9 Kasım 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 1

9 Kasım 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ııAı.um GÖZÜ Jîuunn KUDAĞI ALRTIN-DİLİ İN Seneri — No. 1534 Yazı işleri telefonu 20203 Son Posta — CUMA — 9 İKİNCİ TEŞRİN 1934 Sütle Suyun Kardeşliği Taksimdeki Hamidiye Çeşmesinde Her Oglcyın İşte Bu Manzara Gor lur v PAARS Gunmnibaber) — Frar, Tn Son günlerde Istanbul rinin ıslahı için yeni bir hareketlerin — başlayacağı haber veriliyordu. Bu faaliyet, ancak bu haber yerişe inhisar etti. Aitından başka ılı şey çıkmadı, yahut çıktı: Resimdeki gördüğü- nüz manzara, Burası, Taksimde, Dağcılık ve Yörüyücülük kulübünür cad- daye bakan eski Ermeni mezar- sütle- takım lığına bitişik Hamidiye suyu çeş- mesini ve bu çeşmenin önünde terekelerine su koyan sakalarla süt güğümlerine su dolduran süt satıcılarını gösteriyor. Bu çeşme belediye hududunun haricinde değil, şehrin merkez Di noktalarından birindedir. Bu esnaf, böyle göz önünde pervasızca süt | güğümlerine su doldurursa, kim- | bilir göze —görünmer — yerlerde Hazine Bir Almandan 100 Bin Liralılı Bir Alıcağı Arıyor M. Karol bize bir zeplin satacekmış Osmanlı imperatorluğu hazine- Nne ait alacakların yeni teşkil adilen Hazine muhakemat müdi r- Hiğü tarafından tetkiki srasında aldukça garip bir dosyaya tesa- düf edilmiştir. Bu dosya, bir zeplin satışına aittir. M. Karol isminde bir Alman Osma:lı hükürmeline müracaat (Devami 8 inci yüzde ) nelerin içine neler katışurmazlar, Bu resmi, işte bu mülahaza- larla ve bir vesika olarak derce- diyoruz. Çeşme memuru da bu vıııyeuıı her günkt âdil şahididir.

Hüzünlü Bir Ölüm Tatar Mahmut Beyi De Kaybettik İstanbul orta - tahsil mektep- lerinde otuz sene evvelinden bu- güne İkadar okuyan ve yetişen <A Devamı/ 8 İsel yüzde ) Bugunku Mıçlar Bugün şehrimizde şu maçlar yapılacaktır: Taksimde: Süleymaniye - Bey- koz B ve birinci takımları, Ka« sımpaşa - Anadolu. Beşiktaşta: Beşiktaş - Vefa %ıç B ve birinci takımları, yup * Hilâl, Kadıköyünde: Altınordu -Bey- lerbeyi Fenerbahçe - İstanbulspor ve genç ve birinci takımları, Yazı işleri telelonür — 20203 Fiatı 5 kuruş ——— ——— — —a e ee Fransada Buhran M. Dumerg Niçin İşten Çekılıyor? şudur: Başvekil M. Dumerg, ica- bında mebusan meclisini fesh et- mek Üzere Cümhur reisinin salâ- hiyet sahibi olmasını istemektedir. Halbuki bugünkü şartlar içinde, bu feshi yapabilmek Fransız üya- nmın muvafakatini almakla müm- kün olabiliyor. M. Dumerg, Fran- sız kabinelerinin uzun müddet yaşayamamasını işte bu sel - yLe gö- rüyor. Bu vesile iledir ki başvekil, vaziyetin aydınlanmasına intizaren müzakeresi uzun sürecek olan büt- | çeyi Meclise vermemiş, ayrı ayrı bi- rer aylık üç muvakkat bütçe projesi (Devamı 3 üncü yüzde ) Fransız kobineri Kıral Aleksandr'ın Ölümü Taht'çatı Paris, 8 (Hususl haber) —e '”»al Aleksandr'la V. Bartu'nun ölüm- leri meselesindeki Idari mos' 'ri tesbit eden Dahiliye Nezareti Iozibat Komlsyonu, teşrifat heyetin6 dahil komiser Sisteron'u dinle- dikten sonra vazifesinden ayrılmasının münasip olacağı mütalâasında bulunmuştur. Komiser azledilmiştir. . Komisyon, Idar! mes'üliyetleri | tesbit bususundaki tetkikatına devam etmektedir. "*l — Ayıp değil ya birader her tarafı demiz olaa bir şeu.rde doğ- duüm büyüdüm, yüzme bilmiyorum. — Hayatları gece gündüz balık gibi denizde geçmiş saudalcılar bile yüzme bilmedikten sonra niye ayıp olsun |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler