17 Kasım 1930 Tarihli Serbes Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

17 Kasım 1930 tarihli Serbes Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mm eli lm dikkateşayanbirmadde Halkfırkası esas teşkilât nizam-. namesini tadil ediyor-Intihabat-' ia Gazi H:. başlarında faaliyette bulunacakmış (6 (S.C) — Halk fırkası nizanmame ve teşkilât encü- e hergün muntazaman devam ediyor. Son yaptığı Hazretlerinin önümüzdeki: meb'us . intihabatında Halk fırkasının başında çalışacaklardır deye bir madde ilâve et- miş ve bunu karar altına almıştır. Tevfik Rüştü Bey iadei ziyaret için Atinaya gidiyor İstanbul: 16 | S.C) — Cenevrede bulünmakta olan hariciye ve- kili Tevfik Rüştü bey avdetinde rak Yunan başvekili Venizelosun son Ankara ziyaretini i Siyasi mehafil hariciye vekilinin bu ziyaretine cekti ehemmiyet atfediyor. Romadan sonra Atina; uğraya- ede- büyük bir 20-25 yaşındaki kızlar Maaş değil toptan ikramiye alacaklardır İstanbul, 16 ( 5.C ) — Eytam arasındaki kızların her ay maa: defaten verilmesi ve alâkalarının vilâyetlere tebliğ edilmi neticesidir ki idare memuru memleketin emniyet ve asayişini tehdit eden amilleri ortadan kaldırır. Onları kanunun pençe- sine tevdi eder. Suçunun dere- cesini ölçmek hâkime aittir. Bu demokrasi memleketlerinde va- tandaşlara verilen bir teminat- tır. Hâkim gayrı mevkuf olarak muhakeme etmezse idare âmir- leri arasında bir . tezat aramak doğru olamaz. Vaâtandaşlarin en mukaddes haklarının hürriyet olduğu muhakkaktır. Fakat bu herkesin istediğini yapmasi ve yapabilmesi demek değildir. Bi- sistemimiz devlet otoritesi, her yerde bâki kılmaktır. İnti- habat zamanında tahaddüs etmiş zabıta vakalarından ibaretti; Bunlar mahkemelerimizin hüküm- lerine terkedilmiştir. Diğer bir kısmı Belediye kanuna aittir ki bunların mercii halli meclisi Alidir. İntihabattan sonra gelen şi- kâyetler mülkiye heyeti teftişi- yı devredilmiştir. e Devlet Şurasının vereceği karar | İcra olunaçaktır. İşaret buyurdukları bazı şikâyetlerden anlaşılıyor ki Fethi bey aldıkları & haberlere fazlaca itimat ediyorlar | idare âmirleri hergün kendilerine va- ki ihbarlara inansalar idi herşe- yi bırakıp onlarla uğraşmak lâ- zimgelirdi, Yeni firka teşekkül edeceği sıralarda bu teşekküle bir takım irtica anasırı komünist unsurlarının girmelerine mani ol- mak için dahiliyenin yardım et- mesi de mevzubahs idi. (Fakat karşı fırka hertarafta birdenbi- re teşekkül etti son günlerde vanda da bir şubesi teşekkül et- miş pek tabiidir ki bu kadar istical ilevücuda geleu bir fırka mensupla rının seciyeleri kadar akidei si- yasiyeleri de mühtelif olacaktır. En ileri giden cumburiyetçiler, mürteçiler, komünistler ve saire bulunacaktı. Her hakikatı gözü- le görür tesbit edersek neden da- niliyorsunuz Fethi bey? Bu adam- lar her yerde ya polise ya jan- 'darmaya gitmiştir. Polisi zabı- tayı ve bilhassa Vali ve kayma” kamları halki tazyik etsinler şu veya bu firkayâ rey verdirsinler. Fethi beyin cevabı Bunun üzerine Fethi bey kür- süye gelerek yapılmakta olan istizah esnasında | kendisine tevcih edilen suallere cevap ve- receğini söyliyerek demiştir ki: Mondoros mütarekesini akde sa ik olan sebepler sizçe de ma- ir. O esnada Dahiliye ma- ve eramil maaşatı alan 20-25 yaş almaları yerine ikramiyelerinin esilmesi hakkındaki emir bi zaretini işgal ediyordum. Bi cephelerden alınmakta olan tel- .graflar derhal mütareke ak umunu bildiriyordu. Müttefil ler mütareke akdetmişlerdi. Bu vaziyet karşısında harbe devam edeceğiz diye bilir midik? Fethi bey bir hükümet için borcunu vermek şereftir, diye vaki beyanatını. bir defa dahi tekrar ederek başka ne diyebi- lim, demiştir. Elbette hük metin borcunu ödemesi şereft Fakat verilecek borcun tediyesi kabiliyeti olmalıdır. Fethi bey bundan sonra fırkanın teşekki lünü mütaakip vukubulan seya- hatı ve intihabat netayici etra- fında izahat vererek fırka teşki- lâtı içinde mürteciler tekkeciler gibi eşhasın bulunmadığını ve fakat Serbes fırka lehinde rey veren adamların mazisini tetkik etmenin .ne Serbes Cumhuriyet fırkasının e ve ne de diğer her hangi bir fırkanın iktidarı dahi: linde bulunmadığını söylemiştir. Fethi beyden sonra dahiliye vekili tekrar kürsüy. Fethi beyln ileri sür. lara cevap vermiştir. ya memlekette herçebatâbat ka- nunu hâkim kılmağı vazife ad- dettiğini ve her vakıt milliyei ve devletçi olarak kaldığını Söy- lemiş ve dosyalarım buradadır, her türlü izahatı veririm. Demiş- tir. Ve itimat reyini talep etmiş- tir. Mütaakiben makamı riyaset müzakerenin kifayeti. hakkında bazı takrirler verildiği ve fakat bu takrirler ireye konmazdan evelâ . sözlerinin yanlış anlaşıl- masından dolayı söz istiyen hazı mebusların kürsiye gelmeleri lâ- zm geldiğini söylemiş ve sıra ile Rasih ( Antalya ), Hayrettin (Balıkesir), Etem (Samsun), Ali (Afyon), Vasıf (İzmir) beyler ve lar. Bundan sonra meselenin te- nevvür ettiğini ve ruznâmeye geçilmesini teklif eden Saffet ( Etzincan ) beyin (| takririle Dabiliye natının. itimat kifayeti © ve rirleri okundu. Müzakere kâfi görülerek ruzüameye geçilmesi kabul “edildi. Neticede tayini esami İle reye konularak On muhalife Karşi 222 reyle dahili- ye vekili beyin izahatı kâfi gö- rüldü ve. .beyam “itimat edildi. Pazartesi günü içtima etmek üzere müzakereye hitam verildi. in| mütaakiben Fethi bey söz aldı-|B vekili beyin beyaz |8 beyanı hakkındaki Hasan (Trab-|” zon) Füat (Rize) beylerin tak-|E SON TELGRAFLARIMI Ciheti askeriye tahkikat yapıyor lığ sile şimdiye kadar memlekete ne miktarsilâh getirile bildiğinin tahkikine “ciheti askeriyece “lüzum görülmüş ve: tahkikata başlan- Zİ —Silâh kaçakcılığı İstanbul 16 (5.C) Son en yakalanmış ai silâh kaçakçı- ğı hâdisesi ehemmiyetli: telâkki olunmakta ve bu hâdise dolayı: olan Yö Asir) diyasi Muazzam bir sami kütlesi hu- muharrirlerinden Behzat Arif ve mes'ul müdürü Abdullah Abidin beyler aleyhinde il tahkir davası bu sabah saat on- zurunda hitama erdi Hüküm haftaya Pazartesi verilecek Yeni Asır , refikimizin lunan bu mudafaanameyi “Yeni Asır,, refikimiz ehemmiyetine binaen aynen tefrika edecektir. Refik Şevket bey, meselenin hukuki cephesini teşrih ettikten sonra, mevzubahs neşriyatta ha- me edilmiş hükümetin şahs manevisini miştir. da mahkeme salonunu baştan |karet mevcut olmadığını da via başa doldura muazzam bir sa-)pat etmiş ve müdafaasn şöyle Gazi Hz | Girit iin hütlesi huzurunda başladı | bitirmiştir; e ve saat bire kadar devam ede-| |“ Çok söyledik, mütemadi- seyahateçıkıyor tesi günü hareket edeceği dirdiğim R miştir. Çarşamba günü Ankara- e hareketi muhtemel görünü- namında bir haydudun köy muh- ti köy basmak ve yol kesmek'mak- sadile bir çete teşkil etmek i t muhacirleri İstanbul 16 (5.C)— Muğlaya nakilleri takarrür etmiş olan Giritte kalmış 250 ailelik mu- -İhacir kafilesinin nakil masrafı in hükümetçe dört bin lira tah- sis edimiştir. İstanbula gelecekmiş İstanbul, 16 (S.C ) — Japon imperatorunun kardeşi bugün- lerde şehrimize gelecektir. Bir mecnun “ iki kişiden intikam almak için ne hezeyanlaruydurmuş...,, Şimdi mevkujtur Pınar başında mu yaşlarında Arap Çarşamba günü bey Ankara 16 ( C.S) — Pazı rece sını im otuz Mustafa puda mukayyet olmadığı için bu mala emvali metrüuke sahip çıkmış ve bu meseleyi muhtar İsmail ef. ile Ali çavuştan bilerek onlar. dan nasıl İntikam alacağını dü şünmüştür. Bundan İki ay evel arap Mustafa beslediği kinleri yenemiyor ve İsmail efendi ile Ali çavuşu öldürerek eşkiya öl mağa karar veriyor. Kekiden ta eki arı İsmail efendi ile Ali çavuşu den öldürmek ve eşkiyalığa saparak si ki aydan beri gizli, gizli çalış ıkları habör alınmıştır. Bunun erine jandarma merkez bölük mandamı İzzet bey derhal e Mi Gi hu: yeni atine kâfı miktarda kuvyet “gh köyünde idama o malıkâm, e niş, köyü 20 Kununundan istiade ederek aran na Mişmn Bitmiş, KÖYÜ | sarbey . bırakılan, Mültü zade edere rek hüküm safhasına girdi. yaset makamı Hasan Safiyeddin beyler, iddia makamında müd- delumumi o muavini -İbulunuyorlardı. Arkadaşlarmız için son name hazırlamış olan Refik Şev- ket beyfendinin rahatsızlığı ha- sebile, Süleyman Faik ve Mehmet Emin beyler tarafından okundu ve bu müdafaa bir saattan fazla sürdü. Refik Şevket bey, ittihamın esa- manevisini tahkir noktasını tav- zih için, iptida devletimizin nevi İşahsına munhasır olan şeklini ve rejimini, Gazi hazretlerinin nu- tuklarına, milli ratına ve teşkilâtı esasiye encü- meninin mazbatalarına müsteni- hukuk liller göstererek Hükümetin şah- maneviyesinin Meclisinde mütemerkez olduğu yolundaki mücahedelerimizin ta- hakkukuna doğru. gittiğimiz şu niyetle yazılan yazıların ve söy- lenen sözlerin cezayı mucip ol- mayacağını ve matbuat hürriye. Ri- yen söylemek: ihtiyacını duyuyo- ruz, Bir memlekette . hürriyetin muhafızı ancak mahkemelerdir. Seneler o hürriyetin hududunu tenkit ile tahkirin manasını gös- tereceksiniz. Hürriyetin lâyik ol- duğu mevkii verecektir ki devlet adamlarına millet efradına ne gibi sözlerin: tahkir, hanj kit olduğunu örenirsiniz. İşte biz sizin yüksek vicdan- larınızin yüksek sünuhatına ii ca ederek matbuat hürriyetinin Türkiyedeki lıyakatına dair bir ilâm istiyoruz. Bu ilâm, bu mem lekette serbes yazı yazmak hakkı nın vüudüna delâlet edecek, iş başında bulutianların tenkit olu- nabileceklerini gösterecek ve ni- hayet Demokrasi: denilen mef- küre uğrunda didinen vatandaş- larm samim! surette yazdıkları yazıdan, dermeyan ettikleri mü- talcadan mes'ul olmıyacaklarını bildirecektir. İşte sizler, o mesut ve milli feyzin bugün takdirine, tayininde müekkilsiniz. Rica ediyoruz: Ka- lemlerimizi kırmayınıy; vıcdanla- rimızın seyranına demokrasi, me- deniyet diğer yol ise,Müddeiumu- mibeyin önünüzde açmak istediği maddeye müsteniden değil, ii I ve farziyeye müsteniden itti- m yoludur ki orada matbuat tarafından mevkiinde işgal edilmişti. Edip ve Servet Şükrü bey de- beliğ ve ilmi bir .müdafaa- müdafaaname refikleri teşkil eden hükümetin şahsi meclis müzake- Ecnebi de- teşrih etti ve ulemasından da ancak B. M. ve meşkür devrede hüsnü ihata ye Fevziye gidiyor. Onda bir gece için hürriyetin. bi i bi d vi 5 riY€-İiçin hürriyetin. bir zeresi bile eylemiştir. Evvelâ Arap Mustafa | ihatir kalıyor meseleyi açıyor) ünün ne tekdire seza tecelliyatı çatlamaz. Birinci yol, hürriyete evinde aranılmış, ailesi Mustafa-| Fevzi kabul etmiyor. Ve tekrar olabileceğini hükmünüzle göste-| /. demokrasiye, bu ikincisi fikir göndermiş ve Arap Mustafa Ke gecilerde yakalanarak Pınarba şına götürülmüştü ve geliyor yukarıda isimleri nnlanları evine davetle bir çok ma sapan hezeyanlarda bulu Buyör. Bü akılsız serserinin sözleri- nin çıkar bir yol olmadığını an- ladıklarından düşünelim diyerek onüt başlarından savnruyorlar, Mustafanın evi taharri edil- Finiz, muhterem hâkim beyefen- diler, Bu belig müdafaadan sonra, Avukat Halit Tevfik bey kar- deşimiz de ayni derecede beliğ bir ifade ile, diğer esaslara ve delillere dayanarak ayni husu- kanaatlerin tazyikine ve istibda- da doğru gider. Yalnız kanuna ve yalnız viç- danınıza tabi olarak hükmünüz- le matbuatın hürriyetini, yani milli hakimiyet esasını koruya- cağınızı katiyetle ümit etmekte- isbat ettiler ve Behzat Arif|Yim, Abidin beyin de müdafa dikten sonra Kendisine. iltihak satı i 3 DA f 3 Zabıta geceyi gündüze katarak Abidin” beylerin, bi ini asını müteakip, hükmün tefhimi tmek istiyen Konyalı Kâzım il i Ne idin beylerin. beraetini |) a4 tesi günü kal- İt t ile aftaya pzartesi gününe | kal Porranaki, Ali, Koçaflaki Ayı, 0pkikatını ikmal etmiş ve hep:|istediler, gi Ramazanaki Hüseyin, Kundakçı Hasan, Topçu Ali, muhacir Ha: İnunların hiçbirisi. yak'ayı inkâr |dafaa sı takip etti. Bunun da NM şim, boşnak Muharrem ve Halil |ötmemişler ve Arap Mustafanın 991 K Day 20aZ0 m onbaşının evlerinde tabarriyat)söylediği sözleri tekrar etmişler il e vel gör- Hailikağı” çölde 3: yapılmış neticede mavzer graİve kendilerinin “Mustafaya uy:|müşsem, sebebi şudur ki bu da- inüirnde Bülenün > YArAbığI tüfengi tabanca biçak bomba|madıklarısı ilâve etmişlerdir.|va bizim şalısiyetimizden ziyade El cophane ve saire ele geçirilmiş Atap Mustafa jandarmada ver.) Türk matbuatının hürriyetini alâ-|götome Sp Jevazimi ti ve müsadere olunmuştür. diği ifadede © da inkâr etmiş ve|kadar etmektedir. bil ve or carethanej Yaptığımız hususi tahkikata | «Ben muhtar İsmail efendi ile| (Muhterem heyetlerin huzu- “ba »p - Kemeratlı cad. nazaran Arap Mustafa aslen Pı narbağı Arap dehilmesi harbı umümide Arabistanda hecin süvari bölü. günde bulunmasından ve Arap çayı iyi tekellim eylemesinden dir. Arâp Mustafa harekâtı mil- I Ali efenin yanında kasaplık et- unış ve bir çok. köyleri, basmış, basindan kalma bir. zeytinlik da sinin ifadelerini alarak mücrim leri adliyeye teslim etmiştir. Maz ATİ çavuşu intikam hissile öldür mek istiyordum ve böyle bir plan düşündüm. Bu adamları başıma toplamak istedim ne çare tali- sizlik kabul etmediler > demiştir Zabıta muhtar İsmail efendi ile Ali çavuşu celbetmiş arap Mustafa ile muvacehe' etmiştir. Arap Mustafa muvacehede yü; lerine karşı ben bu adamlari öl dürdükten sonra eşkiya olacak- timine s6 kısmet değilmiş ya- kalandım diyerek çok cüretkâ- rane itirafatia. bulunmuştur. inden “olup İsminin tan iye esnasında Nazillide Yörük ğini üzlerce kan akıtınış bir şerirdir. Arap Mustafanın köyde ba- esas Bunu Behzat Arif beyin mü- runda iki yol vardır: Birisi kanun ve adâlet yoludurki bunu ihtiyar buyuracağınıza eminim: Bu yolda matbuat hurdür ve matbuat dava- larında bu hürriyetin boğulma! belki ve kabine aleyhindeki tahkirle rin bü madde içine giremiyece- Matbuat daima o müracaat mıştır bir numarayı N namile nakleyledi. kurtulması çok mühim ve Evi)ini ilân eylerim. esaslı bir noktadır. Düğmeci zade N YUSUF NURİ 2—7 ispat etti, muhakemelerinde edilecek bir teşkil edeceği şüphesiz bu- "ELHAMRA i. M. kütüphane Sinemasının büyük günü nihayet geliyor Bütün dünyanın. sevgilisi olan MORİS ŞÖVAEYE JANET MAKDONALT Aşk Resmigeçidi Cilerinde, önümüze, pejçeibe' akçalı saat 9,30 da Müstesna gala müsameresi “ERGENEKON KLUBÜ Senelik müsameresi” Ametika ve Avrupa âleminde ilk türk sihema' yıldızı olup dat Ürü bey vaki Dap send İn emen ire etmişlerdir. BU AKŞAM SAAT 9,30 da ŞIK Sinemad İzmirde bir Kaç gün için misafir bulunan Beyin. bzzat iştirakile 8 perdelik şaheser KAN!!?.. facıası klubün san'atkârları tardfındaa temsil olunacaktır öreensemnsasasareresserresseererrrareseerrrereara Yransız sahnelerinde oynadiğı Doktor Selinr rolü Ve-

Bu sayıdan diğer sayfalar: