22 Ocak 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

22 Ocak 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

geçirdi, şimdi Fancalı dağına yaslanan ve kadim Ha Tisipolis şehri harabelerinin bulundu- ğu ovaya hâkim iki tepe üzerine ku- Fulmuş 1500 haneli ve 6000 nüfuslu ir kaza merkezidir. Efsane ve rivayetlere nazaran Ka- Tacasuya 700 sene evvel Karaca Sofu İsminde bir zat elyevm harabeleri Mevcut olan Cum'a damı yaptıra” tük kurmuş ve Karacasu, Karacasofu dan muharref imiş. - » Manmafih Karacasu iki ad değir lirmiştir. Osmanlı Türkleri bu yerleri 8'e geçirdikten sonra büyü- Müş, 14.000 haneli bir şehir olmuş ve Aydın Yenişehiri adını almış. Bilâha- Ya İncili nahiyesi yapılmış, 310 sene- *inde de Karacasu kazası olmuş, İlk han kasaba batı tarafındaki tepeye yayılmış ve hükümet, çarşı bu yakada kurulduğundan zamanla kar- # tarafta oturanlar yerlerini terkede- Tek bir kısmı başka yere gitmişler, bir kısmı da hükümetin olduğu tara- fa yerleşmişlerdir. Bugün karşıyaka- da oturanlar dokumacı osnafıdır. Bun lar da zamanla bu tarafa gelmek ve terkettikleri dönekleri eski Aydın Ye hişehrinin harabelerine karışmakta- irlar, Kadim Hirisipolis şehrinin harabe i Karacasuya 12 kilometre uzakta dır. Tarihten evvelki devirlerde bura irda Karyenler yaşıyorlarmış. Hiris- tipolis şehrini ilk. önce Karyenler kur Muşlar, sonra butalara kadim yunan- hlar gelmişler. Evvelâ bir kale yap- Muşlar, sonra da ovaya doğru şehri büyütmüşerdir. Mabet ve saraylarını “iyatro ve formları kale dışında yap - yüslar. ve şehrin adını Afradisyas ani şöhret şehri koymuşlar. Sonra Dara gelerek şehri yakmış, Yikmış, ahalisini kesmiş. Daradan son Ya Romalılar müslihane bir surette buraları istilâ etmişler, halka hürmet *derek yaptıkları âbide ve asarm ya Zilarmı kadim Yunanca olarak yaz- Hişlardır. Bu cibetten buradaki Ro Ma asarı kadim Yunanlılara mialedil- Wek istenir. Fakat gerek buraları Ka Zan Fransız âlimleri ve gerekse ziya» İste gelen bir çok ecnebi âlimler eser İSA Römülılara ait olduğunda iktifa *nektedirler, Tirmiş. Bu gün de harabelerin yanın- Şaki Geyre köyü halkı bü sudan isti- 'âde etmektedirler, lâkları vardı. Diğer kavimler ele ge ş yerleri yakar yıkarken, in bü, ve ve kabiliyetlerine ie te , Fakat Osmani; saltanatı maddi ve ma mevi büyük bir kıymeti olan bu asa- Te ehemmiyet vermemiş, yabancılar ip istedikleri gibi kazmışlar ve çı ikları kıymetli eserleri memleket kapa, tanıyarak büyük müzelerine Bu İâkaydi bizde Meşrutiyet sene wi ge bile devam etmiş, bu haberle ie hat eümiş ve Sransızlar da bulduk * Ağırmışlardır. laşıBi çök usar Kuracasuda mezar muş, çda ve diğer inşaatta kulanıl- dağ, ümhuriyet devri her yerde ol- haç #ibi Geyre harabelerine de mu karz koymuş ve bir taş parçasmın çi masını yasak etmiştir. aj Karacasunun coğrafi vaziyeti, zi- ig Pkişafı müsait olmadığından bu- yi. MAlkı ötedenberi hayatlarını sana- «e kazanmışlardır. En ileri giden sa ba, okumacılıktır. Avrupa malarmın | adaylarımıza istedikleri gibi hâkim ? Yaşları senelerde bu sanat yavaş dügi Sönmeğe başlamış ve Karaca lr yat da bu yüzden yer değiştirmiş- korumak ve yükselt aldığı tedbir ve bima İ malı de, © siparişlerin iki ayda verildiğin. kikâyet ediyorlar. Bu , iracasuda 15 tabakhane vardır. İp abakhaneler Karacasunun kösele Vin Ya temin etmekte ye boyalı me | Yen im iyan ihraç edilmektedir. İmaj azla ocakta toprak imlâtr ve civar kaza ve vilâyet- Madenler Karacasu ve tarihi Karacasu şimdiye kadar ne tahavvüller ne haldedir? | bi mpara madeni vardır. Maden ilometre uzakta bulunan Kuyu- cak istasyonundan ihraç edilmekte ve develerle kilosunu 20 paraya götürü mektedirler. Nüfusu Kazanım umum nüfusu 14,806 dır. Geçen sene 201 ölüm ve 330 doğum olmuştur. Sıhhat Kazanın sıhhi vaziyeti çok iyidir. Senelerdir doktorsuz bulunan kaza- ya geçen sene hükümet doktoru ta- yin edilmiştir. sızlık yüzünden merkez mektebi binaya yerleştirilmiştir. Mektebin hi- maye heyeti Cümhuriyet bayramda 50 çocuk giydirmiş ve bunlara ders senesi başından itibaren muntazaman sıcak yemek vermiştir. 7 pla mama Main Ve yek Bis mia DR va sesidir. Bu şosönün henüz yapılmıyan 4,5 kilometrelik kısmı ve bir çok bo- zuk, yıkık köprüleri mütahide veril. miş, inşaata başlanmıştır. Yalnız inşaat çok ağır gitmekte. dir. Bilhassa henüz başlanmıyan köp. rüler çok harap bir halde oldukların. dan her an çökmeğe mahküm bir va- ziyettedirler. Diğer yolu Karacasu - Tavas yolu dur, Bu yolun inşaatı köy kanununa tevfikan geçen sene başlanmış ve De- hududuna bağlanmıştır. Yalnız hududu içinde küçük bir kı- sımda çalışılıyor. Maamafih bugün Tavasa kamyon ve otomobil işleme- ğe başlamıştır. Hayat ucuzluğu Karacasuda hayat çok ucuzdur. En iyi cins buğday ununun kilosu 3,5 koyun eti 23,5 erkeç, 13,5 dana 11 ve sığır eti 7,5 kuruştur. İmar Yurdun her köşesinde olduğu gibi Karacasuda da imar fasliyeti bariz bir surette göze çarpıyor. Bir sene i- çinde bir çok yeni binalar yüselmiş- ir, Evvelce bir medresede bulunan hükümet tamir ettirilmekte bulunan askeri binaya nakledilmek üzeredir, Kazanın methalinde bulunan me- zarlıklar kaldırılmaktadır. Burası Be- İediye tarafından park ve koru yapi- lacaktır. Eskiden Aydın Yenişehri o- İan Karacasunun Cümhuriyetin yeni Karacasu şebri olacağına şüphe edil. mez, Değirmene dadanan ayı GEMLİK, (Milliyet) — Gemlik- in bir saat ilerisindeki değirmenle- re her gün bilinen zamanlarda uğ- rayarak kapıları zorlayan bir ayı vardır. Değirmencilerden biri Avcılar Mibeğün | kulübü azasmdan fırka kâtibi Raşit Efendiye baş vurarak bir gün silâ- hile değirmenlere kadar bu yırtıcı mahlüku pusuya düşürmek üzere birlikte tertibat © almalarını yalvarmıştır. Ayın yağı pahalı ol- duğu için derisinden, yağından edi- lecek istifade hesaplanmış, payla sılmış, fakat bu muhayyel paylaş- ma, ayı sanki (Ohakkında verilen sezmiş gibi, (o değirmenlere uğramadığından © yalnız kuvvede kalmıştır. Fakat hâlâ sürü sürü ayı ! hükâyeleri anlatılıyor. Herkesin bulunduğu yerlere kadar sokulabi- len bu korkunç hayvan bir çok zi- binleri işgal ediyor. Hele geçen yıllardan birinde o- lan bir ayı vak'ası bugün bile haş- yetle karışık bir merhamet uyandı. rarak dillerde £ dolaşıyor. Silâhla yuvasında pusuya düşürülen bu ayı biricik yavrusunu ayaklarile yüzü- İ ne iterek âdeta avcıların insafma sığınmak istemiş, fakat buna rağ- men ayı öldürülmüştür. Vuran a- damın da bir kazaya kurban gittiği söyleniyor. seninle Pamuk tohumlarını ıslah NAZILLI, (Milliyet) — Nazil- lide yapılacak pamuk tohumlarını ıslah istasyonunun proje ve plân- larının noksan yapılmasından mü- teahhitler talip olmamakta ve mü- teahhitlerin teklifleri de arttırma ve indirme kanununa uygun gö- rülmediğinden vilâyet makamınca kabul edilmemişti. ,, Keyfiyeti vilâyetten vekâlete bildirilmiş ve vekâletve projçe ve plânları da arazinin icaplarına gö- re tadilât ve ilâveler yapılarak vilâyete bildirilmiştir. Vilâyet is- tasyonun yapılmasını 20 gün müd- detle indirmeğe koymuş ve ilân et- evre harabeleri civarmda zengin miştir. On dört senelik Bir husumet Veysel B. muhakkak bir ölümden kurtuldu TRABZON, (Milliyet) — Vak fıkebir kazası meclisiumumi azasın dan Veysel Bey burada korkunç bir o suikastten kur tul muş tur. Vakfıkebir Şal pazarı nahiye. sinde (o Hüseyin oğullarından Sa dık isminde bir adam Veysel'Be ye 14 senedenbe ri husumet besli yor. Veysel Bey Vakfıkebir o pa- zarlarına, yaylalara gittiği zaman- lar takip edildiğini ve kendisine suikast kapılacağını bilir, yolculu ğa tedbirli çıkar. Sadık, oğlu Meh mede fırsat bulduğu zamanlarda Veysel Beyi takip ettiriyor. Uzun zamandanberi devam eden bu ta- kip neticesinde Sadığın oğlu niha yet Trabzonda yakayı ele veriyor. Veysel Bey Meclisiumuminin açıldığı bu günlerde Trabzona ge liyor. Sadığın Trabzona kadar ar- ımdan birini göndereceğini tah min etmiyen Veysel Bey serbest si Meze ik inle ey: yin hasımlarını taki, edenlerden bir zat Mehmedin ei sel Beyin Trabzona gitti görüyor veoda derhal Mehmedi takip için Trabzona geli yor, Veysel Bey, Nümune lokanta- sında akşam yemeğini yerken, Mehmedin Trabzona geldiğini ve kendisini takip ettiğini kulağına fısıldıyor. Bunun üzerine Veysel Bey lokantadan kalkıyor, Şems 0- teline geliyor. Orada bir arkadaşı. »ın teklif ve ısrarı üzerine kâğıt oyniyorlar. Fakat Veysel Bey me- seleyi arkadaşına açamıyor, sıkın tı ve korku içinde etrafını süzüyor. Arkadaşı Veysel Beyin endişe ve korku içinde olduğumu hissedince (ne var?) diyor. Veysel Bey hâdi- seyi anlatmağa mecbur oluyor. Arkadaşı Veysel Beyin otelde- ki odasında saklanmasını söyliyor, Ve zabıtaya haber vermek üzere kahveden ayrılıyor. Zabıta işe va- ziyet ediyor, Otele gelerek Veysel AY Mehmedin huviyet ve eş- âlini öğreniyor, takip ir, Esasen Mehmet Veysel en ems otelinde kaldığını. bildiği i- çin zabıta tarafından daha ziyzde bu mıntaka etrafında yakalanaca ğı katiyetle anlaşılıyor. Aradan az bir zaman geçiyor, 23 yaşlarında bir gencin otelin Millet Bahçesine bitişik kapısına doğru yaklaştığı görülüyor. Meh- met otelin kapısı önünde etrafına korka korka bakarak Veysel Be- yin otelden çıkmasını bekliyor. Tam bu sırada zabıta memurları Mehmede yaklaşarak yabancı ve şüpheli bir adam olduğunu görü- yor, huviyetini soruyor, eşkâlini tetkik ediyor, ismini öğreniyor ve üzerini arıyor, silâh yorlar. Karakol- da Mehmedin üzerini tekrar arı- yorlar. Ceketinin sağ cebinde kr mından çıkmış, fişeği sörülmüş, em niyeti açık bir tabanca buluyorlar, Bundan başka bir de şayanı dik. kat mektup elde ediliyor, Mektup Vakfıkebirin Şarlı nahiyesinde bir otelciye yazılıyor. İmza Mehme- din babasınındır. (Oğlum Meh. met orada o mühim işi görmeğe gel miştir. Otel ve yemek parasını siz veriniz sonra hesaplaşırız) diyor, Mehmet tevkif edilmiş ve hak- kında tahkikat başlamıştır. Aydın memleket hastanesinde AYDIN, (Milliyet) — Aydın mem leket hastahanesinde 10 yataktan iba ret olan nisaiye ve vilâdiye seriryatı- na 1933'yılı içinde 304 hasta yatırı! muşta. Bunlardan 137 kadına muhtelif a- meliyat yapılmış ve 83 doğum olmuş tur, 647 hastaya ayak tedavisi yapıl. mış, ilâç ve reçete verilmiştir. Zührevi hastalıklar kısmına da 53 hasta yatırılmış ve tedavi edilmiş. Ziknevi hastalık astalıklı alefttlere umu miyetle ayak tedavisi yapılmıştır.“ Veysel Bey Aydının bir Senelik bütçesi nekadar para sarfedildi? AYDIN, (Milliyet) — Vilâ; umumi meclisi Vali Beyin rei tında ilk toplantısını yaptı. Vali Beyefendi, celse açtıktan sonra aza beylere hoş geldiniz, dedi ve: — Meclise takdim ettiğimiz bütçe azin bir bütçedir. ğinden hiç değiştirmedik. Bu itibarla bu sene de meclise, hemen hemen ge- şen senekinin ayni bir bütçe takdim ediyoruz. Bütçeyi tevzin için yol parasında gene azami haddi koyduk. Muhterem meclis te bunu tasvip ederse gelecek sene bütçemiz 'de gene aynen tahak- kuk etmiş” Ve vilâyet işleri sarsılma. dan yürümüş olur. Heyeti muhteremeye muvaffaki- İ yetler dilerim, dedi. Vali Beyin sözlerinden sonra | ci reis, kâtipler ve encümenler seçil- di. İkinci rejiliğe Etem Kadri, kâtip- iplere avukat Sami, ve Ali Riza Be; ler, mülkiye encümenine Dr. N Etem Kadri, Muzaffer ve Ali Beyler, maarif encümenine Ömer (Na zilli), Ali Nihat, Tevfik, İsa Ruhi Beyler seçildiler. Reisicümhur Hazret'erile yüksek makamlara meclisin yüksek sayğıları- nın arzı kararlaşlırıldı. Bundan son- ra vilâyetin bir senelik çalışmalarını gösterir izahnamesi okundu. 21,833 lirası maaşata verilmiş 115,419 lirası da yol, köprü inşa ve tamirine sarfedileiştir. 932 mali senesinde maarife 270 den âlet v3 cihazlar alınmış tamir ve tesisatı da İmaşter. Frengililer için 500 liralık ilâç ve sıtmalılar için de 20 Tiralık kinin alın: mıştır, “SEZ 'mali senesinde Aydin memleket hastahanesine * 2300 hasta kabul olühmüuştur. 550 hastaya ameli yat yapılmığ; 2042 hasta tedavi edil. fari : 2691 hastaya da ayak tedavisi yâ pılmıştır. Laboratuvarda 2183 hürde- bin, 1184 Radyeskop muayenesi ya- pılmıştır. Ziraat ve baytar işlerine de 19,311 Jira sarfedilmiştir. Bununla bir aygır deposu yaptırl mış, bir çok baytar, alâtr ve edviye getirtilmiştir. Bu sene içinde 12200 hayvana şarbon aşısı yapılmıştır. Tesis olunan ziraat fidanlığma Av rTupa memleketlerinden bir çok cins fidanlar getirtilmiştir. İzahnamenin 933 mali yılın ilk ye di aylık kısmında ise vilâyetin içinde bulunduğumuz hesap yılında Nafia, sıhhat, maarif ve ziraat ve baytar iş lerinde yaptığı işleri iz lunduğu şimdiye kadar 100.000 iri Trak ale yapıldığı anlaşılır yor, İzahnameden daimi encümenin mütaleası okundu ve bunları tetkik etmek üzere 5 kişilik bir encümen se çilerek haftaya pazartesi günü toplan in MEN TEKİRDAĞI, (Milliyet) Şehrimizin maarif hayatı gün geç tikçe mütekâmil bir vaziyete git- mektedir. 1924 senesinde şehir ve köylerimizde 59 mektep, 92 mual lim, 1875 kız ve 2973 erkek olmak üzere ceman 4848 talebe ilk mek- teplere devam etmekte iken, 1933 senesinde 124 mektep, 224 mual. lim ve 4124 kız ve 5471 erkek tale be olmak üzere ceman 9595 ade- de yükselmiştir ki, yüzde 55 nisbe tinde maarifte yükseliş nazarı dik katimizi okşamaktadır. Maarifimizin bilhassa ilkmek- ları hakkında alâkanm mak üzere meclis toplantısma son verildi. Kim vurdu? GEMLİK, (Milliyet) — (Enver Bey)de Hacı Ahmedin işçisi bey- ninden ağır surette vurulmuş, maz- nun sıfatile Hacı Ahmet tevkif &- dilmiştir. Neticenin ne olacağı kes- tirilemez. Hacr Ahmet kendisinin bundan haberi (o olmadığını belki hizmetçisinin sar'a gibi bir illet se- bebile hayvandan herhangi bir ka- ya üzerine düşerek © başı yarılmış olabileceğini söylemektedir. Tekirdağda yeni ölçüler TEKİRDAĞI, (Mililyet) — Sene başmdan itibaren şebrimiz- de yeni ölçülerin tatbikma başla- nıldığından hemen bütün esnaf hazırlıklarını bitirmiş ve yeni ölçü lerle işe başlamıştır. Bütün çarşı esnafının tedarik etmiş oldukları yeni ölçüler bele- diyemizce kontrol edilerek tescil edilmiştir. Halkımız yeni ölçüler dolayısile fiatlerdeki değişikliği kiloya tahvil istelerile öğrenmiş addedebilirler. Binaenaleyh bir iki ay içinde bütün şehir ve köylülerimiizn ye- i ölçüleri öğrenmeleri ve alışma- ları için dersler verilecektir. Hat- tâ Halkevimizde de bu mevzu üze rinde esnafa kurslar acılacağı ha- ber alınmıştır; izah edeceğim. Maarif müdüriyeti ve müfettiş arkadaşlarımızın mütemadi faali- yeti sayesinde Tekirdağı maarifi gün geçtikçe ilerlemekte ve tahsi- le karşı olan merbutiyet daima art Tekirdağı ilk mekteplerinden biri. maktadır. Gösterdiğim erkamm muxaye. sesinden anlaşılacağı üzere maari fin terakkisi ve memleketin buna mevcudiyetle bağlanması sayesin- de bu havalide okumıyan kalmıya cak kanaatini vermektedir. Geçen sene vilâyet umumi mec lisi ve bilhassa başta Vali Azmi Bey olmak üzere bazı köylerin bir birine yakınlığı dolayısile vasat o- lan köylerde yatı mektebi ihdas edilmiştir, Hükümet bütçesine bar olmıyan ve yalnız köylülerin arsu- siyle açılan bu mekteplerden çok istifade edileceği şimdiden arlaşıl maktadır. Tecrübe neticesi daha başka köylerimizde de yatı mektepleri ihdas edilecek ve köylülerin oku- ma yazma hevesi arttırılacaktır. Aydın ziraat satış koopera- tfinin bir telgrafı Aydın ziraat satış tihadı tarafından dün dik; i li yu telgrafı al IZMİR, 21 — Son Posta güzetesi- nin:19 kisçikimm nüshada İktmat vekili Celâl Beyefendinin İzmiri teşvif- leri münasebetile gazetenin İzmir mu- habirine atfen ve mücssesemizi alâka « dar gden sekilde bazı haberler ve mü taleta intiğar etmiş olduğunu hayretle Gl Müdürlerimizin Ankaraya da - vet edilerek fikirlerinin alındığı ye pro- ileri: esasa” göre hakkımdaki neşriyat tamamen hilâfı ha- yim Ne müdürlerimiz Ankaraya davet edilmişler, he de kendilerinin fikirleri sorulmuştur. Muhabirin Celâl Beyefen di ile Ziraat bankası umum müdürü Ke- mal Zaim Beyin müessesemiz merke - zinde tetkikat yapmakta oldukları hak- kındaki malümatı da yanlıştır. Çünkü Celâl Beyefendi İzmire ayın on seki- zinci günü akşamı vasıl olmuşlar ve ga- zetenin intişar tarihi olan 19 ise cuma ve bayram olmal hasebile bittabi ka - palı bulunmuştur. çe Samsunda yeni ö'çüler SAMSUN, (Milliyet) — Cümhuri- yet feyizleriden biri olan yeni ölçülerin 934 iptidasından itibaren tatbiki dolayı- sile hem görülecek müşkülâtı kolaylaş- tırmak, hem de kanunun tamamen tat bikini temin ve bu işlere nezaret etmek üzere Iktısat Vekâleti Samsun mın- takasına kıymetli gençlerimizden Ad- nan Beyi memur etmiştir. İktisat Vekâ- leti Samsun mmtakası ölçüler ve ayar başmüfettişliği teşkilâtı kurmakta cidden faaliyet gösteren Adnan Bey ev veli Samsunda halkın, esnafın ve bil hasın köylünün müşkülâtını vukufla ve alâka ile sal ve ir. Bir kaç gün zarfında mıntakaya dahil olan ye- di vilâyet hudutları dahilinde seyahat ve teftişe çıkacaktır. Samsunda yeni ölçüler kemali mu- vaffakiyetle tatbik edilmektedir. Karacasuda mahalle işleri KARACASU, (Milliyet) — Be- lediye teşkilâtı olan yerlerde muh- tar ve ihtiyar heyetlerinin vazifele- rinin 1.1934 tarihinden itibaren sona ermesi hasebile fevkalâde o- larak içtima eden Belediye Meclisi bu husustaki nizamname hükümle- rine tevfikan seçilmesi Jâzımgelen zevatı seçmiştir , emer Ahretten gelen adam IT, (Milliyet) — Burada ga- Pele ii çeri Yusuf, isimli bir deli soğuktan donmuş, öldüğü sa- nılmış, kendisini yıkamak için teneşir salınca Yusufun ölmediği hayret ve korkuyla görülmüştür. Bu haber yayilmes, bol bal dedi. kodulara yol açmıştır. o Ahretten gs. len Yusuf, şimdi saparağlam gezmek tedir, İzmit idman yurdunun toplantısı İZMİT, (Milliyet) — Şehrimiz id- man yurdu senelik toplantısını yapmış tr, Bir çok münakaşa, görültülerden sonra yeni idare heyetine Müfit, Sa- di, Vasıf, Mehmet, Kerim Beyler se- çilmişlerdir. İdrğın Yurtluların yeni yıl içinde de samimiyetle çalışmalarını dileriz, Nazilli nahiye kongreleri AYDN, (Milliyet) — Fırkamız nahiye kongreleri başlamıştır. Dün Kuyucak nahiye kongresi yapılmış, Beyler de bulunmuşlardır. Yeni nahiye heyeti Mehmet, Hacı bra iz eniyi i Aptellai reisi Ne /2e Time İsmail kaza ep gresine girecek mümessilliklere Dil ke Halil, ve Osman Hil- i Beylerdir. ği e güle Nazilli itibari nahiye kon- gresi de bugün Fırka salonunda top- lanmış, idare heyetine Mesrur, pek ve Hilmi, kaza kongresi mümes lerine de Belediye reisi Şükrü ve Mesrur Beyler seçilmişlerdir. Aydından ecnebi memleketlere telgraf AYDIN, (Milliyet) — Aydın Posta ve telgraf idaresi bu sene başından itibaren ecnebi memle- ketlere de telgraf kabulüne başla mıştır. Aydında ecnebi memleketlerle doğrudan doğruya iş yapan mües- seseler şimdiye kadar bu hususta çok müşkülât çekiyorlardı. Bu iti- barla bu müsaade halkımızı ve tücarlarımızı çok sevindirmiştir. Kilo, okka meselesi ruş, okkası da yüz kuruş, diyorlar. litre umslünde de burada bir anla- şamamazlık vardır. Bin gramlık | bir İitrede benzin daha hafif, gaz daha ağır, yağ bundan daha ağır geliyor. Bir bakkalda yirmi iki kuru şa satın alınan bir litre gaz diğerinde yirmi beş ve diğerinde yirmi yedi kur ruştur. Belediye bu hususta tetkikat ya ar, Bolu aygır deposu BOLU, (Milliyet) — İdarci hususl yenin vilâyette mevcut ve eski ahırlar- da beslenen damızlık üç ayğır ve ild merkep için Seyitköyü değirmeni idare hususiye tarafından satım alınarak, asri şekilde ahı tesis ve inşasına başlanmış tır. İnşaata Düzce bayları ve Mimar Hamdi Bey memur ötlilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: