6 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

6 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nPosta IDARE İSTANBÜL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAĞI HERGUN 'EŞRGLUNIR ECNEBİ ALACAKLILARIN İSTEDİĞİ ŞON ROSTA Halkın gözüdür — Hnik bu SON POSTA Halkın kul: kıdın Hkik Vöpenle: 5?3',' İLSON POSTA Halkın dilidir. Halk bununla söyler. İç Sayfa- mızda oku- Yenı Kabıo' Galata'da Mühim Bir Kaçakçılık!| Senıye Hf Bu Sabah Döşen- miye başlandı Yakal Fakat Kime Ait; Bur “yeni elektrik kablosunun dö- do Si fabrik: a rıkasın- dan Aım» cereyan | * Şark Meselesinde İran hükümetinin Hâ- lâ Cevabını Bekliyoruz Ahkln&.(ll M.) — Tahran bükümetinin Cevabı heniiz gek Memiştir. Şark vilâyetlerinde tâm bir sükün hükümfımulır k ğm dağı havalisinde hare- le!e geçilmek bir saat mese- lesidir. Ağlebi ihtimal bu sa- ati İran hükümetinin vereceği Cevap tayin edecektir. Yeni Sivas Hattı çin Posta Pulu Galata gümrüğünde yeni 4 bir kaçakçılık vak'ası yapılır- ken meydana çıkarılmıştır. Bu hçıkçılığm meydana çıkması da, gene alelüsul, bir ihbar üzerine mümkün olabilmiştir. Bakınız nasıl: Galata gümrüğüne “6,, san- dık tıp eşyası getirilmiş, çıka- miya — başlanmış, Bu — sırada bir ihbar geliyor ve bunda deniliyor ki, doktorluğa ait eşya diye çıka- rılmak istenen altı sandığı iyi muayene edin. Sivas hattının açılması mü- "'"::hle yeni basılan pullar imıştır. Muha- berede | kullanılmaktadır. Reisicümhur Memur Mudur? Bu mühim meseleye ait avükatlarımızın — cevaplarını Yedinti sayfamızda okuyunuz. işe koyuluyor ve görüyorlar ki bu sandıklarda doktorluk eş- yası değil “sakarin,, var. Bit- tabi sandıklar derhal alıkonu- yor | Bu munaşcbclle şurasını Şimendifer Sı asetinin Mali Tesırlerı Nedir ? a düller'in raporu hakkında ka- ] mşııund.ın mütevellit masarifi | ---nı... birçok mektup alı- | Dilştereddüt devletin - varidatı adiyesinden tesviye etmek hu- susundaki — kararı, hususiyeti ahvale nazaran, esas itibarile mali politika zaviyesinden de makul ve muvafıktır. Zira yeni hatlar şeraiti ha- zıra tahtında iktısadi olmaktan | ziyade ergeç mali müzaheret müftekir kalacak tesisat mahi- yetindedir. Bu - itibarla, bu hatlar müstakillen istikraz ak- dine bir esas teşkil edemezler. Müsait bazı iktısadi tesirat we netayici melhuz olmakla beraber, bu hatların en büyük ehemmiyeti memleketin emni- ı..B' mektuplardan birinde bir —'lııııiı raporun aynen neşredil- *mesinden şikâyet etmektedir. Halbuki biz raporun yalnız bu- Zünkü vaziyetle alâkası olmıyan uukıdduıeıııden bir kısmını hu- Saten koyduktan sonra aşağısını n);'mı ıt.—rekmık“ih— Bu ka- Miz emin olabilir ki Son Posta içbir hakikatin gizli kalmasına taraftar değildir. ve vasıta olmu Yacaktır. Memleketin — mtenfaati halkın herşeyi olduğu gibi gör- ::âı';d: bilmesinde ve öğrenme- Mull:r raporunun bugünkü kıs- tda Gübassa simedller siyase- _-:ıl!_tü neticelerini tetkik et- x Hükümetin, demiryolları x—_— KUPON: — “SON POSTA ,, NIN * LİRALIK KURASI larınır. Gayri melhuz bir iktısadi ' ânkişaf ihtimali hâdis olma- dıkça, bu hatların temin e- deceği iktısadi faydalar uzun müddet mahdut kalmak - za- ruretindedir. Anadolu - Bağ- Buı Galata Gümrüğü Rıhtım Ve Antrepoları l rılmak üzere muamele yapıl- | Muayene - memurları derhal | Muller Raporu Devam Ediyor . yetini istilzam etmekte olma- | Altı Sandık Sakarin Belediye' iin adılar ' Müstakil Namzet Burası Meçhul! Eski sadrazamlardan Kadri paşanın gelini Seniye İsmail Hanim — tarafından, - belediye azalığı için resen namzetlik konulacağı haber verilmek- tedir. Bir muharririmiz, bu mü- fasebetle Seniye Hanımla gö- rüşmüştür. Seniye Hanım di- ki: * —Memlekette yapılacak işler o kadar çoktur ki nereden bahsedeceğimi bilemiyorum. Ben, evvelâ yolların yapıl- masına taraftarım. Şehremaneti istediği kadar | verem dispanseri - açadursun, binbir hastalığın mikrobu bu toza karıştıkça ve biz de tozu tukça verem — yakamızı rakmaz. Ben Kanlıca'da otururum, fena havalarda ekmeksiz kal- kaydedaetim ki Rüsumatta fe- udığımız vakidir. na bir usul vardır: | Sonra memlekette — ağaç O da sabırsızlık. Yani İbir | kalmamıştır. Anadolu - sahili kaçakçılık — yapılırken haher | tamamen traş olmuş gibidir. alınıyor. Kanlıca'da zengin bir zat Fakat, biraz bekleyip asıl fail- vardır, “ 300 ,, tane güzel ve eski ağacı kestirmiştir. Vilâ- yete telefonla malümat verdim, (cşckkür ettiler. Hülâsa inti- hapta kazanırsam çuval dolusu yapılacak işlere girişeceğim. Memleket bakimsızdır.., Öğrendiğimize göre Seniye H. fırkaca da namzet gösteri- lecektir. leri yakalamak mümkünken bu | yapılanyor. Eldeki — talimat ta | müsait olduğu için mesele | meydana çıkınca asıl alâkallar şöyle bir itirazla işten sıyfılı- | yor: — Yanlışlığı yapan fabri- kadır. Ben filân şey sipariş ettim, fabrika filân şeyi göne | | | dermiş. Bir Posta İhtilâsı D Ve istenirse — fabrikadan, İzmir 4 — Denizli Posta yanlışlık yapıldığına dair vesika bile getirtiyor. Bu talimat ve nizamda Jek- siklik vardır. başmüdürü Enver Beyin “4000,, liralık bir ihtilâs işinde par- mağı olduğu anlaşılmış, mah- keıneye verilmiştir. Hanımlarımızın. Yeni - Ticaret Gemilerinde Kaptanlık İstiyorlar Birkaçı Mektebe Girmek İstedi Pi Lise mezunu bazi hamım | üzerinde uzun boylu müzake- kızlar Ticareti Bahriye mekte- | rede bulunmuş, fakat bir karar CArzuları | bine girmek ve kaptan olarak | verememiştir. yetişmek — istemişlerdir. Mesele alâkadar vekâlete | Muallim meclisi, bu mesele | bildirilmiştir. ——— Traktör Tecrübeleri - Ankara, 5 (Telefon) — Ga- zi çiftliğinde yapılmakta olan en 'elverişli traktör tecrübeleri- | Ayda Bin Lira Kazanabilirsiniz ne iki fabrika daha iştirak — a etmiştir. Bu suretle adetleri Lütfen gazetemizin ilk gü- ediyi bulmuştur, Tecrübeler | nünden itibaren dağıtmağa ıu müddet daha devam ede- | başladığı kuponları ehemmi- cektir. yetle uldayınıı! e ım Bu, sizin 'ğmıdb" tali 5 ini tecrübesidir kişafın betaatini göstermek- Bu müsabakaya — İstanbul tedir. ŞİMENDİFER SİYAŞETİNİN MALİ TESİRİ ve taşrada bulunan bütün || karilerimiz iştirak edebilirler. Hatların bilâvasıta mali - te- | Eksik Kuponlar sirlerine gelince: Bu tesirler, bütün « g: ı K İstediğiniz ıınıın matba- mızdan tamamlanır. re nazaran, yeni hatların tesis İç sayıfada tafsilât vardır. ( Devamı 6 imci uyı!ılı; * Tayyare Kadar Pahalı Motorler Millet, Bu Işte Çok Zıyan Pu Her Biri Saatte 66 Lira Yakıyor.. [_ Rüsumatın Meşhur Motörleri.. I | | | | ki ' Meselâ mütemadiyen yıka- nanları ciddi surette muraka- be eden bir motör veya süratli bir sandal. Bu boşluk, ne ka- dar zaman sonra doldurulacak? Deniz Hamamlarının En Büyük Elsiği | Güzel Bir İstanbul Plâjı I Burası bir plâjdır. Hem de güzel bir plâj, — İstanbul'da bunun gibi çok banyo yeri var. Fakat bu hamamlarda kurtarma vasıtası yok. havuza girmiştir. Salâhiyettar kimselerin be- yanına göre kaçakçılık işlerine | Devamı 3 üncü u,ı.d.ı Rüsumat idaresinin kaçak- çıları takip için beheri 70 bin liraya aldığı yeni motörlerden tanesi tımır edılııık nwe Apaş — Yahu... Boyle ne boş oti di ? Türkıycdı birçok ecnebi profesör ve _';ı:ı."î.. ıı.r:;:dm:'nn!

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler