6 Eylül 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8

6 Eylül 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© deli olan 28 dolan doğrudan BSayfa Süt Veren Annelere Fosfatlı Salbaş, Kız ve erkek Leyli ve Nehart Tekmlii sınıfları mevcuttur. Münir Paşa konaklarında Giaekir Ana -İlk HAYRİYE LİSELERİ.” Kayde başlanmıştır. Tedrisat, Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir. Talebe sabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam eyni vasıta ile evlerine gönderilir. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. İNKILAP LİSELER e ve Nehari ve erkek Resmi ders programlarını tamamen tatbik eder. Ecnebi Telefon : 20530 Ana, İlk, Orta Lise kısımları E HAMDİ sam tedrisatı, ecnebi mekteplerine hat'iyyen JGrum Mücasiei: NEBİZA bırakımıyacak bir mükememeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mürebbilerinden mürekkeptir. Ama ve babs, yavrularını İNKILÂP LİSELERİNE her hususta tam bir emniyet ve huzuru kalple teslim edebilirler. o Mufassal İzahname vereceğiniz ndrese ; gönderilir. Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 20019 ARNAVUTKÖY" ÜNDE - MK CADDESİNDE ! eki Nehari, FEYZİATİ LİSELERİ £. ANA SINIFI - İLK KISIM - LİSE SINIFLARI Kayit için her gün saat 10 dan i7ye kadar müracaat edilebilir. Talep edenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon. Bebek 210 z İHTİRA BERATİ Bi” Ihtira, berat veya İmtiyarınıtı plânlarınızı ve modellerinizi Şi- kago'da 14 eylülden 20 teşrinlev- vel 931 tarihine kadar açılacak olan BEYNELMİLEL SERGİDE teşhir ediniz. Sergiyi binlerce | fabrikatörler ve alıcılar ziyaret ederek bu ih- tira beratlarını satmak için muh- terilerin eline geçmiş en büyük fırsattır. Hemende bütün fabri- kalar yeni icat ve ihtiraları gör- mek üzere sergiye mümessiller © göndereceklerdir. Resim ve modellerinizi teşhir ücreti 28 dolardır. Bizim hususi recek ve onları sizinle oyacaktır. Bunun İçin ayrıca komliyon ücreti alınmaz. Berat ve modelinizi ve kira be- Size doğruya bize gönderiniz. mufassal serginin nihayetinde rapor vi cektir. Adres: İnternational Pateat Exposi- Bon Co. Marchandise Mart, Chicago, USA BAHRİSEFİT FELEMENK BANKASI İSTANBUL ŞUBESİ İldöre merkezü AMSTERDAM Mezun sermayesi: 25,000,000 FL. Tediye edilmiş sermayesi: 5,000,000 FL, İhtiyat akçesi: 3.250,00 FL. Galatadı Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu . $711-$ İstanbul tâli şubesi: “Werkon Postanesi ittisalinde Alla Temel han, Telefon: st. 569 “Bilömum banka müamelâtı Emniyet Kasaları İcarı Beyoğlu Tapu Memurluğundan: Kasımpaşada Yahya Kâhya mahak lesinin Sipahi fırını sokağında eski 39, yeni 47 Nolu arsanin mulasarrıfı İztet Ağa, Nuri Rey lis zevcesi Nebile Ha mıma 9/4931 tarihinde satarken bu sesamın haciz defterinde isubet ettiği yaprağın yırtık ve pejmürde olması dolayısile haczin mevcudiyeti kestiril. mediği cihelle O melroğunlehlerin ba bapta ilerde zuhur edecek her türlü haciz ve alacağın kendisi “tarafından kabul şertile satışı ikmal edilmiştir. Bu gibi hacir hakkında defteri mah- susunda malümat bulunmıyan emlâk hacizlerinin fekki M yeti Umumi- yenin 10 Mayın 333 tarih ve 267 No.lu tahriratı umumiyesi — iktizasından Gi- makla mevzuu bahis eski 38, yeni 47 No. hu arsa ürerinde her haezi bir haciz veyn als. tarihi Mindan müracaatla de tirmeleri, akal takdirde bu yer için çilan sahifaya bir güna hacir şerh verilecaği ür olüm mahsusuna kaydet” evçut olan eşhasm | &n bir ay zarfında | Galatasaray Lisesi Müdüriyetinden: Ii — Eski talebenin kayitlerini tecdide 1 eylülde başlanıla- cak ve 15 eylülde bitecektir, 16 eylülden sonra kaydini tecdit eltirmiyen talebenin yerine yeni talebe alınacak ve yerleri ka- panacaktır. Kayit tecdidi taksitin verilmesile kabil olabile- cektir. Yüzde yirmi tenzilâta tâbi olan ücretler için bu tenzi- İâtın istinat ettireceği vesikayı idareye tevdi etmek mecburidir. 2 — İkmal ve mazeret imtihanlarından 12inci ve 9uncu sınıflarla ticaret ve bankacılık kısmı son sınıf imtihanları 3 eylülden 12 eylüle kadardır. İlk kisim da" dahil”olduğu halde diğer sınıf imtihanları" 12 eylülden 17 eylüle kadar devam edecektir. İli kısım imtihanları da Beyoğlundaki merkez binasında yapılacaktır. Program mektepte asılıdır. 3 — Yeni talebenin namzet kayit muamelesine 8 eylülde nihayet verilecektir. 9 eylülden sonra kat'i kabullerine niüte- allık muameleye başlanılacaktır. Bu gibi talebeden kardeş olanlar kardeş olduklarını tevsik için bulundukları mahalle | meclisi idarelerinden musaddak kardeş mazbatalarını ve yüzde | yirmi tenzilâta tâbi iseler müstenidatı olan resmi vesalki ida- ' reye tevdi edeceklerdir. Tedrisata 19 eylül cumartesi günü başlanacaktır. İmtihanlar ile alâkası olmıyanların tedrisata başlanılmazdan evvel mektepte iaşe ve İbatelerins imkân yoktur. 5 — Bu sene ilk, orta, ve lise kısımlarına leyli meccani talebe alınmıyacağından ilk kısmı bitirip te taliye terfi edenle- rin olbaptaki kanun mucibince meccanllik hakları sakıt olaca- İ ğından bu efendilerin ne suretle devam edeceklerinin velileri İ tarafından tâyini ile kayitlerinin yapılması için 1 eylülden itibaren müracaat etmeleri. i Ankara Adliye Meslek Mektebi Kayit Ve Kabul Şeraiti 1 — Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz beşten yukan olmamalıdır. 2 — İdadi ve Ortamektep veya bunlara muadil mektep mezunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtibansız, iki sene mahkeme başkitabetinde ve beş sene zabıt kitabetin- İ de bulunanlar, malümatı hukukiye, kitabet, hesaptan, işbu şeraiti haiz olmıyanler, kitabet, edebiyat, hesap, malümatı İ medeniye ve iktısadiye, umumi tarih ve coğrafyadan imtibama tâbidir. 3 — Taliplerin 30 Eylül tarihine kadar zirde gösterilen | vesaik ile mektep idaresine veya bulundukları yer müddelumu- miliklerine müracaat etmeleri lâzımdır. A — Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, memuriyette ise beraiti zimmet mazbatası, B — Sıhhat raporu. C -: Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakası D — Halen askerlikle alâkası olmadığına dair vesika E -; üç adet 9 X 12 eb'adında fotoğraf, 4 -. Tedrisnta başlandıktan İ sonra kayit ve kabul muamelesi yapılmıyacağından taliplerin İ müracaatlarım tacil etmeleri icap eder. Yi — İstanbul İhracat g günün 821 Nolu beyannamey: it 220529 No 1-8-931 T. dipozito | makbuzu zayi olduğundan hühmü kalmadığı ilân olunur. İstanbul: Yemi pur iskelesi No. 30 Yağcı zade İsmail Hakkı MUAYENEHANE NAKLİ Dr, HORMORUUN Ea eri a , nesi B. 0. Taksim Zambak sokak No. 41 « nakledilmiştir. . Şark Malt Hulâsası Kullanınız. Sütünüzü art- Çocukların kemik- lerini kuvvetlendirir. tırır. Bugün Belenilen Vapurlar Bursa (o - Türk- Cideden

Asya - , » Mudanya Gemlikten Kırlangıç - Bandırma- , “Ki Feyaz - ,, -Bandırmadan Vienna - İtalyan - Triyesteden Reyele Karol - Romanya - Köstenceden Bugün Gidecek Vapurlar Sakarya (o - Türk? Rizeye Gül Camal - ,, - İzmire Tayyar . - Bozca A- ni İzmitten ! daya Marmara « , Gemliğe Güzel Bandırma -Türk- Ban- dırmaya İzmit. o -Türk- İzmite Prinçipesa Marya » Romanya - Köstenceye Diana - - Mudanya an - Triyesteye SEYRİSEFAİN Merkez acenta, Galatada Köprü başı B. 2362 Şube A. Sirkeci Mü- hürdar sada ham 2. 2740 AYVALIK SÜRAT P (MERSİN) 8 Eylül” salı 17 de Sirkeci rıhtımından, TAVİL ZADE VAPURLARI Ayvalık - İzmir Postası gerer zartesi akşamı 17 de Sirkeek den hareketle Gelibolu, Ça- nakkale, Ayvalık ve İzmire azimet ve Çanakkaleye uğri- yarak avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda da ve- rilir. Adres: Yemişte Tavilzade biraderler. Telefon: İst. 2210 YELKENGİ EYİ KARADENİZ POSTASI SAMSUN Çarşamba günü akşamı Sirkeci rıh- tımından - hareketle ( Zon- guldak, | İnebolu, ya Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize)ye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci, Yelkenci hanındaki acenta- lığına müracaat. Tel, 21515 vapuru 9 Eylul Evren. (ALEMDAR ZADE MEHME VAPURLARI yüks ve seri Karadeniz postasığ | — VAPURU Bülent 79 Pazartesi günü akşam saat 18 de Sir- keci rıhtımından hareketle (Zonguldak,İnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Mapavri ve Hopajya azimet ve avdette ayni iskelelerle Sürmene Va- kfhıkebir ve Göreleye uğra- yarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için Sirke- cide Vezir iskelesi sokak karşısında No .61 acentesine müracaat, Tel. 21037 abigadan| | | | | miş 28-Ağustos-931 tarih ve 340 | Yakında çıkıyor Tb. Book, Solingen - Ohligs firması alâmeti yapılan tecavüz hakkında: SOUPLEX MARKALI TIRAŞ Bıçakları 1 — Hattendorf, (Rinteln) de 17 - 8- 1879 tarihinde müte- vellit ve Grenrbausen'de sakin fabrikatör Friedrich Sebramm aleyhine. 2 — Alâmeti farika kanununa muhalefet, gayrimeşru re- kabet maddesinden dolayı, HÜKMOLUNAN CEZA Neuwied'deki belediye mahkemesi 10 haziran 1931 tari- hinde atideki hükmü vermiştir: “Alâmeti farika kanununa muhalif hareketinden dolayı maymun Friedrich Schramm 100 mark cezayınakt! veya beher 10 marka bedel bir gün bapsine ve masarifi muhakeme itasına Kanuna muhalif alâmeti havi olduklarından dolayı müsa- dere olunan paketlerin Imhasına, Müddei Th. Book'e kesbi kat'iyet eden hükmün tebliğinden itibaren alti hafta zarfın- da ilânın metni mahkümunaleyhin parası ile“Solingen Tageb- latt,, gazetesi ile “Hamburger EXportblatt,, gazetesinde birer defa neşrettirmek salâhiyeti ita edilmiştir. Müddei Th. Book lehine 100 marklık (o cezayınakliye ve mazmun HENRY SCHRAMM'ın beraetine hükmolunmuştur . Ve Henry Schramm aleyhine ikame olunan davadan tahad- düs eden masarifi muhakeme devlet kasasına aittir. Balâdaki ilâm sureti aslına mutabık olduğu tasdik olunur. İşbu hüküm lâzmülicradır. Neuwied 25 haziran 1931 Neuwied Prusya Bidayet mahkemesi farikasınâ Fatih - Çarşamba'da: Ana ve İlk kısımlari havi HAYRİYE İLK MEKTEBİ 15 senedenberi tedrisatmdaki intizam ve ciddiyeti ile tanınmış olan mektebimiz kız ve erkek talebe kaydına başlamiştir. Her gün müracaat edilebilir. ŞİŞLİ - OSMANBEY eni Türkiye Mektebil i YUVA - İLK - ORTA Fransızca ve İngilizce lisanları kur halinde ve itina İle tedris edilir. Kayit devam etmektedir. Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari İSTİKLÂL LİSESİ İ İlk, Orta ve Lise kısımlarinı muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur! Talebe Kaydine Başlanmıştır. umartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kadaı müracaat olunabilir, Şehzadebaşı - Telefon 22534 TÜRKLER İÇİN Kolaylıkla ALMANCA ÖĞRENME usuLü | Maarif Vekületinin 8 - 4-931 Tarih Ve 785 Numaralı Kararile Mekteplerimize Kabul Olunmuştur. Müellifleri: HERMAN SANDER Almanca ve edebiyat Kısmı 40 Kr. T za H e i NN ABDİ İsmir esi Almanca anin Ayni Metodun: Küçük Cep Lügati | Muallimlere Anahtar 160 1 inci 2 inci 3 üncü Kısmı Kısmı 5 ,, 70 , İğLnu anahtar muallimliğin! ispat edenlere posta parasını göndermek şartile meccaneniji | İstanbulda Hüsnütabiat matbaası. SON POSTA evmi, Siyasi, Havadis ve Halk garetesi Satıldığı yer: 06. Ercüment Behzadın Şiirleri İdare : İstanbul Nuruosmaniye Şeref sokağı 35 - 37 Telefon İstanbul » 2003 Ponta kutusu ; İstanbul - 741 Telgraf : İstanbul SON POSTA ABONE FİATI TÜRKİYE ECNEBİ 1400 Kr. #00 Kr. 750 1400 » w , sw , 190 m» 1 Sene GAy a ri 3, ZAYİ — Edremit tüccaranın- in dan Ferhat zadelerden İstanbul mağazaları üzerine keşide edil- Gelen evrak geri verilmer. İlinlardan mesuliyet alınmaz. Adrcn değiştirilmesi (20) kuruştur. SR DE AMD MATBAmİ EBÜZZİYİ numaralı namına muharrer 600 Türk lirasını havni bir kıt'a çeki zayi ettiğimden merkür çe- | kin hükmü olmadığı ilân olunur, | “77 Sirkecide Altay otelinde misafir | (Sahipleri: AN Ekren, Salim Raf? Edremitli Bekir. Neşriyat Müdürü; © Selim Kap?

Aynı gün çıkan diğer gazeteler