8 Kasım 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 1

8 Kasım 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugünkü Sayımız BAY.LFA, MY : 6049 Yazı İşleri Telefonu: 24379 ,, ya mühim bir yazısında “Faşist İ uruş in? tehlikesi var! sie tag, Sar “mmtakasına | Matl Sille, meleri ve bu aske -| AY cemiyeti namma o | : arap, okkaten idare eden i, , dan vâki olacak ilk k riya zarfında Sar mm- hel, edebileceğini ilân Car meselesini yeniden iyalı” a ekl ime Mo ianlikez Ms Umumi rey onüç kâ” yeri eğ Voro : Toplanacağından bu | chilof, M. Kalenine ve diğer. hü- “bulacağı müddet | kâmet erkânı hazır bulunmuşlar - Mar, hiç bir müde- Arr rem bütün â- M. Kalenine bu münasebetle 8 bildirmiş oluyor - | bir nutuk söylemiştir. » ya zamanda bü-| Moskova, 7(A.A.) — Üç gün at mümessillerini | devam edecek olah birinci teşrin inkılâbınm 17 inci yıldönümü şen likleri bügün başlamıştır. Mosko - va, yalnız, bu onyedi sene zarfın- da Sovyet Rusyanın her sahadaki ğalışmasını gösteren © fotoğrafiler ve resimlerle değil şehrin imarı, | âsri bir hale getirilmesi için yapıl mış olan inşaatın ikmali dolayısi- le bir bayram manzarası arzet - mekteydi. Münakalâta erigel * teskil “eden n hariciye nazırı usabah gidiyo i Nar it, dn hâdiseler esnasında ini A kendi gözlerile Beğ itarafane, cihana la 2 ettiler. AL N asker tahşidatına yanların aldıkları ted- bundan ibarettir. Mi A.C, sh b dd i , Dolmabahçe o sarayı eni bir emperyalist d ” j / Maketleri Fransızların yeni bir meydan o- nda telâkki ederek a- m Mp, Yorlar, Alman hüküme- | Prot.” A, izların beşinci defa o | İk topraklarma ayak ii Ma, mâni olacak her han- : Yişten ve cebir, şiddet- | M. Stalin “ Nazi tekşilâtmı “uzak | | Moskova, 7 (A.A.) — Birinci | ak için 10 kânunusani- | Teşrin inkılâbının 17 inci yıl dönü | ta kadar Sar mıntaka- | müne ait merasim, Moskovada bü- vd dan itibaren 40 kilo | yük tiyatroda komünist fırkasınm iv VE saha içinde. ünifor - ! merkezi hükümet teşkilâtının işti» | ami # kimse bulunamıyaca- | rakile yapılmıştır. Perşembe 8 2inci Teşrin Ci! incisy) 1934 ünya harbine doğru macera perestleri | Jetler aleyhine harp çıkartmağa uğraşıyorlar!,, diyor! bir çok bianlar ortadan kaldırıl - mıştır, Moskova ahalisi şimdi bun ların yerinde büyük meydanlar ve ;eniş caddeler görmektedir. Yeni inşa edilmiş olan büyük binaların önlerindeki eski evler kaldırılmış ve şehrin manzarası birdenbire de iişmiştir. Meydanlarda ve cadde lerde memleketin onyedi sene zar fındaki faaliyetini tasvir eden ve- | simlerle ikmal edilmek üzere bu- lunan mettopoliten battınm “mo - | delleri, inşa edilmekte olan Volga | — Moskova kanalının resimleri | teşhir edilmiştir. | Şenliklere iştirak etmek üzere | amele heyetleri geldiği gibi ecne- | mele murahhasları gelmiştir. | Gazeteler, Sovyet Rusyanın si » yasi ve barsi hayatın bütün saha - larmdaki Oo muvaffakiyetlerinden bahsetmektedirler, İsvestia gazetesi diyor ki: Sos - 5 a .İ : lin yeraltı suları, ne de emperya - lizmin topu tüfeği onu berhava, €- demer. Çünkü biz birer düşman olan sı | İ nıflara ve kör tabiatin vahşi unsur larına Karşı mücadele ederek ye- tişmişizdir.,, İsvestin $u suretle devam edi - or: “ Birinci teşrin inkılâbının 17

inci yıldönümünde bütün dünya biliyor ki, Kızılordu, dünyanın en mükemmel ordusudur, Kızılordu- nun silâhları, sanayimizin elde et miş olduğu kudretin mahsuüdür. Kızılordunun - teşkilât zihniyeti; Sövyet amelesinin ve onun men - sup olduğu firkanın imkânlarını tensik hususunda göstermiş olduk- ları fevkalâde kudretin mahsulü - dür. Kızılordu kumandanlarının | muhariplerinin askeri raalümatla- rinin seviyesi, birinci teşrin ayınm amele kütlelerinde uyandırmış ol- duğu büyük (kültür kuvvetinin | mahsulüdür. . Kızılordunun çok | (Devamı 13 üncü sayfanın 1 inci sütununda) A zn Nesim Paşa yeni Mısır başvekili Kahire, 7 (A.A.) — Royter mu- habirinden: Başvekâlet, - Nesim Paşa tarafından kabul edilmiştir. Nesim paşa, yeni kanunu esasiye | muhalefet ettiği için bir müddet | evvel kıralın kalemi mahsus mü - | düriyetinden istifa etmişti. İ Başvekâlet, Nesim paşaya bu ile Rüşen Eşref o Bey Wi ziyaretleri esnasında iz rimizde bulu- | den hareket etmiş bulunacaktır. “ #unan harici- M. Maksimos ve refikasr bera - Mimos ve refikası | F mii YAParile şehrimiz - | (Devamı 10 cu saylanın ici sütununda) günkü rejimi muhafaza şartile ve» rilmiştir. Nesim paşa, 1920-21 ve 1923 senelerinde de başvekâlette bu » Junmustu. bi memleketlerde de bir çok a * | gir. Bunun sebebi Dumergin ka- | İİlLenin-Memle VAKIT BALOSU KUPON:8 Bu kuponu kesip saklayınız 8-11-934 İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş Buhranın önüne geçme için mucize lâzım! Fransız başvekili M.Dumerg çekilmeğe mecbur kalacak hurreisine Mebusan meclisini - i- cabında feshetmek salâhiyeti ver. mek istemesidir. Vakıa bugün de Cümhurreisinin salâhiyetleri a » rasında böyle bir hak vardır. Fa- , kat fehisten evvel âyan meclisi « nin muvafakatini almak şarttır. k Dumerg bu şartı yalnız teşrii devrenin ilk senesi için kabul et. mek, diğer senelerde Cumhurre- isinin kayitsiz şartsız meclisi fes- hedebilmesine imkân vermek fik- rindedir. Halbuki ekseriyet fır - kası Dumergin ( bu fikrine kati surette muhalif bir vaziyet al - mıştır. Binaenaleyh bugün, ya - rın kabinenin çekilmesi emriva - ki olacak demektir. M. Dumerg i Dünkü telgraflara göre Fran- yg, Rusyanm her tarafından bir çok İ sada bir hükümet buhranı var - dır. Başvekil Dumerg çekilecek- nunu esasiyi: değiştirerek Cüm - | (Devamı 13 net sayfan & üncü sütununda) “Heleni hatırla!,, “Madâm' Lupesko Yomen kıralının yaverile nasıl evlenmiş Birkaç gün evvel Romanyanın en'yüksek makamlarile - alâkadar olun madam Lupesko'nun Viya - nada, Kıral Karolun yaveri yüzba- Antonyano ile gizlice evlendiği haber verilmiş, daha sonra bu ha- berin yalan olduğu söylenmişti. Londra gazetelerinden biri bu hâdise dölayısile şu malümatı ve- riyot: “Birkaç ay evvel madam Lu - pesko, tehlikeye uğramaktan kor- karak Romanyadan çıkmıştı. Çün- kü madam Lupesko, demir muha - fızların kara listesi içindedir, Bun- İara göre bu kızıl saçlı madam (Devniir 18 üncü sayfanın 1 inci sitananda) Madam Lupesko SAYIFANAKIT hekimi ve avukatı iç sayfalarda | Parasız ilân VAKIT balosu.. Müsabakalar Fener-Beşik- taş maçına dair görüş farkları! ket-Ankara mektubu- Faydalı bilgi» ler -Musiki

Aynı gün çıkan diğer gazeteler