında 13 yaşların- ardik isminde bir çocuk hız“ In yeçmekte olan bir tramvaya at lamak isterken müvazenesini kay bederek düşmüştür. Düşme neticesinde Mardiğin | kafası kaldırmın kenarma çarpa rak yarılmış, dili kopmuş, dudağı iki parça olmuş, sağ ayağı karl. muştır. Aldığı yaralardan bayılan gocuk hastahaneye kaldırılmıstır. Esrarkeşler Vofada Bozdağan kemerinde sabıkalı Recebin kulübesinde ka- bakla esrar içildiği haber alınmış ve ansızm kulübe basılarak Nieh- mel, Süleyman, Seyit Ali kabak- larla esrar içerlerken yakalanmış. lardır. Tramvay altında Vofada İsmail — Hakkı Beyin oğlu 4 yaşında Vehbi Şehzadeba- şında 523 numaralı tramvay ara- basmın altında kalarak başından yaralanmış, Cerrahpaşa hastane- sine yatırılmıştır. Tüfekli çocuk Yeşilköyde Çekmece köprüsün- de oturan Bediçyan efendinin co cuğu 14 yaşlarında Edvart evden bulunan av tüfeğini alarak bah- babasına ait tek namlulu ve dolu geye çıkmış, bu mrada komşuları 14 yaşlarında Vangel ve 12 yap- larında Karabet de gelmişler, üç çocuk bahçede oynamağa başl mışlardır. Çocuklar bir müddet oynadık. tan sonra tüfeği yere bırakıp şa- biribi da atılan ayakkapların- isi yerden tüfeğin tetiğine garpmış ve tüfek ateş © almıştır. Çıkan saçmalar tüfeğin önünde bulunan Vangele isabet etmiştir. Çocuk vücudumun muhtelif yer lerinden tehlikeli surette yaralan mış, hastaneye kaldırılmıştır. Otomobil kazası Kasımpaşada berber nm oğlu Reşada Tokatlıyan ör de Alman sefarethanesine nit oto- mobil çarpmız, hafif surette yara lanmıştır. İki zorba Fener polis merkezi Mehmet ve İbrahim isimlerinde iki kişiyi yakalamıştır. Bunlar evvelki gece Fener cad- desinde dolaşırlarken yoldan geç- mekte olan Sara isminde bir genç kıza sataşmışlar, kız yüz verme- yince zorla üzerine atılıp tecavüz lerini artırmışlardır. . Bu vaziyet karşımda — Sara bağırmak istemiş, Mehmet ve İb- rahim kızı sıkıştırarak sesini çıka- rırsa öldüreceklerini söylemişler. dir. Bu sırada polis devriyeleri ye- tişmişler ve bu iki zorbayı cürmü meşhut halinde yakalamışlardır. Zorbalar adliyeye verilmiştir. Memnu tabanca Eyüpte Gümüşsyunda oturan Alibey köyüne rucusu Muhiddi: İngiliz beylik tabancasile 23 san- #imetre tulunde bir bıçak buluna- rak müsadere edilmiştir. Üç parmağı koptu Galata'da Yemeneciler cadde sinde Yervant Ef. nin kola fabri- kasımda amele Necmi, sağ ini makineye kaptırmış ve 3 parmaj kopmuştur. Eli bıçaklı Nesim Kuzguncuk'ta oturan kundura cı Yako, aralarında çıkan kavga ie Ortaköylü Nesim tara fından çıçakla iki yerinden hafif çe yaralanmıştır. Nesim kaçarken yakalanmıştır. Duvardan sokağa düştü Usküdar'da Ayazma'da Salâ- cik bahçesi duvarı yıkmakta 0 lan smeleden Niyazi sokağa dü şerek ellerinden ve ayaklarından yaralanarak hastaneye kaldırı). Evde hırsız

Bu sayıdan diğer sayfalar: