8 Kasım 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

S ai — - eeeti Yevmi makale Mısırda mühim değişiklik Balkan misakı € gazeteler meselesi | Tevfik NesimPaşa baş- BAD YA istediği doğru değil Ati ve H * Çal !skenderun,, sancagı bize bir ticaret metar zannetme vu olmadığını, her medeni mem- Tekette matbuntin, heyeti umumi- Ca TE A Hurüsi ) — Başvekil Nazit Veklli Müsyü yas d uPi
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Abone Şeralti Türkiye için Hariç için FE-R| ZAMA 1 senelik culBD Kü 2500 Ku is Yine gazeteler meselesi bu sötunlarda matbuatımı den. bahsederkem yazete- Teri gu veya bu ferdin. elinde adi bir ticaret metar zannetmenin değ- , her medeni mem- aatın, heyeti / umumi- milletin malı ru olmadığı dekette iyetlni tarif ve tenbit için bir dü bar olarak bile kabal edebiliri Gazeleciliğin son yarım asırda mex ei memteketlerde - vanl olduru akkiyata — Bakarak — İrenklerin Bebanl ga örni hat beseii d p nn TT SGE YA kir ve kalem hürriyetine, belki de İlrat derecede riayel edilen mem- ireterde Tikincilavrek merteber gini bile ihraz etmiştir. Vakın mat- buat hürriyetinin bu dereceye kaz der var'at ve şümul kesbetmesini Biz bile pek tensip etmiyoraz. Çün- Kü yine Fransızların meşhur. bir #neseli mücibince (Fazilet bile ifrata haca nihayet bir seyyie olur.fiy eli inatlamba İni adar taşkın derecesine tahammül belki bir terbiyci Fakat bu ifen- n görmek ihti eli vardır. Çünkü her ifrat akıbet bir tefriti mucip olur. Ba, kanunu Gdi maktemklar. Va taiek ka Aanlarının da ahkâm kalt ve aa kabili temyir ve tağyirdir. Medeni iyük mületler içinde matbuntın ha kadar. adat — bürr Bali olması, hemen yalaız Fransar Şa mahacs olmakla beraber, Fraasiz Matbuatı da, medeni her memleke- i gibi Framaz melleli 'bir malı ve göphesiz iklmı; yakülmeş ölikdali n iyi neşreden a desatim aldünnnen v böyle (dördüncü kuv. vet) ve bazılarında d (birinci kuv Vei payerini İlrazetmiş olması n “dolayıdır, ki- hükümetler Hlletler tarabından göletdere pik Büyük kaymet ve ehemmiyet ve- Tit Birde ise, maatbunt hiçbir NS döyle bi aktamaiyet. Hldan Türmemiş, gazetelere hiçbir” vakit Mzmleketi dahil ve berişte temril Bi ee viz yRsni “düşi Bezirile bakılamamıştır. Bucun da Sebebi agikördir. Mepruliyetin Ka müteakip matbuat/ hürriye: Üi Haa sisan ( ya igüamiz marilet, buhürriyeti vu 'i ü Mümel oli YSüSTA bardan dolayı da millek mazar idi. Dü min hangi devrinde hangi/ miller Ürün. öceler bin Yüdü 'syik & İslleeir a ei Slindedkire erbetiye bail olunca oku ai fenl emeteidlir T ll ü K ai m aei ANla Kip bir ee hüleümenlerin gözlerini Tanleraza vell gaarı Üai eli Bastina hönten biçbir vkit meme leketin öz mah ve bir lâzimer me denlyoni mameriyle baklâmamiştır. Yalarz, dün de söylediğimiz üze: ? —Gusllglara Beği apara Kakmanın doğru olmadığını ve bi Bi lallkd döe bi in yade zarar tevlit edebileceğini ük defm esaslı olarak düşünen Başve- kil İsmet Paşa- olmuştur. Biz Baş vekil Bğanla Matbust Kanunusun müsaköresi #at Hödliste eöy— İediği ” biraz. sikeakk istibdeda göyorur, O biraz gevşetsek anarşi l — Glüe ll İi , tarkada. bir. sözün d ledem zi BUT n Butlak Tüzumundan - fazla Gldat çe ’ dar. ğt tabi meseleyi de Ebüzziya Zade Devamı 2 inci sahifede aa Aervormaniye Şeref Sokağı TELEFON 2850 | —— Matbaai Ebüzriya, İstanbul ( — Sabahları Çıkar Siyasi Gazete — ] Finti Heryerdey5 Kuruyiğar şembe 8 Teşrinisani 1934 — | İx4Hâk ile vazife hurma ağaçları | Yanyana büyümedikçe mey- vi ÜiPnerler, | Lamarck Çerar a msülday DA Mısırda mühim degışıklık ( EEEK Tevfik NesimPaşa baş- |kenseyi veİtalya İtalya Sefirinin izahat vekâleti kabul etti... —| istesii doğru değil alif ol başvekilin, | v dd N Vzatikya !skenderun,, sancagı bize verilmiyecekmiş !.. Fransız sefarethanesinin bir tebliğ ve tekzibi Bugünkü rejime muhalif olan ye kralla ekseriyet fırkasının arasını bulması me'mul Kahire 7 (A A) — Reutermu- habirinden ; Başvekâlet, Nesim Pe Konsey içti hat istediği teler tarafından verilen haberin li olmadığını, İtalya efiri ile kendisi Saravında bu mezeleye dhir hiç bir şey konuşulmadı. imi matbunta tebliğ eylemiştir. “Balkan itilâfı,, nın teşebbüsü? Arnavutluktaki hâdise- ler ve Yunan gazetelerinin neşriyatı Atina 7 (Husus) — Yunan. ge- geteleri, Arnavutluk hükümeti/ Yuz van ekalliyeti hakkında itâhaz Jet | üği todbirlerin tatbikna — deram ektiği cihetle, hükümetin. Yunanle tanda bulunan. Arnavutlara muka Tevfik Nesim Paşa önceden u gel Preni Farak — İ belsibilmisilde bulunmanını t Başvekillik, daha' sonra Başmabe- Tedgedereetai taylasıyesn etmektedirler. Gazetelerin mütemer yincilik vazifelerini yapmış, Misı | şama ea son memüriyeti, Misir | Gi geyriyatı "i 9 decrübeli, Girayetli - devlet | Krahımn Başmabeyinciliği idi. adamlarındandır. Tevfik Neslm Pas | — Devamı 6 inci sahifede “Dün akşam Fransız şefarcihanesinden aldığımız bir tebliğde dagünkü siyasi idas

ni değirmiyeceği iddia olanan İskenderan. Vimanından Bir mansara Dün akşam geç vakit Fransız | şüh eden bir haberi neşrettiler, İşbu. sefarethanesinden (İskenderon san- | haber tamamiyle bayali olup aml cağı hakkında malümat ünvanı) | ve esastan tamamiyle ari Slünda aldığımız bir tekzip ve tebe | © "Deuksebi Allgemsine ynen tercüme ile aşağıya der- | Doyçe müdiriyetinden. istifa etmlşti. Başvekâlet, Nesim Pu günkü rejimi muhafaza şartiyle verilmiştir. Nesim Paşa, 1920- 21 ve 1923 senelerindede Başvekâlette bulun- Mmüştu. lgemayne Çaytüng,, gazete sinin orlaya attığı bu mu zuu baha bile edilmemişt daraftan / Türkiye hüküme Tarından memnan bulunduğunu ilâm Devamı 2 inci sahifede “Bazı gazeteler sön günler zar- fında İskenderon sancağının Stato- su kaklanda Ankarada 'nim resmi müzakerelere - başlanmış olduğuna dnir M. “Maksimos,, bııgıın gıdıynr Yunan Ha, Nazırınındünkütenezzüh ve ziyaretler — Zaman — Ajansım verdiği yukarıdaki yevi malümattan, Mısırda başlıyan buh- yamın mühim bir: #afhaya girdiği anlaşılıyor, Mazır kralı, başvekil Yahya Paşa darahından - verilem islifayı kabul ettikten somra Tevfik Nesim gayı yeni kabineyi teşkile memuy Etmiştir. Sovyetleri r Milletini dinlemi- * - bay B yen bir kral Bir heyet “Siyam,, kra- lından memleketine dönmesini istiyecek Bürgko c T (KÂ) —Medlir Re- isi/'Devlet Şüramı ve Hariciye Ne- çeti umumt. İtipleriğle - birlikte bügün Do talştir. Bunlar İEMEDARL. ü ikantamn ea g S E l Te Aamak kiğetinde. olfağoon, Ki ea sermcaklecd. — Zaman — Üzak Şarkın en az tanılan; fa- at bir taraftan İngilir idares'in Rus ihtilâlinin 17 nci yılı münasebetile yapılan merasim — “İzvestia,,, “dünyanın yeni bir Harbiumumive doğru — gittiğini , — yazıyor M “Makılmos, dün gerdiği Dolmabakçe sarayından çıkarkek iciye Nazırı MA “İlak. | halde Dolmayahçe saray'm git bah saat onda Luit | Ve *arayı ziyaretten sonra *Sa ya, motörü . ile Boğariçinde bir t Herzüh icra eylemiştir. a iyeltine kumpanyasınız *Halıma eesiyie Hamnamkalan. Eireye mü” Ha tarecehen harelie edecek vemere. | aç RRdın grdelte | Beylerbeyi simle teşyi olunacaktır. yafetinde hazır bulunmuştur, D “Maksimar AA o öğlelma İ7 M SMplnimlaen. bee Iet | enasa, harakerindz refikeiş, Vahi | öik Kehendirli töyüsmimie O alrtanın Belgrat ve Bökrep sefirle: | — Şehrimiz Yunun baş. konsolosu — SUva Atüme gefirimi Roye Eşter |B beyler / vesnir zevat bulunduğu | si Ü “Dümerç. in mukadderati buçün kallediliyor Fransada buhrana doğru:Başve- kil “Dümerg,, düşeceğe benziyor 'mecliste M:Dü- || Ras Jakilübimi mavajfakiyetle gürüren Sövyel Rasganın başlice “Kalenin, Yolsaş Slalip. Yoldaş —— <Malolef Rus ihtillinin 17 nci yıl dönü- ) Rusyar her ftarafından birçok sebetiyle dün gece şehri- | nmele heyetleri geldiği gibi eenebi miz Soyyet konsoloshanesinde bir | memleket'e dende birçek amole ziyafet verilmiş ve bir resmi kabul | murahbasları gelmiştir. tertip olunmuştar. Gazeteler, Söryet Rusyanın si- Ziyafetie mülki ve eakeri erkân | yasi ve harsi hayatın bütün. eahaz İnamüşinedir z Rusyada yapılan merasim | “İzvestiya, nın bir makalesi Bizzat kendi nazırlarından biri, mergin kurtulması için bir mucize lâzımdır,, diyor. meclise tevdi. ettiği zaman onun “İsvestis, — gazetesi diyor ki Moskeva 7 (ALAJ — Üçgün gi iye hu teşebbüsüne mubalefet edecek devam edecek elan “Teşrinlemci | “Serrelismin temelleri sağlam bir derecede vaziyelin vahimleşmiz ol akılâbının 17 nei galdünümü şen. | Sürette atılmıştır. Ne mukabil iht yanın müvafaati ol | düğunü söylemekte ve NE Doue maksızın mebüsan meclisinin dağı | MErgüt'in kanunu esasi uslahatına İâlin yeralti suları, e de emparyar v n | zit projenin kabulünü elzem. adı fizmin topu tüfeği onu, ber ikleri bugün başlamıştır. Moskora, aei debielk Müğlaole bir bayram mansaranı arzelmek: | İzmin T kabalüne mühalefet olunmaktadır. | dettiğinden dolayı bu bal arkadaşı tedir. Halbuki bu projeler Mr. Domergue | larında iktidar me /küni lerkelmeyi Şenliklere iştirak etmek üzere | | Devamı 6 ıncı sahifede in' behemehal kabulünü zaruri gör- | çercih eyleyeceğini. ilâve eplemeke | ivam kval ve kraliçesi "Lendra ©. | Güğü tti mühim projedir. teydiler. — Nazırlardan bi Amerikada yeni ini c y ll ee | Bi e gaa Ce Y tihabat DAZTTR AA a nende! | artann berşemde “yanü M ooa. | szcmek için Bir mcire Tüzım ge Mergue, müvakkat bütçe projesi Şimdiden BaşvekilM. “Dümerg,,in yerine geçmesi muhtemel olanlardan bahsedilmege başlandı *Dümerde ix yerine Başvektlete giçecekleri gimdiden söylenilmeğe aşlanım | kalerladın V süzini “sörlemişt lerde telgraf M. “Ruzvelt,, muzaffer Meb'usan ve âyan intihabatını kahir bir ekseriyetle Reisicümhurun tar-ftarları kazandı Amerikada yapılan umumi / in- tihabatta — Cümhur reisi Misler *Ruzveltçin farkası ezici muvaffa. kayetler kazanmakta ve. büsüretle Amerika halkının Cümhur” reisine karşı ilimadını muhafaza - etmekte olduğu apaçık görülmektedir.. Son zamanlarda Mister * Razvelt çin siyasi hasımları, onu bir. diktatör Bibi göstermeğe çal Rur İm icraatını tenkidediyor,'on Cümbür / reisliğinin dik ” yılında milli borcu âmilyar dolar kudar arttırdığıni iler Çocuk sahifemi: İBugün be- O oŞ şinci sahife- CA İmiz,her Per- 4, İşembe oldu- İğu gibi, kı İçük okuyu- İcularımıza mahsus faydalı ve eğ- lenceli yazılara tahsis sörerek vaziyetini saramağa uğraşıyorlardı Bu tenkitlere rağmen halk mase rafların bu derece artmasının milli refabi inde, için yapıldığını, bu pa- Ta ile sanayın yardım. edildiğini, Paris T (A AJ — M Doumer- J relsi M. “Fernand Boulason, ün ha gürin İstifası takdirinde mumeiley- | Tef olacağı söylenmektedir. Bu ükü Blam D akan v KaRak ü YÜL S D hanari gahuların b paradan iter |S Y Danden başta İ || edilmiştir. helayan ea ra L Slamas, | *l takalrinde kakie t e ederek münümerelerini” kunarı | YD LNĞi burdan et İK gn la yerek ee a l

Aynı gün çıkan diğer gazeteler