30 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

30 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA WTerfı Listesi Çıktı ( Baştarafı 10 uncu uyfıdı ) Cemal Eğirdir, M. Ferit Üs- küdar, Hidayet Kasımpaşa, Fah- rettin Manastır, Vasfi Erzurum, I, İhsan Selânik, Niyazi İstanbul, Muammer Çengelköy, Davut Ma- lazgert, H. Fazıl İstanbul, Nev- zat İstanbul, İsmail Köstence, Fahrettin İstanbul, Fahri Eskicu- ma, ÂA. Rıza Metroviçe, Adnon İstanbul, Nizamettin Ortaköy, Cemal Kütahya, Nihat Beşiktaş, Celâlettin İstanbul, Tahir Kıbrıs, İrfan Van, Nadir İstanbul, Bekir Zâğre, Cevat Küçükmustafapaşa, L Nuri İzmit, Eşref Batum, Fah- rettin Erzarum, M. Saim Sivas, Nizamettin Kayseri, İzzettin İs- tanbul, İ, Cemal Üsküdar O. Nu- ri Manastır, İ. Reşat İstanbul, H. Tahsin Sivas, Enver Van, Sey- feddin Adana, Aziz İstanbul, Ş. Turgut Tokat, A -Ulvi Eyüp, L Ali Bolu, H. Süreyya Hamana, Cahit Manastır, M. Nasır Kak- kandelen,| Hüseyin — Çengelköy, Mustafa Ardanuş, M. Lütfi Ger- gük, Semih İstanbul, Sıdkı Kal- kandelen, M. Zeki Ortaköy, Ab- dürrahim İstanbul, Fuat Ankara, Raşit İstanbul Ş. Turgut Bayburt, Hayati Tepedelen, M. Turgut Erzincan, Kemal Pürlepe, Süley- man Kastamonu, M. Suphi Erzu- rum, Ali Ortaköy, Şükrü Zağra, Sadettin İstanbul, A. Nazıma İs- tanbul, Refet Kastamonu, Niyazi İstanbul, Cemalettin — İstanbul, Nazimi, Bolu, Halil Selânik, Lâtfi İstanbul, Nail Beykoz, Rifat Bursa, Mücteba Bursa, M. Kemal Er- zincan, M. Zeki Krklareli, Kudret Prezrin, Nuüri Edime, Mehmet Bayburt, Lütfi İnebolu, Vedat Eskişehir, A. Cevat İstanbul, Şevki Bursa, Vasfi Tavas, Hakkı Mekke, Übeydüllah İstanbul, Lüt- fi Edirne, Şükrü İstanbul, A, Kemal Süleymaniye, A, Rıza Fa- #h M. Kâzım Kütahya, Hilsa- mettin Edirne, Vehbi Manastır, L Lâtfi Sinop, Muhlis Serik, Nuri Erzurum, Tahir Kayseri, Şahin Bayburt, — İbrahim Maraş, — Salt Selânik, Zeki Erzurum, M. Ali İstanbul, Fazıl Trabzon, - Naci Bayburt, Cevat Üsküdar, Kârım “Avniye, Salih Sivas, Remzi Beşik- taş, Abdürrahman Refahiye, Gı- yasettin Sultanahmet, Gazi Sıvas, 'Tevfik Urfa, Fevzi Sivas, Kâzım Bolu, Şefik Eyüp, Süreyya Ma- hastır, Hikmet Beylerbeyi, Nazif Kızıltoprak, İ. Hakkı. Haliç, Mer- dan Tortum, Bedrettin Tarsus, Nihat Hasankale, Reki Erzincan, Fevzi Musul, Osman Yanya M. Aslan Narman, Münir Muş, İdris 'Tercan, Nihat Üsküdar, E. Sincar Refahiye İlhami Üsküdar, Burhanet- tin Beşiktaş, Rıza Prebol, Etem A, Cengiz Alocre, İhsan Beylerbeyi, M. Zeki Edirne, Ser- veri Preveze, M. Kemâl Üskü- dar, A. Refik Bursa Beyler. Miralaylığa terfi eden süvari M. Muzaffer Kayseri Bey, Kaymakamlığa terfi eden sü- Yari binbaşıları: M. Kâmil Erciş, Abdülâziz Erzincan, Fevzi Erzurum Beyler. Binbaşılığa terfi eden süvari Yözbaşıları: M. Fahrettin Gelibolu, Şera- fettin Edremit, Nuri Zeyrek, Ha- mit Bağdat, Niyazi Manastır Beyle-. Yü aşılığa terfi eden Süvari i mülâzimlı sava Şınıılı Kıfkııyı. Ömer Kı— raçay. Hasan Bingazi Beyler, Birinci mülâzimliğe terfi eden süvari mülâzimleri: Kâmil Küçükmnıu;ıpışı, M. Hulüsi BahıkesirBey ler. Talât Üsküdar, Saim Yeni- han, İrfan Erzurum, A. İsmet Er- zurum, İ. Etem Bolu, Cevat Res- ne, M. Bayka Tokat, Şaban Olti, A. Fikri Erzurum, A. Tekin Gü- müşane, Behçet Prezirin Beyler. Miralaylığa terfi eden topçu kaymakamları; A, Tevfik Selânik, M. Nuri Halep, Bekir Erzurum, M. Kâzım Manastır, Cemil Erzürum, İ. Hak- kı Fekirdağı, M. Rasim Harput, M. Remzi Samsun, M, Sırrı Çe- mişkezek, Kaymakamlığa terfi eden bin- başılar: M. Emin Edirne, H. Avni Se- lânik, Bınbnşılıgı terfi eden topçu Üzl y bL.ü'ıım İştip, Abdülkerim Çi- zan, H. Tahsin Üsküp, Raif El- büstan, H. Kemal İzmir, Refik Erzurum, M. Faik Erzurum, Hul- ki Erzurum. Halit Yenicevardar, Siret Erzincan, Enver Fatih, Esat Gümüşhacıköy, Kemal Girit, Ab- dülkadir Beşiktaş, O. Sadi Bakir- köy, A. Enver Dragman, Zeki Trablusgarp, H. Basri Çatalca, Abdullah Boyabat, H. Nazmi Kayalar,H. Remzi Bergama, Kâ- zım Harput, İlhami Hopyar, İ: Hakkı Adana,' A. Yaver Süley- Kemalettin Manastır, Ce- zi bul, Aziz Ereğli, Mazhar Harput, M. Hilmi Elâziz, Fuat Bursa, L Ali, Selimiye, İ. Hak- kı Uşak, Hakkı Dağıstan, M. Sabit Karagümrük, Mustafa- Karahisar, Akkâş Kozan, O. Refik Selânik, Mustafa Kema- Eye, Cemal Erzürüm, Münir İs- tanbul, M. Hilmi, İstanbul, Ziya Niğde, Necati, Keylân, Abdür- rezzak Erzurum, Şükrü Erzincan, Abdülkadir. Erzurum, M., Nafiz Kilis, H. — Sabri Kastamomu, Asım İstanbul, Halit İstanbul, M. Nuri Sivas, Mustafa Trab- zon, Mehmet Gelibolu İ. Hakkı Erzincan, İlhami Erzurum Beyler. Yüzbaşılığa terfi eden. birinci mülâzimler; M. Nail Antalya, A. Muhtar Topkapı, M. Saffet Erzurum, Sa- Eh Nahcivan, Mehmet Günce, Aslan Karabağ, Abdülmecit Ge- ce, Tevfik İzmir, Salih- Manaştır, İhsan Cihangir, S. Kadem Diya- Tibekir, Salâhaddin Aydın, M Nuri Çemişgezek, İ. Necip Bitlis, Zekâi İstanbul, Abdürrahim Di- yarıbekir Beyler. Birinci mülâzimliğe terfi eden Zekeriya raçay, O. Zeki İstanbul, Cemal Olü, İ Hakkı İstanbül, Abdülkadir. Be- şiktaş, Nusret İstromça, Salih Anadolukavağı, M, Hilmi Erzurum F. Osman Erciş, H. Fehmi Ma- nastır, Tarhan Üsküdar, Adil Bolu, . Nafiz Üsküdar, Hâlis Hasankale, Salâhaddin Malatya, Suat Nasliç, Saim İstanbul, Şahap İstanbul, H. Niyazi Üsküdar, A. Nurettin İstanbul, Ç. Şakir Bur- sa, Osman Menlik, A. Gümüş, Tekin Erzurum, A. Tarık Mudan- ya, Sıddık Gergük, A. Hikmet Kasaba, A. Enver Edirne, Hüs- nü Tekirdağı, A. Cahit Selânik, Hılıııı Yenivehır Kemıl Pürlepe, bul Refik Üsküdar, Orhan Be- şiktaş, Alâeddin Erzincan, M. Ragıp Kemalpaşa, Saim Kırşehir, Salâhaddin Üsküdar, Adil İstan- bul, Aziz Üsküp, A. Celil *Güzi- antep, Reşit İstanbul, Rifat Ma- nastır, Mecmeddin Üsküdar, Ha- san İştip, Hüsnü Aziziye, Nadir Erzincan, Emin Üsküdar, Cemil İzmir, Mitat İstanbul, Bürbanettin Koska, Süleyman İstanbul, M. Arif İstanbul, Münip Üsküdar, A, Kemal Denizli, Muzaffer Arap- gir, Cemil Bandırma, F. Kemal msküdar Beyler.

Binbaşılığa terfi eden hava yüzbaşıları: f İ. Hakkı Manastır, H. Na- mık Erzurum, O. Avni Selânik. Yüzbaşılığa terfi eden birinci Kemal - Sandıklı. Birinci mülâzımlığa terfi eden hava mülâzımları: Neş'et Uşak, Hikmet İstan- bul, M. Cemil Darende, Lütfü Siruz, Nadir Erzincan, M. Mürev- va İstanbul, Şadi Lllıbug:ı Bürhanettin — Lüleburgaz, di İstanbul, Salâhaddin Erzurum, Talât ızmit, Remzi Gümüşhane, Abdülbaki İstanbul. Miralaylığa terfi eden istih- kâm kaymakamları: H. Pertev Erzurum. Eıbışlığı terfi eden istih- kâm yüzbaşıları: Rifat Kastamonu, M. — Sait Bursa, Hilmi Çorum, — Muhsin Sultantepe, Refik Berut, Hayret- tin Halep, Feridun Aksaray, Fe- rit Niğde, Enver Musul, Hilmi Nevrekop, Mehmet Sandiklı, Sab- ri Boyal ıt. Ömer Kastamonu, Cemil Erzurum, M. Hamdi Cer- —— ea eeei eee ee ee eee | sğş ELt —_ğ—; B H ri | ş aşılığa terfi eden istih- Mİ v A kâm A, Selâhaddin Taşlıca. Birinci mülâzımlığa terfi eden istihkâm mülâzımları: M. Rasih İstanbul, M. Bedret- tin Beşiktaş, Naci Selânik, R. Fevzi Divirki, O. Nuri Bitlis, Bedri ıstanbul, Hamdi lıtııbul. Selâhaddin Şile, A. Kemal Tekir- dağı, Bekir Erzurum. Miralaylığa terfi eden muha- bere kaymakamları: H. Hilmi Kıbrıs. Binbaşılığa terfi eden muha- bere yüzbaşıları: Sadık Maraş, İsmail Trablus- Yı.ıı..ıı.iı terfi eden , birinci muhabere mülâzimleri: Cemalettin İstanbul Bey, — Birinci mülâzimliğe terfi eden muhabere mülâzimleri: Salâhaddin - Selânik, — Rebü Konya, Ayni Arapgir, Muhlis -| Hasankale, Vehbi Erzincan, Züh- tü Bıybuıı Abdulkıdu r.,.ı..ı.. Ğ”ı İGG tdeıı demir- ’*M’.âeğâu'n Bey. terfi eden H.ı' il Kilkit, Doi-ı Gümüşa- ne, M. Turgut Elaşkirt, Enver; Draç, Selim İstanbul, Kutbeddin t Kâmil Mınuhr Bey. Yüzbaşılığa - terfi eden — oto birinci mülâzımları: Tahir Matrata, Bekir Sıtkı mmkğl terfi eden nakliye yüzbaşıları: A. Tevfik Diyarıbekir, Y, Zi- "V_M—' ; 4 lMıı-ı-ıD gea Emlâk ve Eytam Bankası İlânları Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: Z Şubemiz - Mütekaidin — Eytam ve Eramil iskonto — Muamelâtına ve mua- melelerin günü gününe intacına saşağıda yazılı günlerden itibaren baş- lanacaktır. ıBı(eyoğlu Da 6.9.933 — 11.9,933 — 16.9.933 — 20.9.933 Eminönü Yalova Sarıyer Bakırköy Adalar Kadıkö Beşiktaş ı 7.9.933 — 12.9.933 — 17.9.933 — 21.9.933 İ 9.9.933 — 13.9,933 — 18.9.933 — 23.9.933 Fatih Eyüp Samatya ı 10.9.933 — 14.9.933 — 19.9.933 — 24.9.933 m> NAİM VAPUR İDARESİ izmir sür'at postası ADINAN vapuru Her Perşembe günü Bzat tam 18 do Hareket Doğru İZMİRE Vet 'Tafkilât için Gulata, Gümrük kar» yısında Sito Fransez Han Nol2. Telı 61041 < (6747) Deniz Yolları İşletmesi ACENTALARI: Karaköy - Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon: 22740 KARADENİZ Sür'at Postasi KARADENİZ vapuru 31 Ağustos perşembe günü saat 18 de Galata rıhtı- mından kalkar, GİDİŞTE: İne- bolu, Samsun, Ordu, S:::"' Trabzon, - Rize , ve 'yaz DÖNÜŞTE: Hopa, Pazar, Ri- ze, Trabzon, Gireson, Ordu, Samsun ve İnebolu'ya uğrar. “Evvelce - yapılmakta olan Çarşamba postası kaldırılmış- tır. w “4497. AYVALIK Aralık postası ANTALYA vapuru 31 Ağustos Perşembe günü saat 17 de İdare rıhtı- mından kalkar. GİDİŞ'te Geli- bolu, Cııııkhlı' Küçükkuyu, Altınoluk, Edres mit, Burhaniye ve Ayvalığa; DÖNÜŞ'te Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Altınoluk, Küçükku- yu, Bozcanda, Çanakkale ve Geliboluya uğrar. “4496,, İKİNCİ İzmir sür'at postası SAKARYA vapuru İ Eylâl CUMA on dört- te Galata rıhtımından — doğru İzmire ve İzmirden Pazartesi günü on altıda doğru İstanbu- la kalkar. — "4520,, İstanbni Dördüncü İcra Me- murluğundan: Tamamma üç bin on dört lira kıymet takdir edilen Ak- sarayda Muratpaşa mahallesinin Hor- hor caddesinde yeni 66 No, lu bane- Din tamamı Açık arttırmaya vazedilmiş olup 16,9,9388 — tarihinde şartaamesi di- vanhâaneye talik edilerek 3,10,988 tari- hine müsadif —sab günü aaat 14 ten 16 ya kadar — İstanbul dördüncü icra dairesinde satılacaktır. Arttırmaya iştirak için yüzde yedi buçuk teminat akçesi alınır. Müterakim wergi, belediye, vakıf icaresi müşteri- ye aittir. Arllırma bedeli muhammin kıymetinin — yüzde yetmiş beşini bul- düğü takdirde ihalesi yapıladaktır. Ak- «i halde en #o arttıranın taahhüdü baki kalnak üzere arttırma on;beş gün daha temdit edilerek 18,10,933 tarihine beşini bulduğu takdirde en so0 arttıra- na ihale edilecektir. Muhammin kiy- metibin yüzde yetmiş beğini tutmazan satış geri — birakılır. 2004 No lu icra kanununun 196 ci maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılar ile diğer alâ- kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi güyri Mmeükül üzerindeki hakla- nu ve hbüsüsile faiz ve mesarife dajir ölan — iddialarımı evrakı — müsbitelerile iyirmi güu içinde icra dairesine bildir- meleri lâzımdır. Akal balde hakları tapu sicillerile aabit — olmadıkça satış bedelinin pay- Taşmasından — bar'ç kalırlar. İştu mad- deyi kanuniye ahkâmına göre hareket edilmek ve daha — fazla malümat al- mak isteyenlerin 933/2391 dosya No, sile memuriyetimize — mürecaatleri ilân olunur. (6825) Zayl: İçinde askeri terhis terkörem bulunan cüzdanımı kaybettim. Terhis tezkeresini yeniden alacağımdan hük- I

Aynı gün çıkan diğer gazeteler