8 Kasım 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

evlet demiryollarında pa- ra ve kiymetli eşya naklin- de cumartesiden itibaren ten- zilât yapılacaktır. FİATI 5 KURUŞTUR. Sovyetlerin Yıldönümü —— Dün büyük komşumuz ve eski dos- tumuz Sovyet Rusyanm on yedinci Yıldönümü idi. Asırlarca müddet Çar- İarm esareti altında inleyon Sovyet halk kütlesi, on yedi sene evvel ii ş ve esaret “zincirlerini mukadderatını kendi eline e Sovyet rejimi kurulduğu zaman, bu komşu memleket ber taraftan bir manların taarruzuna (uğradı. yi hedef olduğu" gibi. Her iki leke çin pek elişi olen bu 20 manlar içindedir ki Sovyet - Türk dost- luğu vücut bulmuş ve o zamandanberi de gittikçe kuvvetieşerek harp sonrası siyaset dünyasının bir an'anesi olmuş- tur, Rusyada Sovyet rejimi kurulmazdan övvel, Çarlar ve Padişahlar © altımda Rus ve Türk milleti birbirinin düşma- m idi, Yalnız on dokuzuncu asırda rekenin muhafaza edil. mesi istenmekte ve âya- nın muvaffakıyeti ol - makasızın mebusan mec- lisinin dağıtılmasma ve muvakkat bütçenin ka- bulüne muhalefet olun- maktadır. Halbuki bu projelerden M. Doumer gi ”n behemahal kabı. radikal nazmlarm per » şembe günü M. Deumer gue, muvakkat bütçe projesini meclise tevdi | — ettiği zaman onun bu te şebbüsüne muhalefet edecek derecede vaziyetin vahimleşmiş olduğunu söyle mekte ve M. Doumergue'in kanunu ©- sasi lahatma ait projenin — kabulünü eliem addettiğinden dolayı bu hal ar kadaşlarında iktidar mevkiini terket- ketmeyi tercih eyliyeceğini ilâve eyle- mekte idiler.. Nazmlardan biri dün, perşembe günü buhranın önüne geç - mek i bir mucize dizen geldiğini PARİS, 7 (A.A) — M. Doumer- gve'in istifası takdirinde müşarüniley Yanim Hariciye Naza M. Maki- mış bir eser imiş gibi seviniyoruz. Bu sözlerin samimi olduğuna inanı- yoruz, çünicü biz de ayni hislerle mü- tehassisiz. Sovyet komşumuzun başla- dığı büyük işi başarmağa doğru yürü- Ticaret Odan dün bir toplantı yaptı, intihap Kamiryonunu aya 'mzısı iç sahifelerimizdedir —- — Mulhyet Sahip ve Başmuharriri : Duncu sene No. 3143 PERŞEMBE Siirt Meb'usu MAHMUT 8 T.SANI 1934 Şimali Epirde Yunan akal- liyetlerine yapılan tazyikat üzerine Yunanistanda gürül- tülü mitingler GRE a Tel ( Müdür » 24318, Yazı işleri müdürü » 24319, İdare ve Matban: 24310. Fı YE Sik başlıyor Doumergue'in istifa edeceği söyleniyor Radikal Sosyalistler ayanın muvafakati olmadan mebusan meclisinin dağıtılmasına ve mi bütçenin kabulüne muhaliftirler M. Herriot ve M. Doümergue he öyan meclisi reisi M. Jeanneney'in veyahut mebusan meclisi reisi M. Fer mand Bowisson'un halef olacağı söy . İenmektedir. Bu ili zatın imtinai tak dirinde kabine Li M. Laval me- hap edilmiş olan M. Chanteme'in (Devamı $ inci sahifede) M. Maksimos Atina elçimiz ya Beyle beraber Dolmabahçe sarayı M. Maksimos bu sabah memleketine dönüyor Yunan hariciye nazırı dün Dolma- b: hçeve Beylerk eyi saraylarını gezdi edecek ve askeri merasimle teşyi edi lecektir. Amerika sefirinin siyafeti Amerikanın sabık Atina sefiri bu- Tunan Ankara sefiri M. Skinner evvel- ki akşam M. Maksimos ile refikası 49 refine bir akşam yemeği vermiştir. Balkan konseyi Müzakereleri M. Çaldarisle İtalya se- firi arasında bu mesele mevzuubahs olmamıştır ATINA, 7 (Milliyet) — Başve- kil ve irtp nazır vekili M. Çaldaris tarafın- dan İtalya set rizin kabul ol duğunu * bildir - miştim. Bu ziyar ret esnasındaBal kan misakı kon- seyinin Ankara - da ittihaz ettiği kararlara dair hiç bir şey konu- m. Çaldarıs | şulmadığı matbuata tebliğ edilmiş

tir, Heyetivekile geç Vakte kadar Toplandı ANKARA, 7 (Telefonla) — Hera Vekilleri Heyeti saat 16 da toplanmış ve toplantı geç vakte hadar devam et- miştir. Adapazarı Ticaret Bankası Meclise bir lâyiha verildi Bankanın sermayesi 1 milyon liraya gıkanlacak ANKARA, (Telefonla) — Mev Bördenbire ve, toplu Ticaret Llağir Si yapacağı fena tesir nazarı ilbara alına- rak bankanın silaşık vaziyetten kurla. rılması için müli bankalarin hazinenin de iştirâkile banka © sermayesinin bir milyon liraya çıkarılması kararlaşmış - tr. Bankanın sermayesine bazinenin de iştiri temin için hükümet medise bir lâyiha vermiştir. Lüyhaya göre banlanm â bir milyon liraya çıkanirkakta ve ha zinenin de 250,000 biralık iştirâkte bu- hammasına Maliye vekili mezun kılın maktadır. Hazine bu 250,000 | İirayi hazinede mevcut milli m ve tahvi- lit karşılık gösterilerek kredi ilç veya karşılayacak Sm esbam ve tahvilit satılmak suretile te min edilecektir. Belçika heyeti Abide önünde Heyet reisi Ankara tahas- süslerini anlatıyor Belçika kralı Leopold Hazretleri - nin tahta çıkışını Reisicumhur Hazret lerine tebliğe memur olan Belçika he- yeti dün öğle üzeri TaksimCumhuri- rakmıştır. Bu çonada bir müfreze po- ia selâm resmini ifa etmiştir. Heyat reisi âyan azasından M. Beaudowin dün bize dedi ki: 2 Tünkiyepi Şe ölün olsa ip ret ediyorum. Ankara çok hoşuma git- ti. Ankarada İsmot Paşa kız enstitü sünü, Gazi çiftliğini, muallim mekte- bini gezdik ve cümlesini mükemmel bir halde bulduk. On sene gibi kısa bir zaman zarfında bu kadar mühim te- rakkileri elde eden Türk milletinin Birleşik Amerikada intihabat M. Roosveli'in fırkası ka- hir birekseriyet kazanıyor İntihabat çok gürültülü olmuş bazı kim- seler ölmüş bir çokları yaralanmıştır NEVYORK 7 AA. — Dün 30 milyon Ameri- kalı, M. Rooevelt'in ye- ni siyaseti lehinde ve a- leyhinde kararlarını ver ba 12 bin zabıta memu- ru ile 3 bin devlet poli- si bakmaktadır. Nev- |, yorkta elli sayılı haydut yakalanmıştır. Şimdiye * kadar Mümessiller mec Hisine 130 demokrat ve | ve iki cumhuriyetçi se- gilmiştir. M. Roosvelt se çim neticelerinden çok memnun olduğunu 8öy- lemiştir. Demokratlar, seçim mücadelesinin baş langıcındaki tahminle - rinde wrar etmekte, â- yan meclisinde iki sülüs ekseriyet temin ve mü. M. Roosvelt yetçilerin bizzat ikrar ettikleri veçhi. le, demokratlar muzaffer olmaktadır. lar ve Reisicumhur M. Roosvelt, gele- cek iki sene zarfında siyasetini takip için hiçbir engel ile karşılamıyacaklır. (Devamı Sinci sahifede) Sovyet Rusyada bayram 17 senede vasi bir imar ve sanayileşme programı tahakkuk ettirilmiştir. İzvestİya diyor ki: Sovyet Rusya kuvvetli bir sulh siyaseti takip ediyor ve harbi istemiyen bütün milletlere elini uzatıyor... MOSKOVA, 7 (A.A.) — Teşrini- evvel inkilâbinm 17 inci yıldönümüne ait imerasim, dün Moskovada büyük ti- yatroda komünist fırkasımın o merkezi bükümet teşkilâtmin iştirekile icra 6- dGilmiştir. Bu merasiride M. Stalin; M. Malo- -Görüşler tol, M. Kaganoviç, M. Voroşilof, M. Kalenin ve diğer bülrümet erkân kaz lunmuşlardar. M. Kalenin bu münasebetle bir nu- tuk söylemiştir. MOSKOVA, 7 (A.A) — Üç gün (Devamı 5 inci sahifede) Öz Dilde Ağız, İmlâ, Yazış — Ahmet Şükrü Beye:— Konuştuğumuz gibi yazalım, de. | lar, ve daha... Hayır, konuştuğu nildiği yerde gene bir yanlış anla- yışa düşüyoruz; sanıyoruz ki ben Karadenizliysem, konuştuğum o a- ğızla (şiveyle) yazacağım, siz Ay dın Zeybeği iseniz o ağızla si caksınız, öteki Erzurumlu öyle, beri ki Kastamonuluvsa şöyle muz gibi yazalım demek, etlen di- limizin, sözleri ve sesleri evirişi çe virişi gibi yazalım demek değildir. ancak kafamızdan ve içimizden ge- len düşünce ve duyguları — han- (Devamı $ inci sahifede) Aka GÜNDÜZ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler