18 Ağustos 1933 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

18 Ağustos 1933 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haymanada güzellikler Ankaradan Haymana kaplıcalarına giden hastalar memnun dönüyorlar HAYMANA, 16 (Milliyet) — A- nadolu yüksek yaylasının garbe uza» Ban kısmında coğrafya kitaplarında ve haritalarda (Haymana çölü) diye yazılı bir yer var. İnsan bu coğrafya malümatına dayanarak Haymanayı a- deta yaz susuzluktan kavrulan, a- ğaçsız, otsuz, kupkuru bir mntaka sanır. Ve bir seyyaha, Anadolunun gö- beğine sıkışan bu harikulâde çölü gör- mekten daha enteressan bir şey olur mu? Milliyet, e bundan evvel gönder- taraftan memleketi tanımak gibi mil- irili sebepleri mevcut - olduğunu. var, çünkü bütün bir sene, şehirlerin tefensüh etmis havasında yaşıyan in- sanlar, temiz havalı, açık ufuklu yer- lerde istirahate mecburdurlar. Milli sebeplerden biri ve başlıcası da memleketi tanımak (meselesidir. İşte ilk mektepten itibaren eski darül- fümunun son sınıfına kadar çocukları. muza (susuz, ağaçsız; gözün alabildi- ğine uzanan bu Haymana çölünü) bu mektubumla tavsif edeceğim ve ma- hallinde aldığım bir kaç fotoğ okuyucuların gözlerinde canlandıraca im. Haymana Ankaranın 73 kilometre cenubu garbisinde ziraati geniş mik- yasta yapan tatlı ârızalarla bezenmiş bir mıntakadır. Orada çöl diye bir sey olmadığı gibi arazi bilâkis müte- bddit enzalaria dalgalı bir şekildir dir; Köylerinin hemen hepsi pullukla zi- | ea Belediy 10 ni 90 Min Sf MUHTEREM VATANDAŞLAR Yerli malı kullanmak memleket borcudur. Ecnebi malını kullanmak ise, paramızı dı- garı göndermektir. Menfaatinizi gözetmek ve paranızı beyhude yere sarfetmemek için yalnız “EMİR,, markalı yerli tıraş biçakla- rını, her yerden sorun, arayın ve alıp güle | güle kullanın, zira hem iyi hemde ehvendir. Artık ecnebi tıraş bıçaklarına kat'iyyen ih- tiyaç kalmamıştır. "edium Ticarethanesri, Gulatadn o (61) gililliyet VLENENLER ANKARA, 16 (Milliyet) — Anka i Evlenme Memurluğunca son hafta zarfında o Roma Sefareti Müsteşarı İstanbullu Zeki Nebil Bey- le İstanbullu Ayşe Semine Hanımın, meliye memurlarından İstanbullu Ali Nevzat Beyle Üsküplü Huriye Hani- mın, İstatistik Umum Müdürlüğü me- murlarndan Mehmet Faik Beyle Köp rülülü Maide Hanımın, Erkek Lisesi Kimya muallimi İstanbullu o Mehmet İzzet Beyle, Erkek Lisesi İngilizce mu alimi Ankaralı Nadire Hanımın, Fırın cı Karesili İbrahira Efendi ile Orhane- lili Emine Hanımın, İnhisarlar Vekâ- letinde muhasebe memurlarından düz- celi Mehmet Fevzi Beyle İstanbullu Ayşe Muzaffer Hanımın, Evkaf me- murlarından Sivrihisarlı Ahmet Beyle Çankırılı Ayşe Hanımın. — elektrikçi Kayserili Ahmet Sabri Beyle lu Ayşe Müşerref Hanımın, polis me- muru Kozanlı Veli Tevfik Beyle An- karalı Habibe Hanımın, Ankaralı bak kal Mustafa Efendi ile Ankaralı Mü- zeyyen Hanımın, mühendis İstanbullu Mehmet Fahri Beyle Erzincanlı Behi- © Hanımın, kahveci Alacalılı Hüseyin Efendi ile İmrahorlu Hafize Hanımın berber Ankaralı Ohannes Efendi ile Keskinli Orjeni Hanımın, tesviyeci Ankaralı Arif Efendi ile Ankaralı E- mine Hanımın nikâhları kıyılmıştar. m —— —— raat yapar, bazıları tohum makönesile eker ve hattâ bir kısımları da hasadı- nı makine ile yapar. Köylerde iptidai köyler de çoktur. Bizzat Haymana denen kasabaya rağmen ağaçlıklı, yolları | temiz've muntazam, evleri oldukça düzgün bir kasabadır. Şehirde bir de İcaplıca var. Kükürt Tü ve çelikli olan bu su, kalker kaya ları arasından çıkarak üç kola ayrılır. Kolun biri erkek, ikincisi kadmlar h mamına üçüncüsü de dispansere der. Hamamlar; oldukça temizdir. İç- lerinde kurnalar, birer büyük havuz ve müstakil banyolar vardır. Suların şifa hassaları yüksektir. Ro- matizma, ve alelümum adali hastalıklar geldiği gibi kansız! karşı da iyi olduğu iddia edilmekte- dir. Haymanada kaplıcanın bulunduğu maile tamamen ağaçlı olup, kasaba içindeki evlerin bir çoğu da bahçeli- dir. Haymanada hamam yapmak is- tiyenlere mahsus iptidai şekilde iki han ile pansiyon denen otelimsi , - bir yer de vardır. Fakat asıl gelenler, o- rada yerli halkın 15 - 20 gün müddet- a verdikleri evlere yerleşmek - Bu evlerin bu müddet için ki- raları bir odasma 5 - 10, iki odanna 10—15 lira arasında değişmektedir. Bu sene Haymanamıza Ankaradan pek çok hasta gelmiş ve bir çokları memnun olarak dönmüşlerdir. Gerek hastalarn ve gerekse iyi havadan is- Wfade için gelen sılacıların adedi pek Yeni Bir Gömlek haller görülmekle beraber mütekâmil | gelince; burası, bütün tahminlerinize | | Bisiklet merakı Asfalt yollar bisiklet meraklılarını çoğalttı E i KARA, 16 (Milliyet) — Düz asfalt caddeler Ankarada bisiklete binmek merakını arttırdı. Otobüslerin berbat vaziyette olmaları ve pahalı bulunmaları da bağlarda oturanların birer bisiklet edinmelerine sebep oldu. Bu merak o kadar ilerledi ki; a- detleri mühim bir yekün teşkil eden bisiklet kiralayıcı dükkânlarından baş klet kiralayıcıları da tü- zden biri İş Bankasmın | de bir seyyar bisiklet açık gara- İni (1) göstermektedir. Burada bisiklet kiralıyanlar Çankır caddesinin dümdüz asfaltı üzerinde bir aşağı bir yukarı gezer ve otomo- | biller arasmda yalpa vurarak onla- rm seyriseferini işkâl ederler. Hele acemilerin de buralarda egzersiz yap- maları bu caddeden geçenleri hayli — ——— — çoktur. Belediye önümü sene zarfında hem kaplıcada tadilât yapa» cak ve hem de gelenlerin daha faz- İn istirahatini temine matuf tedbirler alacaktır. HAYMANALI Yaptırmak Fikrinde Mirt»17?.. İpekiş'in enfes kumaş- lari ile ölçü üzerine yaptıracağınızçiftya- ka ve kollu, markalı gömlekler. 12,5- liradan itibaren.. si. (4215) yona müracaatları. (4194) “Bu işte Ipekiş'indir,, — Samanpazarından Cebeciye açılan yol ANKARA, 16 (Milliyet) — Saman pazarı ile Cebeciyi birbirine bağ- lıyacak olan yeni açılan büyük yolun toprak düzeltme işi bitmiştir. Kışa kadar asfaltı da yapılacak işlemeye açılacaktır. Bu yol tamamen bittik. ten sonra Halkevi önünde İstasyon caddesine de bağlanacaktır. Bu su- retle Cebeci ve civarı şehir merkezi ne her taraftan yakmlaşmış olacak- tır. Resmimizde Saman pazarından Cebeciye doğru yeni açılan kısım görülmektedir. ANKARA, 16 (Milliyet) — Her gün ağzımıza atarak dişlerimizle kır. dığım: fındıklar yeşil kabuklarından işte böyle ayıklanırlar, Bu hali gördükten sonra, tekrar fındıkları ağzınıza alarak kırmıyacağmnız ta- biidir. müşkül mevkie sokmaktadır. 162931 Istanbul maarif müdürlüğünden: Ekalliyet ve Ecnebi mek teplerinde münhal muallimlik bulunmadığından beyhude yere idareye müracaat edilmeme Piyango müdürlüğünden: Şartnamesi veçhile 50 ton yerli maden kömürü alınaca- ğından taliplerin 21-8-933 pazartesi günü saat 15 te komis- ğrendiğimize göre bunları kira- lamak ta ucuzdur. İyi markalı ve yeni velospetlerin saati altmış ve elliye, orta hallilerin de otüz kuruşadır. Eğer siz de bisiklete binmeyi öğren mek istiyorsanız uzağa gitmeyiniz ve bu adresi unutmayınız: İş Bankası nın önü.. Egzersiz için cadde güzel- dir! 2 Tableiik yeni , ASPİRİN Paketleri Meyve ucuzluğu ANKARA, 16 (Milliyet) — Bugün hâlde üzüm 25 - 30, topatan kavun 20, Kırkağaç kavunu 25, karpuz 10, şeftali 25 - 30, kayısı 20, akça armudu 30, Malatya armudu 25, vişne 20, Amasya elması 35, ekşi elma 20, erik 20 kuru. şa satılmaktadır. Taşıması daha kolay ve temizdir. Ihtiyaç halinde yeni paketlerden Bu yeni ambalâj mayan başka korur. Ambalajlar İçinde Nar yerde bulunun Mektep Defterleri Türk Maarif Cemiyetinden: Bir Türk Müessesiyle müşterek olmak üzere beş sensdenberi Türk Maarif Cemiyeti namına çıkarılan ve hasılâtı Türk Maarif Cemiyetine olan mektep defterleri bu sene daha zarif ve ço- <cuklarımız için daha kullanışlı bir şekilde ihzar edilmiştir. Türk Maarif Cemiyeti firmasını havi olan bu defterler bütün emsaline faik olarak imal ettirilmiştir. Hasılatı Türk Maarif Cemiyeti ta- rafından idare edilmekte olan mektep ve talebe yurtlarına sarf edilmektedir. Bu defterleri bütün Muallim Beylerle talebeleri- mizin tercihan kullanmalarını tavsiye ederiz. (4122) Umumi Neşriyat ve Yazı İşleri yeyin, a İZZET Gazetecilik ve Matbaacılık T.

Bu sayıdan diğer sayfalar: