30 Mayıs 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

30 Mayıs 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ DEVLET DEMİRYOLLARI İDARESİ İLANLARI | Sapanca Tenezzüh Trenleri Hareket Saatleri 1 Haziran 934 tarihinden itibaren Cuma günleri Hay- © derpaşadan biri saat sekizde, diğeri saat sekiz buçukta hare- © ket etmek üzere Sapancaya iki tren tahrik edilecektir. o Yer- İerin evvelden temini için Perşembe akşamına kadar biletle- rin tedarik edilmesi muhterem halktan rica olunur. (2845) 3076 İdaremize ait olup Şark hattında bulunan hurda 28 Makine, 30 tender ve 9 vagon 27-6-934 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle ve müzayede ile satılacaktır. o Şart- name tedarik etmek ve fazla izahat almak isteyenlerin Hay- darpaşa işletme müfettişliğine müracaatları. (2876) > Satılık ev aranıyor Hocapaşa Demirkapı ve civarında İmei 2-4 odalı bir ev aranıyor. Satmak arzu edenlerin idaremize müracaatları. Tamamen şekli tebdil ve tezyin edilen Büyük ve feerik teraçası Bugün açılıyor Hergün: Konserli gündüz ve gece taaml'arı - Tedansant - Mazarik arkestram Tatl?o': 100 k (17103) 3080 ASİPİN KENA Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş ve diş ağrılarından umum; koruyacak en iyi ilâç budur. Örtamektep bakaloryalarına gireceklere kolaylık M. EMİN BİYOLOJİ Bakalorya kitabı yeni çıktı. Derhal alınız. Fiyatı 50 kuruştur. KANAAT KÜTÜPHANESİ (17107) Ankara Nümune Hastanesi ..18v0 Baş Tabipliğinden; Hastanenin 1 Haziran 934 tarihinde n31 Mayıs 935 ta- rihine kadar bir senelik aşağıda yazılı muhtelif erzak ihtiya- cı 10 Mayıs 934 tarihinden 30 Mayıs 934 tarihine kadar yir mi gün müddetle ve kısmen aleni ve kısmen kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şerait ve evsafını ve cins ve miktarını öğrenmek üzere İstanbul'da Sıhhat ve Iç timai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankara'da her gün öğle- den sonra Hastane İdare memurluğuna ve ihale için de 3İ Mayis 934 perşembe günü saat 13 de Hastanede müteşekkil Komisyona teminatlarile birlikte müracaatları ilân olunur. (2352) Ekmek Çamaşır Sodası | Tel Şehriyesi Et Kuru Fasulya Nişasta Kesme Şeker Ğ Pirinç unu Yumurta b Üş Çay Limon Pirinç Domates Salçası Kuru soğan Makarna Muhtelif yaş sebze Kuru Bamya Patates Yoğurt Un Süt Sabun Sade Yağı Zeytin Yağr Benzin Gaz Yağı Mazot Kok Kömürü Uryani eriği 2701 HER SAN'ATA ELVERİŞLİ Kiralık Fabrika Binası Mahmutpaşa'da Bezcilerde (49) No. ha fabrika binası tamamen veya kıs- men kiraya verilecektir. Karşısındaki bakkala müracaat, (17108) ISTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI Taksim Belediye Bahçesi pazar. : lıkla kiraya verilecektir Taksim Belediye Bahçesi | ihale tarihinden 938 sene 31 Künunuevvel akşamına kadar devam edecek beş seneye yakın bir müddet için ve şartnamedeki 1 inci maddede yazılı 12,000 lira verilmesi kaydı kaldırılmak şartile ve pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar şer aiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de teklif edilecek bedeli icarı senevinin yüzde yedi buç:ığu nisbetinde teminat akçesi makbuz veya mektubu ile 30-5-934 çarşamba günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2842) Beyoğlu Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Daire bina- | sı Zemin katında hey'eti fenni yece ve sıhhiyece gösterilecek mahal tesisatı kiracıya ait olmak üzere hariçte rişirilip ha- zırlanacak ve dairece tayin edilecek soğuk yemek satmak | sartile bir sene için pazarlıkla kiraya verileceğinden talip o- lanlarm iki Haziran 934 cumartesi günü saat 15 te daire En- mam» PARK OTEL mmmzszn MİLLİYET CARSAMBA 30 MAYİS 1934 > fi N amaa Deniz yolları İŞLETMESİ Acenteleri: Karaköy Köprübaşı Tel, 42362 — Sirkeci Mühürdarzade Han Tel, 22740 | Ayvalık yolu İl BANDIRMA vapuru 30 Ma- yıs ÇARŞAMBA 19'da Sir. keci rıhtımından kalkacaktır. (2847) O 3078 AYVALIK Sür'at Yolu Şimdiye kadar İstanbuldan cumartesi günleri saat 18'de kalkan Ayvalık Sür'at pottala- rı badema Z Haziran 934 den Ey'ül 934 sonuna kadar İstan- buldan cumartesi günleri saat 17 de kalkacak ve Ayvalığa bir gecede g'deceklerdir. (2846) TRABZON “9 sür'at yolu KARADENİZ vapuru 31 Mayıs PERŞEMBE 20 de Ga- lata rıhtımından kalkacak, Gi. dişte İnebolu, o Samsun, Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'- ya. Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, Of, Pulathane'ye uğra- yacaktır. (2873) Bartın yolu BURSA vapuru 31 Mayıs PERŞEMBE 19 da Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. (2874) Mersin sür'at yolu İNEBOLU vapuru 1 Haziran CUMA ilde Sirkeci rıht. mından kalkacak. Gidişte İz. mir, Antalya, Mersine'e. Dö- üşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Çanakkale'ye uğraya- caktır. (2875) İstanbul İkinci ticaret mahkemesin. den : Demircide mukim Ali Nâtık ef.nin İs- tanbul Ziraat Bankası tarafından tediye İ edilmek üzere Türkiye kibrit ve çak. | Mükellefin ismi San'ati mak inhisar şirketi emrine (tanzim ve | Ahmet ef. Marangoz irsal eylediği 235 lira 34 kuruşun tediye) o Celrp Mehmet ef. Kasap sini natık 1-2-934 tarih ve 20296 Nolu Galip usta Kunduracı çekin postada zayi olduğu beyan ve iptali | | İsmail ef, Kayık imsleisi mahkemeden istenilmiştir. Binaemleyh | Mustafa ef. Bakkal Mezkür çek her kiliti Şedinde ise 48 gür | OM. Valkar Pansiyoncu satmda TN, il vi İbrahim ef. Paçavracı aksi takdirde bu müddetin hitemin. i iptaline karar verilecekiği ticaret kanu- Ağop hayribetyan Çömlekçi unun 638 nci maddesine tevfikan ilân | Yorgi Nikoli Gazino olunur. (17101) Salim ağa Sebzeci 3082. | Rıfat Kaptan Sandalcı 'eşriyat ve Yazı İşleri üdürü ETEM İZZET Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. İsta Cinsi Hissesi Emlâk Hisseye göre mu- ii ie No. sı bammen kıymeti 75 » 1400 TL 1084 (Beşiktaş Şenlikdede Iblâmur Cad. Kâgir hane ve bahçe 1085 Arnavutköy Arnavutköy Dere Ahşap kanı VS 7n 50 ,, 1086 - x Yen'mahalle " ze z — «i 1087 Ortaki Ortakö; Gürcüoğlu w © 1088 Ler Erenköy, Kokarpınar Hatboyu Hane ve dükkün ve bahçe Tamamı (53 60 ,, 1089 Beyoğlu Yenişehir Eczacı yeni kükürtlü Ahşap hans 28 21 50 , 1090 " Hüseyinağa Sultançeşmesi Hane benz > çeş ba il Yedikule Cad. ” 1094 April” lll > Alime Kâyir 2 dükkân tstü odalar (| 1/2 125127 1200 Ç, 1093 Çırağı Hasan Oo Merhabaköşesi Ahşap hane 273 64 534 Yüzde yedi Luçuk pey akçelerile ikale bedelleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. İhaleleri saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırm Şartname bankamız kapısına asılmıştır. 16/6/934 cumartesi Beyoğlu Tahakkuk Müdürl Büyükdere Maliye şubesince isimleri yazılı mükellefler yila nike asl vergisi tarh olunmuştur. İkametgâbları meçhul olduğundan Hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibirce keyfiyet ilânen tebliğ olunur. nbul Ziraat Ba nakten veya gayrimübadil bonosu İle ödenmek zere yukarıda aları lâzımdır. Seni haliye vergisile belediye resimleri in aittir, 2472 . BiRİK TiREN RAHAT-EDER ..... üğünden: İhbarname cılt varak numar s Mahallesi ve sokeğı No. Vergi miktarı senesi C. V. Sarıyer Mezar B. 7911 15 75 930 6 25 Sarıyer Yeni M. C. 3 20 ie ” Si > 64 8 10 “ 6 78 ” “w 158 31 13 e » © Orta çeşme 42 $ 25 5 geli Trabya akasya 5. 5 6 mize 35 Büyükdere caddesi 32/10 Bn 23 “ 6 Büyükdere caddesi 105 8 61 n» Gm iin 219 Ki . 6 ş bahçe köy C. an 43 0 Yeni mahalle Pazar B. uv Sa) namına 1930 mali senesi için hizalarında (2860) nkasından: Yazılı. gayrimenkuller günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin mezkür günde 6 75 Kr. KUŞTÜYÜ YASTIK İstanbul Çakmakçılarda Balizade Kuştüyü (fabrikasında: o Kuştüyünün kilosu 75 kuruştan başlar. Şilte, yorgan 19 şer liradır. Salon y rı ve kuştüyü kumaş- larının ber rengi bulunur. Telefon: 23027 - (1 6611) gg 278 ,1 Haziranda Açılıyor < GÜZEL ORMAN ÇİFTLİĞİ Kadıköy - Acıbadem - Küçük Çamlıca Herçün Kadıköyünden muntozam otobüs e (17105) GM gm» İstanbul Belediyesi SULAR İDARESİNDEN İdaremizin 29/5/1934 Salı günü sabahından itibaren Taksimde Türk Sineması yanındaki binada çalışacağı muhterem ahaliye bildirilir. (2827) — 3062 cümenine gelmeleri. (2379) SÜADİYE PLÂJI Beynelmilel şöhret kazanmış viyolonselist D. Zirkin idaresinde ALTIN YILDIZ ORKESTRASI ve zengin varyete nwmaralarile 1 Haziran Cuma gününden itibaren çok zeogin güzellik ve muhtelif değişikliklerle açılacaktır. Banyo fiyatlarıt Kuruş Gazina fiyatları: Kuruş Cuma ve pazir 25 Meşrubat cums ve pazar o 59 Diğer günler 15 — — Diğergünler || 95 Abönman bir aylık 860 » © Bahçe kısmında 15 Çacuklar nısıf ge hafta ortası “eğ 17090 gn 3070 İstanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Ayasofyada Alemdar mahallesinin Yerebatan ocadde- sinde içinde elektrik ve Terkos tesisatı bulunan 6.8, 10-12 numaralı evlerle karanlık sebzevatcı sokağında Yerebatan Sa- rayı karşısında 6,8,10 12-14 numaralı dükkânlar birer sene müddet ve senevi 720,360, 300,72, 72, 72, ve 96 lira kira üzerinden 13-6-934 çarşamba günü saat on dörtte açık art- tırma usulile ayrı ayrı kiralanacaktır. İsteklilerin ve tafsilât almak isteyenlerin pey akçelerile müracaatları. (M) (2574)

Bu sayıdan diğer sayfalar: