15 Ekim 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

15 Ekim 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milletler Cemiyeti Umumi Kâtipliği Milletler Cemiyeti umumi heye- yan bu içtima devresinde meş- Hal olduğu ehemmiyetli me: eleler den biri lir, Milletler a pe am em dı ünkü M5 erek umumi hey ies evvelâ bir reisi yoktur. et reisi ve gerek İs reisi aza arasında münave- İle intihap edili idari salâhiyetleri rail Bi- nn Cemiyetinin teşkili tari ein beri umumi kâtiplik vazi- bir İngiliz yapmaktadır. U- a : alisan bu mâddesi yazıldığı | en Amerikanın da teşkilâta iş hesaba katılıyordu. Ve e- Amerika aza olsaydı, galip ihtimal olarak, umumi kâtip- gibi en ehemmiyetli mevkie lı geçecekti. Amerika yete girmeyince umumi kü. ir lenin İngilize verildi. Altmcı bahsettiği zeyl yazıldı. Eric Drummönd'un umumi kö keliği zeyl ile beraber misakım bir İ'ü oldu. Binaenaleyh umumi p misak ile tayin edilmiş ve ve tebdil edilemez demektir. hükümdarlığı kanunu esasi teyit edilen bir kral gibi... i kâtipliğin teşkiline dair 0- *emiyet misakının 6 ıcı mad- yumi kâtibin misaka rap- zeylde (o zikredileceğini #4 emek İmei ölünce- r umumi kâtiplilte kalma- işin hiç kanuni sebep olamaz Fakat geçen sene umumi kâ- 833 ten İtibaren mer'i olmak iştir. Bu itibarla bu ehemmi- öf ba i cemiyet şimdi ili mevkiin mukadderatile meş- olmaktadır. imi kâtip bu vazifeye geç- den evvel, İngilterenin belli İı diplomatlarındandı.. Diplo- meslekinden daimi surette İmak istemediğinden bahsedi- Hattâ Sir Eric Drummond len İngilterenin Waşington namzettir. di in Sagi umumi kâtibin çekilme ın daha derin 'sebepler- aramak lâzımdır: Milletler ce- ti, ille teşkil edildiği zaman- sonra büyük istihaleler ge- İşniştir. İlk zamanlarda İngilte- hâkim iken, sonra Fransa, Av- İlapada teşkil etmeğe muvaffak lğu bir takım kombinezonlar- nüfuzunu arttırmış, İm cemiyete girmesi de kilin mahiyetinde bir hareket | yapmıştır. O zamandan be e gememiyetli istihaleler geçi- a A balerin neticesi şu ol- ki, cemiyet, ilk zamankin iş İli çok ziyade beymelmilelleşmiş beynelmilelleşmenin, cemi- eli meselelerin hal- daha mücesir bir uneur hali- ver yap koymadığı ayrı bir me- Bilâkis bu noktadan Ml EE dığı iddin edilebilir. Fakat yikat şudur Oki Gemiz MW, bu istihaleler © metice- pe ziyade — böynelmilel hş Pahiyet iyet almıştır. Bu yeni vazi- kâtibi umumiliğin vaziyetile kabul etmiyor. “Ve Sir Eric tarafından tayin edilir. An İN Na umumi kâtiplik teşkilâtı- da değişmesi için bir fırsat ol- takdir edilmektedir. Esasen Noblemaire komisyonu Ni heyet kâtibi umumilik ip il a ehemmiyetli sslahat i tavsiye etti, Komisyo- mi kâtin on sene, diğer e sene müddetle in- ayin edileceklerdi. İnti- iyete aza olan devlet- a mümkün mertebe fazl m umumi kâtiplik teski. Mikye, temsil edilmesine dikkat d... tavsiye ediliyordu. 15 TEŞRİNİE 7 inci sene NUSHASI 8 KURUŞTUR | kil çok memnundur. Halk her iyi VVEL 1932 No. 2400 Başvekil Baharda Yeni Bir Seyahata Çıkacak Sarıp ve Daşmunarrırı Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET Şark vilâyetlerinde en çok istenen şey mektep ve hocadır.. «Hükümetin şarkta alacağı ida. ri ve içtimai yeni tedbirleri Gazi 7 ei buyurdular.. Başvekil Hz, Şark vilâyetle- rindeki tetkik seyahati hak- kında Reisi - cümhur Hz.ne sifahi raporu - nu arzetmiştir. O havalideki tetkikat netice sinde Başvekil derpiş ettiği dari ve içtima! tedbirler, Gazi Hz. ince de tas vip buyrulmuş tur. Bu tedbir lerin hepsi de halka biraz da ha refah ver. mek, onların mânevi ve fikri seviyelerini yük- seltmeğe matuftur, İsmet Paşa, ö- nümüzdeki senenin ilk baharında yeni bir tetkik seyahatine çıkacak tır. Bu seyahat, Karadeniz sal lerinden başlayacak, Şark hudut. larımızda, Cenup hudutlarımızda ki vilâyetlerimize teşmil edilecek- tir. Son seyahatlerinde, halk ile te mas ve müsahabelerinden Başve- henüz takarrür etmemiştir. Adananın pamuğunu alacağız Başvekil Paşa Hz. Adanadan geçerken, bir heyet - Kevsipaşaya kadar istikbale gitrişti o Başve- kil heyeti kabul ederek, Adana hakkında izahat istemiş. Dul m len Adana gazeteleri bu mi etrafında tafsilât verirken lar kis at teşebbüsle- | karşılayor. Şark vilâyetlerimizde Başvekil. den en çok istenen şey mektep ve hoca olmuştur. Başvekilimiz dün de İstirahat ettiler Başvekil İsmet Paşa Hazretle- ri dün Heybelindada “biraderleri Hasan Rıza Beyin köşkünde ti Başvekil köylüler arasında rahat etmişlerdir. Başveki Ankaraya avdet edecekleri gün lg Yeni bir musiki mek- tebi açılacak.. Musiki san'atkârları cemiyeti faaliyetle işe girişti.. “Adanadan ve Adanmalılardan miş ve demişlerdir ki: — Fabrikayı Adanada açmıyo Tür ama, Adananın pamuğunu &- açılışında hazır bulunanlar oğlu kaymakamı Sedat Beylerle cemiyet mensupları ve bir çok 26- vat hazır bulunmuştur. Evvelâ, Zeki Beyin idaresinde bulunan on üç kişilik orkestra heyeti tara- fından İstiklâl marşı, müteakıben idare heyeti reisi Cevdet Kerim, Gireson meb'usu HakkıTarık, Bey (Devamı 6 iner sahifede) maa tiplik teşkilâtmm. #lah ve tensiki | kâtiplik meselesinin halli gelecek fındaki mesai benüz müsbet | seneye kalacak demektir. Millet. ir netiçe verememiştir. Ve bir ka- rar verilemediği içindir ki umumi kâtip Sir Eric Drummond'un bir | miştir. sene daha vazifesinde kalması | bale, cemiyete biyeli ur Türk murahhas heyeti tarafından | 9129 irtihale, umumi kâtiplik teş ileri sürülmektedir. Eğer bu tek, | yilâtımım alacağı şekle bağlıdır. Cemiyetin yeni binasının İstanbul Musiki san'atkârları cemiyeti Beyoğlunda Bursa soka ğında yeni bir binaya makletmiş ve dün öğleden sonra yeni binanın açılma resmi yapılmıştır. o Mera- simde Cümhuriyet Halk fırkası > örün bunların ehemmiyetinden bahset- | Gazi Hz. Mısırla Peli Ti ei Reisicümhur Hz. dün || İicaretimiz öğleden sonra Sakarya işe. motorile Marmarada bir tenezzük yapmışlar ve Adalar civarında biraz dolaştıktan sunra Dol- mabahçe sarayına av- det bumurmuşlardır. Mısırlılar neden bütün tütünlerini bizden almayorlar Birkaç gün evvel Avrupadan şebrimize gelmiş olan Mı ar Bankası idare meclisi | Yeni İspanya Sefiri geldi Sabık sefir kalp hastalığından Madritte vefat etti Mezunen Madride gitmiş olan Ispanyol sefiri M. Yen nile müteaddit defalar görüşmüş ve memleketimizin iktısadi vaziye ter. Ta dün Perapalas ote aret eden bir ürk - Mesir iktısadi ve ticari münasebatı hakkında şu beyanatta bulunmuştur: — Türkiye Mısır ticareti müna sabatı arzu edildiği derecede inki şal bulmamıştır. Bu mesele baslı ba şma tetkik edilecek bir meseledir. Mis, Türkiyeden — pek çok şey ilhak, aimektedir. Bona mukabil ir 6 iner sahifede) ga edilmiştir. M. Ariitegui bir evvel şehrimize gelmizlir. Gi Hazretlerinin Ankaraya detlerini müteakıp, Ankaraya derek itimatnamesini cektir. M. Aristeğui 1924 senes Ank, Mi Sattılar mı? Karısı arasıra gelen paraları kimin gön- derdiğini bilmiyor etimize gelmiş, ve birkaç İ sene burada kalmış, memleketimi zi tanıyan bir diplomattır, Diğer taraftan teessüfle aldığımız habe re.göre, sabık sefir M. Yenn Ser. (Devamı 6 ıncr sakifede) Kahve alaca. ğız, fakat.. Brezilya ile bir anlaşma zemini bulunacak ANKARA: 13 — Brezilya kahve ihracat müesseseleri na- | mına İktısat vekâletine bir mü racaat vaki olmuştur. Bu müra caata nazaran Brezilya Türki- yeye ihraç edilen kahveye mu ! kabil bizden mal almaya razı ol İ maktadır. Ancak iktisat vekâ- leti Brezilya tarafından bizden İ alınacak malın nevi üzerinde İ bir kaç madde göstermiş ve mü | badeleye bu malların esas tır tulması noktasmda ısrar etmiş | 4i. Halı. zeytin ve Zeytinyağı bu meyandadır. Brezilya ve ihraç mües- seseleri ise Türkiyeden alacak ları malları intihapa serbet kal maları istemişlerdir. Müzake | re devam etmektedir. Bir an- | laşma zemini bulunacağı zan- | hakikaten Zaro ağa tarafından nediliyor. (Devamı 6 wer sahifede) göremem Yeni Terihi Tefrikamız 93 Felâketi Ve İgnatief Hem bir tarih, hem birroman... Tuna boyunun, Balkan geçitlerinin elimiz- den gitmesini bir adam Boğaziçinden nasıl hazırladı? Körler arasında bir açıkgözün neler yapabildiğini bu yazılarda okuyacaksınız.. “Milliyet” yakında «93 felike- | Ayastefanos ve Berlin muahedo- ti ve İçnatief. diye bir tefrika | leri bu yazımın içinde herkesin Etrafındahilerin elinde kaldığı anlaşılan Zaro ağa Zaro ağadan uzun müddet- teri beri mektup (gelmemekte olması ailesini yeniden endişe- ye düşürmüştür. Zaro ağadan bir kaç gün ev vel ailesi Kudret Hanıma 3 İn giliz liralık bir çek gelmiştir. Kudret Hanım bu parayı al mak üzere Osmanlı bankasına gittiği zaman, Zaro ağanın ad sormuş, banka “bileme- yiz” cevabını verince endişesi büsbütün artmıştır, Bu paranm Pm TI rih, bem bir vomandır. nacaktır. Taribtir: Çünki Abdülaziz vak. | | Roman'dır: Çünki inden Berlin kongresine © kadar | anlatılan şeyleri sıkıcı, karışık, olup biten şeyleri olduğu — gibi | birbirine bağlanmamış yolda söy- ortaya koyacaktır. Ak ve Fuat ie ei Mim ve a a da, | rini, adları geçenlerin iy Pm Mei A” | alarm, olan köleleri birbirine eme mii bağlıyarak anlatacaktır. Okuyan- dimin Rus büyük elçisine güve: | jay bu tefrikada tarihin en merak- nişi, Abdülaziz'in indirilişi, 6 inci | hı bir olmuşunu her parçada ar. Murad'ın çıldırışı, Abdülhamid'in | tan bir duyğu ile, bir roman gibi yapmacıkları, Bosna ve Bulgaris- | okuyacaklardır. Her parçanın s0. ES tan isyanları, Sırp ve Karadağ | nu ilerisi için yeni bir merak w- muharebeleri, Rusya ile 93 harbı, | yandıracaktır. Pek yakında.. 1000001 DAG MA Maha bütün bu AM İZ koyacaktır. Bu yazı, hem bir ta. | anlayacağı dille yazılmış bulu. EE ! Almanlar her türlü silâhı kullanmalı! Diğer devletler de tedricen silâhlarını azaltmalı Londrada ingilizlerin ortaya sürdükleri hal çareleri Eş LONDRA, M4.A.A. — M Her. rict saat 18,30 dan biraz sonra baş- vekâlet dairesinden © ayrılmıştır. O vakte kadar yapılan görüşmelerde e gibi terakkiler elde edildiğini 80- İ ranlara” çok bir terakldi husule gel- medi” cevabını vermiştir. Buna mukabil ( İngiliz mahefili dünkü günün ve yapılan mülikatla- rin çok dostça ve mermminiyeti mü- cip olacak surette cereyan ettiğini söylemektedir. “ Mülükatlar öğleden sonra saat 13,30 a kadar devam iştir. Görüşmelere yarm saat 10 da tek- rar başlanacaktır.” Salahiyettar İngiliz mahafili tara- fından verilen izahata göre bu görüş melerden maksat silâh kuvvetlerinin azaltılması hakkında Cewevrode ya- pılan müzakerelerin kucşısına diki İn çıkmazı vücuda getiren sebepleri ortadan kaldırmaktan ibarettir. Hal. ül etlerin mümes karşı karşıya geşile- rek fikir teatisinde (ve bazı görüş- melerde bulunmaksizm böyle bir ne. ticeye ulaşmağı ummağa imkân yok bar, İstihdaf edilen gaye tahdidi tesli. bat konferansının — faaliyetinde de vem etmesini omümkün kılmaktır. (Devamı 6 sacı sahifede) Fransızlara göre, Alman- lar muhfemel yeni bir harpte en ziyade zehirli gâzlere güveniyorlarmıs Bütün memleketlerle ayrı ayrı itilaf İktısat vekâletinde mütehas. sıslar vaziyeti tetkik ediyorlar ANKARA, 14 (Telefonla) — | ruz halindedir. İktsat vekâletinde tetkik faaliye- ; Mütehassslardan o mürekkep ti devam ediyor. Meclise arzedi- | bir komisyon bütün devletlerle o- lecek bazı kanum İâyihalarınm ha | an ticari muamele ve münasebet- zırlanması için çalışılıyor. Bu me- | lerimiz üzerinde tetkikat yapmalı yanda Teşviki sanayi kanunu ile | tadır. Bu tetkikat, vekâletin doğ Sanayi ve Kredi bankası ve ofisi | rudan doğruya ber memleketle ay kanunları arasındaki tezatlar tes | rı ayrı temasını, ver devletle kar bit edilmektedir. Bu son iki kanu- | şılıklı hesap ve menfaat osasma nan bazı maddeleri Cümhüriyet | göre itilâflar yapılmasına esas teş Halk fırkasımın programile taa edecektir. Dün ilk çalışmasını yapan takımımızın oyunundan bir an Takımımız ilk çalış- masını dün yaptı Eski Kurtuluş Yeni Kurtuluşu 3.0 yendi faydadan hali bulmuyoruz. Rus futbolü; doğrudan doğruya atle- tik kabiliyet üzerine müesses bir sisteme maliktir. Ruslar çok atlet olduklarından dolayı, sistemlerini de kendilerine uydurmuşlar ve o- na göre oyun oynamaktadırlar. Ancak bu sistemin zayıf noktası teknik kıymetlerini naz olmasıdır, Ruslar taki pettikleri rejim dola- mahsusa Ruslar bundan evvel bir kere mem leketimizi ziyaret etmişlerdir. Bu dat Kl ik dele Gü raklarımıza geliyorlar. Bu müna- scbetle karilerimize Rus futbolü

Bu sayıdan diğer sayfalar: