2 Mayıs 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3

2 Mayıs 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

I Resimli UYANIŞ HAVADIS. VE İLAN KISIMLARI 1707—22 Perşembe, 2 Mayis 1929 Tevfik Rüştü B. Romada mühim beyanatta bulunmuş «'Türk - İtalyan dostluğu şarkta başlıca sulh amili olacaktır,Türk Yunan menafiinin itilâfı içap ettiği kanaatı kökleşmektedir » demiştir. Hariciye Vekilimiz tarikile avdet edecektir. * kara * * B.M. M. bütçe encümeni müracaatları da nazarı dikkata alarak Barem lâyihasında esaslı tadilât yapmıştır. Bütün maaş dereceleri odeğişmiş gibidir. Muhtelif oVekâletlerdeki ayni memuriyetler ayni sınıflara it- hal edilmiştir. o Muallimerin dereceleri de bir sınıf yüksel- tilecektir. Encümen asgari maaşı olan 25 lirayı 40 liraya ibla& etme- Bi düşünmektedir. * * Gazi köprüsünün inşa pro- jesini yapacak olan Fransız mühendisi 6 mayısta İstanbula geleceğini bildirmiştir. o Mü- hendis M. Pijya Marsilyadan deniz tariki ile şehrimize gele- cektir. Mühendis 6 ay zarfında projeyi ikmal ederek teslim edecektir vi ie Vilâyette sıcaklar obaşla- mıştır. Hararet gölgede 37 ye çıkmıştır. # * Veni ırak kabinesi B. Süveydenin tahtı riyasetinde teşekkül etmiştir. * "Tevfik * * Alman tayyarecileri merha- lesiz bir devri âlem seyahatine hazırlanmaktadırlar. * * # Japonlar menzili 53 kilo- metro olan müthiş bir topun tecrübelerini yapmaktadırlar. Doktor Semirimis hanım efendi Çocuk hastalıkları > * Gannamnmaazanasnsaş * Doktor EKREM BEHÇET BEY Oto-rhino-laryngologue 2 Apartman Lorando, 'Tepebaşi P> İzmir sür'at postası abzon Birinci postası Her bzon İkinci postası Mersin sür'at postası talya post Her çaada posta Her hafta bir vapur Cuma günler 14,30 da. YE hafta bir vapur pazartesi günleri 12 de 'Tra Her hafta bir vapur perşembe günleri akşamı 18 de Her hafta bir vapur salı günleri 12 de Ant hafta bir vapur pazar günleri 10 da di Ayvalık sür'at posta Her hafta bir vapur salı günleri 17 de Sirkeci rıhtımından. Boz On 7 v” e vapur di günleri 17 de “Türkiye Seyrisefain idaresi İşletme G. P H He Her hafta pazar, rıhtımından haraket İstanbul esham ve ei kambiyo ve nu 22 Nisan 1999 yanı Kambiyo ve nukut kalalpand ira kur.| Esham ve tahvilat — İstikraz dahili 0/0 5 93/75 Düyun muvahide 0/0 4 201/50 İkramiyli demiryolları 2 Efektif kuruş|Para 1 İngiliz lirası 989 | 25 1 Dolar (Amerika) 202 | —75 20 Fıransız fıranğı 158/75 90 İtalya lireti 212)75 1 Rayhsmark 48 |75 90 İsviçre frangı 782) — 1 Avıstıriya şilini 28) —50 Felemenk filorini 80 | — 20 Yunan dırahmi 62|62,b 20 Ley Romanya 241125 20 Leva Bulgar 28 | —50 20 Çek Islovakiya Kuron 119 | —50) 1 Zıloti Lehistan 29) —50 ı Çervontsz Soviyet —)|— 20 Dinnar Yugoslavya 71 | —50 20 Belcika fıranğı 112 —50 tun — . e Londıra bir ısterlin 991 |25 Niyork bir turk lirası dolar) 0,49 | —25 Pariğ rw » » pre 12)53 Buruksel» o » > 3) —25 Milano » » » liret 9134, Berlin » » » mark 21—, Sofia >» >» » leva 67162,5 Amısterdam 1» » filorin 1)21,6 Cinevra bir » o » İsviçera 2)54, Madrit » » » pezeta 3139,5 Varşova » » » ziloti 435,5 tina ») » dırahmi 38|— Bukreş 20 ley kuruş 24137,5 Viyana 1 şilin 3148, Belğrat 1 turk lirası dinar 271 —75 Müdürlüğünden Karabiğa postası er hafta cumartesi, pazarertesi, çarşamba || erşembe 18 de | | Bandırma postası | er hafta cumartesi, salı: sür'at ve pazar- (| tesi , perşembe aralık olmak üzre 18 de | j Mudanya postası er hafta cuma, pazar, salı, çarşamba gunleri 9 da. | ç İzmit postası İ perşembe günleri 9 da idare ve Galata | ederler. : |

Bu sayıdan diğer sayfalar: