20 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

20 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

STT AÇ S AA Şehirle Vilâyetin Birleşmesi iŞebirle vilâyetin birleşmesi epey dedi koduya sebep oluyor. Halk buna — alışamadı - ve işler tabii cereyanını almadı. Ötede beride bir takım yanlışlıklar oluyor. Şehirle vilâyetin birleşmesi hak- kında karilerimizden birkaçının mütalealarını — sorduk — aldığımmız cevapları hugün neşrediyoruz: Ali B. (Feriköy, Paşa ma- hallesi Fer'iye sokak 1) — Biz henüz mmtakamız neresi olduğunu — bilmiyoruz. Vilâyetle — şehrin tevhidinde işlerin ne suretle döneceği bakkında malümat elde ede- medik. İstanbul belediyesi bu — hususta bizi tenvir etse iyi olur. * Mecit B. (Topanede, Topane caddesinde 339) — Evvelleri bizden alınan cezalar için mühlet veriyorlardı. Yeni belediye kanunu cezalar için mühlet vermiyor, parayı derhal alıyor. Halbuki iş yok, gürüyorsun, Ali reis (Bâukeıuı 43) — Boğazkesenden Karaköye gittim. Muayene olmak istedim. Ben kahveciyim, elimden kahve içiyorlar, Üstünkörü bir kolu- ma baktılar, iyi muayene et- mediler. Canım bu doğru mu? Raporlara şehremaneti namına bir pul yapıştırılıyor. Bu pulları , almak için Voyvoda karako- lata kadar gidip almak lâzım- geliyor. Bu pullar belediye kulübe- lerinde bulunsa daha iyi de- E mi? Çünkü esnafın işleri ralarda dönüyor. * Mehmet Ef. (Dördüncü va- kıf han, 3üncü katta) — Efendim, kaymakamların ve nahiye müdürlerinin vazife- leri ne olduğunu lâyıkile bil- miyoruz. Kaymakamlığa müra- caât edecekken nahiyeye, na- hiyeye müracaat lâzım geldi- ği yerde kaymakamlığa gidi- yoruz. Halk busişler hakkında tenvir edilmelidir. * Nimet H. (Lâleli apartıma- mında; (3) üncü dairede) — Şehirle vilâyetin birleşme- si çok yanlıştır. Bugünher iki şubenin mahiyeli itibarile ayrı ayri bulunmalarının bir zarı- ret olduğu ileride görülecektir. Şehbirlilere kendi evleri demek olan şehrin idaresini kendile- rine bırakmak ve hükümet iş- lerile ihtilât ettirmemek lâ- zmdır. * Ahmet Efendi ( Eminönü'n- İlimi Anket Suallerimize Devam Ediyoruz ( Baş tarafı 1 inci sayfada | GAMKEZEER olduğunu söylediğiniz bu yazı- lar hakkında beyanı mütelea edebilmek için asıl nakledilen gazete — makalesinin — baştan başa tetkiki ile — bu makaleyi yazmıya saik ne olduğunu ve bu makaleyi yazan muharririn neyi hedef ittihaz ettiğini, bu —makalenin ne için, ne sebeple yazıldığını bilmek ve gene tetkik etmek lâzimedendir. Z Şahsı manevü hükümetin tahkirine mütedair madde doğ- rudan doğruya hükümetin şahsı manevisini istihdaf eden her hangi bir tahkiri cürüm addet- mektedir. Başka bir gazeteden naklen aldığını söyliyen mu- harririn yazdığı bu yazıların muhatabı (şahsı manevii hükü- met) olduğunun delili nedir, bilemiyorum. Bu delile tesadüf edemezsek bu maddenin çer- çevesi dahiline girebilecek bir cürüm addine imkân göremem.,, BİR TAVZİH Hükümetin manevi şahsiye- tini tahkir suçunun ne suretle teşekkül edeceği hakkındaki hasbühalimin şiddetlice bir lisanla yazılmış olduğunu ve bunun bazı makamlarca teessürü da- vet ettiğini anladığım için şu noktadan bazı tavzihatta bu- lunmıya İüzum gördüm: İlmi mevzularla intikat sahasında herhangi bir makam veya şah- sın mevzubahs — olamıyacağını her münevver- adam gibi ben de takdir ederim. Binaenaleyh kanaatlerimin tamamile zıddına olsa da fikirlere bir fikir olmak haysiyetile hürmet etmenin bir insanlık borcu olduğunu ilân etmek bana şeref verir. Teşkilâtı esasiye kanununu millete malederek müstakil ve yalnız tabi kıldığı adliye kuv- vetini istihfaf etmenin yalnız benim değil, hiç kimsenin ak- lından İ ini — teşrih sadödinde- bu tavzihin -Son Posta sütunlarında neşrini rica adörim efendim. Avukat İrfan Emin * de polis) — Ne söyleyim paşam; bu meseleyi bizim de xrihnimiz henüz kavramadı. Defterler Asılıyor Ankarada Belediye İntihabatı Etrafında Mühim Bir İçtima Hazırlıklar Hitam Bulmuştur İhtiyar heyetleri tarafından ) ÜÜân sırasile nahiyelere götürü- yazılarak intihap encümenle- | lecek ve reyler atılacaktır. Halk rine verilen defterlerde | ve Serbest cümhuriyet fırkalari- yanlışlıklar çoktur. Bunların | le müstakil namzetlerin isimleri düzeltilmesi için ekseriya hey- | namzet listelerine yazılacaktır. eti ihtiyariyeleri inthap encü- | Bizim halka tavsiyemiz, bu in- menine getirtmek ve izahat |- tihaba hararetle iştirak etme- almak icap ediyor. Defterler |*sidir. Okuma bilmiyenlerin, rey- yarın asılacaktır. lerini sandık başında bulunan- Defterlere isimler mahalle va | lara değil, hariçten kimselere sokak gözetilerek yazılmıştır. ırmasını ve rey pusulasına İsimlerin yazılışında alfabetik | isminin sıra numarasını yazma- bir tertip yoktur; yalnız intihap | $M ve azdığı- isimlerin huv encümenleri -itiraz edeceklerin | Şüretini' defterine kaydetmesini tavsiye ederiz. isimlerini derhal bulabilmek için esamiye sıra — numarası ilâve — etmişlerdir. — İtiraz - için encümene müracaat — edecek ki"“_' sıra numarasıni söyliye- | intihap edecekler, sonradan cektir. #ntihal itiraz — edebilmeleri Belediye dairelerinde birer | için yukarda söylediğimiz şey- vsndik bulunacak, bu sandık, ' leri yapmaları iktiza eder. at Yangın Başlangıcı Dün gece saat 20de Beşik- taş'ta oturan postane memur- İbrahim — Efendinin hanesinden yangın çıkmış ise de sirayetine meydan veril- meden söndürülmüştür. Bu es- nada av fişeklerini doldur- makta olan İbrahim Efendinin damadı alnından hafifçe yara- Bugünkü vaziyete göre inti- hap encümenleri tamamen Halk fırkası azasından teşekkül et- mektedir. Bu vaziyet önünde Miras Yüzünden Yaralamış Küçükpazarda oturan İshak #endi akrabasından Ahmet efendi ile bir miras meselesin- den kavga etmiş, Ahmet efen- di sandalye ile İshak efendiyi başından yaralamıştır. Yankesicilikler 1— Perapalas otelinde oturan | lanmıştır. madam Kilomans'ın bin frank | İ SDPE Ğ ve pasaportu yankesicilik su- |© Öldumıek İstemış reu'reu çalınmıştır. ıc Fatih'te Haydar ile Şerif 2 — Sultanahmet'ten tram- i meselesinden kavga et- vay ile geçerken Mehmt Sami | mişler, Haydar öldürmek kas- 92 lirası çalınmıştir. 3— Mütekaidini askeriyeden Tahsin B. tramvay ile Karaköy- den geçerken şahsi meçhul tarafından 250 Jirası çalınmış- tır. 4 — Amerika sefinesi mü- rettebatından (Robert) in Vöy- voda caddesinden — geçerken tile Şerife tabanca ile ateş ketmiş ise de isabet etmemiş ve yakalanmıştır. Müsademe Âdil Efendinin idaresindeki 3303 mumaralı yük arabası şoför Nafiz Efendinin İdare- yankesicilik suretile altın dol- sindeki v otomobile çarparak ine Takitül Glnmetik hasara oğratınıştir. 'Sirkatler Dolandırıcılık | Manisahı Mehmet efendi Ga- latadan geçerken bir şahsı meç- hul an 35 lirası do- lııdınhııjı_r.— : Kütüphanelerin - Tevhidi Maarif vekâletince İstanbul- daki kütüphanelerin birleştiril- mesi ve adedinin azaltılması düşünülmektedir. — Okuyucusu az olan bazı kütüphanelerin kitapları diğer kütüphanelere nakledilecektir. Bunun — için inbilâl eden — kütüphanelere kimse layin edilmemektedir, 1— Lokantacı Abdullah Ef. Karaköyde - Yeraltı camiinde aptes alırken — şadırvana asılı olan ceketi cebinden 20 lirası r, 2 — Nişancada oturan Ne- cati Efendinin banesine hırsız girerek 63 lirası çalınmıştır. İntihara Teşebbüs Galata'da Şeftali sokağında umumhaneci Rayna tentürdiyot içmek surctile intihara teşeb- büs etmiş ise de kurtarılmıştır. Aktedildi. (Baş tarafı Tinel sayfada J İti Hangi noktaların ıslahı lâzım geldiğini tesbit etmek üzere Dahbiliye Vekili Şükrü Kaya, Nafia Vekili Recep, Afyon Karahisar meb'usu Ali ve umumi kâtip Saffet Beyler dün Başvekâlet — dairesinde Başvekilin riyaseti altında top- lanmışlardır. Bu içtimada evve- lâ fırkaya müteallik umumi meseleler — hakkında — umum? kâtip Salfet Beyin verdiği izahat —dinlenmiş, sonra hfır- kada ıslahat ve tadilât yap- muya Tüzum olup olmadığı ko- nuşulmuş, en nihayet Mecliste takip edilecek hattı hareketin tesbitine geçilmiştir. Müzakere saat üçten yedi- ye kadar sürmüştür. İçtimaın hitamında Başvekil müzakereye iştirak eden ze- vattan fırkanın atiyen daha fikri bir tarzda çalışması için bir, program — hazırlamalarını İçtimaz müteakip Fırka umumi — kâtipliği şu — tebliği neşretmiştir: “Başvekil paşa Fırka gurupu reislerinden ve umumi heyeti idareden —Ankarada bulunan arkadaşlarımızla bir toplanma yapmış ve büyük Millet Mec- lisinin Aaçılması münasebetile fırka hakkında müdavelci ef- kârda — bulunmuşlardır. — Bir sul tefehhüme meydan kalma- mak üzre —hakikat tavzih olunur. efendim,, Fırkanın umümi kâtipliği ayni zamanda da fırka müfet- tişlerine birer tebliğ göndere- rek — rivayetlerin yanlış tesir yapmasına mahal bırakmamak Üzere fırkada tasfiye —mevzu- bahis — olmiyacağını bildir- miştir. Ceıl)lennş Doldu- ranlar Kimlerdir? ” Ankara; 18 (HM ) — Bu gün Başvekâlet dairesinde ak- tedilen içtimada 'Millet - Meğli- sinde takip edilecek hattı ha- reketin ne suretle tesbit edil- diği bilinemez. “Fakat musırrane devam eden rivayetlere inanmak lâzım ge- lâyihaların edilmesini ve Fetbi Beyin meb'- us intihap edilip meclise ge- Ankaraya Hareket -Ediyorlar Reisicümhur hazretleri bugün Foi di nt hareket j racaklardır. S Ş Reisicümhur hazretlerine B. M. Ankara, 18 — Ankara halc birkeç aydanberi hasretli balundüğu Gezi fi büyük bir sevlaçle, candan bir muhabe betle karşılanıya hanrlanıyor. İSTANBULA TAYİN EDİLEN MALMÜDÜRLERİ Ankara, 17 — Kadıköy kazamı malmüdürlüğüne Gebze mafmü-s dürü Salâhattin, Fatih kazası malmüdürlüğüne Dahiliye muba- sebe müdüriyeti memurlarından İbrahim Hakkı, Eminönü malmü- dürlülüğüne Ulukışla malmüdürü Ömer Lütfü, Beşiktaş kazam malmüdüğüre Boğazlıyan malmü- dürü Mustafa, Ulukısla malmüs dürlüğüne Afyon t.hackuk me- murlarında Şehap, Mucur kazası malmüdürlüğüne Maliye - vekâleti teftiş memurlarından İhsan Beyler tayin edilmişlerdir. MALİ IŞLER VE GAZİ HZ, Ankara, 18 — Buraya gelen malümata göre, Reisicümhur Hz. bazı mali meseleleri tetkik etmek üzere İstanbulda mü- tehassıslardan mürekkep bir komisyon teşkil ettirmişlerdir.. Komisyon işe başlamıştır. * TEVFİK KÂMİL B. AN- KARAYA GİTTİ — Muhtelit mübadele — komisyonu — Türk - başmurahhası Tevfik Kâmil B. dün Ankara'ya gitmiştir. MACAR BAŞVEKİLİNİN AN KARA'YI ZİYRETİ Ankara 18 — Macar Başı * vekili Kont Betlen M. Venize- los'un 20 Teşrinievvlde Anka- ra'yı ziyaretinden sonra Tür- kiye merkezini ziyaret ede- cektir. >4 LİMAN ŞİRKETİ ISLAH DEĞİL, İLGA EDİLMELİ — Ankara, 18 — Bugün İktr- sat vekili Şakir beyin riyase- tinde müsteşar ir, ticaret U: M. Naki, l'dan gelen Himan - şirketi M. Hamdi ve İzmir liman şirketi M. Hulüsi Beylerden mürekkep bir içti- ma aktedilm'-tir. Müzakeratın İstanbul ve | mir limanlarının ıslahı, dizbarko mesailinin balli etrafında cereyan ettiği anla- şılmiştir. - (Devamı 3 üncü sayfada) eei Gd $e B aet mesini müteakip bir nutuk süy- liyecek, bu” nutkunda Fethi Beyin tenkitlerini mevzubahis edecektir. Başvekilin bilhassa : : — Ceplerini - doldurdular. cümlesi üzerinde durarak vesika ve delil istemesi ihtimalinden kuvvetle bahsedilmektedir , Fethi bey istenilen delilleri i gösterebilecek mi? Bu nokta hakkında da şimdilik bir şey söylenemerz. mağjene - biraz hürriyet ışığı girsin! 1: Hasan Bey — Şu camları açalım da içeriyo Posta'nın Resimli Hikâyesi: 21 Göbekli adam — Kapa, Hasan Bey, kapam Gözüm kamaşıyor... Biz daha alışmadık. 090000 PS Pazar Ola Hasan B. l Son ı 3: Hasan B. — Abışırsın, alışırsın, korkma, ay- dınlıktan ziyan gelmez. | Ve Hürriyet Işığı ——— 4: Hasan B. — O ne? Sen karanlıkta küpü dok- durmuşsun! Kendin de küp gibi dolmuşsun! Tevekkeli değil. Aydınlık istemiyorsun !

Bu sayıdan diğer sayfalar: