23 Nisan 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KERR, KİLER. bek? A NERE ASRA BAL ALE vr Istanbul ve Trakya mın- taka Ticaret odaları kong- resi yarın: İstanbulda topla- nıyor. Fazla ıstok olduğundan beyaz peynir fiatı düşuyor. FIYATI 5 KURUŞTUR Bugüniki bayramı birden kutluluyoruz: 23 NİSAN —— İ ————— Bugünün çocuğunun şahsında yarının büyük Türkiyesinin bütün ümit ve emellerini selâmlarız Kemal Türkiyesinde milli hâkimiyetin ilân edildiği ve Ankarada Türkiye Millet gündür. Ogün Büyük Şe de bulunduğumuz iliği ve z dlmiştir. Her Türkün hâfıza ve hâtırasında bütün tafsi - ü #eşlangıç olarak kabul edimiştir. Her Türkün hâ. rasında bütün tafsi im e eman ger yük günde onun içindir ki memleketin her tarafında Çocuk bayramı baş illetinin ümidi, i . kayacak. Türk mi acak, imanını tazeliyecek, ileriye akan hizm arttıracaktır. Kemalist inki lâp ve onun Türkiyesi azı istemiyen, çoğa kanmıyan bir varlıktır. İnkılâp çocuğunun hamuru da iş- te bu imanın özünden besleniyor. Bugünün çocuğuma eye i isi isi Kâzn N Kizi Meclisi Ren ithaf ettikleri satırları da meşrediyoruz ; Bugün Mustafa Meclisinin ilk açıldığı kurtuluş yolunu ve içinde larımızı çok itina ile yet IAEA LAK Mecliste ve Fırkada örüşülecek işler ANKARA: 22 Nisan. ın eşiğindeyiz. Bu ay, Millet Meli, De ruznamesi, başta bütçe olmak üzere; en olgun olduğu aydır. Bilhassa inkılâbın * gün biraz daha yerleşmesine Zayret edildiği, devlet işlerinin ye- hi ihtiyaçlar karşısında ve milli menfaatlere uygun tarzda tanzi edildiği şu son senelerde Mecliste görüşülez işlerin her biri başlı ba- şına bir ehemmiyet arzetmektedir. Dünya ahvali ve devam etmekte olan iktısadi buhran da bu sebep * lere ilâve edilecek olursa, bilhassa 1934 mali senesini karşılamak için sarfı lâzemgelen gayret ve iradenin azameti gözlerde ko - laylıkla canlanır. kongresinden alınan bir lâyiha halinde Mil - isine arzedilmek üzeredir. siciyi olduğu kadar alıcıyı da tat min öden bu kararlar kanun hali türk lâp ettiği zaman Türk tütün tuluş pe, eklerinin üzerine kur - Kongrajrağı. çekilmiş olacaktır. recai kıymetinin üçte bi - "teşkil gat gelirinin yedide bi- rini teşkil edentütüm meh ei den kam allmında yapılamaz der. nan ulahat Cümle inin e gü temsilen muh- terem İktisat vekilimizin ç. 1 parlak bir ese, sayılacaktır” ve Tütün neticeler let M bı olan ücretli memur kullanıldığı da malümdur. Nafia ve Maliye ve. kâletleri hazırlamakta oldukları teşkilât projelerinde ücretli me - murlarını maaşa geçirmeği derpiş etmişlerdir. Fakat diğer bir vekâ - let, kudretli bir kadro ile çalışma- Ya hazırlanırken; yeni teşkilât pro- fesinde ücretli memur kullanmak | e aş bilâkis ehemmiyet ver - le, yük, vaziyet karşısında mes de biz Melen bazı itirazlar tesi tidadın, üzakere mevzuu olmak is- | memuru, #oşteriyor. Filvaki ücretli aşlı mey devlet teşkilâtında ma - madığ, -wrun yanında malik bulun | Pe Maaşlı oje Şok imtiyazlar vardır. (De Kâzım Paşa diyor ki: Türk çocuğunun bayramı Yurdumuzun ve Cümhuriyetimizin istik - balinden tamamile emin olabilmek için çocuk - iştirmeli, onların beden ve fikir terbiyeler'ne bütün mevcudiyetimizle dikkat etmeliyiz. Bu mühim vazife yalnız ana, (Devamı 7 inci sahifede) Sahip ve Başmuharriri : 9 uncu sene No. 2944 PAZARTESİ - 23 NISAN 1934 gru | Çoçuk Bayramı Başladı! KÂZIM ve İSMET Paşalar “Milliyet,, sütunlarından Türk çocuğuna hitap ediyorlar âkimiyet milletindir... dedi. Türk milletine arlığı getiren gün, inkılâp çocuğunun her yıl sü ilerinin ışığı ve inkılâbımızın mesnedi olan Türk çocuğu bütün bir da yarınm büyük Türkiyesinin bütün ümit ve emellerini selâmlar- Başvekil İsmet Paşaların bugün ün küçük, yarının büyüklerine İsmet Paşa diyor ki: Sevgili bayram Bayramınız kutlu olsun Cümhuriyet Ço - cukları! Sizin bayramınız bütün sevinç günle - rinin en neşelisi ve en feyizlisidir. Hiç bir bay- ram günü sizin bu haftanız kadar vatan için ümitlerle dolu değildir. Hiç biriniz Cümhuri - (Devamı 7 inci sahifede) . Şeker sanayiimize dair Celâl B.in mühim nutku refah yoludur. “Tuttuğumuz yol a İhtikâr yoktur.,, ANKARA, 22 (A. A.) — İktisat Vekili Mahmut Celâl Beyin dün Büyük Millet Meclisinde istihlâk vergisi kanunununda yapılması tek İf edilen tadilâtın müzakeresi es- hasında bazı hatipler tarafından | ileri sürülmüş olan mütalealara ce-| vaben vaki beyanatlarını dün neş- retmiştik. Tesadüf edilen bazı esas hı yanlışlıklar dolayısile Vekil Be- yin bu beyanatlarını bugün tekrar vermeyi lüzumlu gördük: “Dahili siyasetimizde mühim bir mesele halini alan şeker sanayiin- den ve şeker sanayii siyasetinden bu kürsüden bahsolunacağını bili- yordum. Ve siz arkadaşlarınız, do- (Devamı 7 inci sahifede) “İnkılâp Enstitüsünde “Türk milleti, hiç bir mil- letle mukayese edilemez,, | Hikmet B. dünkü dersinde Lozan mu- ahedesinin parlak neticelerini anlattı Maarif Vekili Hik- e

met Bey İnkılâp kürsü sündeki dersine, dün de Üniversite konfe - yahs salonunda devam itti. Hik sinden al — Lausanne konfe - ransında yapılan tek > liflerle varılan netice, leri izah etmiştin Bi defa, Lausannz kanfe ransinm âon- safhada 5 şim anlatacağım, Kol üye ferans 4 şubatlan 23 İkmet Bey dün alışam dersini verdi ve An- Nisana kadar 'inldtas karaya gitti > uğramiştır dedik. Sebeplerini anla- | memiş dokuz mesele vardı. Şunlar | : | Otele yerleşti! M. Venizelos, hükümetle anlaşma imkânının kalmadı- ğını bu husustaki müzakera- tın artık bitmiş olduğunu Siirt Meb'usu MAHMUT söylemiştir. Müdür : 24318, Yes İdare ve Matbaa Tel: ( : Vali degisiyor rmuP İstanbul Vali. ve Belediye Reisliğine Kâzım Pş.nın veya Nevzat «© Beyin gelmesi muhtemel Fırka grupunda yarın Dahiliye ve ( İktisat vekilleri izahat verecekler Mesuller af kanunundan istifade edemiyezekler, lebitin Bay Vekâlet iki cepheden dava açıyor! ANKARA, 22 (Telefonla) — Esnaf Bankası işi hakkında Orda mebusu Ahmet İh san Bey tarafın - dan fırkâya ve - ilen takrir Salı günü fırka gru - punda müzakere edilecektir, Bu ünasebetle Da - iliye ve İktisat vekillerinin iza - Gİ hat vermelerine İS intizar olunmak - tadır. Dahiliye ve Ahmet İhsap B. kâletinin tahk'ka ta memur eltiği müfettiş Tevfik Ta lât Beydir. İstanbulda vaziyet Esnaf Bankası işi dün yeni ve (Devamı 6 mcı sahifede) / Belediye reisi değişiyor mu? Ankara'dan dün şehrimize gelen haberlere göre atan - bul Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyin başka bir vazifeye nakli muhtemeldir. Bu takdirde İstanbul » Vali ve Belediye Reisliğine İzmir Valisi Kâzım Paşa veya Ankara Vali ve Be- | lediye Reisi Nevzat Beyin tayin edileceği rivayet edilmekte- | dir. | ene (Faik B.i son defa da Belediye korumuş Öğrendiğimize göre İktisat Vekâleti 1931 senesinde Eümül Her : kasının blânço ve idare meclisi raporunu tetkik ettirmiş nir iderü misdisi raporun parlaklığına vöğıldk yalama e” ağ gitmediğini görerek Maliye Vekâletini keyfiyetten hakerler e'rattir. Bundan başka banka müdürlüğünde ere çekilerek Mustafa Şeref Bey zamanında e, ir eye ai mak için müracaat etmiştir. O saman vekâlet belediyeden malümat is- temiş fakat belediye bt müracaate cevap vermemek suretile Faik Be- ce yi korumak yolunu tutmuştur. Hintli Nevvap | Dün geldi ve | M. Yevtiç dün akşam gitti Balkan Hariciye nazırları Ankarada toplanacaklar Dost nazır diyor ki: “Balkanlarda umumi bir | sulh havası vardır. Balkan mil- letleri biribirlerine daha çok yaklaşmaktadırlar...,, Yasolayya Hariciye Nazırı M. Yevtiç ve Madam Yevtiç cenapla- rı dün akşamki ekspresle şehrimiz- den Belgrada müteveccihen hare- il ir. o Tren saat 21,45 İstasyonda va- Hi muavini Ali Rıza, vilâyet ve bele- i ından samimi bir şekilde teşyi edilmiştir. Bir müfreze polis misafir Harici- İ ye Nazırını selâmlamıştır. M. Yev- (Deva: nci sahifede) Kemaleddin Sami Pş.nın rildi Mibracenin günde İ mil- yon lira varidatı var! Nevvap Riza Ali Han ve refifhas Rifat Zemani H. İstanbulu geziyorlar — Yazını 3 üncü sahifemizde — İran Şahı Hz. Yavuzla gelecek ANKARA, 22 (Telefonla) — | İran Şahı Hazretleri Trabzon'dan Samsun'a bazı gazetelerin yazdığı gibi Ertuğrul yatile değil, Yavuz'la seyahat edecektir. gap UGÜN | sahifede B 2 dek Sal : ilirken şehrimizdeki Hitlerciler resmi Cenaze araba içinde Sirkeciden geçirilirki > ır arşamba günü büyük Gere apılacak ve merhum 16 mart şehit- © liğindeki askerlerinin yanına defnedilecektir Ecnebi matbuatında gör- düklerimiz 3 üncü sahifede Çocuklara öğüt! ği 4 üncü sahifede Türkçe ilim ıstılahları GN | Merhumun son sözleri | “Vatan, Dumlupınar, ileri, marş marş, Allah allahı, . ,, d uş ve ondan sonra gözleri- İ ni ebediyete kapamıştır. Halis Trabzon M. Salâhattin 5 inci sahifede Alman Reisicümhuru Mareşal Hin » opak bugünkü mevzuat da 7 inci sahifed Mecdi SADRETTİN | tacağım. Dokuz mesele vardı... Vaziyet şu idi: Henüz halledil- dı: 1 — Musul meselesi, 2 — İn gilizlerin Çanakkalede bizden iste i (Devamı 7 inci tahifede) , İ Merhum Berlin sefirimiz Ke - | malettin Sami Paşanın cenazesi, | (Devamı 6 ıncı sahifede) denburg Cenapları ite Başvekil M. Hit ler'in ve sabık imperator Vilhelm'iri cenaze ile beraber gelen çelenkleri

Aynı gün çıkan diğer gazeteler