7 Kasım 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 1

7 Kasım 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazı işleri telafonu 20203 Ç < BERR ai Sene 5 — No, 1532 | Suikastin Elebaşısı Olan Kara Tanaş Nasıl VeKimler Tarafından Yakalandı? İ Atina, (Hususi) — Bundan büyük bir aksülamel hasıl etti. epey bir zaman evvel M. Venize- Ceneral Plastiras taraftarı olduk- losun — hayatına karşı — yapılan | ları için kadro harici bırakıldık- suikastin, tahkikat ve takibatı | larını iddia eden zabitlerin teşkil M. Zatlmisin cümhur reisliğine | ettikleri “ cümhuriyeti müdafaa ,, seçilmesini müteakip tekrar fikir- | cemiyeti harekete geçti. Bu cemi- leri — meşgül etmeye — başladı. | yetin başında sabık başkuman- dan Ceneral Papulas bulunmak- tadır. Bir rivayete göre bu zabitler; Kara Tanaşın saklandığı evi ha- ber almış ve kadro harici za- bitlerden yüzbaşı Papulas, Luli ve - Yiparakisin idaresi altında ( Devamı 16 ncı yüzde ) Çünkü, M. Venizelosa taraftar olan mahafil, bu suikasti icra edenlerin ileri gelenlerlnden birl olan eşkiya Kara Tanaşın Atina- ya İltica ettiğini ve şehirde" hi- maye gördüğünü iddia ediyordu. Bu şaylalar, efkârı umumiyede | <apanan Gazeteler Neşir Vazifelerine Başladılar Arkadaşımız “7 gün,, mecmuasından alarak yukarıya bastığımız bu resme bakarsanız bizim bu tatil müddetini bir salonda bir masa başında gülerek geçirdiğimizi sanırsınız. Fakat bu resim ayri ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda - alınmış fotoğrafların birleştirilmesinden doğmuştur. Binaenaleyh bir montaidır. Hakikati ifade etmerz. Aziz okuyucul Bu on gün sana karşı düyulan hasretle geçirilmiştir. Meydanı Boş bulaülar Gümüş Paralar Henüz çıkmadı — Nerdesin gönlümün — Vaktin nakit oldü- hazli ciyanı nerdesin ? Zunu şimdi anladım. — Kadıköy tramvayları kalabalık oluyormuş ! — Tabil değil mi, halk tram- vayı olduğu nereden belli olacak. Yekekkekereenmeceskecenı ea senenerceseRdARAAk secesen keseen ASN TT Bugün 20 Sayfadır On Günlük İntişar Fasılamız Geçen ayın 28inci gününden bügüne kadar olan on günlük müddet zarfında «Son Posta» intişar etmedi. Gazetemizin ha- yatında ilk defa vukua gelen bu h.ııılıııın sebebini bu münasebetle Ajansın vermiş olduğu tebliği dercetmek — suretile tekrarlamış oluyoruz. Tebliğ udür: — Ankara, 47 YALAŞ — Büyük Mil Tet Mecltsinin gizli celassinde cereyan eden müzakereyi tahrif ve neşrettikle- rinden Zaman ve Son Posta gazetele- Tinin onar gün müddetle muvakkaten tatillerine İcra Vekilleri heyetinin 26 Birinci teşrin 1934 tarihinde karar verilmiştir. ,, Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri için de ayüi meülde &yrı bir karar verilmiştir. Mısır Buhranı Meğer İngîhe;e Buna Sebep Olmuş Londre, 6 (A.A) — Hariciye Nazırı Sir Con Simon, Avam kamarasında Mısir. buhrani hakkında izahat - vere- | rek, İngilterenin bu işte takip etti ııy.ııl=. Musir kabinesinin pdıs....f: üeticelendirdiğ'ni ecnebi sini zözlümle v M s r'da tebaaniın mal —ve canlarını muhafarza vazifesini ürzerine alan İngilterenin ağır bir. mes'uliyet

allında olduğunu ilâve etmiştir. Malta Adamada geçirdiği esaret günlerinin — hatıralarını bugün - çıkan YEDİĞÜN de neşre — başladlı. Hetrnen bir Yedigün alarak bu çok canlı ha- tıraları takip ediniz. pek | pıp düşüyor, çarpıp düşüyor. Alaturka Musiki aletleri — Tit- rerim — mücrim istikbalime!.. son Posta — ÇARŞAMBA — T İKİNCİ TEŞRİN- 1934 —— aa a: İzmirde Bir Define Venizelos Suikasti Yazı işleri - telefonu: 20203 Fiatı 5 ku;u. —— ———— — - ti ——7 15 inci Sayfamızda Tafsilâtı Bir Arkadaşımızın Uğradığı Tecavüz Bir Mahküm, Silâhla Evine Taarruz Etti Haberli Olan Zabıta Mütecavizi Ve Arkadaşını Yakaladı Gazetemizin çıkmadığı günler- de arkadaşımız Halil Lütfi Bey, sonu pek acı olabilecek bir kaza savuşturdu. AÂyni zamanda Son | Postanın sahiplerinden de olan Halil Lütfi Bey, bir cinayet sabı- kalısının silâhlı tecavüzüne uğradı, fakat vaktinde alınan tedbir saye- sinde hem kendisi kurtuldu, hem de mütecaviz yakalandı. Hadise Teşrinievvelin otuzuncu günü ge- cesi olmuştur. Halil Lütfi Bey saat altıda matbaadan ayrılmış, | gündüzden, geceleyi bir sabıka- lnın tecavlizüne uğrayacağını ha- ber alarak zabıtanın müdahalesini rica etmiştir. | Mütecaviz, Şevket — isminde katil suçundan 12 buçuk seneye mahküm olup yedi buçuk senesini ( Devamı 16 ucı yüzde ) c Taşl;nanjrğ; Cihangirde Bu Eve Taş Atanlar Hâlâ Bu'snamadı Cihangirde, Işık apartımanı arkasına düşen evin macerasını duymuşsunuzdur. Bu ev, tam bir haftadanberi esrarengiz eller ta- rafından taşlanıyor. Okadar ki, | bu taşların nereden ve kimin tara- findan atıldığı hâlâ bulunamadı. Bi tasavvur edin: Karanlık ortalığı basdırır bas- | dırmaz, bu eve arka arkaya - İrili ufaklı, birbiri ardına taş yağıyor. | Taşlar kaplamalara, kapılara çar- Dün bu evi bulmak için bir haylı — sıkinti- çektim, - Nihayet Cihangir caddeşi sonünda- yöküş aşağı bir yolda, ban ahşap, dört köşe bir ev gösterdiler. Bu ev detam beş aile ayrı ayrı oturu- yor. Evla sahibi Leonidas isminde bir ram. Kendisinin bütün geçimi bu yüzden. Bu evden gelen kira ile yaşıyormuş. Kapı önünde kiracı- lardan Leon Efendi isminde biri Toprak sokağın” 30 mumaralı evi büdur beni aldı. Evden içeri girdik. Küçük toprak karanlık bir met- hal.. Evin yukarılarından güneş ışıkları buraya zor - geliyor. Top- (Devamı 17 inci yüzde ) — w emrem a ream — ee ee — — Ö İ ea ÖĞRAEŞ A On Günlük Hâdiselerden Bazılarının Aki ı ——— —HĞÜ Halk Tramvaylarına Rağbet Var: Harp — Senelerdenberi burada iyi geçiniyordum. Fakat şimdi havası de- gişti.. Başka yerlere gitmekten başka çare yok! gibi, baktıkça

Aynı gün çıkan diğer gazeteler