16 Ekim 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

16 Ekim 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MLLIYEY PAZAR 6 No. 200 Pek yakında bütün İstan. bul halkının bileceği bir 2 Tebletlik yeni ASPİRİN Paketleri gy Taşıması daha kolay ve temizdir. İhtiyaç halinde yeni paketlerden isteyiniz! Bu yeni ambalâj sizi kıymeti ol- mayan başka mamulât almaktan korur, 3 A BAYER ASPİRİN VE 20 ve 2 tabtetlik ambalAjlar içinde yerde bulunur. On Beşinci Hudut Taburu Kumandanlığından: 1 — Tabusun ihtiyacı olan 250,000 kilo odun ile 20.000 kilo saman ve 25,009 kilo otu 10 Teşrinievvel 932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ikinci defa münakasaya vazedilmiştir. 2 —30 Teşrinievvel 932 tarihine raslayan pazar günü saat 15 te ihalei kat'iyeleri icra kılınacağından taliplerin depozito akçelerile birlikte Edirne Malmüdürlüğü dairesinde müteşekkil komisyona müracaatları ilân olunur. (5402) İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: (Maden kömürü mübayaasına dairdir.) 1 — Başmüldiriyetimiz merakibi için (20) ton lâve marin | Sıhhat ve İçtimat Muavenet Vekâlet'inden maden kömürü pazarlıkla açık kırdırmaya konulmuştur. Trahom hastahane ve dispanserlerine lüzumu olan (50 2 — Kırdırma şartları kâğıdının tasdikli suretleri Başmüdi- | lem cerrahi alât olbaptaki şartname ve listesi mucibince | riyetimizden almacaktır. | zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 26-10-932 çarşamba gü- İ mü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve İçtimai Müavenet vekâletinde komüsyonu mah ihalesi yapılacaktır. Şartname ve listeyi anbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü izzaashha işleri Umum müdürlüğüne mü racaatları ve taliplerin şartnamesindeki tarifat veçhile hazırlan: 5 — Her istekli, biçilmiş bedelin yüzde 7.5 ğu olan 22 lira | mış teklif mekğuplarmı. teminat akçelerini muayyen zamanda 50 kuruşluk muvakkat güvenme “teminat'larile belli saatten | Vekâlete irsali ve komisyonu mahsusuna tevdi etmeleri ilân o- evvel komisyona gelmeleri, (5230) Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 3 — Kırdırma Başmüdiriyetimizde kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. | : İ görmek isteyenlerin 4 — Kırdırma 18/10/932 tarihine raslayan salı günü saağ | dürlüğüne, Ankarada 11 dedir. lunur, 6 — Örnek: Başmüdiriyetimizdedir. İstekliler orada göre- bilirler. (5387) Süt veren annelere Dr. H kere Eminönü Valide kırsathanesi İstanbul »* Trakya Şeker Fabrikaları TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: | Dr. A. KUTIEL Karaköy Börekçi fırını sırasında 34. Darülâceze Müdürlüğünden: İ kumaşın kapalı zarf usulile mü nakasası 29/10/932 tarih cu- i martesi günü saat İ4 te icra e ! dilecektir. Taliplerin teminat akçelerile müesseseye müraca- atları. (5271) Alpullu şeker fabrikasının İstanbul depo. larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. Kristal toz, kilosu 36,5 kuruş Çuvalda küp, kilosu 38'/, kuruş Doktor Rusçuklu Hakkı Galatasarayda Kanzük cc- zahanesi karşısında Sahne s0- kağında 3 numaralı apartıman- da 1 numara, — Telefon 4.4354 va a Tİ LET EYİ rakam olacak. Çünkü... | ize Fosfatlı Şark Mlat Hülâsas ORHORONİ Mektep sokağından Zambak sokağına nakleden Dr. Horhoroni bu hastalarını sabahtan akşama kadar Li . Milliyet Matbaası HER NEVİ Duvar Afişleri Mektupluk Kâğıt - ROMAN Zarf - Kartvizit - Fenni Kitaplar Fatura - Elilânları TABEDİLİR Defteri kebir, Yevmiye ve | Kasa defterleri mevcuttur | Her Müesseseye Elverişlidir. | Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar | Adres: ANKARA Caddesi İ MİLLİYET Kitap Kısmı Telefon: 24310 - 24319 - 24318 Mecmua Mektep Kitapları İ Kullanınız sütünüzü arttırıf Çocukların kemiklerini Kuvvetlendirir Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletind© Trahom hastahane ve dispanserlerine lüzumu olan (55) #| lem ilâç ve sıhhi malzeme olbaptaki şartname ve listesi mucib” ce kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 26-10-932 samba günü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vİ kâletinde komisyonu mahsusunca ihalesi yapılacaktır. Şartns” ve listeyi görmek isteyenlerin İstanbulda Sıhhat ve İçtimai M“ venet o Müdürlüğüne, Ankara'da Hıfzıssıhha İşleri mum müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin şart” mesindeki tarifat veçhile hazırlanmış teklif mektuplarmı, te nat akcelerini muayyen zamanda vekâlete irsali ve komisy0” mahsustma tevdi etmeleri ilân olunur. (5229) Cilt Letafeti GUZELLİGİN Esasıdır Yüzü güneş ve terin tahribatından korumak için Beşir Kemal Letafet Suyunu Kullanın? Deposu: Sirkecide BEŞİR KEMAL ve MAHMUT CEVAT eczanesidir. yanına nakletmiştir. Ve her gün | kabul eder. İ PERTEV MÜSTAMZARI FABRİKASI Istanbul Çenberli Taş Muallim Mubahat Beyin tercüme ettiği ve matbaamızda tabedilen Ameli Hayat Âlimi (terheri N. GA000X)un Her türlü bonolarla mazbata ve vesikalar, deyin ilmühaberi üze- rine her şekilde işler yapar. Balıkpazar, Maksudiye Han No 35 Uğurlu Zade M. Derviş GONOKOK AŞISI FELLIE OLSA Ke Ba»“Ta meb Sandıkta küp, kilosu39”/, kuruş Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. Adres: İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 ETTİ EEE AKBA RR ademi kekili A Her lisanda gazete LR Her nevikırtasiye eşyası e Her türlü, Fotoğraf Jevazımı » makineler e Etem Pertev ıtriyatı İLE Mİ l MİLLİYET MATBAASI | Belsoğukluğu ve ihciltilarnna karşı pek tesirli ve taze aşıdır. Divan olu Sultan o Mahmut türbesi Askeri fabrika- lar ilânları Bakırköy barut fabrikal, muhafız efradı için 31 Ma; 933 gayesine kadar sekiz ayda (13600) kilo ekmek almacağın İl dan talip olanların 90 lira temi- İf natı muvakkatelerini mal san- İl dıklarına teslimi ve şartnameyi görmek için pazartesi ve per İğ şembe günleri ve münakasaya || girmek üzere 24/10/932 pazar || tesi günü zevalden sonra Top - hane Eski Salıpazarında Aske- H Fabrikaları Yollamasında Sa tmalma komisyonuna müraca- at eylemeleri. (5404) | İDEAL BÜRO Yeni Müşteri Bulmak San atı Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz Terzi Mahalli Milliyet Malimsi| Taşraya gönderilen kitaplar için posta Ücreti alınma”

Bu sayıdan diğer sayfalar: