10 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

10 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

t p * i | »6 »Sayfa eee —EYİP SULTAN KİMDİR- Anlatabiliyor Muyum Vasılıs_qa , Seni Ancak Ben Kurtarabilirim. . 467 * Kızkülesinde “sekiz muha- fız yardı. İkisi, düşman gemi- leri ” geldiği zaman karşıdan karşıya gerilen zincirlerle alâ- kadardılar. Lüzumunda bunları gerip kaldırıyorlardı. Altısı da ayrıca gardiyandı. Evdoksiya için kulede hiç bir hazırlık yapılmış değildi. Şöyle böyle bir oda tanzim edildi. Geçirdiği heyecanlı maceranın ufak, tefek yara ve bereleri yikamıp - sarildı. Bötün bu Aameliye olurken genç kız hâlâ baygın yatıyor- du. Neden sonra yavaş, yavaş gözlerini açtı. Etrafını tanıyama- | * dı. Yavaşça, mırıldanır gibi sordu: — Neredeyim? Jan Düka, genç kızın üze- rine iğilmiş, adeta nefeslerini teneffüs eder gibi bakıyor, hırs ve iştiha ile gözleri par- lıyordu. Genç kızın suali, ke- | rih yüzünde müstehzi bir te- bessüm belirtti. Dedi ki: — Nerede olacaksınız Va- silisya, Arap serdarının ça- dırında, 2 (Evdoksiya) , yattığı yer- den hemen fırlayıp doğruldu. Gözlerinde korku ve dehşet kaıvılcımları çakıyordu. — Ağlar ve kızar gibi: — Sezar, dedi; peki sen ne arıyorsun burada ? Muhafız - kıtaatı kumandanı zehir kusuyormuş gibi acı acı güldü, sonra sahte bir hür- met kisvesi takınarak eğildi : —Galiba tanıyamadınız. Kar- gınızda bulunan naçiz köleniz Sezar Dükadır. — Pederiniz imparator Vasileyos Kostantin tarafından bazı emirlerin icra- sına — memur köleniz Sezar Düka. Pederinizin emri muci- bince saçlarınız kesilecek ve gözlerinize —mil çekilecektir. Vasilisya ben de bu emrin infa- zna memurum. — Ne söylüyorsunuz ! Göz- lerime ne hakla mil çeker- siniz ? Pederinizin emrile Vasilisya, pederinizin emrile. Yoksa size el dokundurmak ne haddimize gerek . Evdoksiyanın başı dönüyor, gözleri kararıyor, üzerine fe- nalıklar geliyordu. Bir an göz- lerini yumdu. Biraz sonra ya- vaş, yavaş açtı. Soracağı su- allerin bir ihtiyatsızlık olduğunu takdir etmiyor deği'di. Fakat bunda zaruret vardı. Her ne baaasma olursa olsun sordu: — Yakıp ne oldu? Sezar Düka, ilk defaki va- ziyetinde, yani vüucudu güya hürmet 'öııenyornn; gibi öne bir - vaziyett, — Hendek içinde parçalan: dı. Fakat tam zamanında ye- tişerek sizi kurtarmıya muvaf- Fak oldum. Şimd. d saçınızın kesilme- sinden, — gözlerinizin oyulma- sından — kurtarmıya — çalışaca- ğam, Anlatabiliyor muyum, va- |( silisya ? — Demek buna muktedir- vafakat etmeniz ve zevcem ol- ııııııı.ınilı. -— Cenlmım #ğrenebilir miyim? Bekliyorum. — Öğrenecek bir şey yok. Hem beyhude bekliyeceksiniz. ASİON *POSTA Rp( İsterseniz hemen başlayın. — Fakat 'ben, işi bu yola dökmeden de size malik ol- masını - bilirim. — Ne dediniz? ÇArkası var) Yeni Bir Şehir | Sanayide... Anadolu Ortasında Bir Mamure Kırıkkale, (Hususi) —İ 927 senesinden beri — inşa edimekte olan şehbir günden güne büyümektedir Yeni bir nahiye olan bu şehir “3000,, i mütecaviz nüfus ve herbirisi 2 ilâ 12 ailenin oturabileceği tarzda inşa edilmiş yüzü müte- caviz paviyonlardan terekküp etmiştir. Bütün binalar Avrupa- kâri ve son sistem banyo ve- saireyi havidir. Buranın — nüfusunu — teşkil eden halkın erkekleri kâmilen san'atkârdır. Kadınlardan bir kısmı dahi yine fabrika işleri ile meşguldürler. İşsiz bir kim- seye tesadüf edilmez. Şimdiye kadar mektebi ol- mıyan bu yerde bu sene mem- leketin ileri gelen bazı zatları- nın yardımile bir ilk mektep tesis edilmektedir. Mektebin binası hazırlanmıştır. Kırıkkalemiz bir Türkocağı bir gazino iki güzel parkı havi, tren güzergâhında en şen ve en kalabalık bir istasyondur. Hikmet Enis Çimento Fabrika- larının Bir İtirazı Çimento tacirleri çimento- dan alınan muamele vergisine itiraz etmekte, çimentonun ib- raç muamelesinde tabi olduğu bazı merasimin kaldırılmasını istemektedirler. Ticaret odası çimento fab- rikalarını, ihraç muamelâtını, ve fabrikaların amelelere mah- sus ıneokıı ve ıly şartlarını yetiştirmek! için muktezi baş Faydalı Bir Tavsiye Yapılıyor Memleketimizde ayni cins eşya ve malzeme imal eden fabrikaların - birbirine — yakın tipler halinde imalâtta bulun- ması hakkında bir proje var- dır. Bu porje halk ve köylü- nün satın aldığı bir takım makine ve sair şeylerin yedek aksamı meselesinde — muhtelif fabrikaların en âlâ cins ima- lâtından — istifadesini temine matuftur. Bu porje Almanyada tahsil görmüş makine ve zira- at mütehassısları — tarafındân ileri sürülmektedir. İrtihal Mülga harbiye Nezareti he- sap müfettişliğinden mütekait Şükrü beyin hafidi, vilâyet hukuk müşaviri avukat Tahsin beyin oğlu FahirB. vefat etmiştir. Conazesi bugün — öğle üzeri — Çamlıcada Millet bahçesi yanındaki evlerinden kaldırılacaktır. Mevlidi Nebevi Müskirat Müdürü —umumisi Asım beyin irtihal eden haremi Rana banımın ruhuna ithaf edil- mek Üüzere önümüzdeki cuma vı.ufemıe | günü Fatih camli şerifinde Mev- lidi Nebevi kıraet olunacağından ihvanı dinin teşrifleri rica olunur. | ELHAMRA Yarın akşam tam saat 21,30 da OPERA sinEMmasI Yeni mevsim temsillerine (DOLORES DEL RİO) tarafından temsil edilmiş EVANJELİN nam muhteşem sesli ve şarkılı film ile b san'atkâr, bu filmde bilhassa AL. JOLSON tarafından beıtelqımq Fransızca bir şarkı taganni ediyor. Mâveten: Sözlü dünya havadisleri YARIN AKŞAM BİR KAÂDİN YALANI En büyük Fransızca sözlü filmi ile başlıyor. Heyeti temsiliyesi başında: LOUİSE LAGRANGE, PAUL CAPELLANİ ve BOUCOT vardır. İlâveten; En mühim FOKS EŞİRNAL h ıll hım dünya #üunu Sinemada bir yenilik ( mrx sesli Pımıoıııı lılııldiı- Ka Göz Gördüklerimiz BENİM İŞİMLE KIM MEŞGUL OLACAK Bendenir (1$40) mübadillerindenim. Memlekete geldiğim zaman küçük ol- mam dolayısile mallarımı vermediler. Bir sene evvel müracaat ettim. Hiçbir metice elde edemedim. Dakiliye vekkle- Üne iki defa etida verdiğim halde bir cevap alamadım. Dünyüda Deniz Gedikli mektebinde buhumuyorum. işlerimi kendim görmiye vaktim yoktur. Vazifem müsande etmiyor. Alt olduğu dalrenin benlen İşimle meşgul olmasını rlca ediyorum. İzmit — Gölcük, Durgütrels. harp sefinesinde 143 Hüseyın oğlu Nadir BİZİ KURTARSINLAR İki üç gün evvelki Hükimiyet gaze- tezinin büyük bir sayfası tamamen Em- Tâk hankasının Türk ailelerinin mülkle- rini, meskenlerini satmak için birçok ilânlar ile dolmuştur. Bunlardan biri de bendenirim. Malt sıkantıdan taksit borcumuzu vaktinde vermek mümklün olmadı. Fakat fstıkrar mukavelemizdeki ödeme vade- | gisin hitamıma daha Üç sene varda. Banka ufak bir kolaylık göstererek faiz kabul edip bizim mülkümürü sattırmaz- di, Fakat yapmadı. Bu banka senede yüzde ön ç falz verdiği lafıkrar vadesi - ki azamt 8 - 10 senedir, çok azcır - çünkü bumun tak- Bitlerine isabet cden paralar tahammü- Hün fevkinde — ziyadedir. Banka mizam- | gamesinde on beş, yirmi seneye kadar vade verileceği yazılı iken banka her nedense anlaşılmıyan bir sebep altında nizamnamesindeki bu müddeti de kabul ve tatbik etmiyor ve bu sebeple de en aşağı birkaç yüz Türk allesini peri- şan etmiştir. Bizi bu Emlâk bankasının xulmüe- den kurtarımız, hiç olmazsa Bulgarların tatbik ettiği usulü ve kolaylığı bir kerre düşünsünler. Yalmız bankaya ve dolayısile Banka müdürlerine kazandır- mayı değil halka yardım ve kolaylık yapmayı gaye edinsinler. Ankara'da Cebecide Dört yolda MÜTEGALLİBE Hemleket — idarasinde — inkılâplar oldu, meden! kanunlar çıkanldı, nizam- lar çıkarıldı, nizamnameler yapıldı ve milit hakimiyetin tecasilsüne — çalışıldı, fakat bu menhus tegallüp hissi ve fona- hıkta bumunla at başı giden “ rüşvet , mesklesi bir türlü kaldırılmadı. Hatta daha ileri giderek diyebiliriz Ki mütegallibenin bilhassa küçük yere lerde imsanlar arasında her zaman ve dalma mümtaz ve müstesna bir mevki- leri bile vardır. Bu gibiler ekseriyetle yüktek şahsiyetlerle konuşmanın yolunu da bulurlar ve herkesten fazla hürmet görürler. Keskin dilleri hakkı için her- kes — hizmetlerine koşar, — memurlar emrine bakar. Bergama: TURAN Üü CEVAPLARIMIZ: Boluda Doğan Beyes 1 — Tefrikamızın — kitap — halinde çıkması sonra düşünülecek meseledir. ? — Boluya nit fatoğraf gönderirse- mix mütaşekkir oluruz. 3 — İbrahim — Hilmi kütüpanesine müracaat ediniz. aşlıyor. Bu meşhur SİNEMASI evsim temsill, Ruslar Her İş_ı Ehline Veriyorlar. Rus sineması (nı]îııı) in son haddine vardı. Rus filim- lerini çevirenler, artık bu işi san'at edinmiş aktörler değil- dir. Hakiki hayatta muayyen işler yapanlardır ki Rus sine- masında rol alıyorlar, Meselâ bir filmde bir mah- pus rolü temsil ettirilmek icap ederse, bu vazifeyi hakiki bir mahküm ya; Zevk ye lence hdlll’ l“y"tııııil o’duleğ ıyıl suretle seçiliyor. Rus si- nemasının bu yolda en çol çektiği zorluk haydut rolünü temsil ettirmek lâzım geldiği zamanlar olüyor. Devlet vası' taları ile dağdaki eşkiya atelyeye davet etmek — mün kün olmadığı için Rus filimle' rinde haydut rolünü yapan sahte haydutlardır. Öbür törler her zamanki işleri! görmekten başka bir şey yap' mıyorlar, Sinemada Realizmin Son Haddi | | Sinema âlemi “Edwina Booth,, isminde yeni bir yıldız kazanmıştır Bu san'atkâr sesli filimde en çok muvaffak olanlardan biridir. * Son Posta'nın Bilmecesi * Halledilen Bilmecemiz 123456789")“ Yeni Bilmecemiz 12345678 9101f OU DURUNA SOLDAN SAĞA, YUKARDAN AŞAĞlı s—mmıömc—ıuıp—" url () — Zıplıyan hayvan — (4) bf cııııı verir (4) 8 -- Tekerlekli (5) örülmi , İ 9 — Ansızın karşılaşma 10 — Meşhur bir motör (5) 11 — İlletli 9 uykuda ıl" len (4) 1 — Sinema şeridi (4) soya- hat kâğıdı (4) 2 — Öldüren (5) 3 — Candan çalışan () 4 — Gidermek (S) nihayeti olmuyan (5) $ — Süt ambarı (4) kibar () Muhrik ve tatlı sesli m (Aşk zambağı 'yıldz) LÜ P-E V-ELEZ KUÜRT ŞARKISI Filminde (GARY COOPER) e en müessir tangoy” teganni edecektir. ek yakında Meleksinemasında!

Bu sayıdan diğer sayfalar: