8 Kasım 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

durdurdu. Fakat mesele ortadan kalkmış değildir. Almanyayı çevirme poli- tikası güden Fransanın emeli, bu işi tamamlamak için, İtalyayı büs- bütün yanina almaktır. Ancak, verimli ve sürekli, gerçek bir Framsız - İtalyan anlaşmasına en- gel olan bir.şey var: Yugoslavya - İtalya arasındaki gerginlik... Cinayete kurban giden Fransız hariciye nazırı M. Bartu, bütün san ömeklerini Romayı Belgratla harıştırma işine biriktirmişti. Öm- Tü vefa etmedi. Fakat, mesele ge- ne arasıra ortaya çıkıyor. Temps gazetesinin şimdiki Ro- ma muhabiri (eski Ankara mu- habiri) M. Gentizon, gazetesine, Kltalya ve Yugoslavyar — serler- halı bir mektup göndermiştir. Bu mektupta çok dikkate değer satır- Ü vaR Mklübir Yuzadavın ila- Prağ 7 — Çekoslovakya hari- ciye nazırı M. Benes dün beynek milel vaziyet hakkında parlâmene toda bir nutuk söylemiştir. Nazır Ka KAT BC KYASA SİP A, S ST KTT L el A ğ 'dü ev meselesini kökünden hab | letmek için bir yapı kooperatifi | kurulacaktır. Kooperatifin başare ma heyeti bugün toplandı, nizam- namesini hazırlamağa başladı. Âza, parasını ön senede öde- mek üzere ev sahibi olacaktır. Bu suretle Yenişehirde bir koopera- 'tif mahallesi kurulacaktır. M. Maksimos Dün şehirde gezinti yaptı; buzün gidiyor Hü gee gi e n safir mulunan Yunan hariciye na- zari M. Maksimos ile refikasi ve maiyeti erkânı, bugün saat on bir- de limanımızdan kalkan İtalyan bandıralı Hehuan vapurile Atina- ya hareket edecektir. M. Maksimos dün refakatinde yeni Atina sefirimiz Ruşen Eşref Plâna dahil olan üç fabrikan:n da ilkbaharda temelleri atılacak tal ikası yapılmakta — olan Kayserinin umumi görünüşü Ankara 7 (Husust) — Beş se- X İlkbaharda, Bursada Kamharn melik sanayi plânmım iki buçuk — yani Merinos yününden ipl senede tamamen tatbik edil pan Fabrikanın, Nazillide üçi bez fabrikasının, gene İzmitte su-

Sayfaya ait küpürler

 Bu ne demek? Yugoslavya ile İtalyanın arasim bulmak - Marsilya cinayetine kadar - fransız dış politikasının kemel taşı oldu.
 Şark şimendiferlerinde nakliye ücreti inecek Bilhassa buğday nakliye ücretinde mühim tenzilât yapılması lazımgelıyor Şark...
 M. Maksimos ün şehirde -gezinli yaplı, büğün yidiyor Dört gündenberi şehrimizde misafir mulunan Yunan hariciye nazıri M....
 Yeni cephe, yeni kuvvetler Çekoslovak hariciye nazırının mühim bir nutku M. Benet Prağ 7 — Çekoslovakya hariciye mazırı M.
 Ankarada yeni bir mahalle rası 10 sencde verilmek üzere evler yaptırılacak Ankara 7 (Hususi) — Ankara'da ev meselesini...
 Büyük bir muvaffakıyet Beş senelik plân iki buçuk senede tatbik ediliyor Plâna dahil olan üç fabrikanın da ilkbaharda...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÜzÜM KoopeRATiRİ 2 işin içinde. ze in AKŞAM “Sene 17 — No: 5768 — Fiati her yerde 5 kuraş PERŞEMBE — B Teşrinisani 1934 Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matan) - 20113 (Klişe) ©” Bu ne demek? Yugoslavya ile İtalyanın arasi” m bulmak - Marsilya cinayetine kadar - fransız dış politikasının oldu. Kral Aleksandrın acı ölümü bu yoldaki çalışmayı durdurdu. Fakat mesele ortadan kallımış değildir. Almanyayı çevirme poli- Yikası güden Fransanın emeli, bu işi tamamlamak için, İtalyayı büs- bütün yanina almaktır. Ancak, verimli ve sürekli, gerçek bir Fransız - İtalyan anlaşmasına en- göl olan bir şey var: Yugoslavya - İlalya arasındaki gerginlik... Cinayete kurban giden Fransız iciye nazırı M. Bartu, bütün Romayı Belgratla Fi vefa etmedi. Fakat, mesele ge- ne arasıra ortaya çıkıyor. Temps gazetesinin şimdiki Ro- ma muhabiri (eski Ankara mu habiri) M. Gentizon, gazetesine, «italya ve Yugoslavya» | serley- halı bir mektup göndermiştir. Bu mektupta çok dikkate değer satır. Jar var. Muhabir, Yugoslavya ile İtalya arasındaki geçimsiz Avrupa kargaşalığına en büyi sebep olduğunu, Adriatik deni nin günün birinde, eski Habsburg- lar devrinde olduğu gibi bir Cer- men denizi olmaması için iki mil. etin barışması lüzumunu enle- tayor. Bunlar malümdur, ve mekt bun, bizim için dikkate değer yeri bu düşünceler değildir. İtalyanın Yugoslavya ile anlaş masına engel olan sebepler hangi- Jeridir? Ne gibi şeyler ortadan kalkmalıdır ki Avrupa sulu na- zmna bu iki komşu millet dargın- lıktan barışıklığa geçsinler? Temps gazetesinin Roma muha- biri M. Mussolini'nin Belgrata ni- gin kızdığını iyle anlatıyor: «italya, Yugoslavyanın kendi hakkındaki itimatsızlığını Balkan | Avrepasmın büyük bir kısmına doğru tabii ve meşru İtalyan fuzuna engel olan bir âmil addet- mektedir. Filhakika, İlalya naza- rında, Yugoslavya öyle bir kom- şüdur ki, Akdeniz Şarkı istikame- inde, yani Romanın muazzam bir yapıcılık gayreti istihdaf ettiği bu dünya kısmında, İtalyanın yil kesmektedir. İtalya nüfuzunun yo- Ju üzerinde bulunan bu komşu, ayni zamanda en milliyetçi, muharip millettir...» Aplaşılıyor ki Yügoslavya, tal. | yanın bazı emellerine engel olu- yormuş, onun «nüfuz» yolu üs tünde bulunuyormuş, ileri atılma- müsaade İtalya onun için Kazayormuş... Fakat, İtalyanın «tabii ve meş- ru» nüfuzuna saha olması lâzım gelen bu «Balkan (o Avrupasinın büyük kısmi, yapıcılık kudretine sahne olarak özle ii bu öşark Akdenizi» neresidir? sma etmiyormuş, ve Yugoslavyaya Romada oturup çalışan bir ga- inin ne kadar yazı Yazmaya, duygu ve düşüncelerini ne derece tartılı kelimelerle ifa- | deye mecbur olduğu besbellidir. (Devamı 2 mek sahifede) Necmeddin Sadık | nın trakyadaki tesisatını Yeni cephe, yeni kuvvetler Çekoslovak hariciye nazı- rının mühim bir nutku M. Benes Prağ 7 — Çekoslovakya hari- ciye mazırı M. Benes dün beynek: milel vaziyet hakkında parlâmem. toda bir mutuk söylemiştir. Nazır nutlumda demiştir ki «Çekoslovakya ve Küçük itilâf Lehistan ve Sovyet Rusya ile yaz kınlaşma politikasını takip etmek istiyor. Bu hususta Fransa ile ta- miamen eyni Fikirdeyiz. Almanya ile münasebatımız iş Umumi vaziyete gelince, karşi” Til bir“bekleme devresinde bur Tunuyoruz. Bu canada yeni cephe ler ve yeni kuvvetler teşekkül

ediyor.» ispanyada grevler Madrit 7 — İspanyada yeniden grevler başlamıştır. Birçok şehir ese iler duçmsişher: Makim baz diseler çıkmasından korkuluyor. Nafıa binası bugün açılıyor Ankara -7 (Hususi) — Nafin 'veki binasının açılma resmi yarın saat üçte yapılacaktır. Şark şimen nakliye ücreti inecek Bilhassa buğday mühim tenzilât yapılması lâzımgeliyor Şark demiryolları kumpanyası- tetkik eden kumpanya nezdindeki hükü: . Ölğrenidiğimize öre, bu tetkikat esnasmda köy. Tülerin nakliyata ait dilek ve ih- tiyaçları tesbit olunmuştur. Trakya müstahsilleri demiryol- larında bilhassa hububat nakli yatı tarifelerinin © pahahılığından şikâyet etmişlerdir. Edirne vilâyet makamı da buna iştirak etmiş ve nakliyat tarifelerinin, Tralya il- vaziyetinin icaplarına Wy- gün bir şekle konulmasını ileri sürmüştür. Bunun üzerine başmüfettişlik hububat nakliyat ücretlerinin in- dirilmesi in-kumpanyaya debli gatta bulunmuştur. Kumpanya işi, etüt ettileten sonra tarifeleri müm- | kün olduğu kadar ucuzlatacağını (Devamı 2 nci sahifede) Ankarada yeni bir mahalle Parası 10 senede verilmek) üzere evler yaptırılacak Ankara 7 (Hususi) — Ankara" da ev meselesini kökünden bak etmek için bir yapı kooperatifi kurulacaktır. Kooperatifin başar- ma heyeti bugün toplandı, nizam: namesini hâzırlamiağa başladı. Aza, parasını on senede öde- mek üzere ev sahibi olacaktır. Bu suretle Yenişehirde bir koopera- tif mahallesi kurulacaktır. M. Maksimos Dün şehirde gezinti yaptı, buğün gidiler Dört gündenb: rimizde mi- safir mulunan Yunan hari na zırı M. Maksimos ile refikasi ve maiyeti erkânı, bugün saat on bir- de İimanımızdan kalkan İtalyen bandıralı Hehuan vapurile Atina- ya hareket edecektir. M. Maksimos dün refakatinde yeni Atina sefirimiz Ruşen Eşref bey buulnduğu halde Dolmabahçe saraymi ziyaret etmiş, mütsekiben Sakarya motörile Beylerbeyi sa- Tayını ziyaret ettikten sonra Bo- içinde bir gezinti yapmiştir. Dün akşam İstanbul Yünan ce- 'neral konsolosu M. Kapsolis Yu- nan hariciye nazirile refikasi şe- refine hususi bir ziyafet vermiş- tir. Bu ziyafette Atina sefirimiz. Ruşen Eşref beyle Yunanistanın Belgrat sefiri M. Melâs ve refika- si da hazır bulunmuşlardır. diferlerinde nakliye ücretinde Şark demiryolları nezdinde hükümet baş müfettişi Falk bey Büyük bir muvaffakıyet Beş senelik plân iki buçuk! senede tatbik ediliyor Plâna dahil olan üç fabrikanın da ilkbaharda temelleri atılacak Büyük “bir mensucat fabrikası | yapılmakta olan Kayserinin umumi görünüşü Ankara 7 (Hususi) — Beş se. | baharda, Burunda Kamber lik sanay plânmin ki buyuk | yeni Meinen yönünden senede tamamen tatbik edil pan fabrikanın, Nazillide üçüncü öulaplyor Plin ber halle beş bez fabrikasının, gene İzmitte su seneden evvel tahakkuk edecek- | pi ipek fabrikasının temelleri alı- tir. Bilhassa mensuçat sena, lacaktır. Bu üç fabrika beş sene- 'de yüzde yüz muvaffakiyet has plânın son kısımlarını teşkil olacaktır. Kimya sanayi şizidilik | etmektedir. bey tenelik plânm en geri kalan | * Bu büyük fabrikalaşma İce iğ ve ii 26 | 2 buçuk sene gibi kısa bir zamam- pe in m le id alar üzer Kime re ira EZ Be teşkil etmektedir. Beş dk. Kayan kai plânm, tahakkukunu kısaltan Su. bitmek üzeredir. İzmitte kâğit | mer Bank ve İş bankası gibi mik fabrikasının demir kısımlarının | 5 müesseselerin bu sahadaki mu. aralik sö e ei Zonguldak yarı kok fabrikasi- aş m e e KA YLEİ Konya Ereğlisindeki bez fabri- A iHS, A N kasmın temel atma merasimi bu ayın 15 inde yapılacaktır. 20 bin | - Az masraf - Az kârla iğden ibaret olacak olan bu fab- | © En nefis, en halis kahveyi en ucuz satar. rika gelecek sene birinci teşrinde “İdeal © kadın mami ölemeldir?e ânketimize gelen cevaplardan: 9 Futbolçüya göre ideal kadın!....

Aynı gün çıkan diğer gazeteler