23 Ocak 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

23 Ocak 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKSE TTB TARTI ANŞEU ss” İSA, ETE MİLLİYET SALI 23 KANUNUSANİ 1934 18 başı köyü yanında yakalanmışlar. by hususta edindiğim malümat ve Salli yazıyorum. Katiller, alçakcasına polisimizi 40- Mit ettitken sonra Puca istikametine wyorlar ve Buca yanında tahtalı #emtinde bulunan Seydi o Ahmedin dört ve İbrahimin altı nufustan iba Pt çoluk çocuklarını toplayarak tah- ve karıklı köyleri istikametine gi orlar ve bu iki köy ki Balkanlarda iki gün kalıyorlar. Üçün gün güneş doğarken oradan kal- ak kara kuyu köyünün üstündeki Balkanda bir gece kalarak bayındır metine yürüyorlar ve Torbalı i- le Bayındır arasmda Çırış köyü ya» Bındaki dere içinde iki gün, daha son- Ta Yaka köy civarında iki gün kala- Tak Ödemiş hududunu giriyorlar. Bu Yada da atlarını bilmedikleri köyle- Yanlarında daima dere içlerinde, larda konaklayarak, azilli hu- una giriyorlar ve bayramın ikinci ü ö Nazillinin dere köyü yanında çadırlarını kurur Yorlar, r vak'ayı yapıp o kaçtıktan Sonra wilâyetimiz bududuna girmeleri İtimaline karşı zabıtamız tetbir ve İsrtibat almış, yer yer araştırmaları. ha devam ediyordu. Dere köy yanma Kİ çingene ailesinin o konakladığını #ören Dereköy bekçisi Mustafa he ya- Bina gidiyor. Seydi Ahmetle Cemal İb tahimi sıkıştırıyorlar, fakat katiller #ayet soğuk kanlılıkla aranılan adam- örn kendileri olmadıkların da israr “yorar, Vazifesever muhtar kanaat aşiyor, bekçiyi Pınarbaşı karako- H. Bönderiyor. Karakol kumandanı ; Man oğlu maksut onbaşı yanma Jandarma neferi Ali oğlu Nuriyi ala- yak muhtarın yanma koşuyor ve muh- ir şüphelendiği iki şahsm eşkâlini #ikik ederek, aranılan katiller oldu İenu aşlıyor ve kendilerini tevkif o- içek karakola getiriyor. Karakolda kendilerini isti ır, katiller ihkirn faide vermeyeceğini anlaya- e polis Nuri efendinin katilleri ken- ileri olduklarını itiraf ediyorlar, ka akerat onbaşı evrakların: yaparak yitüleri hemen Nazilliye gönderiyor. azilliden de vi'âyete gönderilerek © Pres trenile İzmire gönderildiler, Ka tilleri emniyet müdürlüğünde kendilerile konuştum. Vukuatı işle. dikten sonra karılarınm köylerden er. zak toplayarak iaşelerini temin ettik- İşrini ve bayramı geçirmek üzre kaş- M İşin Uzun, bir hamam mahvoluyor| EMİR, (Milliyet) — Geçen nie KE enez Main dı Hültağunu — kaydederek | alâka iş, palm nazarı dikkatini eeleti- 3 Köy hamamı - tarzı inşası ve Yeleği öolaybale mevcut hamamlar. arak zi olduğu halde bu güzel eser k ik yüzünden mahvolup gitmek- Bu hamamın bir yığın toprak ba- tim; Selimekten kurtarılması ve hüküme mi mesinin menafii için hiç olmaz- İse buluman alay emrine veya her | ie İzmirde polis Nuri E£. dürenler nasıl yakalandı? Şerirler cinayeti nasıl işlediklerini ve Sonra nerelere gittiklerini anlatıyorlar MILAS (Milliyet) — Mekteplerimizdeki fakir çocuklara Yardım teşekkül eden ve her gün 70-80 çocuğa yemek temin eden Himâ- Ye höyeti bayram münasebetile bu çocuklara elbise ve ayakkabı da te- Min etmiştir. Yavruların sevincine payan yoktur. yi Polis Nuri EF, nin katilleri; Solda Seyit Ahmet. Sağda Cemal İbrahim tıklarını, fikirlerini, hükümete tesli liyorlar. Seydi Ahmet cinayeti şu su retle hikâye etmiştir : —Polis efendi bizi yakaladıktan sonra karakola getirdi. Orada özeri- mizi aradılar, iki bıçak buldular, al dılar. Benim kepeneğimin kukulato- sanda bir lagant tabancam vardı. O- Du bulamadılar, sonra kollarımızı bağ ik yol; kardılar, Yoda Cemal Milk; 2 “Eakiden sabıkam varı İbrahim: | Poliste parmak izim de var, ben mah- voldum. Polisin elinden kurtulalım, dedi? Ben muvafakat etmedim, fakat Cemalin israrı üzerine polise höcüm eitik, boğuşurken tabancamı ateş et- tim. Ahmet polisin elindeki nufus kâ fıtlarımızla bıçaklarımızı aldı ve iple- imiiz keserek kaçtık. Bu işi ben yap- tum, fakat Cemal sebep oldu. Seydi Ahmedin bu sözlerini : * Allahdan kork, kendin yandın, beni de yakma” deye sık sık kesen Cemal İbrahim de: — Tabanca bunun, ateş eden bu, beni de nahak yere yakmak istiyor. Benim hiç biç süçum yok. Seydi Ah- medin esasen poliste garazı varmış, #arazı olmasa benim için. bir adam, hele bir polis öldürür mü? diyor. Ka- kikat varsa polis Nuri efendiye taban- ca ile ilk ateş eden Seydi Ahmet vo elinden bıçağını alan Cemal'dir. Ta- banca ile yaraladıktan sonra, bıçak- la vuranm kim olduğunu da Cümhu- riyet adliyesi meydana çıkaracaktır. Vilâyet makamı katillerin yakalan- masma yardım eden muhtar Mehmet, aza Mustafa ve bekçi Şakirle katille- ri yakalayan maksut onbaşı ve İM darma Nurinin nakdi mükafatla tal GE edilmelerini kararlaştırmıştır. Ka- tillerin yakalanmaları için çok uya” nık davranan zabıtamızı ve Cümhu- riyet devrinin vazifesever muhtar ve bekçisini takdirve tebrik ederi: ilâsta fakir çocuklara bayramlık ) n RE Kan'ı kavga SAMSUN, 20, — Bafranın Gazi- bey köyünde feci bir vaka olmuş, köy en üç kişi yaralanmış, bir ir, Bir şerir yakalandı TOKAT, (Milliyet) — Adam öldür- mek, kaçakcilik ve soyfunculuk ve har sazlık suçlardan dolayi 5 seneden beri aranan ve hali şekavette bulunan yıldız elinin çibuk köyünden Göbel Mehmet iş mindeki şerir mütemadi takibat melice- sinde: Toleat vilâyet merkezinde Bey sa- kağında Va'ettin namında bir şahim evin de saklandığı haber alnarık jandarma polis tarafından alman tetbirler sayesin do yakalanmıştır. Nİ ida ölün Siindnn dmaseeeiy. öl. İzmit Kâğıt fabrikası Burası en müsait yer olarak görülmektedir çi İZMİT, (Milliyet) — iktisadi program ( İzmitimizi çok yakından alâkadar etmektedir. Bol ve temiz suya (o kavuşan İzmit'te kâğıt fabrikasının kurulacağı ha- berinin tahakkuk etmesi, şehir ve körfez halkı üzerinde tarifi kabil olmıyan engin bir sevinç ve şükran uyandırmaktadır. Bu, münasebetle Başvekil Paşa ve Iktisat Vekili Ce- lâl Beye teşekkür telgrafları çekil- miştir, Kocaeli mıntakasının o iktisadi plândan alacağı hissenin, Celâl Be- yin burada yapacağı £tetkikattan sonra genişliyeceği anlaşılmakta- dır. İzmirde £ telkikat ile meşgul bulunan İktisat Vekilimizin dönüş- te şehrimizde kalarak kurulacak fabrikanın yerini tayin o edeceği söylenmektedir. Diğer taraftan kuvvetle ihtimal verildiğine göre, bez fabrikası da şehrimizde kuru- » İzmitin her cihetten bu, fabrika içinde en müsait yer oldu- Zu ileri sürülmektedir. , Burada çıkan Türk Yolu gazete- sinde Belediye reisi o Kemal Bey Yazmış olduğu bir mekalesinde di- yor ki: “Beş senelik programm kararlaştırdığı bugünlerde, gönlü- müz istiyor ki, Anadolunun || kelesi olan, kara ve deniz nakl tı noktasmdan fevkalâde hususiyeti bulunan o İzmitimiz hükümetçe mütehassıs getirilerek tetkik ettiril sin. buçuk sene evvel de kâğit fabrikası kurmak için teşebbüsatta bulunan Almanlar İzmiti en müna- sip bir yer olarak intihap etmisler- di. Kâğıt imali için lâzım olan ağaç ların ve samanın kolay ve ucuza te- darikinin mümkün bulunması, ke- lez deresi namile maruf suyumu- zun evsaf itibarile kâğıt imaline te- mamen uygun ve vasali saniyede 2500 litre gibi mühim bir mıtarda olması, deniz ve kara nakliyatında- Ki hususiyeti, istenildiği kadar a- mele bulunması, kuvvei muharrike tomini cihetinden en müsait olması itin tetkika değer ve belki de kâğıt ve bez fabrikası için eşsiz bir yer olduğunu ispat edecektir. Kemal Bey dikkate değer buldu- ğumuz yazısını şu satırlarla bitiri- yor: İleri götürülmeğe lâyık ve müs olan İzmitimizde beş senelik programa dahil olan medniyet asa- rından hiç olmazsa bir iki tanesini yapılmış görmek | İzmitte ayrıca mesut ve minnettar edecektir. İz kei im Yalnız Akhisarda 1700 mektum nüfus Son af kanunu üzerine, şimdiye kadar mektum kalan medala da kaydı lâzm gelmektedir. Bu fırsat hasabiyle Akhisar kazasında 1700 maktum nufus sicile yeniden dilmiştir. EN Müracaatlar temadi etmekte aldu- ğundan Maniza nufus müdürlüğü Ak pirar mufus dairesine muvakkaten bir Di» — göndermek mecburiyetin- gündüzlü çalışmak: süreler” Sesli Ne pufus işlerini bitirmeğe çalışmaktadır. lar, İzmit ziraat kongresi İZMİT, (Milliyet) — e seolhakak siremiçilsi UN Şirine ve reisliği altında büyük bir toplantı mışlardır. Bu toplantıya müstahsil çif. çilerimizden bazıları da iştirak etmiş. tir. Toplantıda her ziraat o memuru kendi mıntakaar zirai vaziyetini bir raporla kongreye bildirmiş, fenni va- sıta ve usullarınm tatbiki yolunda Vi. lâyetimiz için bir çalışma programı çizilmesine teşebbüs edilmiştir. — Bu toplantının bir kaç gün devam edece- ği söylenmektedir. Tekirdağ ticaret odasında TEKİRDAĞI, (Mililyet) — Şehrimiz Ticaret ve sanayi odası meclisi 934 senesi divanı riyaset intihabı yapmıştır. Riyasete Yakup zâde Bekir Sıt kı ve ikinci riyasete Vehbi Hilmi ve reis veir vekâletine de Ali Ze. keriya, muamelât ve hesabat mü. fettişliğine Ali Riza beyler seçil. miş, kongre murahhaslığına da riyaset vazifesine inzimamen Be- kir Sıtkı Beyin intihap edilmiş ol duğu haber alınmıştır. Cesur bir kız arkadaşı ile gönül verdiği, sev- diği bir komşu kızımı evinden kaçır. baltayı eline alarak, ev- velâ Temeli kolundan, arkadaşını da kafasından yaralıyarak kaçırmıştır. Karacasu nahiye kongreleri bitti KARACASU, (Milliyet) Kazamız C, H. F. nahiye kongre- leri bitmiştir. Kongrelerde Fırka vilâyet idare heyeti reis vekili Ne- şet, vilâyet idare heyetinden Raif Feyzi ve Dr. Süleyman Beylerle kazamız Fırka veisi Ali Riza ve ve kaza idare heyeti azaları bulun muştur, Kongrelerde köy ve mahalleler den gelemiihtiyaç ve dilekler konu şulmuş, yeni idare beyeti seçilmiş tir, —— . 50 kuruş için KÖŞK, (Milliyet) — Nahiye- mizde bir yaralama vakaı olmuş, Alim Ağanın kahvesinde çalışan garson Alim, garson Zekiyeyi bıçak İa yaralamıştır. Alim ve Zekiye ayni kahvede çalışmaktadırlar. Zekiyerin Alimde elli kuruş ala- cağı varmış. Bunun için kavğa et- mişler ve her ikisi birbirlerine a- ğır sözler söylemişlerdir. Kavğa- dan sonra Zekiye berbere sacları nı kestirmek üzere gitmiştir. Öfke sini dağıtamıyan Alim de arkasın dan giderek saçları kesilmekte 0- lan Zekiyeye hücum etmiş ve elin deki bıçağı arkasından saplamış- tur. "Alim yakalanmış, Zekiye de memleket hastahanesine gönderi. miştir, Malatyada kuraklık kalmıyor | MALATYA, (Milliyet) — Se- nelerdenberi Orta Anadalun rak ve yayla iklimi bütün şiddeti- | le devam etmektedir. Geçen sene yağan yağıiurun “ve karın azlığı | zırai vaziyeii fenalaştırmış ve köy | lülerimiz çok sıkıntılı. bir hayat | geçirmeğe “mecbur kalmışlardı. Bu sene ekilen toprak miktarı sa- | bık senelerle kiyas kabul etmiye- cek derecede azdır. Varmı, yoğu- Bu toprağa döken köylünün vazi- | yeti bu sene iyi olacağa benzemi- yordu. Malatyaya hayat ve yeşi'/'x ve- ren sular som bir asır zarfında hiç bir zaman bu kadar azalmamıstı. Derme ruvu ile müteharrik bulu- nan elektrik fabrikası sehrin asa ri ihyacları nisbetinde az bir ki- Tovatla islivebilmekte idi. Simdive kadar ufak tefek yağmurarl vağ- mis ise de. mezruatı örtecek dere. cede kar düsmemisti. İki sünden. beri devam eden hol karlar Kin'er ee vatandaşm vizünü sfildürdü, Neselerini arttırdı, Vilâvetin her trafından iyi haberler gelmekte- dir. Kaşta spor sahası KAŞ, (Milliyet) — Gençler Birliği halen futbol oynamakta ol dukları arazinin taşlık ve çok fena olmasından şimdiye kadar ekzer- sizlerine devam edemiyorlardı. Bu arazinin muntazam bir sa- ha şekline konabilmesi için bütçe lerin müsait olmadığından saba- nın yaptırılması için yardım hak- kında yapılan müracaatları ve An talya spor mıntakasımın teşebbüs- leri neticesinde vilâyet hususi mu hasebe bütçesinden kulüp sahasi- na sarfedilmek üzere (150) lira- hik bir yardım temin edildiğini öğ | rendim. Derhal sahanm tesviyesi işine başlanacaktır. Kulüp reisi ku'übün vaziyet ve mevkiini göz önüne alarak yüz el li liralık bir yardım temin ettiren muhterem . Valimiz Nafiz Beyle bu hususta azami gayretini sarfe. den Mıntaka reisi Abdurrahim Ri fat Beye medyun bulunduklarını ilâveten söyledi. emelleri İzmit Halkevinda İZMİT, (Milliyet) — Şehrimiz Halkevi üç aylık çalışmasına ait rapo ranu C, H. Firkam umum kâtipliğine ö üştir. Bir müddetten beri de - vam edilmiyen İngilizce kursuna tek - rar başlanmıştır, un ku | Kıymetli bir yardım BOLU, (Milliyet) — Bolu orman işletme Türk anonim girketi hayar işle i isatından fakir ilk mektep talebe- Balıkesir yoksulları gözetme birliği BALIKESİR, (Milliyet) — Bayra - mın ikinci günü akşamı bu yakınlarda teşekkül eden yoksulları gözetme biri. | ği Evkaf oteli salonunda amimi bir balo vermiştir. Balo Ali Hikmet Paşa Hazretlerinin himayelerinde idi, Birliğin yüksek gayesini takdir eden Balikesirli- ler bu gece hem güzel eğlenmişler, hem de yardımlarının bir kısmını yapmışlar. dır. Yoksulları göztme birliği sene içine de hayirli bir çok işler yapmak ve Balı- kesirde hakiki mahiyetile bir hayir ce- miyeti olmak azmindedir. Hayirperver- lerden gördüğü iyi yardım sayesidne ga yesine kavuşmasını temcani ederiz. çak Yenipazar yatı mektebi YENİPAZAR, (Milliyet) — İki gün evvel vilâyetimiz daimi encümen a enza ge rek yatı mektebini ve tetkikenttn bulunmuşalırdir. Valimiz Fevzi Beyle Maarif müdürü Salih ve Daimi encümen azarından Ahmet Emin Beyler de gelmişler, mektebi tetkik ve teftiş el ir. İzmite bir hayvanları himaye cemiyeti lâzım IZMİT, (Milliyet) — Burada bir çok yük arabaları vardır. Araba sahip- İeri birkaç kuruş fazla kazanalım diye velinimetlerine öyle cza, cefa ediyor. lar ki, insan gayriihüyari arabacılara içerliyor.. İzmit arabacıları kızmasın - lar amma, arpanın sudan ucuz olduğu bir şehirde hayvanlarının karınlarını iyi doyurmuyorlar, üstelik yüzlerce ki- loluk yüklerle hayvanlara | eziyet edip, dövüyorlar.. İzmitte bu, işleri meneden bir makam olmadığına göre, Himayei- hayvanat cemiyeti burada bir şube aç. | malıdar. i | hava gazi motörü ile racaat edebilecekleri ve bu gibi nı mübeyyin resmi vesaiki haiz münakasaya iştirak nun gösterdiği şekil ve imkân tayin olunacaktır. en şık ve temin eder. Satılık motör ve hurda eşya Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki ve tahta parçaları satılıktır. İsteyenler idare müdüriyetine müracaat etsinler, mektep veznesine edebilecekleri ilân olunur. (47) Asrımızın KALORİFER - ASANSÖR - SICAK z BANYOLU ODALARİLE Muhterem müşterilerin istirahatını Fiatlar ehvendir. Telefon : 41262 HEMEN MÜDİRİYET yy Istanbul Milli Emlâk VAPURCULUK TURK ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ACENTALIĞI Liman Han, Telefon: 22925 Antalya yolu GEBZE ypüi'tamı ÇARŞAMBA günü saat 10'da Sirkeci rıhtımından kalkarak gidişte doğru İzmir, Küllük, Bodrum, Fethi- ye, Antalya. Dönüşte bunlara ilâve. ten Finike, Çanakkale, Geliboluya uğrayacaktır. Mudanya yolu Her PAZAR, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA sür leri saat 9,30 te Tophane rehtımından bir vapur kalkar. Gidiş ve dönüşte mutat İskelelere uğrur, Hukuk Gazetesi Cezaiyunlarımızdan Cevat Haklar Bey tarafından neşredilmekte olan Hukuk Gazetesi Üniversite Profesörlerin'in ve maruf bukukcularımızın yazıları havi 0- larak intişar etmiştir. Hâkimlere ve müm tesibini hukuka tavsiyo ederiz. (12490) Devredilecek ihtira beratı “ Bakraçli cephane elevatörlerinde mer mi vermekte müktezi emniyet tertibatı” hakkındaki ibtira için istihsal edilmiş o- lan 14 Mart 1931 tarih ve 1244 numa- ralı ihtira beratmın ihtiva ettiği buku- kun bu kerre başkasına devir ve yahut icara verileceği teklif edilmekte oldu- mek İstiyen zovatın, İstanbul'da Bah- çe Kapuda Taş Hanında 43-48 numara- larda kin vekili H. W. Sto:k Efendiye müracaat eylemeleri ilân olunur, (12402) 447 Darüşşafaka Müdürlüğün- den : Mektep Fizik Lâboratuvarı için lüzumu olan öletler aleni münakasa ile almacağından ta- liplerin bu âletler hakkında ma lümat almak üzere her gün ve münakaşaya iştirâk etmek ü- zere 28 İkinci Kânun Pazar gü nü saat 14 te Nuruosmaniyede Cemiyeti Tedrisiyeye müra- caatları; (345) bazı hurda demirler si Yüksek Mühendis Mektebi : Satınalma Komisyonundan: Mektebimiz Elektrik Laboratuvarı için lüzumu olan alât ve edevat 27-1-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te icra edilmek üzere aleni münakasaya konulmuştur. İsteyenle- rin bu baptaki şartnameyi görmek üzere i i mektep idaresine mü işleri yapmağa ehil oldukları- olanların yüzde 7,5 muvakkat il suretile Maliye Vekâletinden: “ 1 — İstanbul Maliye .tc;kilâtmda 30, 35, 40, 45 lira asli maaşlı memuriyetler mün haldir. 2 — Hukuk Mülkiye ve Yüksek Ticaret Mektepleri mezunlarından kanuni vasıfları haiz olanlar,teadül kanunu- dairesinde bu memuriyetlere 3 — İsteyenlerin tercümeihal, şehadetname ve asker- lik vesikalarınm asıl veya tasdikli suretlerini arzuhallerine rapt ile, Maliye Vekâleti Varidat U.Müdürlüğüne veya İstan bul Maliye Mürakipliğine müracaat etmeleri. (347) BRİSTOL OTELİ en temiz otelidir. SOĞUK SU - ve HUSUSİ Müdürlüğünden: İstanbul Merkez Maliye dairesi “ Mülga defterdarlık” için o mübayaasma lüzum görülen yüz metre Alman mali Hortum ve saire 113 buçuk lira üzerinden pazarlıkla kasaya konmuştur. İsteklilerin 24-1-934 çarşamba günü saat 14 te müracaatları. (M.) (343)

Bu sayıdan diğer sayfalar: