13 Ağustos 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

13 Ağustos 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RADYOLİN Yerli Mallar Sergisindeki ima- lâthane 7 günde 100,000 kişi tarafından ziyaret rdilralet'r! RADYOLİN paviyorunda imalâtı seyredsnler RADYOLİN diş macunu ağızdan giren bütün hastalık mikroplarını */, 85 imha eder. İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: Mukaddema Kadıköy Moda caddesi Sarraf Ali sokak 1 rehnetmek suretile mezkür Sandık idaresinden 5-8-931 ta rih ve 46360 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz doksan liranm tesviye edilmemesi hasebile meblâğı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faizve 9; 3 komisyon ve faiz ve komisyon ve masarif yekünundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temi- ni zımnında merhun bulunan bir ( pırlantalı (O pandantific- ra ve iflâs kanununun 145 incimaddesine tevfikan paraya çev- rilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkür Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine (o olbaptaki maddei kanuniye dairesinde (tanzim ve berayi tebliğ mubaşi- ine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri ozahrına müba şirinin vermiş olduğu meşruhatta mezkür Omahaldeika- met etmediğiniz. olmasına mebni tebligatı mukta ziyenin bir ay müddetle ilânen (tebliği takarrür etmiş olmak- la tarihiilindan itibaren 933 - 625 dosya onumarasile müddeti muayyenei mezküre zarfmda (icranın mutazammın şifahi veya tahriri olarak bir itirazı (kanuni sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde (müddeti mezkürenin hitamını müteakip berveçhi talep merhun mü- cevheratınızın paraya çevrilmesi (o hususundaki muamelâtı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılmacağı malümu- muz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak üzre keyfiyet ilânen tebliğ kılınır. (4035) Yalova Kaymakamlığından: Merkez ve Köy mektepleri için mevcut nümun: sine tev- fikan çıralı çamdan ve Yalova ya teslim edilmek üzere beheri (Beş) k lira muhammen bedelle (270) adet sıra yaptırı lacaktır. İhale 15-8-933 tarihine müsadif salı günü saat on beşte Hükümet konağında komisyonu mahsus huzurunda pa zarlık suretile icra olunacağından talip (olanların yevmü muayyenden evvel numuneyi görmek ve yüzde 7,5 depozito akçesini yaptırmak üzere Yalova muhasebei hususiye memur luğuna müracaatları ilân olunur. (3778) sıl Istanbul Defterdarlığından: 1452 numaralı Maliye te kaçar kanunu mücibince İstan bul, Beyoğlu, Üsküdar mıntakaları : Tahakkuk ve tahsil (omemurluklarma talip olan maliye mektebinden aliyülâla derecede mezun bulunanlar mezkür ka nunun 27 inci maddesinin (D ) fıkrası mücibince on ikinci de- rece maaşlı memuriyete bilm üsabaka tayin edileceğinden ta liplerden müsabakaya dahil olmak isteyenlerin Ağustosun 25 inci günü saat 9 da Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. (4017) PAZAR 13 AĞUSTOS 1933 Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mülkü .E Feyziye Lisesi:: olan binada po Nehari Memleketimizin en eski hususi lisesidir. “ Feyziye mektepleri cemiyetinin ,, idaresi altında manevi bir şahsiyettir. Kazanç müessesesi olmadığından ticret vesair hususlar hakkında talebesine her türlü kolaylığı gösterir Mektep, talebenin sıhhati ve terbiyesi ile ayri ayri uğraşa- bilmek için azami 150 leyli talebe kabul eder ve her sınıfta otuz beşten fazla mevcut bulundurmaz. Mektebin ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Cumartesi, pazartesi ve Perşembe günleri müracaat edilebilir. Mektebin tarifnamesini istey'niz 5301 Telefon: 44039 e ml 6153 | .st. Mir. kumandanuğı Latmalma kom. ilânları Harbiye Mektebi için alına | cak'on sekiz bin kilo-sade ya Zının kapalı zarfmda verilen fiat pahalı olduğundan pazar lıkla alınacaktır. e Pazarlığa İ 17-8-933 perşembe günü saat 14,30 dan 15 şe kadardır. Ta lip olanların şartnamesini gör mek üzere her gün ve pazar- lık gününde belli saatinde te- minatlarile Merkez Satm Al ma komisyonuna gelmeleri. (154) (3979) 5340 Harbiye Mektebi ihtiyacı i çin 2300 çeki odunun kapalı zarfında verilen fiat pahalı gö rül ünden 14-8-933 pazar tesi günü saat 15 ten 15,30 ka dar pazarlıkla satın alınacak tır. Şartnamesini görmek iste- yenlerin her gün ve pazarlığa gireceklerin belli saatinde: te- minatlarile Merkez kumandan hığı satm alma komisyonuna gelmeleri. (160) m 50000 adet yumurta 58033. salı günü saat 14 kadar : münakasa ile satm almacak- tır. İsteklilerin şartnamesini görmek için her gün ve müna kasasma girişeceklerin i vaktinde komisyonda hazır bu Tunmaları. (162) (405) İstanbul asliye o mahkemesi Gunes hukuk deiresinden : Hamparsom ef. ta rafından aleyhinize açılan boşanma da vasının cari mahkemesinde tebliğeta rağ men mahkemeye gelmediğinizden gıya bımzda mahkemeye başlanarak tahkikat zabıtnamesi kıraat ve davacı istiçvap olunmuş ve muameleden bahisle on beş gün zarfında muameleli gıyap kararı tebliği kararğir olmuş bulunduğundan İ tarih ilânden itibaren 15 gün içinde - itiraz etmediğiniz ve yevmü mahkeme © lan 13-0-933 çarşamba günü saat onda İstanbul asliye mahkemesi altıncı hu kuk dairesinde heyeti hakime huzuru» Da gelmediğiniz takjirde davacının i- din eylediği davayı vakiznm ikrar ve kabul edilmiş addile gıyabınızda mah- kemenin intaç edileceği ilân olunur. (6335) Besiktaş 2 ci hukuk mahkemesinden: Armavutköyünde Tramvay caddesinde Lila opartımanında mükim iken Cavit paşa terekesine mahkemece vaziyet edil miş ve müteveffanın bıraktığı bir kı- sım esya 16 Ağuston 933 çarşamba günü saat 14 da açık artırma suretile satıla cağmdan talip olanlar tayin olunan gün ve saatte mahallinde hazır bulun maları ilân olunur. (6351) 3 uncü kolordu ilânları 1, F. İhtiyacı için kapalı zarfla münakasaya konan 320 ton ekmeklik una teklif edilen fiat pahalı görüldüğün- den pazarlığa konmuştur. İ- halesi 13 Ağustos 933 pazar günü saat 14 tedir. İsteklile- rin şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa girmek için o gün ve vaktinden evvel Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu | Satm Alma Komisyonuna gel meleri. (290) (3994) ... Konya Askeri Satın Alma Komisyonundan : Konyadaki kıt'at ihtiyacı i çin 426/500 hile hek kömürü kapalı zarfla münakasa; konmuştur. İhalesi 2 Eylül 933 cumartesi günü saat 16 da teyenlerin her gün İstanbulda 3 üncü Kol Ordu Satm Alma Komisyonuna ve münakasaya gireceklerin teminat larile O birlikte tekliflerinin muayyen vaktinden evvel Kon yada Kol Ordu Satım Alma ko misyonuna vermeleri, (3243) (3995) ... Balıkesir Askeri Satın alma Komisyonundan: Bursa Askeri Hastahane- siyle Askeri Lise için 55,000 kilo koyun eti ile 5,000 kile kuzu eti kapalı zarfla münaka saya konmuştur. İhalesi 20 # 933 pazar günü saat 11 dedir. İsteklilerin şartna- meyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için o gün ve vaktinden evvel teklif ve teminat mektuplarile Balı- kesirde Askeri SA. AL..KOM. nuna müracaatları. (3190) (3497) 4967 ... Konya Askeri Satın Alma Komisyonun. : Konyadaki kıt'at efradı ih- tiyacı içm 27,230 kilo sade yağ kapalı zarfla münakasaya konmuştur (o İhalesi. 24ağus- tos 933 perşembe günü saat 16 dadır. Şartnameyi görmek isteyenlerin İstanbulda üçün cü Kol Ordu satın Alma Ko- misyonuna müracaatları ve talip olacaklarm muayyen IHTIRA MHETEMA SEAN « akan e men otomobil ve vagonlardeki oturacak mahalleri ve klüp sandalya- ları ve sairenin doldurmaları için kık dan (krorulmış kul) veya nebati elyaf. tan mamul basırları» hakkında istihsal olunan 17 ağustos 1931 tarih | ve 1250 numaralı ihtira beratı bu defa mevkii file konmak üzre âhere devrüferağ- veya icar edileceğinden talip olanların Galatada Çini Rıhtım hanında Robert Ferriye müracaatları ilân olunur. Devredilecek ihtira beratı « Tek satılk tayyarelere ait islahat » hakkındaki ihtira için istihsal edilmiş olan 27 Ağustos 1928 tarih ve 1351 nu- maralı ibtira beratı üzerindeki hukuk bu kerre başkasma devir ve yahut ica- sa verileceğinden bu hususta fazla ma- lümat edinmek isteyen zevatın İstanbul da, Bahge kapıda, Taş hanında 43-48 numaralarda kâân vekili H. W. Stock € fendiye müracaat etmeleri ilân olunur. (6309) Devredilecek ihtira beratı « Tayyarelerin satıh hamiline (kanat) ait islahats hakkındaki ihtira içim ig tihsal edilmiş olan 25 Ağustos 1928 ta- rih ve 1357 numaralı ihtira beratı üze- rindeki huluuk bu kerre başkasına de- vir ve yahut icara verileceğinden bu hususta fazla malümat edinmek arzu € den zevatın İtanbulds, Bahçe kapıda, Taş hanmda 43-48 numaralarda köln vekili H, W. Stock efendiye müracaat etmeleri ilân olunur, (6310)

Dr. A. KUTİEL Karaköy, Topçular csddesi Ne. 33 036 4017 günde ve vaktinden evvel tek Uf ve teminat o mektuplarile Konyada Kol Ordu . Satın al- ma komisyonuna müracaatla rı. (3221) Oo (3682) 5099 .... İsparta Askeri Satm Alma Komisyonu! ? İspartadaki kıt'at ihtiyacı için 77,922 kilo sığır eti kapa h zarfla münakasaya konmuş tur. İhalesi 22 ağustos 933 sa İ k günü saat 15 tedir. İsteklile rin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya gir mek için o günve vaktinden evvel teklif ve 1046 hiralık te- minat ile İspartada Askeri SA. AL. KOM. nuna müracaatları. (2202) (3537) 4986 Gireson Askeri Satın Alma Komisyonundan : Gireson garnizon kıt'atı ih tiyacı için 307,000 kilo Un, 60,000 kilo sığır eti ve 106 TAVIL ZADE VAPURLARI İZMİR POSTASI SAADET vapuru her PAZARTESİ 18 de Sirkeciden hareketle Gelibolu, Çanakkale ve İzmire azimet ve Çanakkaleye uğra- yarak avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda da verilir. Adres > Yemişte Tavilzade Mastaf biraderler. Telefon: 2.2210 (6348) Deniz Yolları İşletmesi ACENTALARI : Karaköy - Köprübaşı Tel, 42362 Sirkeci Mühürdar zade ban Telefon: 22740 e... İSKENDERİYE POSTASI ANKARA vapuru 15 Ağustos Sa'ı günü saat İli de Galata rıhtımından İzmir - Pire - İskenderiye'ye kalkar. 14044) Laster Silbermann ve Şü. Tee: 44647- 6. © DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Bahrisiyah arasında azimet ve avdet muntazam postaları Hambprg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan beklenen vapurlar CAVALLA vapuru 13 Ağustosa doğru ALİMNİA vapuru 16 Ağustosa doğru HERAKLEA vapuru 24 ağustosa doğr NİCEA vapur: 25 ağustosa doğru Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve İbrail için limasımızdan bartket edecek vapurlar ALİMNLA vapuru 16-17 Ağustesa doğ Yirhanırmıza murvasa Mer re Yakında Hamburg, Brem , Anvers ve Roterdam imanları için hareket edecek vapurlar DERİNCE vapuru 12-14 ağustosa doğ ra CAVALLA vapumı 15-17 Ağustosi doğ ra MİLOS vapuru 24-25 ağutosa doğru Yakında Londraya gidecek vaparlar KAVALA vapıtu 15-17 ağustesa doğru AGUİLA vapuru 22-24 Ağustos doğru Farla tafilât için Galatada Ovakim- an hanında Laster (oSilbermann © ve Şürekâs: vapur acentalığına müracaat. Telefon: 44647-6 (5803) ie ilm mene Beye elfi li nakasaya konmuştur. İhalesi 26 Ağustos 933 cumartesi gü. nü saat 14 tedir. İsteklilerin | evsaf ve şeraiti anlamak üzere Fındıklıda üçüncü Kol Ordu İzmirde Mst. Mv. Samsunda Piyade Fırkası, Trabzonda Pi yade alayı Satın alma komis- yonlarında ve münakasaya gi- berahilenla üm sikiy ikri el birlikte tekliflerinin vaktin den evvel Giresonda askeri sa tın alma komisyonuna müra- caatları. (3222) (3741) ü 5100 Devredilecek ihtira beratı « Tek satıhlı tayyarelere ait islabat » hakkındaki ihtira için istila! edilmiş olan 27 Ağustos 1928 tarih ve 1505 nu maralı ihtiza beratı üzerindeki hukuk bu kerre başkasına devir veyahut icara verileceğinden bu hususta fazla malü- mat edinmek İsteyen zevatın İstanbu. da, Bahçe kapıda. Taş hanında 4348 numaralarda kâin vekili H. W. Stock efendiye müracani — etmeleri ilân olu- Milliyet'in romanı: 16 k AC | KEYSİSE EZ EE) BATLICAN Yazan: G. de la FOUCHARDİERE Manzum mu yazılacak, mensur mu?. Yoksa şarkılı bir muhavere mi istiyor- sun” Haşenfrair cevap yerdir «Ben Tercüme: Kâmran Şerif tor istemiyorum, ağzı sıkı bir adam is tiyorum... Haa!... ayi mak lâzım... — Nece?... Hastan yok mu?... — Yok... Daha hastam yok... Has - tayı sen — Yooe... Bak bu olmadı... Sen. benimle bayağı alay ediyorsun!.. — Yok, Pinehard, yok... Gayet cid di konuşuyorum. Hayirperver bir in- san bir iyilik etmek istiyor. Hayir sa- hibi ihtiyar kadın tanıyorum. Bu ka- dının Paris civarında bir köşkü var. Bu köşk bom boş duruyor. Bu kadın bir hasta arıyor, amma çok hasta ola- cak... Ölü belisde bir besin olacak Kadıncağız bu hastayı köşküne nak. lettirecek, son demlerini itina ve şef — İyi amma, ben doktor değilim ki... — Zararı yok.. Ben zaten doktor İste- miyorum... Sen benim işimi görürsün. “a da on bin franke. — Tedavinin sanunda ma?. — Ha... Şey... Tedavinin sonunda... — Doğru mu söylüyorsun?. — Doğru söyliyorum... Ben dok- kat içinde geçirecek. .. — Peki amma, bu hatuncağız ni- sin doğrudan doğruya Muaveneti içti maiyeye müracaat etmiyor?. sana müracaat etmesini söyledim. Kadın, “enteresan” ve şaya ni tavsiye bir hasta istiyor. Maris Pinchard ciddi bir tavırla: — Tabebetle iştiğal ettiğim için bu hususta epey ihtisasım va! Dedi. — Evet... Sen bütün hastahanele- re girersin, değil mi? Bir çok doktor- lar tanırsın... — Yirmi beş senedenberi ne kö- “doktor “tez” wermişse, bepsile senli benli komuşurum...- Meselâ Lari boisiğre bastahanesinde Dr. Maralles var. İyi arkadaşmadır. Her halde o bu işi yapabilir... Ben gidip kendisini gö rürüm., — Ha... Dr. “Haralles'e karm ağzı Bı gayet sıkı tut, Ona yalnız hayir sa hibi bir kadın böyle bir şey yapmak istiyor, dersiy. Hastayi nereye gölü- receğini kati; söyleme. — Fakat bilmediğim bir şeyi ha: sıl söyliyeceğim... Aklım ermiyor! Canım onu öğrenirsin... Hele bir şey daha var... Bize bir de hasta- bakıcı lâzım... Fakat ağzı perk olma» .. Fakat bu iş miçin gizli kapaklı oluyor, ku- tereddüt etti, Baklayı ağzından çıkarmak gpa güç geliyordu. — Şey... Hasta, hasiabakıcısma send isminden başka bir isim altında tanıtılacak... hastabakıcısı da ona bir başkası zannederek bakacak... Pinchard yürekler acısı bir sesle sordu: — Bu işin iç yüzü nedir.. Bana söyler misin?. — Söyledim ya.., Bir emri hayir.... Pinchard bangere şüpheli bir da- vırla baktı. Safdil talebeye poker dersi verdi- ji zamandanberi, Hasenfratz'in vak- tini böyle umuru hayriyeye hasretme si için cok değişmiş olması icap edi yordu — Yok.. Yok. Bana ber şeyi söy- ii... Ben ancak doğru dürüst işle- re girerim. Bu hiç doğru dürüst bir i- şe benzemiyor, onun için O zaman Hasen Prut yenisi alçal tarak konuşmağa başladı. Pinchard'in çehresi hayret, sonra deh şet, daha sonda ademi tasvip mana- — Sonra beni de dektor diye orta edebilirsin... > Pinchard verecek cevap bulama- Vicdanen biraz çabuk mu teslim oldu dersiniz... —Hiğ dr kiz değil... De- teni tm altı defa içki kadehleri s iş va Kimseye bir fenalık etmiyoruz kü. Bilâkiz ölüm haline gelmiş bir ömrünü rahat bir hastanm aharı ei relte geçirmesine âlet oluyoruz... — Fakat siğorta kumpanyasına karşı doğru değil... — Kont hayatımı siğorta ettirmiş- tr. Nasıl olsa günün birinde ölecek. Sigorta kumpanyası iki milyonu enin de sonunda varisleri: mec- FASIL(Vi) Bouwif misafir kabul ediyor sonra herkes, bur... Biraz evvel bundan kendisi iş- | her hangi bir haslanın yatağının ya- bfade ederse ne çıkar?... nma yerleşip ona iki saat, ber hangi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler