8 Kasım 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 13

8 Kasım 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ziya Şakir Allah Allahi Sesleri, YerdeSerili Düş: 6 inci kısım Her hakkı mahfuzdur. | :l İTTİBAT v TERAKKİ Nasıl Doğdu?.. No, 102 Bell- 954 SON POSTA Nasıl Yaşadı?.. Nasıl Öldü? manların Feryatlarına Karışıyordu.. Bu rapordan da, ( düşmanın Kumtepeye ihraç yaptığı hakkın- da verilen malümatın daoğru ol- madığı) anlaşılıyordu... O zaman erdu kumandanı, Mustafa Kemal Beye sordu: — Şimdi neye karar veriyor- sunuz?, Mustafa Kemal Bey, verdi: — Şimdi.. bütün kuvvetimle, Arıburnu daki düşmana taarruz- da devam edeceğim... Kolordu kumandanı, bu fikri derhal kabul etti. Mustafa Kemal Bey, — tekrar harp meydanına geldi. Son vazi- yeti gözden geçirdi. Düşmanın sağ cenahına — yapılan taarruzu, şiddetlendirdi. Sahra bataryesini, ateşi daha müessir olabilecek bir yere yerleştirdi. Kendisi de sağ cenahta bir nokta — intihap etti. Bütün taarruz kuvvetlerini birleş- tirdi. Var kuvvetile düşmanın tÜstüne yüklendi. Kahir — piyade ateşlerini, yalın süngülerin parıl- daması takip ediyor; hücuma kalkan kıtaların: — Allah.. Allah.. Ses'leri, kaçan düşman bölük- lerinden — yerlere serilen efradın acıklı feryatlarına karışıyordu. 19 uncu fırkanın kahraman ef- radı, artık düşmanı - tam mana- #ile - önlerine katınış, sahile duğru sürüyorlardı. Geniş bir hat Üze- rine yayılmış olan İngiliz bölük- leri, anüdane harp ediyorlar.. Takım takım eriyorlar.. Mahvolu- yorlardı. Son bir süngü hücumu, güçlükle tutunan düşman artıkla- rını yerinden oynatmıştı. Bunlar nihayet, Türkün gücü karşısında dayanamıyacaklarını anlamışlardı. Bidenbire yerlerinden fırlamışlar. sahile doğru kaçmaya başlamış- lardı... Bu sakin Nisan günü ar- tık hitam buluyor; ilkbaharın kızıl güneşi, büyük bir kan lekesi gibi ufukta kayboluyordu. Deniz, düşman ç emilerinin mü- temadi hareketlerir.den, her tarafa yağmur gibi yağan güllelerden, hırçın dalgacıklarla çırpınıyor; kan Üstüne doğan ve kan Üstünde ba- tan bugünün güneşinin son kızıl ışıklarile, kızardıkça kızarıyordu. Gün, böylece geçmişti. Fakat bugünden itibarendir ki burası.. caevap bu, Gelbolu yarım — adası; bütün cihanın, —bütün — cihan harp — tarihlerinin — karşısında, (Türk)ün kanlı bir imtihan mey- danı haline gelmişti... Hamilton'un doksan parça harp gemisine, bu gemilerin saçtığı çık dırtıcı ölüm ateş'erine ve tam doksan bin kişiik askerine karşı on sekiz Türk evlâdi'e göğüs ge- ren (Mehmet Çavuş) elindeki kaz- ma sapile bu cidal sahasının per- desini açmış... Türkün en büyük evlâdı (Mustafa Kemal) de ilk za- fer imtihanını büyük bir şerefle kazanmıştı... Artık bundan sonra, Çanakkalenin kahramanlık destamı başlıyor.. Bu destan hergün sayı- 8ız ve adsız kahramanlarla dolup taşıyordu. Türkün büyük ve ölmi- yen ruhu pülât bir sine gibi Ça- nakkalenin önüne gerilmiş... Ce- neral Hamiltonun yüzlerce harp gemisine, yüzbinlerce mermisine Ceneral | ve dönyanın her tarafından top- lanan rengârenk sayısız askerle- rine karşı : —Buradan geçilmez!. Demişti. Ve... Geçirmemişti. * . Arıburnunda hezimete uğrayan düşman, talihini başka yerlerde de tecrübe ediyor.. (Seddilbahir) de, (Kumkale) de - Türk ordusuna ebedi Şşeref kazandıran- harpler devam eyliyordu. Düşmanın karaya asker çıkar- ması, İstanbulda pek büyük bir telâş husüle getirmişti. Başta V çetin uykusuz bir gece takip eder, Her kederlenir ve hiç bir şeyden memm lan dinlenmiş bir vücut ve dinlemi Karargâhıumumt — olmak — üzere Babıdli, ittihatçılar mahafili ve bilhassa mahalle'kahveleri heye- can içinde idi. (Tanin) gazetesi, ateş saçan bir makale yazmış; Çanakkaleye taarruz eden düş- man — kuvvetlerini — Istanbuldan bombardımana başlamıştı. Kırk sekiz saat kadar gsüren bu telâş ve heyecandan sonra nihayet vaziyet tevazzuh etmiş.. Düşman- ların, karaya asker çıkarmala ına rağmen, Çanakkale kahramanları- nin çelik sinelerini kolay kolay yarıp geçemiyeceklerine kanaat gelmişti... (Arkası var) şey fena görünür, İnsan huysuzlarır, 'un olmaz. Her muvaflakiyetin ilk şart> miş sinirlerdir. Eger sinirli iseniz, Bromural -Knolli. komprimeleri sizi kurtarır. y Müsekkindir l ” İ daca liT Ve uykuyu, temin eder ve biç bir zaran yoktur, bütün 40 ve 20 korprimeyi havl 1üp- : Yerde eczanelerde reçete ile salılır. Knoll A-G,, kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen #/Rhin. Ruşen Eşref Beyin: Köprülü zade Fuat Beyin: araştırmalar Halit Fahri Beyin: Sadri Ethem Beyin: Mahmut Yesari Beyin: Aşk Yarışı Bürhan Cahit Beyin: KIR ÇİÇEĞİ Orhan Seyfi Bayin : Va - Nü Beyin: Kemal Kaya Böyin : Ragıp Rıfkı Bayin : V_Yeni Çıkın' Kitaplar: KANAAT KÜTÜPHANESİ En son meşriyatından okurlarını haberdar eder. Beyaz Geceler Rus edibi Dostoyevaki'den tercüme (75) kuruş Türk Dili ve Edebiyatından Graziella “LAMARTİNE'in şaheseri,, (75) kuruş VİCTOR HUGO hayatı ve eserleri — (75 kuruş) Bir Vagon Penceresinden (59) kuruş İmperatoriçe ve Saray

DÜNKÜLERİN ROMANI (7) kuruş GURBET YOLCUSU Kerem İle Aslı ÖLDÜREN KİM Yeni Mektepte Eşya, Fen Bilgisi, Atölye 150 kuruş Almanca-Fransızca -Türkçe Askeri Tabirler Lügati Y Şemsi Talip, Finnazer ve Tubino B. Türkçe İtalyanca ve İtalyanca Türkçe Lügat (100) kuruş (30) kuruş (50) kuruş (75) kuruş (75) kuruş (50) kuruş (75) kuruş (150) kuruş (250) kuruş Sıra No, Alacakının ismi istihkak idilası oaasaA9 8 6 6 ee dReli Çorapçı Hayim Kaplan Ef. Alacaklılır Sıra Defteri Talep ettiği Kabul edilen Srası Red- — Mülü- dedilen bazat (iRtihkak id- diası reddecdilmiştir. asasama saaaoacaoamn .)| sanrcAEca aa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 saaaoamna anaa 922,20 — İsviçre frangı mukabili 92,30 Fazla talep edildiğinden 1501,50 — Vesaik movcut — olmadı- ğından 420,27 tediye edildiğinden 42025,85 — Fransız frangı mukab ilf 1978,75 — İsviçre frangı mukabili miktr miktaır 1 Bünyamin oğu vekili 485 485 Ş.kir bey 2 — Liviyoşnur Ef. 261,06 261,03 3 Kaymak zede Nürsttin B. — 264,65 254,65 4 — Marzlum B. vekili Suat — Makinalara Hayri bey $ İlya Görel ER 500 500 6 R fbel Haviyo Ef, 400 400 7 İzrail Şataraşvili Er, 2158,50 2188,80 8 — Rado Dliliski ef. 513,59 513,59 9. A, Karaso ek 378 37 10 — Sam'Leytisef, veki'i Şakir B. 900 200 11 — Magaril ef. vek'li Şakir B. 250 250 12 — Za'i ef. vekili Şakir B. 250 250 18 — Hayim Rakanati V. Şakir B. 200 200 M — S. Amaraci V. Şakir bey — 200 200 16 — Mrza zede Mehmet bey — 200 200 V. Ş.kir bey 16 — İs>k Bahar V. Şakir bey — 250 250 17 — İsak Habip ef. V. Şakir B. 150 150 18 — Hayim Lervi ef, V. Şakir B. 200 200 19 — Gitodi ef, V. Şakir bey — 200 200 20 — Reginaşivi'i ef. V. Şakir B. 200 200 21 — İzrail ef. V. Şakir bey 200 200 22 Dilbuz zade Ahmet B. 200 200 V. Şakir bey 28 — Samoel Petlman ef. 200 200 V. Şakir bey M NesimBarzilay ef V. 250 250 Şakir bey £5 — Lerner ef. vekili Şakir bey 673 673 26 — Davit İsakLevief. V.Ş-kir B. 150 150 27 — Jozef Amramef. V. Şakir B. 160 150 28 — Ziya Emin B. V. Şakir bey 150 150 29 — Rafael Levi ef. V.Şakirbey 160 150 80 — Horolt Ştern ef. v. Şakir B. 150 150 31 — Davit Roziye ef.v. Şakir B. 150 150 32 — Madam Klara Molho v. 150 150 Şak'r bey 83 — İstepan Kürkçiyan ef v. 150 150 Şakir bey SA — İsak Kolyalof efv. Şakir B. 150 150 35 — İsak Yahşi ef. v. Şakir B. 150 150 36 — Alber Avigdor ef v.ŞakirB. 150 150 37/98 Viktor Sazon ef. v. Şakir B. 900 990 38 — Samoe! Pevi'akis ef. v. 150 150 Şakir bey 89 — Davit Salmon ef. v. ŞakirB. 1560 150 40 — Petraki Terzi oğlu ef. 160 16n 41 — Viktor Reso ef 350 257,70 42 — Yuda oğlu Yeşua ef. v. 250 250 A Şakir bey 43 — Davit Pinzazl ef. v. Şakir B. 350 330 4 — Moriz Şerez ef. V. Şa- 202,50 202,50 kir bay. 45 — Grigori Hayfez et. V. 250 250 Şakir bey. 46 — Nazir bey vekili Şakir bey 450 450 47 — Yusuf Azmi bey V. 445,95 445,95 Şakir bey. 48/100 Mayer Şatarsşivill ef 8874,B0 3874,80 V. Şakir bey. 49 — Bünyamin Musa ef. V. 400 400 Şakir bey. B0 — Siyon Rah'mof of. V. 414,40 414,10 Şakir bey. B1 — Baruh Gabay ef. V. 150 150 Şakir bey. 52 — Jak Gabay ef. V. Şakir bey. 296,59 296,59 58 — Salmon Badi ef V. 125 125 kir bey. 5A/103 k Elyazarof ef, V. 1390,99 1390,99 Şakir B, 55 — Menaşe Kuzen ef 285950 — 1358 58 — Abdi Semih bey 338315 — 3383,15 ST — Sava Neftçi ef 988,76 988,76 568 — Safiye İbrahim ve Şü- 196,32 196,32 rekâsı vekili Ekrem İlhami B. 59 Mehmet Kâzım bey V. 349,50 349,50 Ekrem lihami B. 60, 6G1, 62, 63, 64, 65, 66, G7, 68, 69, 70 No, lar (95) No. ile tevhit edilmiştir. 71/93/96 Jozef Negrin ve Şeriki — 2693,50 — 2273,23 73 — Avukat Alkivyadis B. 557,70 557,70 738 — Yahni şrkeli 400 400 74 — Leon Mizrabi ef 500 500 75 — Avram oğlu Muiz ef 500 600 76 — Salamon Azarya ef. 250 250 TI — Avüket Beraet H 1300 1300 78 — Manifaktür debul V. $572,20 — 8572,20 Denyel Behar 79 — Goltştayan Ef 400 400 80 — Mehmet Mazlum Ef 200 200 81 — Vahram İş'emeciyan E — 900 900 82 — Libik ve Vayaterger Ef.ler 155,04 155,04 83 — Eberleyan Şirketi V. Bit 81 Abenyakar Ef, 84 — Hamit Bey 100 100 85 — Kozmoz Saındu'ms Ek 250 250 V. Şakir Bey. 86 — Yorden Ef. vek'li Şakir B. 250 250 87 it Yenni Ef, V. Şakir B. 10125 10125 88 ü Şakir B. — 250 * 250 ( Devamı 14 üzeü yüzde ) ana

Aynı gün çıkan diğer gazeteler