20 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

20 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Emniyet müzayedesi Kat'i karar ilânı Müszayede Mubemmca bedeli — kıymeti İkraz L CNĞ e 5250 13280 - 2827 625 2400 2916 3469 11000 3155 ı'ııu 35416 31TI H4 4605 3506 140 6480 — 3530 276 1780 38618 Merhanatın cins ve mev'i ile mevki ve müştemilâtı Beyoğlunda Feriköy İkincikısım mahallesinde atik, Haso ve Ha- nımoğlu cedit, Hamnımoğlu soka- ğında eski, 45 mükerrer ve yeni, 34 numaralı yüz altmış altı arşın arsa üzerinde kârgir dört katta dört daireyi, birinci katta bir matbah, bir halâyı havi bir numaralı dairesi ikinci katta bir sahanlık mevcut olup burada dört oda, sofa, bir helâ, bir mutbahlı iki numaralı daireyi ve dördüncü katlarda ikinci katın aynı birer dairei havi ve ikiyüzde birer şahniş ve ikişer balkonu mevcut — bir — apartımanın ta- mamı Kumkapıda Tavaşi Süleymanağa mahallesinde Ördeklibakkal s0- kağında eski 23, yeni 17 numa- ralı yetmiş beş arşın arsa üzerin- de kârgir iki katta ocak tulum- balı kuyu altında bodrum, üst katta biri ufak olmak üzere iki odayı havi bir dükkânm bilâge- dik muayyen mahalli müştemil berber gediğinden münkalip bir dükkânın altı hisse itibarile üç hissesi. Hamdi ve Beykozda Yalıköyünde Eski Gül ve yeni Servilik sokağında eski 15 mükerrer ve yeni 11 numara- h 185 arşın arsa üzerinde ahşap 2,5 katta 7 oda, 3 sandık odası 2 sofa, © mutfak, 1 taşlık, | da- raça, | sarnıç, 2 balkon ve 415 arşın bahçeyi havi yeni bir ha- nenin tamamı, Nazmiye Hanım Mebruke H. sandığı elâkı Orhan Mitha Bey Abdülhay Avni ve Ahmet Sadi Beyler bilvekâle ve Cevdet B. bil'asale ve Meliha H. tarafından Kadıköynde Caferağa mahallesin- de eski Yoğurtçu çeşmesi ve yeni Sefa sokağında eski 13 ve yeni 10 mumaralı yüz yetmiş arşın arsa üzerinde kâgir üç katta altı oda, iki sofa, iki salon, | mutfak, 1 hamam; üç balkon ve üç yüz elli üç arşın bahçeyi havi yeni bir hanenin tememı. Kemal Efendi ve Zeliha Naciye Hanım Beyoğlunda Küçükpangaltı mahal- lesinde Cabi ve Bekçi sokağında eski 16, 18, 20 ve yeni 21, 23, 25 mumaralı yüz elli arşın arsa üze- rinde maabodrum kârgir üç buçuk katta dokuz oda, dört sofa, bir dntre, bir kilar, beş daraça, bir mutfak, bir kurnalı ve banyolu soğukluğu havi hamamı, çamaşır- hk ve kalorifer mahalli, odun ve kömürlük ve dokuz yüz arşın bah- çeyi havi bir hanenin altı hisse iöbarile beş hissesi, Kadıköyünde Caferağa mahalle- sinde atik Bahariye ve cedit Sa- kız sokağında eski 35 ve yeni 28 uumaralı-yüz “yirmi sekir arşın arsa üzerinde ahşap üç katta yedi oda, iki sofa, bir salon, bir hamam, bir kuyu, bir balkon ve yüz yetmiş dokuz arşın bahçeyi havi yağlıboyalı bir hanenin tamamı, Ayşe Beyoğlunda Feriköyünde Birinci kısım mahallesinde Kostantin so- kağında eski 37, 37 mükerrer ve yeni, 113, 115 numaralı yüz sek- sen arşın arsa üzerinde kârgir üç katta üç küçük olmak üzere on üç oda biri ufak olmak üzere üç sofa, üç mutfak, iki balkon, bir mermer taşlık, bir çamaşırlık, bir hamam, bir sarnıç, ve yüz seksen arşın bahçeyi havi apartıman şek- linde mukaddema maadükkân ha- ne elyem bir hanenin tamamı. Anadoluhisarında Göksu mahal- lesinde eski, Göksu mevkii ve Madam Agavni 600 SÖN POSTA yeni, nişantaşı caddesinde ceki, '7 ve yeni, 3 numaralı yüz otuz sekiz arşın arsa Üzerinde ahşap iki buçuk katta sekiz oda, iki koridor, bir mutfak iki toprak avlu, bir kuyu ve altı yüz altmış âki arşın bahçeyi havi iki kısım- dan ibaret bazı kısım kaplamaları Mmutacı tamir bir hanenin tamami Mehmet ağa 450 4200 3736 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahal- lesinde çski, Erenköy “ve' yeni, Yaverağa sokağında eski, 44, 44 mükerrer ve yeni 14, 14 numaralı yüz yetmiş arşın arsa üzerinde bir katı kârğir, iki katı ahşap olmak üzere üç katta yedi oda iki sofa bir balkon, bir hamam, bir mut- fak, bir taşlık çatı katımı ve.bir dönüm bin dört yüz otuz arşın bahçeyi havi yeni bir köşkün tamamı, Mustafa Vehbi, Tevfik ve Doğan Beyler Behice Hanım 292 820 3806 Kuzguncukta eski ve yeni ÂArna- vut sokağında eski, 42 ve yeni 44 numaralı yüz elli arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta biri sandık odası olmak üzere altı oda iki, sofa, bir avlu harap bir mutfak, iki yüz arşın bahçeyi havi eski bir fhanenin tamamı. Şahende, Tevfike, Leylâ, Neyire ve Mehmet 1862 4044 Fenerde Müfti hamamı Kâtiphüs- rev mahallesinde eski, Âcıçeşme Hanımlar Faik B. jKasapbaşı ve yeni, Acıçeşme s0- - kağında eski 13 mükerrer 53 ve yeni 55 numaralı doksan dört arşın arsa “üzerinde kârgir üç kattaâ yedi oda, iki sofa, bir mut- fak “bir taşlık, iki kuyu ve iki yüz altmiş dört arşın bahçeyi havi iki bölüklü bir hanenin tamamı 690 2475 4228 Beyoğlunda Pangaltı mahallesin- de &ki, Çimen 've yeni, Albabı sokağında? eski, 37 mükerrer ve yeni — 38'inumaralı doksan arşın arsa üzöfinde kâgir iki buçuk katta dört/oda, 1 antre, | sar- niç, zemif katında dükkân ola- rak istimal edilebilir bir mahalli ve doküz. arşın' damlalığı havi 1 Hasan efendi hanenin tamamı. Ohannes Minasyan Efendi 15500 32500 - 4272 Kadıköyünde Osmanağa mahalle- sinde Rıkitim iskelesi sokağında eski, 15, 15, 15 mükerrer ve yeni 2, 4, 6, B numaralı beş yüz seksen arşın arsi üzerinde kâr- gir âlti katlı ve On iki - daireden ibaret' olap' tek numaralı daire- ler altışar, çift mumaralı daireler yedişer odalı birer koridar, bi- rer banyo, birer mutfaktır. Yalnız 10, 14 No, daireler- beşer odalı olup daraça “e çamaşırlık ve ayrıca 6 odalı | katlı dairesi ve gene bir kat üstünde üç oda 1 mutfak, bir kapıcı odası ve 12 kömürlüğü ve 246 arşın; 'bahçeyi havi yenice bir apartımanın nısıf hissesi 630. 18508 4313 Küçükmust2'apaşada Mollahüsrev mahballesinde Küçükmustafapaşa caddesinde eski T8 ve yeni 90 numaralı yetmiş Sekiz arşın arsa üzerinde kârgir iki katta, üstünde iki oda, bir kuyu, bir sarnıç ve elli sekiz arşın arsa üzerinde te- mini çimento Ve üzeri ahşap bir katlı boyahaneyi havi bir dükkâ- nın tamamı, Bostancıda Bostancı mahallesinde eski Çatalçeşme ve yeni Bağdat caddesinde eski 54 - 398 ve yeni 398 nmumaralı iki yüz on arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta dokuz oda, üç sola bir mutfak, bir kuyu, bir hamam ve seksen dört arşın arsa üzerinde bir mutfak ve bin üç yüz altı ar- şın bahçeyi ve ayrıca' iki bin dokuz yüz seksen iki arşın fazla bahçeyi hayi müceddet bir köşkün tamamı Kumkapıda Lala Hüseyin paşa mahallesinde — Nişancı — çeşmesi sokağında eski 14 ve yeni 20-22 numaralı yüz ©on arşın arsa üze- rinde ahşap iki buçuk katta biri Nimetullah Ef. Süheylâ Hanım niyal erkek lisesi mü- dürlüğünden: Mektebe talebe kayıt ve kabu- lüne başlanmıştır. 6-10 uncu sınıf- lara girmek istiyenlerin hergün mektebe müracaatları. Türk Philips Limited şirketi Sermayesi 20,000 Türll: Lirası İstanbul Eylül 930 Telefon Beyoğlu 1812 — Posta kutusu: Beyoğlu 336 “Philips,, mamulâtının imal ve satışı ile iştigal etmek üzere Türk Philips Limited şirketi. unvanı ticarisi tahtında bir Limited şirketi tesis eylediği- mizi enzarı ıttılamıza arz ile kespi şeref eyleriz, Yazıhane ve tecrübe salonu: Beyoğlu İstiklâl caddesi 18 numaralı Lüksemburg apar- ftımanının | numaralı dairesi. Narı ebyaz lâmbaları Tubes “Neon, radyo Lâmba ve cihazlari “Metalix,, Arınatures lâmbaları malta ikisi yıkılmış olmak üzere beş oba, iki sofa, bir taşlık, yı- kılmış bir mutfak, iki kuyu, ve doksan arşın bahçeyi hayi kıs- men eski ve kabili iskân iki bö- lüklü bir hanenin tamamı, Hacer Hanımlâ Halil İbahim Ab* met — Muzaffer Abbas Hilmi beylef 400 1700 4527 Kadıköyünde Osmanağa elyevm Rasimpaşa mahallesinde Çayır caddesinde eski 4 ve yeni 12 nu maralı seksen arşın arsa üzerinde maa çatı ahşap üç buçuk katta dört oda, iki sofa, bir mutbuh, bir kömürlük, bir taşlık ve otuz beş arşın bahçeyi havi bir hane- nin tamamı, Samatyada İmrahorilyas Bey ma- hallesinde camiişerif Ali efendi şsokağında eski 18 ve yeni 24 numaralı seksen beş arşin arsa üzerinde ahşap Üüç katta dört oda, bir sofa, bir taşlık, bir toprak — avlu bir mutfak, bir kuyu ve on dokuz arşın bahçeyi havi muhtaci tamir bir hanenin tamamı Şerife hanım Ali efendi. 5200 13675 20158 Beylerbeyinde eski ve yeni Havuz- başı sokağında eski, 8, 8, ve ye- ni 25-27, 25-27 numarali beş yüz seksen yedi arşın arsa üzerinde bir katı kârgir; iki” katı ahşap olmak üzere üç katta dördü kü- çük olmak üzere on beş oda, dört sofa, iki salon, iki kömürlük, bir odunluk, üç kiler, iki taşlık bir mermer antre, bir hamam, tavan arası ve elli arşın arsa üzerinde münhedim mutfak ahır olarak 'kullanılmaktadır. Bahçede iki ha- vuz, bir sarnıç ve doksan beş arşın arsa Üzerinde su hazinesi bir dönüm sekiz yüz altmış sekiz arşın bahçeyi ve on üç dönüm fazla bahçeyi havi bazı çerçivele: ri ve kaplamaları muhtacı tamir bir köşkün tamamı. Mehmet Asım & Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemilâtı yazılı em'i altınış bir gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesind” hizalarında gösterilen bedellerle ta'iş eri üze-inde takar âr ed rek birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müza ede/? vazedilmiş ve 22 teşrinievvel 930tarihine müsadif çarşamba gü saat ikiden itibaren müzayedeye mübaşetret olunarak 544 dörtte kıymeti muhamminelerini geçtiği takdirde kararı kat'” lerinin çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanlari? mezkür günde saat 4 de kadar sandık idaresine müracak eylemeleri saat dörtten sonra vuku bulacak müracaatlari” kabul edilmiyeceği ve mezkür emlâke evvelce ta'ip 014 ların kal'i karar esnasında hazır bulnmadıkları ve b gü talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayede” çekilmiş addolunacakları lüzumu ilân olunur. 7 120 — 403 16051 Mes'ul Müdür : Burhanettin Âli

Bu sayıdan diğer sayfalar: