24 Ekim 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

24 Ekim 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Teşrinievvel SON' POSTA -— B a ——i Z Sayfı y — Sidor -— İftihatçılar Divanı Âlide Hesap Veriyorlar... | —- Spor Kongı-elerî_ -Kapitülâsy;;î;ırı İlga Edince Alman Sefiri Çok Hiddetlenmişti.. Etmiyeceğ—i;,, Diye Bağırmıştı... “Size Yardım Büyük harbe nmasıl ve ne tür'etle girmiştik. Daha doğru- tu, bu muazzam badireye kim- lerin ellerile atılmıştık? Sabık Maliye nazırının uzadıkça uz- Yan, fakat o nisbette de me- ve heyecan uyandıran iza- tı, bu mühim meseleyi safha Safha açıyor, bütün gizli ka- işleri meydana atıyordu. Cavit B. — Efendiler, şimdi de mu- h"t’.ı:)'c mani olmak veya hiç Olmazsa geciktirebilmek — için müselles,, sefirlerile ce- Teyan eden müzakeratı anla- lacağım; dedi ve izah etmiye şladı: — Ağustosun dördüncü gü- Ni akşamı sadrazam — paşanın Yalısında toplanmıştık. Sait Halim paşa bu içtima- bize yeni bir haber verdi: — İtilâfı müselles aefirleri Pten sonra mülki tamami- hfîmiıin muhafaza edileceğine Gir beyanatta — bulundular; k. Arkadaşlardan — Tekirdağı €b'usu Haran Hilmi B. içini $tkerek sordur — Tabiü bitaraf kaldığımız hakdirde, değil mi? Cavit B &Nı Sadrazam Paşa BN içtimada kendisinin harp SEroftarı olmadığnı, hatta Al- :iı*fk.ıla yapılan muahedenin le kendisine böyle bir mec- Nriyet vermediğini, şu halde örkiye içim böyle bir zaruret Mlayınca da İngiltere, Fransa Rusyanın teşkil ettiği itilâh ı.B tlesten, bitaraflığımız mu- ilinde menfaatler teminine Şmamızın — daha — muvafık söyledi ve ağustosun Tcı günü de bu İş için beni :î:'kereye memur etti. Ben, ha aflığımız mukabilinde men- Ü temini için uğraşacaktım. Sün derbal İngiliz, Fransız tıs sefirlerile görüştüm. Ğbık maliye nazırı bir yu- Ğ Bili. Su içtikten sonra devam *v'—;hınqiltue sefirine aynen < GD teklif ettim: İK Sadrazam paşaya mülki te- MYetimizin muhafaza edile- Ntt dair beyanatta bulun- Tar ""“L Bunu tahriren tek- Selir. beni sükün içinde din- ş Ben — şunu — ilâve .'lhıAm zamanda — Rusyanın hili *mel bir hücümuna karşı “k“midı!u edeceğinizide Sor Yazınız, ,, tek a Rus sefaretine gide- nj Üeteşarı gördüm, ona da teklifi yaptım. —Hatta oım'd'ğlnı. bu işte biraz M __:_Ş*_'ı'fnek lâzımgeldiğini İfin şi'ler mülki tamamiyetimiz Skların 1 beyanatta buluna- "ı,l.n.' _'lkıt adli kapitülâs- ilgası —için hemen Yeremiyeceklerini - söy- les Devletleri hükümeti Os- maniye arazisinin tamamiyeti- ni temin etmiye ve hükümeti Osmaniye tarafından iktısadi ve adli meseleler haklında kendilerine vuku bulacak tek- lifleri dostane bir fikir ile tet- kik etmiye hazır olduklarını bükümetleri 1namma —beyan ederler.,, Harun Hilmi B. — Bu ne- ta hangi tarihte tebliğ edik mişti? Cavit B. — 330 ağustosu- nun (6 veya 17 mci günü tebliğ edildi. Lâkin şurasını esefle söyliyeceğim ki kabi- nedeki arkadaşlardan bir kıs- mında bu müzakeratın ciddi ve samimi bir surette devam ettirilmemesi fikri uyanmıya başlamıştı. Harun Hilmi bey bir sual daha sordu: — Demek aldatma — pole- tikamı?. Sabık maliye nazın teyit etti: Bira Meselesi Bu Şirketin Fiatları Allah Tarafından Mi Konmuştur? Lokantacılar cemiyeti ge- çenlerde bir içtima yaparak Bomonti fabrikasının —ihbtikâ- rına mani olmak için — teşeb- büsatta bulunmıya ve ayı- dıkları bir heyetin Ankaraya izamına karar vermişlerdi. Bu heyet, Ankaraya gitmeden Bo- monti mümessili ile görüşmüş- tü.r Mümessil Ankaraya heyet izamına lüzum olmadığı, iste- dikleri tetkik edilerek müm- künse tatmin ve isaf edileceği hakkında bunlara müphem bir cevap vermiştir. Heyet bir defa da inhisar idaresine mü- racaata karar vermiştir. Şafi ve müsbet bir cevap alama- dığı takdirde Ankaraya gi- decektir. Lokantacıların şunlardır: 1 — Bomonti fabrikası bir kasa, yani (10) şise birayı kendi bayilerine (260) kuruşa verdiği halde — Lokantacılar bayilerden (50) kuruş fazlasile (810) kuruşa — almaktadırlar. Bu —mutavassıtların — ortadan kaldırılarak doğrudan doğruya kendilerine verilmesi. 2 — Bomonti fabrikasının bugün sattığı Hatlar arpasını tedarik ettiği Anadolu mınta- kasının kuraklık geçirdiği se- nelerde konulan fiatlardır. ki © vakit arpanın kilasu (25) kuruş, afyonun okkası (48) lira idi. Bugün arpanın - kilosu (4) kuruşa ve afyonun okkası (10) istedikleri — Filhakika öylel.. Fakat kanaatime göre itilâf devletleri kapitülâsyonların - ilgası — tale- bimizi derhal kabul etselerdi bizim, yani kabinedeki harp aleyhtarı nazırların eline kuv- vetli bir silâh geçmiş ola- caktı. Bu silâhı sefirlerden daima istedim ve: — Almanlar — her — gün yeni tekliflerle barp taraftar- larının — gözlerini — kamaş> tırıyorlar. —Buna karzşı — biz birşey söyliyemiyoruz, dedim. Bununla beraber biz kapitü- lüsyonları kendimizden — ilga ettik ve bu kararımızı Avrupa sefirlerine bildirdik. Çok şayanı dikkattir ki ifilâf sefirleri bu kararımızı sükünetle karşıladık- ları halde, bizi daima Almanya ile birlikte barbe sürüklemek için gayret eden Alman se- firi, bu, kararımız karşısında mislini hiç görmediğim bir te- hevvür gösterdi. t lar Al- manların elinde en büyük bir kuvvetti. Bize yaptığı en büyük vaat harpten sonra kapitülâs- ilgasını kabul etmek- ten ibaretti. Hatta sefir daha — Eğer İngiliz donanması boğan geçerek İstanbula gi- rerse size yardım etmiyecğiz; diye bir de tehdit savurdu. Fransa Edebi- yatında Genç Bir Türk Pariste, — “ Nouclle ” Revue Française,, matbaasında vatan- daşlarımızdan genç ve güzide edip —Ekrem Reşit beyin bir romam intişar etmitir. Fransada Maurice Magre, Andre Gide, Andre Malraux gibi şöbretli muharrirler par- lak bir istikbala namzet oldu- ğunu söyledikleri gibi, eserini okuyan — vatandaşları da bu fikirdedirler. Bu romanın ünvanı “ Döso- Yientde , dir. Vak'a kadınlığın tekâmülüne en büyük şahne olan İstanbul'da cereyan etmek- tedir. Kitabım halk indinde mazharı takdir olacağını kuv- vetle ümit ederiz. “Librairie Gallimard,, gibi gayet edebi ve müşkülpesent bir tabi tara- fından kabul edilmiş olan bir eser bidayetten muvaffak olmuş addedilir. Ekrem Reşit bey bu roman- dan maada birkaç eser daha yazmıştır. ki bunların kâffesi * Nouvelle Revue Française » matbaasında tabedilecektir. Bu meyanda yakında mı olan “Barbaros Hayrettin ,, in' hayatr ünvanlı eser, o büyük kaptanın şanü şerefile mütena- sip bir liyakati haizdir. liraya inmiştir. Amele ücreti de o nisbette — ucuzlamıştır. Binaenaleyh Bomonti bu fiat- larda tenzilât yapmalıdır. Son Posta — Fakat yalmız Lokantacılar hesabına mt, halk için ne yapacak? İIstifade ediniz 1 - İlân Sm—ü&. 2 -. Her satır & kelima hesap edi- BEDAVA İLÂN KUPONU 24-Teşrinievvel- 1930 Müsabakalı Zabıta Hikâyelerimizi gazetemizde, bir seri zabıta hikâyeleri neşredeceğiz. Bu hi- kâyelerde birer sirkat veya cinayet vak'ası bulunacak, fa- ilin kim olduğu yazılmıyacaktır. Karilerimiz, bu hikâyenin keşfedeceklerdir. Bir seri hi- kâye tamamile neşredildikten sonra, ilân edeceğimiz müd- detin sonuna kadar karilerimiz uzadıya izah mecburiye- tinde kalmıyacaklardır. Geçen sefer sayfalar dolusu izahna- meler, adeta birer mufassal zabıt — varakası vardı. Biz de ederken hayli 2 — Hikâyeler daha meraklı, mantıki ve hünerli olarak tertip edilmiştir. 3 — Cavapların tayin ede- ceğimiz satırlardan fazla yazıl- mıyacakları gibi, sonderece o- kunaklı bir yazı istima edile- cektir. 4 — Bu defaki seri altı hi- kâyeden mürekkep olacak ve hergüm bir bikâye neşredile- cektir. 8 — Bu altı hikâyeden altı- sına birden doğru —cevap verenlerden üç tanesine doğru cevap — verenlere kadar; üç kısım karilerimiz arasında kur'a şekilecek, kazananlar arasından her - kısımdan — beşer kişiye Son Postayı daima Mmemnuni- ,od.hı—uuıı».ı.oplr-d- , MIHTAKALARDAN GEVAPLAR GELİYOR kecek olan umumi kongrenin ârzedeceği çebreyi aşağı yu- | kan belli etmesi itibarile, İs- tanbul mıntakasının diğer mın- takalara bu hususta gönderdi- ği teskerelere gelen cevaplar sporcularımızı alâkadar eder. Gelen - cevaplardan — çıkan netice şudur: | — İstanbul mıntakasının gönderdiği teskerelere cevap veren mıntakalar İstanbulu ta- 2— İstanbulun kongrenin müs- tacelen toplanması hakkındaki noktai nazarına iştirak ediyor- lar. Bu suretle federasyoların yeniden * intihap — edilmesini spor işlerinin selâmetle tedviri için Ççok muhik buluyorlar. “Zimnen de İstanbulun fede- rasyonlar hakkındaki şikâyet- lerine hak vermiş oluyorlar.., Hele Trabzon mıntakasından gelen cevap bu arzuyu açtıkça izhar etmektedir. Trabzonlular, Trabzonunm sporcu gençliği : — Noktah nezarmıza iştirak ediyoruz. Umumi kongrenin İstanbulda içtimat: muvafıktır. Cevabınıza muntazırız, demek- le fikirlerini açıktan açığa söylemişlerdir. Bugüne kadar gelen cevaplar meyanında An- talya ve -Uşak mıntakaları da aşağı yukarı bu fikir etrafında toplanmıştır. Diğer mınatakalara yazılan teskerelere henür ce- vap gelmemiştir. Gelecek ce- vaplardan karilerimizi haber- dar edeceğir. x4 Aris Takımı Bu Sabah Şehrimize Muvasalat Etti Selânik şampiyonu ve Yu- nanistan futbol ikincisi Aris takımı bufsabah saat dokuz buçukta Sirkeciye muvasalat etmiş ve sparcularımız tara- lerin muvasalatı münasebetile Fenerbahçe kulübünden aldığı- mız atideki mektubu derce- diyorukz: “— Atinayar giden Türk ka- filesine ve bu meyanda Fener- bahçeli tenis şampiyonlarımıza Yıumanlı dostlarımızın göster Muayenehane — Nakli POKTOR Ömer Abdurrahman Cikt, Saç, Frengi ve Bel soğukluğu Mütehasısı Muayenehanesini Ankara cad- desi hükümet konağı civarında eski İkdam Yurdu karşısında Ti numaralı daireye nakletmiştir. Her gün birden ikiye, dört buçuktan akşama kadar. Beylerbeyi Terbiyei Bede- niye yurdu kâtibi umumi- Hiğinden: 31 Teşrinievvel 930 tarihine müsadif cuma günü saat 18 te senelik kongre aktedileceğinden azayı faalenin bazır — bulunmaları olunuz. o . edilmiyecek derede samimi ve candan olmuştur. Bu sebeple — futbolde ilk temasımızı teşkil edecek olan yarınki müsabaka esnasında muhterem ahalimizin karşımız- daki oyuncuları dost bir mil- letin mümessilleri olarak te- lâkki edeceğini ve Türk mi- safirverperliğinin yüksek dere- cesini — aymi — samimiyetle izhar eyliyeceğini pek tabil addediyoruz.., MÜSABAKAMIZA İŞTİRAK EDEN KARİLERİMİZ Perşembe Gününden İtbaren Kuponlarını Tebdil Edebilirler... İDAREHANEMİZ. — SABAH VE AKŞAM EMİRLERİNE MUNTAZIRDIR... Sen Postanın karileri arasında bir dali eyumu yapmak maksadile dercet- tiği kopunlar bitti ve sıra kur'anın çekilmesine geldi; binaenaleyh aşağı- daki naktaları — karileriminin — nazan dikkatlerine arzediyoruz 1 — Kuponların — numaralı - biletler e tebdiline Teşrinlevvelin 29 üncü per- Şembe günü başlanacak ve Teşrinlsa- ninle Sinci günü mihayet verilecektir. ? — Bu müddet zarfında karileriniiz biriktirdikleri - kuponları — matbaamıza getirecekler, mukabilinde iki tarafında ayni numarayı taşıyan bir bilet alacak- hazdar. $ — İdarehanemizde Notere mühür- detilmiş bir katu vardır. 4 — Karilerimiz matbaamızdan 11 dıkları — numaralı biletin bir. kasmını kendi. ellerile bu kutuya — aftacaklar, İsihci kasmanı da vesika mukabilinde saklıyacaklardır. $— Kur'amız kuponların tebdil mu- amelesini müteakip Noter tarafından Aarzu eden karilerimizin — huzurunda çekllecektir. TAŞRA KARİLERİMİZE GELİNCE.. İstanbulda bulanmalarına — rağmen herhangi bir mazeretlerine mebmi ma'- baammıza gelemiyecek olan karilerimiz e taşrada bulunan harilerimize gelim- ce: Bu karilerimizin kur'amaza İştirak edebilmeleri için Söalerinde kâfi dere- cede zaman bırakalmaştır. 1—Bu kaam karilerimiz — kopon- larını matbaamıza bir mektap ile gönderecekler ve mektuplarımın içine İkendi adreslerine yazılmış, pule ya- pıştirilmiş bir zarf E 2 — İdarehanamiz bu karilerimizin vezika — makamında — saklıyacakları numarayı — kendilerine — gönderecek, kutuya atılacak bileti de Nolere — vere- rek kutuya attıracaktır. 5 — Numarayi — göndermekliğimiz için adresi — yazılmış ve — pullanmış alelüde bir zarf küfidir. Fakat te- sadülen — kaybolmamamı — içim zarfın taahhütlü mektuba göre pullanması- m ve içine de ftaslkât Üerelinin kanulmasını tercih ederiz. 4 — İki takım kupon gönderenler yanlışlığa —mahal kalmamak — Üüzere kendi zarflarının Üzerine “iki takım,, işaretini - koymalıdır. İK — NÜSHALARI TAMAMLIYABİLİRLER İstanbul karilerimiz için ehsik müshaları matbaamızdan tamam- lamak her an için mümkündür. Taşra karilerimizin ise her eksik kupon için matbaamma gönde- recekleri mektubün — içine pul koymaları maksadı temine kâfidir. Eksik —kupon — gönderen- ler ve adreslerine yazılmış pullu zarf koymayı unutanlar, üzerinde Son Posta damgası bulunan ku- da kabul edilmiyecektir. 'UR'AMIZDA KAZANANLAI, Piyankonun çekilmesini müte- #kip ikramiyeler derhal verilecek, isimleri yanılacak ve müsaade öderlermse resimleri de — bazıla- caktır. MÜRACAAT SAATLERİ Sabah dokuzdan on bire, öğleyi eakip dörtten sekize kadardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: