8 Kasım 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

8 Kasım 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lozan Sonu Türkiyesi Bü- HALKİF;.'OZO HALIĞN KULAĞI HALKIN i Sene 5 — No. 1533 Yazı işleri telofona 20203 ea Alman, Sovget Rusya, Fransız ordalarından üç manzara Yeni Bir Harbe Doğru.. İzvestiya, 17 Teşrinievvel İhtilâli Münasebetile Böyle Yazıyor Moskova, 7 (A.A.) — Üç gün devam edecek olan Teşirnevvel İnkılâbının — 17 inci yıl dönümü genliklerine başlanmıştır. Şehir, bu on ıodl senede yıpıvl:ı İşleri Ankara Sanayi Sergisinde devam eden büyük imar işlerile bir bayram manzarası gösteriyor. Şenliklere İştirak etmek üzere Rusyanın her tarafından birçok amele heyetleri gelmiştir. , bu — münnscbetla Sovyet Rusyanın siyaset ve İlim sahalarında kazanmış olduğu bü- yük muvaffakıyetlerden hararatle bahsediyorlar, İzvestiya — gazetesi diyor ki: n ( De sam- VZ 6öt yürde ) Bugün tün Heybetile Görülüyor sSon Posta — PERŞEMBE — 8 İKİNCİ TEŞRİN 1934 Yazı işleri telefonuz — 20203 Fiatı & kuruş aa aa. Marsilya Faciası Tahkik Edilirken... Paris-Belgrat Ekspresin- de Bir Cinayet Oldu Bu Cinayetin, Kıral Aleksandr'ın Ölümü İle Münasebeti Araştırılıyor Paris 7 (Husust) — Marsilya faclası tahki- katı, elyevm İtalyada bulunup iade edilme- lerine ait muameleleri beklenen — maznunlar- dan doktor Paveliç ile arkadaşı Kvater- nikin ele geçmelerine intizaren duraklamış blr vaziyettedir. Yalnız, son günlerde, Brük- selde yeniden bir Yu- göoslavyalının tu- tulduğu — haber veriliyor. Bunun haricında Paris - Belgrat ekspre- sinde iİşlenen bir cinayetten — de, Marsilya — hâdi- sesile alâkadar görünüyor, esası şudur: Ayın üçüncü günü Parisle (Devamı 12 ncl yüzde) GÜS 4 ç ğ Aktris Yedka'nin son çıkam bir resmi “İhtiyar Olsam Da Gönlüm Tazedir!,, 200 den Fazla Yerli Firma Mükemmel Nümuneler Teşhir Etmektecir TDDEDNI —e DAĞ

Yukarıda: Ressam | Arif Dino Beyin tergide yaptığı in- hisarlar — köşesi, uşağıda * serginin muhktelif standiarı Ankara 7 -(Sureti * mahsasada gönderdiğimiz arkadaşımızdan niş halk kütlelerinin heyecanlı bir toplanma yöri halini alan Sergi evi, 9 gündür açık bulunuyor. 1934 Ankara sanayi sergisi, şimdiye ka- dar 150 bine yakın ziyaretçi tara- fından gezildi. Sergi bir hafta sonra kapanacak, fakat; «Lozan- ( Devamı 12 nci yüzde ) Başvekillik Vazifesi Nesim Paşaya Verildi Kahire, 7 ( A.A. ) — Röyter muhabirinden; Başvekâlet, Nesim Paşa tarafından kabul edilmiştir, Nesim Paşa, yeni kanunucsasiye muhalefet ettiği için buhradan bir müddet evvel Kıralın kalemimah- sus müdüriyetinden istifa etmişti. Başvekâlet, Nesim Paşaya bu- günkü rejimi Mmuhafaza şartile verilmiştir. Nesim Paşa, 1920-21 ve 1923 senelerinde de başvekâlette bulun- muştu. İtalyan Adaların- dan Hicret Mi? Kaş (Hususi) — Son zamanda sahillerimiz — karşısındaki — Meis adası halkının oldukça kesif bir surette harice hicrat ettikleri, bu hicretlerinde de Avuaturalyayı tercih ettikleri haber verilmekte- dir. Malüm olduğu Üzere Meis t | İtalyaya aittir ve hicret eden sekene Yunanlıdır. Bu adanın arkasında, muayyen bir imar pilânına uyarak, büyük bir bina yükseltilmiİştir. Karşidan bu bina görünmemektedir. Leryos adasında da bir hayli inşaat yapıldığı muhakkaktır. — 4f Fatma, Ayşe ve Gülsüm is- minde üç Hanım müddelumumi -. | Muavinlerizden birisine müracaat ederek, kendilerini nikâhlamak özere aldatan bir adamdan şikâ- yet etmişlerdir. Hanımların üçü de yaş itibarile elliyi aşmışlardır. Şikâyet ettikleri de (30) yaşla- rında bir erkektir. ve bu erkek kadınlara ayrı ayrı Hasan, Cemil ve Necali isimlerini vermiştir. ge — Bu üç isimli erkek, Hanımlardan * üÜçünü de ayrı ayrı semtlerde bularak kendilerini nikâhla ala- cağını söylemiş, evlerini, dükkân- larını sattırarak paraları çekmiş de sonra da ortadan sir olmuştur. Kadınların davaları görülmek için istida ile müracaat etmeleri ken- dilerine - bildirildiği zaman bir daha adliyede görülmemişlerdir. IPalamui Bolluğu Var Amma kimsede Kağbet Yokı * Güzeleler - — Şu insanlar nankördür vesselâm.. — Neden anladın? — Öyle ya, kasaptan (90) kuruşa keçi etini kıvırcık diye alırlar da bizim tombul tombul çiftimize on kuruş vermiye n İ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler